Zoznam členov

ABELOVSKÝ, Milan

[* 20. 12. 1961 Banská Bystrica] Milan Abelovský, básnik, povolaním robotník, frézar, sa narodil sa 20. decembra 1961 v Banskej Bystrici ako štvrté dieťa rodičov Jolany Áblovskej, robotníčky, a Gustáva Abelovského, stavebného technika, súrodenci Miroslava, Mária, Jaroslav a Peter. Je ženatý, maželka Iveta Ábelovská, rod. Mužíková, majú tri dcéry, Silviu a dvojčatá Alenu a Ivonu. Žije v Banskej Bystrici. Študoval na Strednom odbornom učilišti strojárskom v Banskej Bystrici (1977 – 1981) s maturitou v profesii mechanik-nastavovač. Pracoval v Závode výpočtovej...

ADAMKOVIČOVÁ-SEMKOVÁ, Oľga

[* 9. 5.1950 Prešov] Oľga Adamkovičová-Semková, Mgr., poetka, autorka kresťanskej literatúry, dirigentka, učiteľka na dôchodku, kresťanská aktivistka, sa narodila 9. 5.1950 v Prešove, kde aj žije. Študovala na Strednej pedagogickej škole v Prešove. Absolvovala odbor slovenský jazyk-hudobná výchova na škole Pedagogická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Prešove (1973). Učila na základnej škole v Prešove. Je dirigentka cirkevného spevokolu Sion evanjelickej cirkvi. Vyšli jej básnické zbierky Prídavok (2016) s cyklami Na každý deň, Prevažne vážne, Z mužského pohľadu; Básne...

APFEL, Viliam

[* 3. 6. 1940 Nové Mesto nad Váhom] Viliam Apfel, JUDr., autor literatúry faktu, publicista, novinár, redaktor, sa narodil 3. júna 1940 v Novom Meste nad Váhom.  Žije v Bratislave. Vyštudoval Právnickú fakultu UK v Bratislave. Pôsobil ako novinár a redaktor. Pracoval v Národnom literárnom centre v Bratislave. Publicistike a literárnej činnosti sa venuje od polovice 60. rokov 20. stor. Od roku 1990 hlavné ťažisko jeho záujmu predstavuje literatúra faktu, kde sa sústreďuje na príbehy z histórie Slovenska. Uverejňoval v novinách a časopisoch Národná obroda, Život,...

ARATÓOVÁ, Patrícia

[* 16. 5. 1971 Bratislava] Patrícia Aratóová-Gallová, Mgr.,  poetka, projektová manažérka, televízna reportérka, moderátorka a redaktorka, sa narodila 16. mája 1971 v Bratislave v rodine spisovateľa a novinára Igora Galla a novinárky a historičky Mgr. Marcely Gallovej. Navštevovala osemročnú ZŠ v Bratislave  (1977 – 1985), kde vyštudovala aj gymnázium  (1985 – 1987). Študovala odbor anglický a francúzsky jazyk na FF UK V Bratislave (1989 – 1990, 1991 – 1994), medzitým dva semestre francúzskeho jazyka a reálií na Univerzite Sorboňa...

AUGUSTÍN, Milan

[* 21. 8. 1947 Banská Štiavnica] Milan Augustín, autor literatúry faktu, umenovedec, kultúrny historik, publicista, výtvarník, sa narodil 21. augusta 1947 v Banskej Štiavnici. V rodnom meste vychodil základnú školu a vyštudoval strednú Banícku školu, na ktorej aj maturoval (1967). Neskôr študoval vedu o umení na Katedre estetiky a vied o umení Filozofickej fakulte UK v Bratislave (1975 – 1979), štúdium ukončil diplomovou prácou Historický urbanizmus banských miest stredného Slovenska. Súkromne študoval aj maliarstvo, u národného umelca Jozefa Kollára a docenta Štefana...

BACHLETOVÁ, Eva

[* 8. 11. 1969 Bratislava] Eva Bachletová, Mgr., PhD., vysokoškolská učiteľka, publicistka, poetka, prozaička, esejistka, redaktorka, sa narodila 8. novembra 1969 v Bratislave. Študovala na Gymnáziu Metodova v Bratislave (1983 – 1987). Absolvovala odbor žurnalistika na Filozofickej fakulte UK v Bratislave (1987 – 1991). Roku 2000 obhájila doktorandskú dizertačnú prácu Ľudové časopisy Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku (1918 – 1938) a udelili jej vedecko-akademickú hodnosť philosophiae doctor (PhD., 2000). Pôsobila ako nezávislá novinárka a súkromná podnikateľka (redakčné...

BAGÍNOVÁ, Marcela Damiána

[ * 22. 6. 1976 Ilava] Marcela Damiána BAGÍNOVÁ, občianskym menom Marcela Bagínová, PaedDr., rehoľným menom sestra Damiána, rehoľná sestra, učiteľka, náboženská spisovateľka, autorka literatúry pre deti a mládež, prozaička,  sa narodila 22. júna 1976  v Ilave. Pochádza zo Sedmerovca na Považí. Po vyštudovaní gymnázia sa stala rehoľníčkou v Kongregácii Dcér Božej Lásky, ktorej sestry sú ľudovo nazývané „Marianky“. Pracovala ako učiteľka v Cirkevnej materskej škole v Ivanke pri Dunaji. Učí v základnej škole  Ilava, pôsobí v rámci Rímkokatolíckej Cirkvi – Farnosť...

BAJÁNEK, Ján

[ * 13. 5. 1954 Bytča] Ján Bajánek, doc. PhDr., CSc., PhD., odborník v oblasti amerikanistiky a anglistiky, vysokoškolský pedagóg, profesor angličtiny, literárny vedec, jazykovedec, spisovateľ, prekladateľ, sa narodil 13. mája 1954 v Bytči. Vyštudoval odbor angličtina a telocvik na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (1973 – 1978). Štúdium na vysokej škole ukončil diplomovou prácou v angličtine Hrdina a veľkomesto, doktorát filozofie (PhDr., 1981) získal v oblasti teórie vyučovania anglického jazyka a literatúry, kandidátom vied (CSc., 1989) sa...

BAKOŠ, Samuel

[* 16. 6. 1932 Rybník (okres Revúca)] Samuel Bakoš, PhDr., kultúrny historik, osvetový pracovník, pedagóg, historik, publicista, autor humoristických próz, sa narodil 16. júna 1932 v gemerskej obci Rybník v okrese Revúca. Bol pracovníkom Osvetového ústavu, neskoršieho Národného osvetového centra v Bratislave (1971 – 1995), kde pôsobil v rozličných vedúcich funkciách, naostatok ako námestník generálneho riaditeľa. Pracoval na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky ako poradca ministra (1996 – 1999). Bol zakladateľom a prvým predsedom Združenia osvetových pracovníkov...

BALÁK, Štefan (†)

[* 11. 5. 1944 Lokca – † 18. 1. 2014] Štefan Balák, spisovateľ, básnik, autor literatúry pre deti, lexikograf, knihožničný pracovník, redaktor, sa barodil sa 11. mája 1944 v Lokci. Študoval na Priemyselnej škole baníckej v Handlovej (1958 – 1962), na Pedagogickom inštitúte v Banskej Bystrici (1962 – 1964) a  slovenčinu a srbochorvátčinu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave (1964 – 1970). Po štúdiách pôsobil stále v Bratislave, kde pracoval najprv v Ústrednej knižnici SAV, r. 1970 – 73 v Hlavnej redakcii pre deti a mládež Slovenskej televízie, potom ako redaktor novín a...

BALÁŽ, Ireney

[* 15. 7. 1944 Levoča] Ireney Baláž, básnik, publicista, recenzent, organizátor literárneho života, pracovník v oblasti propagácie, sa narodil sa 15. júla 1944 v Levoči v rodine gréckokatolíckeho farára, matka bola učiteľka. Stredoškolské štúdiá absolvoval v dnešnej Českej republike – na Jedenásťročnej strednej škole v Duchcove (1958 – 1961) a na Strednej priemyselnej škole v Čáslavi (1961 – 1963). Po maturite študoval na Veterinárnej fakulte Vysokej školy poľnohospodárskej v Košiciach (1964 – 1968), štúdium však zanechal. Neskôr absolvoval SEŠ...

BALÁŽ, Ivan

[* 3. 8. 1978 Prešov] Ivan Baláž Kráľ, občianskym menom, Ivan Baláž, Mgr., PhD., básnik,  publicista, výtvarník, dizajnér, marketér, filozof, vysokoškolský pedagóg, sa narodil 3. augusta 1978 v Prešove. Študoval na Strednej priemyselnej škole stavebnej v Prešove (1992 – 1996) odbor dopravné staviteľstvo. Vyštudoval odbor teológia, etika na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (1997 – 2002, Mgr.) a dejiny so zameraním na dejiny umenia na Teologickej fakulte Katolíckej univerzity v Košiciach (2004 – 2007, Mgr.). Roku 1998 mu delili...

BALCO, Július

[* 28. 2. 1948 Cífer] Július Balco, JUDr., spisovateľ, prozaik, scenárista, redaktor, pôvodným povolaním právnik, sa narodil 28. februára 1948 v robotníckej rodine v Cíferi, kde aj vyrastal, kým sa s rodičmi nepresťahoval do Pezinka. S manželkou JUDr. Kamilou Balcovou, rod. Sklárovou, žije v Pezinku, ich dcéra Kamila je autorkou literatúry pre deti. Základnú školu vychodil v Cíferi. Strednú školu navštevoval v Pezinku, kde aj maturoval (1966). Študoval na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (1966 – 1971). Po absolvovaní základnej vojenskej službe...

BALCOVÁ, Kamila

[* 29. 1. 1983 Bratislava] Kamila Balcová, spisovateľka literatúry pre deti, publicistka, blogerka, PR konzultantka, sa narodila 29. januára 1983 v Bratislave. Jej otec JUDr. Július Balco, je slovenský spisovateľ, prozaik, autor literatúry pre deti a redaktor, matka JUDr. Kamila Balcová, je povolaním právnička, brat Andrej, je profesionálnym fotografom. Vyrastala v Pezinku, kde chodila do základnej školy. Strednú školu, obchodnú akadémiu s vyučovacím jazykom nemeckým, absolvovala v Bratislave. V štúdiu pokračovala na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave, odbor...

BALOGHOVÁ, Magda

[* 30. 10. 1945 Nové Mesto nad Váhom] Magda Baloghová, rod. Šišovská, poetka, autorka literatúry pre deti a mládež, literárna teoretička, editorka, sa narodila 30. októbra 1945 v Novom Meste nad Váhom. Základnú školu vychodila v rodisku, kde vyštudovala aj Strednú všeobecnovzdelávaciu školu  (1960 – 1964).  Absolvovala odbor história a slovenčina na Filozofickej fakulte UK v Bratislave (1964 – 1969). Pôsobila ako jazyková redaktorka, redaktorka pôvodnej tvorby, vedúca redakcie vo vydavateľstve Mladé letá (od r. 1969), neskôr ako jeho šéfredaktorka (od...

BANÁŠ, Jozef

[* 27. 9. 1948 Bratislava] Jozef Banáš, Ing., slovenský prozaik, dramatik, scenárista, novinár, profesionálny spisovateľ, bývalý politik, diplomat, obchodník, topmanažér, sa narodil 27. septembra 1948 v Bratislave. Jeho otec pochádzal z chudobnej rodiny z Čadce, bol čestný a zásadový človek, svojou húževnatosťou získal vysokoškolský titul, pracoval ako úradník, jeho matka pochádzala z Bratislavy, bola predavačkou. Vyrastal v Bratislave, v trojjazyčnom prostredí (slovenské, nemecké, maďarské), letné prázdniny trávil u starých rodičov na Kysuciach...

BARANOVIČ, Štefan (†)

[* 27. 2. 1938 Martin – † 16. 12. 2016] Štefan Baranovič, PhDr., kultúrny historik, archivár a biografista, sa narodil 27. februára 1938 v Čičmanoch v okrese Žilina v rodine mlynára. Pseudonymy: Pavol Rajčan, NF, šb, štb, bi-č, š-bič. Ľudovú školu navštevoval v rodisku, a posledný ročník na ZDŠ vo Fačkove. Študoval na Jedenásťročnej strednej škole v Žiline (1953 – 1956), ktorú ukončil maturitou. Absolvoval odbor história – slovenský jazyk na Filozofickej fakulte UK v Bratislave (1956 – 1961). Nastúpil na externú vedeckú ašpirantúru na Katedre čs. dejín, úspešne...

BARIAK, Imrich

[* 22. 9. 1962 Lučenec] Imrich Bariak, PhDr., prozaik, autor literatúry pre deti, sa narodil 22. septembra 1962 v Lučenci. Študoval na Gymnáziu v Rimavskej Sobote (1977 – 1981) a na Obchodnej akadémii v Bratislave (2005 – 2007). Absolvoval Evanjelickú bohosloveckú fakultu UK v Bratislave so zameraním na riadenie sociálnej práce (Bc. – 2011, Mgr. – 2013). Rigorózne konanie obhájil (PhDr. – 2019) na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave. Pracuje ako technik v DP Bratislava. Žije v Bratislave. Uverejňoval rozprávky a básničky...

BARTOŠ, Miroslav

[* 18. 9. 1949 Ružomberok] Mgr. Miroslav Bartoš, básnik, výtvarník, esejista, publicista, sa narodil 18. septembra 1949 v Ružomberku. Študoval na Strednej priemyselnej škole drevárskej v Spišskej Novej Vsi (1965 – 69), absolvoval odbor slovenčina a výtvarná výchova na Filozofickej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Prešove (1969 – 74). Po štúdiách pôsobil ako redaktor Východoslovenského vydavateľstva v Košiciach (1974 – 77), vedúci výtvarných zbierok Literárnomúzejného oddelenia Matice slovenskej v Martine (1977 – 82), stredoškolský profesor na Strednej pedagogickej...

BÁTORA, Jozef

[* 21. 6. 1950 Nevidzany (okres Zlaté Moravce)] Jozef Bátora, prof. PhDr., DrSc., slovenský archeológ, vedec a vysokoškolský pedagóg, popredný špecialista na výskum obdobia eneolitu a bronzovej doby v strednej a východnej Európe vrátane Kaukazu a Eurázijskej oblasti, sa narodil 21. 6. 1950 v Nevidzanoch, okres Zlaté Moravce. Maželka prof. PhDr. Mária Bátorová, DrSc., slovenská literárna vedkyňa, germanistka, slavistka, spisovateľka a vysokoškolská pedagogička, syn doc. M. A. Jozef Bátora, PhD. (* 1976), politológ, vedecký pracovník a vysokoškolský pedagóg, dcéra Dr. Phil. Andrea Bátorová (*...

BÁTOROVÁ, Mária

[* 19. 10. 1950 Trenčín] Mária Bátorová, prof. PhDr., DrSc., slovenská literárna vedkyňa, germanistka, slavistka, spisovateľka, prozaička, poetka, esejistka, publicistka a vysokoškolská pedagogička, sa narodila 19. októbra 1950 v Trenčíne. Otec Jozef Hnitka (* 1913 – † 1992), učiteľ, spisovateľ, matka Vilma, rod. Urbanová (* 1909 – † 1995), učiteľka, amatérska výtvarníčka, manžel prof. PhDr. Jozef Bátora, DrSc. (* 1950), slovenský archeológ, vedec a vysokoškolský pedagóg, syn doc. M. A. Jozef Bátora, PhD. (* 1976), politológ, vedecký pracovník a vysokoškolský pedagóg, dcéra Dr. Phil....

BELÁK, Blažej

[* 21. 5. 1938 Dolné Motešice (dnes Motešice, okres Trenčín)] Blažej Belák, PaedDr., básnik, prozaik, prekladateľ, bibliograf, zberateľ povestí, editor, filológ, pedagóg, sa narodil 21. 5. 1938 v Dolných Motešiciach, ktoré sú dnes časťou Motešíc (v roku 1960 sa zlúčili s Hornými Motešicami do jednej obce). Maturoval na Jedenásťročnej strednej škole v Bánovciach nad Bebravou (1956). Absolvoval Vysokú školu ruského jazyka a literatúry v Prahe – promovaný filológ (1960). Po základnej vojenskej službe (protitankový delostrelec, mierič, 1960 – 1962) pôsobil ako učiteľ...

BENČAT, Valentín

[* 17. 1. 1941 Kozárovce] Valentín Benčat, PhDr., autor literatúry faktu, redaktor, publicista, novinár, vydavateľ, sa narodil 17. 1. 1941 v Kozárovciach (okres Levice). Žije v Bratislave, s manželkou PhDr. Danielou Benčatovou majú dcéru Katarínu. Študoval na Jedenásťročnej strednej škole v Zlatých Moravciach (1955 – 1958). Absolvoval odbor slovenčina a španielčina na Filozofickej fakulte UK v Bratislave (1962 – 1967). Pracoval ako redaktor a novinár v Čs. rozhlase (1967 – 1971), riaditeľ Čs. rozhlasu v Banskej Bystrici (1971 – 1973), stály spravodajca Čs. rozhlasu v Latinskej Amerike...

BENKA, Zlatko

[* 22. 7. 1951 v Laliť (Sombor, Juhoslávia)] Zlatko Benka, prof., básnik, prozaik, esejista, novinár, sa narodil 22. júla 1951 v Laliť (Sombor, Juhoslávia), kde aj žije. Základnú školu skončil v rodisku. Gymnaziálne štúdiá absolvoval v Odžakoch, potom študoval odbor slovenský jazyk a literatúru na Filozofickej fakulte v Novom Sade. Pracoval ako redaktor študentského týždenníka Index, spolupracovník rádia Nový Sad, televíze Nový Sad, vojak-novinár v Ľubľjane (Slovinsko), novinár v informačnom stredisku v Odžakoch, potom odišiel zo zdravotných dôvodov na predčasný...

BENKOVÁ, Viera

[* 23. apríla 1939 Báčsky Petrovec (Srbská republika)] Viera Benková, predtým Viera Benková-Popitová, poetka, prozaička, autorka literatúry pre deti, novinárka, popredná spisovateľka medzi slovenskými spisovateľmi žijúcimi na Dolnej zemi. Narodila sa 23. apríla 1939 v Báčskom Petrovci (Juhoslávia, dnes Srbsko) v remeselníckej rodine (matka pochádzala zo Slovenska, z Čičmian). Základnú školu vychodila v rodisku, kde vyštudovala a maturovala aj gymnázium  (1954 – 1957). Absolvovala odbor český a slovenský jazyk a literatúru na Filologickej fakulte...

BEŇOVSKÝ, Jozef

[* 12. 1. 1949 Mošovce (okres Turčianske Teplice)] Jozef Beňovský, PhDr., literárny muzeológ, literárny vedec a historik, bibliograf, scenárista, publicista, editor, redaktor, sa narodil 12. januára 1949 v Mošovciach v okrese Turčianske Teplice. Žije v Martine. Po skončení základnej školy v rodisku navštevoval Strednú všeobecnevzdelávaciu školu v Turčianskych Tepliciach. Študoval odbor slovenský a nemecký jazyk na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici (1967 – 1971). Postgraduálne vyštudoval muzeológiu na Univerzite J. E. Purkyně v Brne (1983 – 1985), tým získal aj odbornú múzejnú...

BEZÚROVÁ, Jitka

[* 25. 12. 1958 Brno (ČR)] Jitka Bezúrová, akad. maliarka, Jitka Bezúrová-Mošková, výtvarníčka, grafička, maliarka, ilustrátorka, pedagogička, poetka, sa narodila 25. decembra 1958 v Brne v ČR. Žije a tvorí v Senci. Študoval na gymnáziu v Senci (1974 – 1978). Absolvovala Vysokú školu výtvarných umení (1979 – 1985) v Bratislave, na oddelení knižnej tvorby a ilustrácie u prof. Albína Brunovského. Je zriaďovateľkou Súkromnej základnej umeleckej školy ATELIÉR v Senci, vedie výtvarný odbor spolu so svojou dcérou Barborou Bezúrovou. Venuje sa maľbe, grafike, kresbe, akvarelu, ilustrácii a...

BIELIK, Miroslav

[* 15. 4. 1949 Ostrý Grúň, okres Žarnovica] Miroslav Bielik,  PaedDr., spisovateľ, básnik, prozaik, bibliograf, editor, sa narodil  15. apríla 1949 v Ostrom Grúni  (okres Žarnovica). Žije v Martine a Bratislave. Študoval na Strednej knihovníckej škole v Bratislave a na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici, postgraduálne na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave. Jeho dlhodobým odborným pôsobiskom bola Matica slovenská v Martine, kde pracoval ako bibliograf a kde pôsobil ako riaditeľ Slovenskej národnej knižnice Matice slovenskej, vedecký...

BILY, Jozef

[* 24. 4. 1946 Benkovce, okres Vranov nad Topľou] Jozef Bily, RNDr., básnik, satirik, humorista, aforista, autor literatúry pre deti a mládež, pedagóg, sa narodil 24. apríla 1946 v Benkovciach, v malebnej dedinke na úpätí Východoslovenskej nížiny, v okrese Vranov nad Topľou. V rodisku prežil detstvo s rodičmi a mladšou sestrou Martou. Je ženatý s manželkou Evou, s ktorou majú dcéry Katarínu a Evu. Žije vo Zvolene. Základnú školu vychodil v rodisku. Študoval na Strednej všeobecnovzdelávacej škole vo Vranove nad Topľou, kde aj maturoval (1964). Absolvoval odbor fyzika...

BINDER, Július

[*19. 9. 1931 Bernolákovo] Július Binder, Dr h. c., doc. Ing. projektant, vodohospodár, hospodársky pracovník, bývalý poslanec NR SR, spisovateľ, publicista, sa narodil 19. septembra 1931 v Bernolákove. Stredoškolské štúdiá absolvoval v Bratislave. Študoval odbor hydrotechnické stavby na Fakulte inžinierskeho staviteľstva Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave (ukončil r. 1955). NA SVŠT absolvoval aj postgraduálne štúdium životného prostredia – odbor zdravotné vodohospodárske stavby. (1975 – 1977). V roku 1994 mu Slovenská technická univerzita (STU) udelila titul Doctor honoris...

BLAHA, Anton

[* 22. 4. 1934 Čadca] Anton Blaha, JUDr., CSc., právnik, advokát, publicista, spisovateľ, zberateľ výtvarného umenia, filantrop, sa narodil 22. apríla 1934 v Čadci, v jej prímestskej časti Kyska. Detstvo a mladosť prežil v Čadci. Je ženatý, s manželkou doc. RNDr. Máriou Blahovou, CSc., žijú v Bratislave. Gymnázium navštevoval od roku 1949 v Žiline, maturoval roku 1953 v Čadci. Právo vyštudoval na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde ho v školskom roku 1953/54 ocenili ako najlepšieho študenta. Po tom, čo ako poslucháč 3....

BLAHA, Jozef

[*16. 12. 1932 Chlebnice (okres Dolný Kubín)] Jozef Blaha, prom. ovocinár, pôdohospodár, úradník, spisovateľ, publicista, novinár, sa narodil 16. decembra 1932 v Chlebniciach v okrese Dolný Kubín. Žije a tvorí v Novej Bani. Ľudovú školu vychodil v rodnej obci. Postupne absolvoval denným alebo diaľkovým štúdiom päť druhov poľnohospodárskych škôl: Poľnohospodárske odborné učilište vo Veselom pri Piešťanoch, Včelárstvo v Liptovskom Hrádku, Agronómiu a zootechniku v Pruskom pri Ilave, Strednú vinohradnícko-ovocinársku školu v Modre a posledné nadstavbové štúdium ukončil...

BLIŽNIAK, Marián

[*  27. 4. 1945 Dolná Poruba (okres Trečín)] Marián Bližniak, spisovateľ, vydavateľ, operný spevák, sa narodil 27. apríla 1945 v Dolnej Porube v okrese Trečín. Žije v Bratislave. Základnú školu vychodil v rodisku. Študoval na Strednej knihovníckej škole, na Štátnom konzervatóriu (štúdium neukončil) a na Hudobnej akadémii vo Viedni. Pracoval ako robotník, administratívny pracovník, od roku 1975 člen opery SND. Publikoval poviedky v časopisoch Slovenska, Slovenské pohľady, Literárny týždenník a Dotyky. Vydal prozaické knihy Osamotenie (1997) a  Deň...

BOBÁKOVÁ, Božena

[* 4. 9. 1929 Mýto pod Ďumbierom (okres Brezno)] Božena Bobáková – prozaička, autorka literatúry pre deti a mládež, sa narodila sa 4. septembra 1929 v Mýte pod Ďumbierom v okrese Brezno. Študovala na gymnáziách v Banskej Bystrici a v Brezne, kde v roku 1947 maturovala. V roku 1978 skončila diaľkové štúdium slovenčiny a nemčiny na PF v Banskej Bystrici. Po vydaji sa venovala domácnosti, neskôr, od roku 1960 učila nemčinu na SPŠ v Brezne, kde pôsobila od roku 1978 ako vychovávateľka v Domove  mládeže. Od roku 1983 žije na dôchodku. Prozaickej tvorbe sa venovala od...

BOLAŇOSOVÁ, Katarína

[*12. 3. 1964 Nové Zámky] Katarína Bolañosová, Ing., rod. Kondrótová, poetka, povolaním ekonómka, sa narodila 12. marca 1964 v Nových Zámkoch. Manžel José Pablo Bolaños (* 1966, Morelia, Mexiko), hudobník, Mozartov orchester Viedeň (Rakúsko), majú dve deti, dcéru Agátu a syna Pabla, žijú v Bratislave. Absolvovala Vysokú školu ekonomickú v Bratislave (1986). Pracovala vo Výskumnom ústave kultúry v Bratislave (1986 – 1991) ako vedecká pracovníčka na oddelení ekonomiky a riadenia kultúry, na sociálnom oddelení Miestneho úradu Bratislava-Petržalka (1992 – 2000), potom sa...

BOLDOCKÝ, Samuel (†)

[* 25. 4. 1943 Báčsky Petrovec (Srbsko) – † 25. 4. 2015 tamže] Samuel Boldocký, profesor, literárny kritik, jazykovedec, publicista, zostavovateľ učebníc a prekladateľ, sa narodil 25. apríla 1943 v Báčskom Petrovci. Zomrel 25. apríla 2015 v Petrovci, kde ho aj pochovali. Základnú školu vychodil v rodisku, kde vyštudoval aj strednú pedagogickú školu (1958 – 1963). Absolvoval Filozofickú fakultu v Novom Sade, odbor južnoslovanské jazyky a juhoslovanská literatúra. Od roku 1967 až do dôchodku roku 2006 bol profesorom Gymnázia Jána Kollára v Petrovci, kde učil najprv ruštinu a...

BORČIN, Emil

[* 24. 2. 1946 Hostie (okres Zlaté Moravce)] Emil Borčin, rozhlasový dramatik, autor rozhlasových hier pre deti a dospelých, prozaik, publicista, redaktor, sa narodil 24. februára 1946 v Hostie v okrese Zlaté Moravce. Žije v Bratislave. Pseudonymy: Ján Eben, Ján Eebben. Vyštudoval Strednú všeobecnovzdelávaciu školu v Zlatých Moravciach (1964). Absolvoval odbor dejepis a slovenský jazyk na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (1964 – 1969). Po absolvovaní základnej vojenskej služby bol kratší čas stredoškolským profesorom na Gymnáziu Janka Kráľa...

BORGUĽOVÁ, Jana

[*19. 6. 1951 Martin] Jana Borguľová, publicistka, múzejníčka, bibliografka, editorka, sa narodila 19. júna 1951 v Martine. Vyrastala v Martine, od roku 1961 v Banskej Bystrici, kam sa presťahovali s rodičmi, od roku 2003 žije v Hornej Mičinej, okres Banská Bystrica. Študovala na SVŠ v Banskej Bystrici (1966 – 1969), absolvovala odbor slovenský jazyk a anglický jazyk na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici (1969 – 1973), roku 1981 získala titul PaedDr. Pracovne navštívila Veľkú Britániu, Francúzsko a Belgicko. Po absolvovaní vysokej školy pôsobila ako odborná...

BOSÍK, Ondrej

[* 22. 2.1939 Rakša (okres Turčianske Teplice)] Ondrej Bosík, Mgr., rozhlasový redaktor, humorista, literát, sa narodil 22. februára 1939 v Rakši v okrese Turčianske Teplice ako druhé dieťa v rodine obuvníka, otca Ondreja, a matky Zuzany, rod. Stričkovej. Žije v Turčianskych Tepliciach. Vyštudoval jedenásťročnú strednú školu v Kláštore pod Znievom, kde maturoval v roku 1956, potom Vyššiu pedagogickú školu v Banskej Bystrici, učiteľstvo pre druhý stupeň. V osemnástich nastúpil na učiteľskú prax v Slovenskom Pravne, kde aj pôsobil ako učiteľ 14 rokov....

BRÁZDIL, Bernard

[* 17. 9. 1932 Trenčianske Bohuslavice (okres Nové Mesto nad Váhom)] Bernard Brázdil, MUDr., básnik, prozaik, autor literatúry faktu, povolaním lekár, sa narodil 17.septembra 1932 v Trenčianskych Bohuslaviciach v okrese Nové Mesto nad Váhom. Žije v Topoľčanoch. Študoval na gymnáziách v Trenčíne a Galante, kde maturoval (1951). Absolvoval Lekársku fakultu UK v Bratislave (1951 – 1957). Po štúdiách pôsobil ako lekár v nemocnici (od r. 1957), po roku obvodný lekár a neskôr primár na Poliklinike v Topoľčanoch. Už ako študent medicíny sa zaujímal o bohatý literárny život...

BRENDZA, Boris

[* 2. 2. 1979 Bratislava] Mgr. Boris Brendza, PhD., básnik, redaktor, editor, vysokoškolský pedagóg, narodil sa 2. februára 1979 v Bratislave, kde aj vyrastal. V roku 2007 absolvoval odbor masmediálnej komunikácie na Fakulte masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda (FMK UCK) v Trnave, kde roku 2011 obhájil akademický titul doktora (PhD.) dizertačnou prácou, v ktorej sa venoval typológii súčasných časopisov. Pôsobí ako šéfredaktor časopisu Spolku slovenských spisovateľov pre mladú literatúru a umenie Dotyky, v ktorom bol predtým redaktorom (od roku...

BRENKUS, Radovan

[* 30. 1. 1974 Bardejov] Radovan Brenkus, Mgr., básnik, prozaik, literárny kritik, prekladateľ, redaktor, vydavateľ, pôvodným povolaním pedagóg, fyzik, sa narodil 30. januára 1974 v Bardejove. Žije v Košiciach. Vyštudoval odbor matematika a fyzika na Prírodovedeckej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach. Pôsobil ako pedagóg v Košiciach, vyučoval na tunajšom osemročnom matematickom  gymnáziu na Alejovej ul. fyziku (1998 - 2001), neskôr pracoval ako doktorad na Katedre jadrovej a subjadrovej fyziky Prírodovedeckej fakulte UPJ v Košiciach (2003), potom ako odborný...

BRNČAL, Miloš

[* 4. 7. 1948 Levoča] Miloš Brnčal, prozaik, redaktor, sa narodil 4. júla 1948 v Levoči v učiteľskej rodine. Žije v Bratislave. Vyštudoval Strednú všeobecnevzdelávaciu školu. Po absolvovaní základnej vojenskej služby nastúpil ako elév do Slovenského rozhlasu (Čs. rozhlas v Bratislave), kde pracoval ako redaktor. Potom prešiel pracovať ako redaktor do Večerníka. Neskôr bol autorom na voľnej nohe (1978 – 1990) a prispieval do čs. televízie a tlačených médií. Roku 1990 nastúpil do Družstevných novín, od roku 2003 ako redaktor časopisu Jednota. Roku 2001 mu vyšla knižka Stroj na...

BRTOŠ, Stanislav

[* 19. 11. 1969 Černová (okres Ružomberok)] Stanislav Brtoš, Mgr., básnik, autor náboženskej lyriky, katolícky kňaz, sa narodil 19. novembra 1969 v Černovej pri Ružomberku, dnešnej časti mesta Ružomberok-Černová, kde aj má trvalé bydlisko. Do základnej školy  chodil v Černovej  (1975 – 1983). Študoval na Strednej papierenskej škole v Ružomberku (1983 – 1987), kde aj maturoval. Po roku zamestnania pokračoval v štúdiách na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach, kde vyštudoval jednoodborové vedecké štúdium organickej chémie (1988 – 1993). Po absolvovaní vojenskej...

BUOCIKOVÁ-ŠMARHANOVSKÁ, Sidónia

[* 29. 5. 1947 Horná Mariková (okres Považská Bystrica)] Sidónia Buociková-Šmarhanovská, Mgr., spisovateľka, pedagogička, sa narodila 29. mája 1947 v Hornej Marikovej v chudobnej robotníckej rodine. Žije a tvorí v Považskej Bystrici. Základnú školu vychodila v rodnej obci. Študovala na Strednej všeobecnovzdelávacej škole s maturitou (1965) v Považskej Bystrici a odbor vychovávateľka Strednej pedagogickej škole v Modre. Absolvovala odbor špeciálna pedadogika na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave (19867). Pracovala v školských službách...

ČÁPKA, Ján

[28. 3. 1932 Horná Krupá (okres Trnava)] Ján Čápka, PadDr., spisovateľ, autor detskej poézie, povestí, povolaním učiteľ, sa narodil 28. marca 1932 v Hornej Krupej v okrese Trnava. Gymnaziálne štúdiá absolvoval v Trnave (1945 – 1953). Po maturite nastúpil do učiteľských služieb. Vysokoškolské štúdium absolvoval na Pedagogickej fakulte UK v trnave (1989), rigoróznu skúšku na Pedagogickej fakulte v Nitre, kde mu udelili titul PadDr., (1989).  Pôsobil ako učiteľ v Cíferi, Zvoníčne a v Jaslovských Bohuniciach. Ako učiteľ venoval mimoriadnu pozornosť rozvíjaniu tvorivého písania žiakov,...

ČAPLOVIČ, Dušan

[* 18. 9. 1946 Bratislava] Dušan Čaplovič, prof. PhDr., slovenský politik, pôvodne historik a archeológ, sa narodil sa 18. septembera 1946 v Bratislave. Bol poslancom NR SR, podpredsedom vlády pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny SR a ministrom školstve, vedy a výskumu SR, v súčasnosti je poradcom predsedu vlády SR pre ľudské práva a menšiny. Je podpredsedom strany SMER – sociálna demokracia. Je členom redakčných rád viacerých domácich a zahraničných historických a archeologických časopisov. Život 1969 absolvoval Filozofickú fakultu Univerzity Komenského...

ČÁSTA, Milan

[* 20. 7. 1952 Nitra] Milan Částa, básnik, sa narodil 20. júla 1952 v Nitre. Je ženatý, s manželkou majú dve deti, dcéru a syna, žijú v obci Cabaj-Čápor v okrese Nitra. Základnú deväťročnú školu vychodil v Nitre-Chrenovej. Vyštudoval Strednú všeobecno-vzdelávaciu školu – Gymnázium E. Gudernu v Nitre (1967 – 1970). Študoval na  Vysokej škole poľnohospodárskej v Nitre (1970 – 1972), z ktorej ho vylúčili za vystúpenie zo SZM. Pracoval v podniku Optima Nitra ako revízor (1972), v Jednote ako kádrový referent (1973), ako baník v Uránových dolech v českom meste Příbram (1974),...

ČAVOJSKÝ, Ladislav (†)

[* 17. 1. 1932 Trnava – † 9. 1. 2014 Bratislava] Ladislav Čavojský, PhDr., CSc., divadelný historik a kritik, sa narodil 17. januára 1932 v Trnave. Zomrel 9. januára 2014 v Bratislave. Bol členom Spolku slovenských spisovateľov. BIOGRAFICKÉ A BIBLIOGRAFICKÉ ÚDAJE Encyklopédie, slovníky, monografie, zborníky ČAVOJSKÝ, Ladislav . In: MAŤOVČÍK, Augustín, a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia. 1. vydanie. Bratislava – Martin: Vydavateľstvo SSS a SNK, 2001, s. 67. Internetové zdroje Ladislav Čavojský [online]. In: Národné osvetové centrum. [Citované 3. 3. 2015]....

ČECHOVIČOVÁ, Mária

[ * 19. 6. 1951 Jablonec] Mária Čechovičová, rod. Ochabová, spisovateľka literatúry pre deti, prozaička, poetka, textárka, autorka scenárov detských muzikálov, rozhlasovej hry a regionálnohistorickej literatúry, sa narodila 19. júna 1951 v Jablonci (okres Trnava), kde aj vyrastala. Je vydatá, má tri deti, dcéru Julianu (* 1971), syna Františka (* 1973) a dcéru Zuzanu (* 1990). Žije v Senci. Štúdiá, vzdelanie, zamestnanie a pôsobenie Do základnej školy chodila v Jablonci a Budmericiach (1966). Absolvovala trojročné odborné učilisko Elektrotechnických závodov Júlia...

ČERETKOVÁ-GÁLLOVÁ, Marína (†)

 [ * 26. 9. 1931 Zbehy – † 22. 10. 2017 v Nitra] Marína Čeretková-Gállová, prom. fil., slovenská spisovateľka, prozaička, autorka literatúry pre deti a mládež, redaktorka, kultúrna pracovníčka, dramaturgička, autorka rozhlasových pásiem, hier i televíznej hry, sa narodila 26. septembra 1931 Zbehoch pri Nitre ako prvé dieťa z deviatich detí v rodine drobného živnostníka, otec bol cementársky majster, matka sa staral o domácnosť a deti. M. Čeretková-Gállová bola vydatá za akad. maliara Tibora Gálla, narodila sa im dcéra Juliana, no rozviedli sa, vnuk Michal Farkašovský...

ČEREVKA, Vladimír (†)

[* 11. 12. 1931 – † 24. 3. 2014 Bratislava] Vladimír Čerevka, PhDr., CSc., literárny vedec, autor učebníc literatúry, prekladateľ, pedagóg, sa narodil 11. decembra 1931 v Roškovciach v rodine učiteľa, kde aj prežil  detstvo. Základnú školu vychodil v rodisku.  V štúdiu pokračoval na osemročnom Ruskom gymnáziu v Prešove (1942 – 1950), na ktorom roku  zmaturoval (1950). Študoval diaľkovo ruštinu a slovenčinu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave (1952 – 1957). Po maturite pôsobil krátko v Ukrajinskom štúdiu Slovenského rozhlasu v Prešove, ako stredoškolský...

CERULA, Miron

[* 25. 4. 1952 Ruská Poruba (okres Humenné)] Miron Cerula, sa narodil 25. apríla 1952 v Ruskej Porube v okrese Humenné, v malebnej dedinke Ruská Poruba ležiacej v nádhernej krajine na severovýchode Slovenska. Píše poviedky podľa skutočných poľovníckych zážitkov, námety k nim čerpá z Východných Karpát, viaceré z nich publikoval v slovenských i v českých poľovníckych časopisoch. Z poľovníckeho prostredia vydal knihu poviedok Posledná spoveď (2003). Kniha Osud pytliaka (2009) je o živote chudobného chlapca po prvej svetovej vojne. V próze Dcéra dvoch matiek (2010) zachytáva krutý...

ČERVENÝ, Marián

[*17. 6. 1955 Topoľčany] Marián Červený, doc. ThDr., PhD., rímskokatolícky kňaz, spisovateľ, sa narodil 17. júna 1955 v Topoľčanoch. Za kňaza ho ordinovali roku 1978. Pôsobil ako kaplán v Piešťanoch (1978). Po absolvovaní základnej vojenskej služby (1980) pôsobil ako kaplán v Bratislave  –  vo farnosti sv. Martina (1982) a v Zlatých Moravciach (1982). Neskôr sa stal správcom farnosti v Brestovanoch, zároveň spravoval aj farnosť v Horných Zeleniciach a Siladiciach (1988 – 2003). Jeho cirkevné, ale aj spoločenské aktivity presiahli rámec Brestovian, ba aj Slovenska. Jeho...

CHOMA, Vasiľ

[*18. 5. 1927 Miková (okres Stropkov)] Vasiľ Choma, Doc.,PhDr., Csc., literárny vedec, rusista, vysokoškolský profesor, diplomat, sa narodil 18. mája 1927 v Mikovej, v okrese Stropkov, v maloroľníckej rodine. Ľudovú školu vychodil v rodisku. V štúdiu pokračoval na meštianke v Medzilaborciach a na Gymnáziu v Prešove a Humennom, kde aj zmaturoval (1949). Začal študovať ruštinu a filozofiu na Filozofickej fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave (1949 – 1951), po ukončení 2. ročníka pokračoval v štúdiu na Filozofickej fakulte...

CHORVÁTOVÁ, Jana

* 19. 9. 1954 v Liesku (okres Tvrdošín) Jana Chorvátová, Mgr. – spisovateľka, poetka, pedagogička, kultúrno-osvetová pracovníčka, editorka, podnikateľka. Narodila 19. septembra 1954 v Liesku na Orave, ako šieste dieťa z desiatich. Po maturite na Gymnáziu Martina Hattalu v Trstenej vyštudovala učiteľstvo v kombinácii slovenský jazyk a literatúra s výtvarnou výchovou na vtedy samostatnej Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici. Učiteľskú aprobáciu si neskôr rozšírila o predmety špecifická príprava dievčat a pracovné vyučovanie. Jej životné (profesiové, spoločenské a súkromné) osudy sú...

CHOVAN, Milan Igor

[* 24. 11. 1963 v Ružomberok] Milan Igor Chovan, sa narodil 24. novembra 1963 v Ružomberku Profil: 1978 – 1982 Gymnázium v Ružomberku; 1982 – 1986 Vysoká škola dopravy a spojov v Žiline, odbor Strojárska technológia, špecializácia Číslicová technika v strojárskej výrobe; 1986 – 1989 samostatný odborný referent v podniku Váhoslav Žilina; od 1989 učiteľ Informatiky, Škola úžitkového výtvarníctva v Ružomberku (vtedajšia Stredná priemyselná škole textilná); 1990 – 1991 Ústredný ústav pre vzdelávanie učiteľov v Bratislave, Špecializačné štúdium pre...

CHOVAN-REHÁK, Juraj

[*3. 1. 1931 Hubová (okres Ružomberok)] Juraj Chovan-Rehák, PhDr., CSc., literárny historik, kultúrny historik, muzeológ, dokumentarista, sa narodil 3. januára 1931 Hubovej (okres Ružomberok) v remeselnícko-roľníckej rodine (otec bol maloroľník, dre­vorubač a mlynár, matka bola pôrodná asistentka). Pseudonymy: J. Ch. Rehák, Jur Chovan-Rehák, J. Vanoch. Žije na dôchodku v Hubovej. Študoval na gymnáziách v Ružomberku a v Levoči (1942 – 1950), kde maturoval (1950). Prijali ho za bohoslovca do Veľkého seminára v Spišskej Kapitule, ale v štúdiu už nemohol pokračovať, lebo...

CHOVANEC, Jaroslav

[* 7. 2. 1935 Hrnčiarske Zalužany (okrese Rimavská Sobota)] Jaroslav Chovanec, prof. JUDr., DrSc., et Dr. h. c.,  právnik, publicista, autor literatúry faktu, sa narodil 7. februára 1935 v Hrnčianskych Zalužanoch v okrese Rimavská Sobota. Žije v Bratislave. Je členom Spolku slovenských spisovateľov.

CHUDÍK, Martin

[*12. 1. 1988 Bratislava] Martin Chudík, Mgr., básnik, literárny recenzent, bloger, sa narodil 12. januára 1988 v Bratislave. Študoval na Gymnáziu Grösslingová 18 v Bratislave. Je absolventom Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, kde vyštudoval biológiu (2008 – 2013). Pracuje na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky (od r. 2017) ako koordinátor EIA na odbore kontroly projektov posudzovania vplyvov na životné prostredie. Je zakladajúcim členom Bratislavského literárneho klubu BRAK, redaktorom a fotografom internetového magazínu iLeGaLiT. Je členom...

CHUDOBA, Andrej (†)

[* 21. 11. 1927, Malé Krškany – † 21. 1. 2014, Pukanec] Andrej Chudoba, vl. menom Ondrej Hudoba, prozaik, básnik, scenárista, sa narodil 21. novembara 1927 v Malých Krškanoch. Po absolvovaní učiteľskej akadémie v Leviciach (1945 – 1949) pôsobil krátko ako učiteľ v Žemberovciach (1951 – 1952), v nasledujúcich rokoch vystriedal viaceré zamestnania; bol rysovačom plechov v Tlmačoch (1952 – 1954), pomocným účtovníkom v Jednote v Pukanci (1954 – 1955), robotníkom a neskôr plánovačom v závode Sandrik v Dolných Hámroch (1955 – 1959), od r. 1963 pôsobil...

CIFRA, Štefan

[* 22. 8. 1960 Nitra] Štefan Cifra, spisovateľ, básnik, publicista, kultúrny historik, redaktor, editor, národopisný zberateľ, sa narodil 22. augusta 1960 v Nitre. Matka Viera Cifrová, rod. Závodníková (* 1. 1. 1941 Turzovka), povolaním učiteľka, je folkloristka, hudobníčka, speváčka a skladateľka ľudových piesní, otec Štefan (* 19. 1. 1935 Komjatice – † 13. 7. 1991, tamže), bol povolaním učiteľ, režisér a herec ochotníckeho divadla. Vyrastal v Komjaticiach (okres Nové Zámky), v ranom detstve aj v Choči, Skýcove (okres Zlaté Moravce) a Turzovke. Je ženatý, má dve deti, žije...

ČIŽMÁR, Ján (†)

[* 7. 5. 1946 Banská Bystrica – † 5. 5. 2018 Banská Bystrica] Ján Čižmár, spisovateľ, básnik, textár, scenárista, publicista a vydavateľ, sa narodil 7. mája 1946 v Banskej Bystrici. Pesudonym: Paul Carter. Žil v Ponikách v okrese Banská Bystrica. Manželka: vydavateľka Jana Čižmárova. Zomrel 6. 5. 2018 v Banskej Bystrici. Vyrastal na sídlisku Fončorda v Banskej Bystrici, kde chodil na základnú školu. Absolvoval strednú stavebnú školu. Dva roky študoval na Stavebnej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej (SVŠT) v Bratislave (štúdium nedokončil). Pôsobil v Bratislave ako slobodný...

CMARKOVÁ, Elena

[* 29. 1. 1948 Brusno] Elena Cmaroková sa narodila 29. januára 1948 v Brusne. Žije v Banskej Bystrici. Je členkou Spolku slovenských spisovateľov.

ČOMAJ, Ján (†)

 [* 17. 4. 1935 Radzovce, okres Lučenec – † 26. 1. 2020 Bratislava] Ján Čomaj, spisovateľ, novinár, reportér, publicista, esejista, autor literatúry faktu, redaktor, vysokoškolský pedagóg, jeden z najvýraznejších slovenských reportérov šesťdesiatych rokov i prelomu storočia, sa narodil sa 17. apríla 1935 v Radzovciach v okrese Lučenec, v južnoslovenskej oblasti Hontu, v rodine poštmajstra. Žil v meste Šaštín-Stráže. Keď na jeseň roku 1938 maďarské vojská okupovali južné Slovensko, jeho rodičia ušli najprv do Utekáča a potom do Kokavy nad Rimavicou, kde vychodil prvé...

ČURMOVÁ, Viera

[* 1. 2. 1956 Snina] Viera Čurmová, prozaička, poetka, autorka literatúry pre deti a religióznej literatúry, zberateľka a autorka povestí, redaktorka, povolaním učiteľka, sa narodila 1. februára 1956 v Snine. Otec Michal Korba pracoval ako kooperátor a matka Helena Korbová, rod. Vataščinová, bola úradníčka. Manžel Ján Čurma (* 1953) bol geodet. Majú troch synov, Erika a Vratislava, ktorí žijú v zahraničí, v Írsku, a Jána, ktorý žije v Humennom a je ilustrátorom kníh. Žije v Humennom. Na základnú školu začala chodiť v Snine (1962 – 1969) a dokončila ju v Humennom (1969 – 1971), kam sa...

ČUTRÍK, Ľudovít

[* 7. 8. 1931 Šoporňa] Ľudovít Čutrík, Ing., spisovateľ, autor literatúry faktu, atletický funkcionár, sa narodil 7.augusta 1931 v Šoporni. Žije v Nitre. Študoval na Piaristickom gymnáziu v Nitre. Absolvoval na SVŠT v Bratislave. V mladosti aktívnym športovcom, v roku 1947 začal s atletikou – venoval sa šprintu a skoku do diaľky (1947 - 1956), ako dorastenec sa stal majstrom Slovenska v skoku do diaľky (1949). Po návrate do Nitry bol trénerom behov na krátke vzdialenosti, atletickým rozhodcom i organizačným pracovníkom – predsedom...

DANAJ, Miroslav

[* 1. 1. 1946 Dolná Streda na Váhom (okres Galanta)]   Miroslav Danaj, prof. MUDr., CSc., básnik, aforista, prozaik, publicista, povolaním lekár-chirurg, vysokoškolský pedagóg, sa narodil 1. 1. 1946 v Dolnej Strede na Váhom, neďaleko Serede (okres Galanta). Žije v Trnave. Manželka MUDr. Anna Danajová. Promoval na Lekárskej fakulte UK v Martine v 1969. Od ukončenia vysokoškolských štúdií pôsobí na Chirurgickej klinike FZaSP TU – Fakultnej nemocnice Trnava, t. č. ako prednosta. Zároveň vyučuje chirurgiu v ošetrovateľstve a verejnom zdravotníctve na Katedra...

DANGL, Vojtech

[*15. 4. 1937 Šahy] Vojtech Dangl, PhDr., CSc., vojenský historik, spisovateľ, autor literatúry faktu, sa narodil 15. apríla 1937 v Šahoch. Žije v Bratislave. Základnú školu vychodil v rodnom meste, kde absolvoval aj stredoškolské štúdium a maturoval (1955). Potom začal študovať na Českom vysokom učení technickom v Prahe, zakrátko prestúpil na Filozofickú fakultu Karlovej univerzity, kde r. 1962 ukončil štúdium histórie a filozofie. Po štúdiách pôsobil ako odborný pracovník v Múzeu SNP v Banskej Bystrici (1962 – 1965), po vojenskej prezenčnej službe pracoval v Slovenskom...

DANIŠ, Miroslav

[* 7. 8. 1960 v Bratislave] Miroslav Daniš, prof. PhDr., CSc., vysokoškolský profesor, historik, básnik, sa narodil 7. augusta v Bratislave. Od roku 1964 žije v obci Kráľová pri Senci. Gymnázium navštevoval v Senci. Študoval na Filozofickej fakulte UK v Bratislave (1979 – 1984), štúdium ukončil obhajobou diplomovej práce Anticirkevná opozícia na Rusi do polovice 14. storočia (školiteľ: prof. Emilián Stavrovský) v roku 1984. Internú ašpirantúru absolvoval na Univerzite Tarasa Ševčenka v Kyjeve (1986 – 1989), dizertačná práca: Slovensko-ukrajinské vzťahy. V roku 1994 sa...

DARMO, Jozef

* 7. október 1932 Libichava (okres Bánovce na Bebravou) Jozef Darmo, doc. PhDr., PhD., Novinár, publicista, historik mediálnej komunikácie, vedec, vysokoškolský pedagóg, sa narodil  7. októbra 1932 v Libichave v okrese Bánovce na Bebravou. Do školy začal chodiť v rodnej obci (1939). Po meštianke v okresnom meste Bánovce nad Bebravou, pokračoval v štúdiu na Obchodnej akadémii v Topoľčanoch. Patril k prvej generácii absolventov bratislavskej žurnalistiky na FF Univerzity Komenského v Bratislave. Bol riaditeľom Novinárskeho študijného ústavu (1961 – 1970) a...

DEKAN, Ján

[* 31. 7. 1933 Velčice (okres Zlaté Moravce)] Ján Dekan, PhDr., básnik, dôchodca, sa narodil  31. júla 1933 vo Velčiciach v okrese Zlaté Moravce. Je ženatý, manželka Eva Dekanová pracuje na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Študoval v Societas Verbi Divini (misionáársky seminár na Kalvárii v Nitre) až do zrušenia kláštorov. Vyštudoval Gymnázium Janka Kráľa v Zlatých Moravciach, kde aj maturoval (1953). Absolvoval Vysokú školu pedagogickú v Bratislave (1953 – 1957). Po absolvovaní vysokej školy krátko pôsobil na slovenskom gymnáziu v Komárne. Potom bol odborným asistentom na...

DIDI, Ľudovít (†)

[* 16. 1. 1931 Púchov – † 15. 9. 2013 Vráble] Ľudovít Didi, slovenský učiteľ, disident, účastník protikomunistického odboja, prvý rómsky spisovateľ románov v slovenskej literatúre, sa narodil 16. január 1931 v Púchove ako nemanželské rómske dieťa. Vyrastal u starých rodičov z matkinej strany v sedemčlennej rodine, starý otec Ondrej Didi bol rómsky muzikant. Ľudovít Didi žil a tvoril vo Vrábľoch, kde aj 15. septembra 2013 zomrel. Ľudovú a meštiansku školu vychodil napriek biede v rodine v Púchove. Aj keď ho prijali na Učiteľský ústav v Bánovciach nad Bebravou, no keďže...

DINKA, Pavol

[* 29. 11. 1942 Skalica] Pavol Dinka, RSDr. (Rerum Socialum Doctor), spisovateľ, autor literatúry faktu, publicista, novinár, redaktor, politológ, mediálny analytik a prekladateľ, sa narodil 29. novembra 1942 v Skalici, kde aj vyrastal. Štúdiá, vzdelanie V rodnom meste vychodil základnú školu (1957), Strednú všeobecnú vzdelávaciu školu s maturitou (1960) a v Bratislave Strednú priemyselnú školu stavebnú s maturitou  (1962). Absolvoval odbor politológia na Vysokej škole politickej v Bratislave (1980), polročné štúdium angličtiny na Southwest Missouri State College...

DRASTICH, Miloš (†)

[* 27. 8. 1951 Bratislava – † 6. 12. 2017 Bratislava] Miloš Drastich, Mgr., slovenský spisovateľ, novinár, publicista, autor literatúry faktu, recenzent, cestovateľ, autor cestopisných reportáží, sa narodil 27. augusta 1951 v Bratislave. Bol ženatý, s manželkou Tatianou Drastichovou žil v Bratislave, kde aj zomrel 6. decembra 2017. Študoval a maturoval na strednej ekonomickej škole v Bratislave (1974). Absolvoval odbor žurnalistiky FF UK v Bratislave (1979). Pracoval na archeologických vykopávkach na Devíne (od roku 1974) a v tlačiarni. Potom pracoval v redakciách periodík Odborár,...

DUFEKOVÁ, Otília

[*11. 7. 1951 Bratislava] Otília Dufeková, poetka, na rodila 11. júla 1951 v Bratislave. Žije v Bratislave. Absolvovala štúdium na Strednej ekonomickej škole, kde aj maturovala (1975) a na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave (1975 – 1980). Pracovala ako administratívna pracovníčka v Elektromontážnych závodoch (1968 – 1969), štátna zamestnankyňa na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky v Bratislave (od 1969).  Básne publikovala časopisecky. Debutovala básnickou zbierkou Kôň v oblakoch (1992) vo vydavateľstve eR. Vo vydavateľstve Odkaz jej vyšli básnické zbierky...

ĎURINDA, Miroslav

[*  24. 7. 1932 Ratková] Miroslav Ďurinda, MUDr., lekár, básnik, publicista, sa narodil 24. júla 1932 v Ratkovej. Žije v Košiciach. Vyštudoval gymnázium v Rimavskej Sobote a v Revúcej (1947 – 1951), kde aj maturoval. Absolvoval medicínu na Lekárskej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach (1951 – 1957). Po štúdiách pôsobil ako lekár v Košiciach na neurologickej klinike Fakultnej nemocnice, v Železničnej nemocnici a i. Vo svojej lekárskej praxi a odborných prednáškach a publikáciách sa zameral hlavne na cievne mozgové príhody, sekundárne epilepsie, vertebrogénne poruchy s...

DVOŘÁKOVÁ-JANCUROVÁ, Helena

[* 4. 5. 1943 Bratislava] Helena Dvořáková-Jancurová, spisovateľka, prozaička, novinárka, publicistka, redaktorka, sa narodila sa 4. mája 1943 v Bratislave. Základnú a strednú školu vychodila v rodisku. Po maturite  rok pracovala ako robotníčka v Západoslovenských tlačiarňach (1960). Študovala novinárstvo na Filozofickej fakulte UK v Bratislave (1961 – 1966). Po skončení vysokoškolského štúdia sa stala redaktorkou týždenníka Predvoj a redaktorkou týždenníka Nové slovo (roku 1968), kde bol  vedúcou redaktorkou kultúrneho oddelenia (1975 – 1986)....

DZVONÍK, Emil (Michal) (†)

[* 28. 12. 1923 Lastomír (okres Michalovce) – † 22. 2. 2016 Košice] Emil Dzvoník, vl. m. Michal Dzvoník, slovenský prozaik, autor sociálne ladených románových kompozícií, sa narodil 28. decembra 1923 Lastomíre v okrese Michalovce. Pseudonym: Emil Dzvoník (podľa mena jeho brata). Študoval na poľnohospodárskej škole v Michalovciach a v Sabinove (1941 – 1944). Absolvoval Vysokú školu politických a hospodárskych vied v Prahe (1947 – 1951). Medzi štúdiami bol pracovníkom Povereníctva pôdohospodárstva v Košiciach (1945) a učiteľom na Dôstojníckej škole pre záložníkov v Poprade a v Košiciach...

ELIÁŠ, Michal (†)

[* 19. 9. 1934 Velčice, okres Zlaté Moravce – † 2. 4. 2018 Martin] Michal Eliáš, PhDr., CSc., literárny vedec, kultúrny historik, archivár, editor, pedagóg, sa narodil 19. septembra 1934 vo Velčiciach pri Zlatých Moravciach v roľníckej rodine. Základnú školu vychodil v rodnej obci. Študoval na Gymnáziu Janka Kráľa v Zlatých Moravciach (1951 – 1954), kde aj maturoval. Absolvoval odbor slovenčina a dejepis na Vysokej škole pedagogickej v Bratislave (1954 – 1958). Roku 1970 úspešne obhájil kandidátsku dizertačnú prácu o slovenskej satirickej poézii z rozhrania 18. a 19. storočia (CSc.) a...

FAIČOVÁ, Adela

[2. 3. 1950 Prašice (okres Topoľčany)] Adela Faičová, poetka, prozaička, sa narodila 2. marca 1950 v Prašiciach v okrese Topoľčany, kde aj žije. Venovala sa svojej profesii v oblasti chémie. Vyše 10 rokov pôsobila vo vydavateľstve a tlačiarni. Debutovala básnickou zbierkou Náruč bozkov (1996), napísala zbierku básní Reliéfy krás (1998) a román Ustielaš si v mojom srdci (2010). Zbierka básní Snenie (2005) ja výbrom z prvých dvoch zbierok. Je členkou Spolku slovenských spisovateľov. DIELA Poézia Náruč bozkov. Topoľčany: Prima Print, 1996. Reliéfy krás....

FARKAŠ-ŽIŠKA, Peter (†)

[* 12. 11. 1973 Bratislava – † 9. 12. 2013 Bratislava] Peter Farkaš-Žiška, občianskym menom PaedDr. ThMgr. Peter Farkaš, spisovateľ, básnik. prozaik, rímskokatolícky kňaz, sa narodil 12. novembra 1973 v Bratislave. Zomrel v Bratislave 9. decembra 2013. Bol rímskokatolíckym kňazom, pôsobil ako kaplán v Galante, Senici, Malackách a v Nových Zámkoch, ako administrátor v Senohrade a naposledy pôsobil v Boldogu pri Senci. V počiatkoch tvorby ho ovplyvnil Svetloslav Veigl. Debutoval roku 2000 knihou Čo som napísal, napísal som (2000). Nasledovali básnické zbierky Prisľúbený ostrov (2001), Smútok a...

FARKAŠOVÁ, Etela

Etela FARKAŠOVÁ sa narodila 5. októbra 1943 v Levoči. Po štúdiu na Jedenásťročnej strednej škole v Bratislave, matematiky a fyziky na Pedagogickom inštitúte v Trnave, neskôr filozofie a sociológie na Filozofickej fakulte UK v Bratislave pôsobila ako stredoškolská učiteľka (Poľnohospodárske učilište v Trnave, Polygrafická škola v Bratislave), potom ako odborná asistentka, docentka a vedúca Katedry filozofie a dejín filozofie na Filozofickej fakulte UK. Popri filozofii (epistemológia) sa venuje aj prozaickej tvorbe a esejistike....

FAZEKAŠOVÁ, Mária

[*12. 4. 1947 Poprad]   Mária Fazekašová, redaktorka, publicistka a prekladateľka, sa narodila 12. apríla 1947 v Poprade. Študovala a maturovala na popradskom gymnáziu (1965) a na Vysokej škole pedagogickej v Segedíne (1981 – 1984). Pracovala ako úradníčka v cestovnej kancelárii Čedok (1966 – 1968). V r. 1968 sa vydala do Budapešti, kde vystriedala viaceré zamestnania: asistentka vo výskumnom ústave pre ochranu rastlín v Budapešti (1968 – 1982), učiteľka na slovenskom gymnáziu (1982 – 1984), referentka Cudzojazyčnej knižnice v Budapešti (1985 – 1991)....

FEDOR, Jozef

[* 11. 3. 1946 Fekišovce (okres Sobrance)] Jozef Fedor,  Mgr., básnik, stredoškolský pedagóg, sa narodil 11. marca 1946 v zemplínskej obci Fekišovce v okrese Sobrance. Žije v Senci. Na strednej škole študoval v Michalovciach. Absolvoval odbor slovenský jazyk a dejepis na Filozofickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Prešove. Pôsobil ako stredoškolský profesor v Čadci, Trnave a Bernolákove a na Gymnáziu Antona Bernoláka v Senci, kde bol členom redakčnej rady mestských novín Senčan.   Písať začal na strednej škole, v juvenilnej tvorbe...

FEKETE, Ján

[ *12. 8. 1945 Modrý Kameň, okres Veľký Krtíš] Ján Fekete, PaedDr., slovenský spisovateľ, prozaik, básnik, autor literatúry pre deti, literatúry faktu a sci-fi románov, publicista, zberateľ, filatelista, bývalý politik, sa narodil 12. augusta 1945 v rodine tesára v Modrom Kameni (okres Veľký Krtíš), ktorý je v súčasnosti druhým najmenším slovenským mestom (od roku 1969) a ktorý volajú jej obyvatelia oddávana Hrad. Pseudonymy: J. F. Hradčan, M. Jafek, Ján Orlovec. Je ženatý (1968), s manželkou Ruženou Feketeovou, rod. Bariakovou (*  1950), majú dcéry Ruženu (*  1969) a...

FERKO, Andrej

  Andrej Ferko sa narodil 19. januára 1955 v Bratislave v rodine novinára a spisovateľa Vladimíra Ferka. Vyštudoval numerickú matematiku na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Po skončení štúdia pracuje ako odborný asistent na Katedre počítačovej grafiky a spracovania obrazu Matematicko-fyzikálnej fakulty Univerzity Komenského. Zakladajúci člen slovenského centra PEN-klubu. Žije v Bratislave. Dielo Próza Rizikovo Tehotný Hugo (1996, rozhlasová hra, spoluautor J. Drgonec) Jemná cesta (1977)  Stopa (1983) Proso (1984) Noc na...

FIFIK, Ján

[* 27.01.1957 Spišská Nová Ves] Ján Fifik, PaedDr. , spisovateľ, učiteľ, lektor slovenského jazyka a literatúry v zahraničí, veľvyslanec SR vo Vietname, novinár, sa narodil 27.01.1957 v Spišskej Novej Vsi. Je členom Spolku slovenských spisovateľov.   BIOGRAFICKÉ A BIBLIOGRAFICKÉ ÚDAJE Internetové zdroje Ján Fifík [online]. In: Osobnosti.sk. [Citované 12. 5. 2015]. Dostupné z internetu: TU. Tvorba [online]. In: fifija. [Citované 7. 2. 2015]. Dostupné z internetu: TU.

FILO, ml., Július

[* 17.12.1950 Palúdzka (dnes súčasť mesta Liptovský Mikuláš)] Július Filo, prof. ThDr. Dr. h. c., emeritný generálny biskup Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku (1994-2006), pedagóg, spisovateľ, sa narodil 17. decembera 1950 v Palúdzke (dnes súčasť mesta Liptovský Mikuláš) ako syn evanjelického farára, neskôr biskupa Východného dištriktu Júliusa Fila st. Je ženatý, s manželkou Annou majú tri deti. Žije v Svätom Jure. Študoval na Strednej škole v Poprade a evanjelickú teológiu na Evanjelickej bohosloveckej fakulte v Bratislave a na Teologickej sekcii Univerzity v...

FINDRA, Ján (†)

[* 25. 3 1934 Málinec – † 6. 5. v Banskej Bystrici ] Ján Findra, Dr. h. c. prof. PhDr., DrSc., spisovateľ, politik, prof. sa narodil 25. marca 1934 v Málinci. Ľudovú a meštiansku školu vychodil v Málinci. Stredoškolské štúdiá absolvoval na Gymnáziu B. Slančíkovej – Timravy v Lučenci (1950 – 1953). Studoval na Fakulte spoločenských vied Vysokej školy pedagogickej v Bratislave slovenčinu a históriu (1953 – 1957). V roku 1966 získal na základe obhajoby v Ústave slovenského jazyka SAV vedeckú hodnosť CSc. (práca: Jašíkova cesta k syntéze, 278 s.). Na základe rigorózneho pokračovania mu bol v r....

FOJTÍKOVÁ, Sabína

 [* 7. 5. 1968 Vítkov (ČR)] FOJTÍKOVÁ, Sabína sa narodila  7. mája 1968 Vítkove v Českej republike. Od roku 1975 žije  Bratislave. Stredoškolské štúdia absolvovala v Bratislave. Absolvovala žurnalistiku na Filozofickej fakulte UK v Bratislave (1990). Pracuje ako redaktorka v časopise Jednota, ktorý kontinuálne nadväzuje na Družstevné noviny (Vydavateľom je COOP Jednota Slovensko). V rámci publikačnej praxe spolupracovala od roku 1987 s denníkom Ľud (dnešný Nový čas), kde vyšla jej prvá reportáž Nežné srdce v pavučinách koľajníc – z prostredia slovenských...

FORDINALOVÁ, Eva

[* 17. 12. 1941 Borský Mikuláš] Eva Fordinálová, prof. PhDr., CSc., literárna historička a vedkyňa, poetka,, vysokoškolská pedagogička, sa narodila 17. decembra 1941 v Borskom Mikuláši. Pseudonym: Eva Záborská. Študovala na Pedagogickom inštitúte v Trnave, absolvovala odbor história – slovenský jazyk a literatúra na Filozofickej fakulte UK v Bratislave (1964 – 1970). Pôsobila ako učiteľka jazyka slovenského na školách v Hradišti pod Vrátnom, v Borskom Mikuláši, na Strednej zdravotnej škole v Skalici, odborná asistentka na Pedagogickej fakulte UK v Trnave, samostatná...

FRANKO, Michal (†)

* 20. 9. 1930 Udavské (okr. Humenné) – † 18. 8. 2014 Michal Franko , pedagóg, jazykovedec, básnik, publicista, kultúrno-osvetový pracovník, sa narodil 20. septembra 1930 vo východoslovenskej obci Udavské v okrese Humenné. Zomrel 18. augusta 2014. Študoval na Gymnáziu v Humennom a odbor slovenský a ruský jazyk na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, kde aj promoval. Učiteľ na osemročnej strednej škole v Snine (1951 – 52), Vyššej hospodárskej škole (1957 – 59) a Gymnáziu v Humennom (1960 – 93). Bol dlhoročným členom odbornej komisie pre slovenský jazyk a literatúru pri...

FRAŇO, Rudo

* 1. 7. 1949 Senváclav (Pilisszentlászló, Maďarsko) Rudo Fraňo, občianskym menom Rudolf Franyó, prekladateľ a vydavateľ, regionálny historik, verejný činiteľ, pôvodným povolaním staviteľ. Narodil sa v malebnej obci obývanej Slovákmi Senváclav (Pilisszentlászló), ktorá  sa nachádza v Pilíšskych vrchoch nad Vyšehradom (Visegrád) v Maďarsku. Jeho otec Rudolf Franyó bol Slovák a matka Rozália, rod. Szeifertová, pôvodom Nemka zo slovenskej obce v Maďarsku Mlynky. Študoval na Gymnáziu  Zsigmonda Móricza v Budapešti. Bol murárskym majstrom, postavil množstvo rodinných...

FRIČOVSKÝ, Ladislav (†)

* 5. marca 1930 Košice – † 20. decembra 2014 Ladislav FRIČOVSKÝ, Th. Mgr., Mgr. art., básnik, prozaik, dramatik, publicista, sa narodil 5. marca 1930 v Košiciach. Pochádzal z Vajkoviec pri Košiciach, stredoškolské roky strávil v Prešove a v Bardejove, kde študoval na gymnáziu (1942 – 1949). Absolvoval Slovenskú evanjelickú teologickú fakultu v Bratislave (1949 – 1953) a popri zamestnaní Vysokú školu múzických umení v Bratislave (1965 – 1970), kde vyštudoval odbor filmová a televízna dramaturgia. Počas vysokoškolských štúdií dospieval pod dohľadom Emila Boleslava Lukáča....

FRIEDOVÁ, Libuša (†)

[* 17. 10. 1925 Zdounky, okr. Kroměříž, Česko – † 22. 5. 2017] Libuša Friedová, rod. Mlčochová,  slovenská spisovateľka literatúry pre deti, scenáristka, autorka rozhlasových hier a televíznych seriálov pre deti, redaktorka, pôvodom z Moravy, sa narodila v učiteľskej rodine 17. 10. 1925 v hanáckom mestečku Zdounky pri Kroměříži (dnes obec Zdounky, Zlínský kraj, Morava, ČR), na slovácko-hanáckom pomedzí, preto s úsmevom o sebe tvrdila, že je „hanácka Slovenska alebo slovenská Hanáčka“. Otec bol učiteľom matematiky, geometrie a kreslenia, v mestečku dirigoval...

FUCHS, Ľudovít (†)

[* 4. 7. 1926 Zvolen – † 4. 6. 2015 Bratislava] Ľudovít Fuchs, básnik, spisovateľ, autor literatúry pre deti, sa narodil sa 4. júla 1926 vo Zvolene v rodine železničiara. Pseudonymy: Ľudovít Slatinský, Ľ. F. Kvetoslav. Zomrel 4. júna 2015 v Bratislave vo veku nedožitých 89 rokov. Bol členom Spolku slovenských spisovateľov. V rodnom meste chodil do základnej školy, na gymnázium (maturoval 1946), potom sa zapísal na Prírodovedeckú fakultu Karlovej univerzity v Prahe. Pre vážne zdravotné ťažkosti musel štúdium prerušiť. Vzdelanie si doplnil na Učiteľskej akadémii v Banskej Bystrici...

GÁLL, Tomáš

[* 21. 12. 1935 Záhradné (pri Prešove)] Tomáš Gáll, Mgr., básnik, historik, publicista, prekladateľ, pedagóg, redaktor, povolaním evanjelický kňaz, sa narodil sa dňa 21.decembra 1935 vo východslovenskej obci Záhradnom v okrese Prešove, ako štvrté dieťa rodičov – otca Štefana a matky Anny, rod. Pivovarníkovej. S manželkou Annou, rod. Jurečkovou (* 1936) zo Závažnej Poruby vychovali dve dcéry – Danku a Evu, a syna Miloša. Žije v Bratislave. Do ľudovej školy chodil v Záhradnom, meštiansku školu skončil v Prešove. Študoval na gymnáziu a maturoval na...

GALLO, Igor

[*13. 4. 1936 Ondrej nad Hronom, dnes Brusno (okres Banská Bystrica)] Igor Gallo, básnik, prozaik, redaktor,  sa narodil 13.apríla 1936 vo Svätom Ondreji nad Hronom (dnes Brusno) v okrese Banská Bystrica, kde krátky čas pracoval jeho otec – živnostník. Po rokoch sa rodina vrátila do Brezna, kde žilo niekoľko jej generácií. Pseudonymy: I. Sergej, I. Brezňan. Žije v Bratislave, pôsobí ako spisovateľ a publicista. V Brezne vyštudoval základnú školu a v roku 1954 zmaturoval na miestnom gymnáziu. Absolvoval odbor ruština a slovenčina na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského...

GAVALCOVÁ, Jana

* 19. 10. 1939 Zemianske Podhradie Jana Gavalcová, prozaička, scenáristka, sa narodila 19. 10. 1939 Zemianskom Podhradí. Študovala na Pedagogickej škole v Trenčíne, kde maturovala  r. 1959. Pôsobila ako učiteľka Jedenásťročnej strednej školy v Novom Meste nad Váhom, bola herečkou v Divadle P. Jilemnického v Žiline (1960 – 1061), v Divadle poézie v Bratislave (1961 – 1963), sekretárka (od 1963) a jazyková redaktorka vydavateľstva Slovenský spisovateľ (od 1974). R. 1980 emigrovala do USA, žila v San Franciscu, kde študovala angličtinu, pracovala ako manažérka i podnikateľka s...

GAŽOVČIAK, Juraj

[* 21. 8. 1980 Nitra] Juraj Gažovčiak, básnik, dramatik, prozaik, povolaním operátor, sa narodil 21. augusta 1980 v Nitre, kde aj žije. Vyštudoval Strednú poľnohospodársku školu v Nitre (1998). Pracuje ako operátor vo výrobe vo firme LUIS (od 2007). V literárnej súťaži Novomeského Nitra 2007 získal v II. kategórii – študenti vysokých škôl a autori do 30 rokov, v žánri próza 3. miesto za poviedku Medzi životom a smrťou. V kategórii Juniori do 16 rokov, farebná fotografia v celoštátnom kole súťaže amatérskej fotografie Amfo 2007 v Banskej Bystrici...

GOLASOVÁ, Nina

[* 27. 6. 1947 v Nových Zámkoch] Nina Golasová, PaedDr., pseudonym Nina Chilli, poetka, výtvarníčka, sa narodila 27. júna 1947 v Nových Zámkoch. Absolvovala odbor výtvarná výchova a slovenčina na Vysokej škole pedagogickej v Nitre, maľbu študovala u akad. maliara Ľudovíta Jelenáka. Žila v Bratislave, Nitre, žije v Nových Zámkoch. Pôsobila ako inšpektorka kultúry v okrese Nové Zámky (1970 – 1983). Má značný podiel na vzniku, presadzovaní a uvedení do kultúrno-spoločenského života mesta výstavnú činnosť profesionálnych, ale aj amatérskych výtvarníkov, má zásluhu aj...

GONDA, Milan

[* 11. 1. 1954 v Lučenci] Milan Gonda, PhDr., knihovník, kultúrny pracovník, organizátor literárneho života, prozaika, publicista, prekladateľ, editor, sa narodil 11. januára 1954 v Lučenci. Vyštudoval na Filozofickej fakulte UK v Bratislave odbor knihovníctvo – latinčina. Pracoval v Matici slovenskej v Martine (1979 – 1986) ako metodik pre knižnice a neskôr ako referent pre styk Matice slovenskej so zahraničnými krajanmi, v Slovenskej národnej knižnici Matice slovenskej v oblasti vzdelávania knihovníkov (1990 – 1997) a v Knižnom centre Žilina...

GREGOR, Ján

[* 25. 7. 1926 Uhorské (okr. Poltár)] Ján Gregor, spisovateľ literatúry faktu, regionalista, sa narodil 25. 7. 1926 Uhorskom v okrese Poltár. Žije v Brezne. Je členom Spolku slovenských spisovateľov. BIOGRAFICKÉ A BIBLIOGRAFICKÉ ÚDAJE Internetové zdroje Uhorské [online]. In: Rekus: Regionálny kultúrny spravodajca, Ročník 22, číslo 7 – 8, rok 2012, s. 2.  [Citované 3. 3. 2015]. Dostupné z internetu: <TU>. Evidenčná karta obce (monitoring miestnej kultúry pre NOS Lučenec): Uhorské.  [online]. In: Novohradské osvetové stredisko. [Citované 3. 3. 2015]. Dostupné z...

GREGOR, Peter (†)

Narodil sa 27. februára 1944 v Prešove. Stredoškolské štúdiá absolvoval v Bratislave. Po maturite v roku 1962 študoval slovenský a španielsky jazyk na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, promoval v roku 1967. Profesionálne sa okrem literárnej činnosti uplatnil ako redaktor. V rokoch 1967 –  1969 pôsobil v Československom rozhlase, potom približne jeden rok v Československej televízii a od roku 1971 až do roku 1983 v časopise Osvetová práca. Od ukončenia redaktorskej činnosti v tomto periodiku žije Bratislave...

GROLL, Mojmír

[*28. 7. 1940 Bratislava] Mojmír Groll, dramatik, scenárista, autor rozprávok pre deti, fíčrov, humoristických pásiem, rozhlasových a kabaretných hier, redaktor, sa narodil 28.júla 1940 v Bratislave. Je ženatý, má tri deti, žije v Bratislave. Študoval na Jedenásťročnej strednej škole v Myjave (1954 – 1957). Absolvoval odbor slovenčina a hudobná výchova na Vysokej škole pedagogickej v Bratislave (1956 – 1961) a rozšírené štúdium popri zamestnaní na Katedre estetiky a estetickej výchovy UK (1970 – 1975). Po absolvovaní vojenskej prezenčnej služby (1961 – 1963) pôsobil ako...

GRZNÁROVÁ, Marianna

[*1. 12. 1941 Rudno nad Hronom] Marianna Grznárová, prozaička, poetka, spisovateľka literatúry pre deti, dramaturgička, publicistka, redaktorka, prekladateľka, sa narodila 1. 12. 1941 v úradníckej rodine v Rudne nad Hronom. Na základnú školu chodila v Rudne nad Hronom. Študovala na Jedenásťročnej strednej škole v Šuranoch, kde aj maturovala (1959). Absolvovala Pedagogickú fakultu v Nitre (1959 – 1963). Po štúdiách pôsobila ako zastupujúca učiteľka na rozličných miestach, bola redaktorkou (od 1969) a vysunutou pražskou spravodajkyňou denníka Ľud (od 1971), dramaturgičkou Hlavnej...

GÜRTLEROVÁ, Anna

[* 30. 7. 1980 Bratislava] Anna Gürtlerová, Mgr. art., poetka, prozaička, autorka literatúry pre deti, výtvarníčka, knižná ilustrátorka, umelecká fotografka, recitátorka, učiteľka, sa narodila 31. júla 1980 v Bratislave. Má dve dcéry Elu a Grétu, je vydatá, jej manžel je výtvarník Vladimír Kittel. Žije v Prievidzi. Študovala na Secondary school v Grenwile v Grenade (1994). Absolvovala Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša v Topoľčanoch (1994 – 2000). Pôsobila ako učiteľka v Základnej umeleckej škole (ZUŠ) v Handlovej, v literárnodramatickom odbore (LDO)...

HÁBER, Stanislav

[* 24. 8. 1966 Brezno] Stanislav Háber, prozaik, básnik, publicista, redaktor, sa narodil 24. augusta 1966 v Brezne. Je členom Spolku slovenských spisovateľov. BIOGRAFICKÉ A BIBLIOGRAFICKÉ ÚDAJE Encyklopédie, slovníky, monografie, zborníky HÁBER, Stanislav. MAŤOVČÍK, Augustín, a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia. 1. vydanie. Bratislava – Martin: Vydavateľstvo SSS a SNK, 2001, s. 126. Internetové zdroje Stanislav Háber [online]. In: Literárne informačné centrum: Slovenskí spisovatelia. [Citované 12. 5. 2015]. Dostupné z internetu: TU.

HABOVŠTIAKOVÁ, Katarína (†)

[*18. 5. 1929 Jasovský Podzámok, teraz časť obce Jasov, okr. Košice-okolie – † 16. 10. 2016 Bratislava]   Katarína Habovštiaková, doc., PhDr., CSc., rod. Kucháriková, významná slovenská jazykovedkyňa, slovakistka, slavistka, frazeologička, dialektologička, lexikografka, spisovateľka literatúry pre deti a  literatúry faktu, publicistka, národopisná zberateľka ľudovej slovesnosti a osvetová činiteľka sa narodila 18. mája 1929 v Jasovskom Podzámku, teraz časť obce Jasov v okrese Košice-okolie. V manželstve s popredným slovenským jazykovedcom, dialektológom a spisovateľom...

HAGARA, Ladislav

[*15. 1. 1944 Nováky] Ladislav Hagara, prozaik, redaktor, mykológ, sa narodil 15. januára 1944 v Novákoch. Je členom Spolku slovenských spisovateľov. BIOGRAFICKÉ A BIBLIOGRAFICKÉ ÚDAJE Encyklopédie, slovníky, monografie, zborníky HAGARA, Ladislav. In: MAŤOVČÍK, Augustín, a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia. 1. vydanie. Bratislava – Martin: Vydavateľstvo SSS a SNK, 2001, s. 129. Internetové zdroje HAGARA, Ladislav [online]. In: Literárne informačné centrum: Slovenskí spisovatelia. [Citované 12. 5. 2015]. Dostupné z internetu: <TU>.  

HAJDÚK, Peter

[* 8. 8. 1929 Bratislava] Peter Hajdúk, občianskym menom JUDr. Oleg Logvinov, prozaik, publicista, filmový scenárista, prekladateľ, účastník Slovenského národného povstania, pôvodným povolaním právnik, sa narodil 8. augusta 1929 v Bratislave, kde aj žije. Pseudonym: László Orosz. Bol dôstojníkom Čs. armády, teraz dôstojník vo výslužbe. Je autorom dobrodružných próz, trilógie s historickou vojenskou tematikou a prekladateľom dobrodružných a špionážnych prozaických diel. Debutoval pod občianskym menom Oleg Logvinov románom Kolotoč  (1964), v ktorom opísal tragédiu čs....

HAKALA, Robert

* 16. 7. 1958 v Partizánske Robert Hakala, Ing., CSc., pedagóg, básnik, prozaik, autor literatúry pre deti, editor, sa narodil 16. júla 1958 v Partizánskom. Vyštudoval Vysokú školu poľnohospodársku v Nitre (1982), v roku 1991 obhájil kandidátsku dizertačnú prácu. Pedagogické vzdelanie získal štúdiom na Katedre inžinierskej pedagogiky Technickej univerzity v Košiciach (2001) a štúdiom špeciálnej pedagogiky – psychopédie na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave (2004). Pracuje ako špeciálny pedagóg v Odbornom učilisku internátnom v Trebišove. Od roku 1987 vedie Literárno-umelecký klub,...

HALLON, Ľubor

[* 7. 8. 1955 Skalica] Ľubor Hallon, PhDr., CSc., výskumný pracovník v oblasti sociológie kultúry, verejnej mienky a výskumu médií, pedagóg, redaktor, publicista, sa narodil 7.  augusta  1955 v Skalici. Vysokoškolské štúdium (učiteľský odbor estetická výchova – slovenčina) ukončil v roku 1979 na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Urobil štátnu rigoróznu skúšku (1982) a absolvoval externe vedeckú ašpirantúru (1989). Pracoval ako jazykový a odborný redaktor vo vydavateľstve Alfa (1979 – 1987). Ako výskumný pracovník pracoval vo Výskumnom ústave kultúry (1987 – 1990), kde sa...

HAMŽÍK-ZEMPLÍNSKY, Pavel

* 25. 7. 1929 Úpor (okres Trebišov) Ing. Pavel Hamžík, umeleckým menom Pavel Hamžík-Zemplínsky, autor učebníc, básnik. Narodil sa 25. 7. 1929 v Úpore. Po celý život sa profesionálne venoval technickému rozvoju odevníctva na Slovensku. Jeho syn Pavol Hamžík je slovenským diplomatom. Pavel Hamžík-Zemplínsky napísal 26 odborných titulov, predovšetkým učebníc pre stredné školy. Ako sedemdesiatnik napísal knihu pre seniorov Ako zdravo a optimisticky starnúť (Trenčín: Q-Ex, 2003). Je autorom básnickej zbierky Kolíska šťastia (Bratislava: Ars Stigmy, 2006), na začiatku svojho deviateho decénia...

HARING, Vojtech (†)

[*1. 10 1942 Piešťany – † 3. 1. 2014 Piešťany] Vojtech Haring, PhDr., PhD., výtvarník, karikaturista, divadelník, psychológ, vysokoškolský pedagóg, sa narodil 1. októbra 1942 v Piešťanoch. Zomrel 3. januára 2014. Bol členom Spolku slovenských spisovateľov. BIOGRAFICKÉ A BIBLIOGRAFICKÉ ÚDAJE Internetové zdroje Zomrel psychológ, spisovateľ a výtvarník Vojtech Haring [online]. In: Piešťanský denník. [Citované 3. 3. 2015]. Dostupné z internetu: TU. PhDr. Haring Vojtech, PhD. (1942 - 2014) [online]. In: Piešťanské infdormačné centrum. [Citované 3. 3. 2015]. Dostupné z internetu: TU.

HAŠTOVÁ, Mária (†)

[* 21. 9. 1922 Píla, okr. Pezinok – † 15. 6. 2018] Mária Haštová, rodným menom Hilda Grellnethová, slovenská spisovateľka pre deti a mládež, redaktorka, rozhlasová a televízna scenáristka, sa narodila 21. septembra 1922 na Píle (Častá, okr. Pezinok) v rodine horára. Vyrastala v prostredí Malých Karpát a od detstva si utvárala citlivý vzťah k prírode. Do ľudovej školy chodila v Modre, Píle a Dubovej, meštiansku školu vychodila v Modre (1936 – 1940), po nej absolvovala obchodný kurz v Bratislave. Po ochorení bola chovanicou v Ústave pre telesne...

HAVELKOVÁ, Silvia

* 28. 10. 1974 Ilava Silvia Havelková, Mgr., prozaička, poetka, autorka literatúry pre deti, knižná ilustrátorka publicistka, pedagogička, odborná pracovníčka v oblasti cestovného ruchu, kronikárka. Narodila sa 28. októbra 1974 v Ilave. Študovala na Gymnáziu Ľudovíta Štúra v Trenčíne (1989 – 1993). Neskôr pokračovala v štúdiu na Súkromnej obchodnej akadémii v správe Akadémie vzdelávania, Žilina, odbor cestovný ruch (2001 – 2003), absolvovala odbor učiteľstvo odborných predmetov na Fakulte humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity (2005 – 2008)  a odbor...

HAVIAR, Štefan

[* 23. 10. 1949 Žilina] Štefan Haviar, Mgr., redaktor, publicista, editor, sa narodil 23. októbra 1949 v Žiline. Študoval na Strednej všeobecnovzdelávacej škole v Žiline. Absolvoval Pedagogickú fakultu v Banskej Bystrici (slovenčina– angličtina, 1968 – 1972) a potom aj Katedru žurnalistiky Karlovej univerzity v Prahe (1985 – 1987). Pracuje v Matici slovenskej v Martine (od roku 1972), kde pôsobil ako redaktor Matičného čítania (1972 – 1977), šéfredaktor mesačníka Slovensko (od roku 1977), neskôr nastúpil do redakcie časopisu Slovenské pohľady (1993), kde...

HAVIAR, Tomáš

[*26. 1. 1976 Žilina] Tomáš Haviar, Mgr. art., architekt, historik, znalec technických a kultúrnych pamiatok, bádateľ, publicista, autorizovaný architekt Slovenskej komory architektov, sa narodil 26. januára 1976 v Žiline. S manželkou Mgr. Michalelou Haviarovou, PhD., historičkou umenia, žil v Starej Ľubovni, po narodení dcéry v Trnave, v súčasnosti žije v Kamenici (okres Sabinov). Študoval na gymnáziu Viliama Paulinyho-Tótha v Martine (1990 – 1994), odbor matematika – fyzika. Absolvoval magisterské štúdium na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, odbor...

HEČKO, Kvetoslav

[* 9. 8. 1958 Bratislava] Kvetoslav Hečko, dokumentarista, režisér a dramaturg, sa narodil 9. augusta 1958 v Bratislave. Je členom Spolku slovenských spisovateľov. BIOGRAFICKÉ A BIBLIOGRAFICKÉ ÚDAJE Internetové zdroje Kvetoslav Hečko [online]. In: Wikipédia: Slobodná encyklopédia. [Citované 3. 3. 2015]. Dostupné z internetu: <TU>. Iba deň (fotografia) [online]. In: SK Cinema: Databázy SFÚ. [Citované 3. 3. 2015]. Dostupné z internetu: <TU>.

HEGEROVÁ, Viera

[* 9. 10. 1933 Banská Bystrica] Viera Hegerová, prekladateľka, editorka, redaktorka, sa narodila 9. 10. 1933 v Banskej Bystrici. Žije v Bratislave. Je členkou Spolku slovenských spisovateľov. BIOGRAFICKÉ A BIBLIOGRAFICKÉ ÚDAJE Encyklopédie, slovníky, monografie, zborníky Hegerová, Viera. In: MAŤOVČÍK, Augustín, a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia. 1. vydanie. Bratislava – Martin: Vydavateľstvo SSS a SNK, 2001, s. 143. Internetové zdroje Viera Hegerová [online]. In: Literárne informačné centrum: Slovenskí spisovatelia. [Citované 12. 5. 2015]. Dostupné z...

HERZOG, Ladislav

[*12. 12. 1939 Nové mesto nad Váhom] Ladislav Herzog, spisovateľ, prozaik, básnik, povolaním lodník, sa narodil 12. decembra 1939 v Novom Meste nad Váhom. Je členom Spolku slovenských spisovateľov.  

HLÁVKA, Karol

[*20. 4. 1955 v Nové Mesto nad Váhom] Karol Hlávka, scenárista, dramaturg a bloger, sa narodil 20. apríl 1955 v Novom Meste nad Váhom. Na základnú školu chodil v rodisku. Po maturite vyštudoval odbor filmová a televízna dramaturgia a scenáristika na Vysokej škole múzických umení v Bratislava (1974 – 1979), na základe diplomového scenára V meste plnom dáždnikov ho prijali ako dramaturga. Pracoval ako dramaturg v Slovenskej televízie (1980), dramaturg a scenárista v Slovenskej filmovej tvorbe (1981 – 1990), potom na Ministerstve kultúry SR (1991 – 1992) a ako dramaturg v Slovenskom...

HLUŠÍKOVÁ, Marta

[* 9. 10. 1952 v Leopoldove] Marta Hlušíková, PhDr., spisovateľka literatúry pre deti, poetka, prozaička, prekladateľka, autorka odbornej literatúry, lexikografka, pôvodným povolaním stredoškolská profesorka, sa narodila 9. októbra 1952 v Leopoldove. Detstvo a mladosť prežila v Trenčíne. Je vydatá, má dve deti, žije v Rimavskej Sobote. Základnú a Strednú všeobecnovzdelávaciu školu navštevovala v Trenčíne. Absolvovala kombináciu slovenský jazyk – latinčina na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (1971 – 1976). Pôsobila ako redaktorka...

HNÁT, Ivan

[* 9. 10. 1940 v Brodskom] Ivan Eduard Hnát, Ivan Hnát, PaedDr., básnik, autor učebníc a odborných textov, pedagóg, sa narodil 9. októbra 1940 v Brodskom, vyrastal v učiteľskej rodine v Štefanove, Brodskom a Holíči. Je ženatý, žije v Holíči. Študoval na gymnáziu v Holíči, kde aj maturoval. Absolvoval aprobáciu matematika – chémia  na FPV VŠP v Bratislave. Pôsobil ako stredoškolský profesor na Jedenásťročnej strednej škole, neskôr premenovanej na SVŠ a gymnázium v Holíči, na gymnáziu v Skalici. V súčasnosti pôsobí ako odborný asistent –...

HOFBAUER, Roman (†)

[* 21. 2. 1940 Bratislava – † 1. 6. 2016 tamže] Roman Hofbauer, Ing., CSc., slovenský politik, publicista, dopravný projektant, prvý ponovembrový primátor hlavného mesta SR Bratislavy a prvý minister dopravy spojov v samostatnej Slovenskej republike, sa narodil 21. februára 1940 v Bratislave, jeho otec bol prednostom poštového úradu, mama pracovala v poštovej správe. Bol ženatý s manželkou Elenou († 1. 6. 1986), ich dcéra je Dagmar a vnučka Alexandra. Po maturite vyštudoval odbor inžinierske staviteľstvo na Stavebnej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej (SVŠT, dnes Slovenská technická...

HOLEČKA, Emil

[*1. 1. 1946 v Kozárovce] Emil Holečka, básnik, redaktor, editor, vydavateľ, sa narodil 1. 1. 1946 v Kozárovciach (okres Levice). Študoval na strednej škole v Leviciach (1961 – 1964), potom na Lekárskej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach (nedokončil), filmovú a dokumentárnu tvorbu na Divadelnej fakulte Vysokej školy múzických umení v Bratislave (1974 – 1979). Po maturite pôsobil ako elév v Divadle J. Záborského v Prešove, člen Vojenského umeleckého kolektívu (1968 – 1971), režisér a moderátor Československého rozhlasu (1971 – 1982), tlačový tajomník, poradca a...

HOLEČKO, Miroslav

[*19. 11. 1950 v Trebišove] Miroslav Holečko, PaedDr., kutúrno-osvetový pracovník, spisovateľ, andragóg, publicista, ochotnícky herec a režisér, narodil sa 19. novembra 1950 v Trebišove. Je ženatý s manželkou Gabrielou, žije v Bratislave. Vychodil SVŠ v Trebišove (1969), absolvoval štúdium na Pedagogickej fakulte Prešov UPJŠ Košice (1970/1974), v roku 1986 na Pedagogickej fakulte v Nitre vykonal ŠRS (titul doktor pedagogiky). Medzi štúdiami krátko pôsobil v školských službách v okrese Trebišov (1969). Pedagogickú prax po skončení PdF UPJŠ začal v okrese Trenčín, na ZDŠ v...

HOLEŠTIAK, Pavol

* 9. 8. 1972 v Čadci PhDr. Pavol Holeštiak, PhD., spisovateľ, vysokoškolský pedagóg, mananžér, editor a redaktor. Narodil sa 9. 8. 1972 v Čadci, detstvo a mladosť prežil v obci Zákopčie. Absolvoval  Strednú ekonomickú školu Čadca (1990),  Filozofickú fakultu Univerzity Komenského Bratislava (2000, rigorózne skúšky 2002) a doktorandské štúdium na Filozofickej fakulte Katolíckej univerzity Ružomberok (2007). Profesionálne pôsobil ako vzťahový manažér, bankový poradca, jednateľ  Všeobecnej úverovej banky, a. s., Čadca (1990 – 2006), šéfredaktor  časopisu Slovač...

HORECKÝ, Michal (†)

[* 17. 9. 1949 Cheb (Česko) – † 6. 10. 2018 Martin, SR] Michal Horecký, slovenský spisovateľ, prozaik, autor literatúry pre deti, publicista, editor a knižný pracovník, sa narodil  17. septembra 1949 v Chebe (v Česku), jeho otec bol prozaik, publicista Konštantín Horecký. Študoval na strednej škole v Martine (1964 – 68). Pôsobil ako redaktor Života Turca, Národných novín a Matičných zvestí v Martine (1968 – 69). V roku 1968 pôsobil v protiokupačnom vysielaní rádia Kriváň, za jeho postoje mu znemožnili publikačnú činnosť, a tak sa zamestnal ako robotník na píle...

HORSKÝ, Štefan

* 1. 9. 1929 Stupava  (okres Malacky) Štefan Horský (Hason) – autor literatúry faktu, publicista, rozhlasový redaktor, archivár, kronikár. Narodil sa v Stupave 1. septembra 1929. Detstvo a mládenectvo prežil na samote železničného strážneho dvojdomčeka na Marcheggských mostoch, v objatí prírody, v trojuholníku železničných tratí a dvadsaťjeden klenbových mostov: Devínska Nová Ves – Devínske Jazero – Marchegg. Odtiaľ dochádzal do školy v Stupave, Devínskej Novej Vsi a v Bratislave. Študoval na Obchodnej akadémii v Bratislave, kde aj maturoval. Do Slovenského rozhlasu nastúpil v roku...

HRNKO, Anton

Narodil sa 31. 12. 1955 v Žiline. 1974 – absolvoval Gymnázium Horný Val v Žiline 1979 – absolvoval Filozofickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, odbor Dejepis - Filozofia 1979 – 1999 – Historický ústav Slovenskej akadémie vied. Zaoberal sa najnovšími dejinami, najmä dejinami Slovenska počas druhej svetovej vojny. 1985 – obhájil dizertačnú prácu Politický vývin na Slovensku a protifašistický odboj 1939-1941 a získal hodnosť Kandidáta historických vied 1998 – generálny riaditeľ Národného pamiatkového a krajinného...

HRONCOVÁ-FAKLOVÁ, Daniela

[* 12. 8. 1950 Zvolen] Daniela Hroncova-Faklová, PhDr., autorka literatúry faktu, prozaička, rozhlasová dramatička a publicistka,  redaktorka, editorka, sa narodila 12. augusta 1950 vo Zvolene v rodine evanjelického farára Daniela Faklu a Eleny, rod. Mardíkovej.  Publikovala pod menami Daniela Komárová, Daniela Faklová, Daniela Komárová-Faklová, Daniel Medzihradská (pseudonym už nepoužíva). Jej sestra Mgr. art. Eva Fakľová je hudobníčkou, brat Mgr. art. Ján Fakľa režisérom, dramaturgom a vydavateľom. Je vydatá, manžel prof. h. c. Ing. Ondrej Hronec, CSc.; má dve deti,...

HRONEC, Víťazoslav

* 7. 8. 1944 Pivnica (Juhoslávia) Víťazoslav Hronec, slovenský spisovateľ, básnik, prozaik, literárny kritik, bibliograf, zostavovateľ antológií, editor, knižný redaktor a redaktor časopisu, publicista, popredný spisovateľ slovenskej menšiny v bývalej Juhoslávii a dnešnej Srbskej republike. Narodil sa rodičom Alexanderovi Hroncovi (1923 – 1960), ktorý bol učiteľ, a matke Elene, rod. Uhríkovej (1927 – 2010), ktorá bola úradníčkou. Základnú školu navštevoval v Boľovciach, v Pivnici, v Bajši a v Báčskom Petrovci (1951 – 1959), do gymnázia chodil v Báčskom Petrovci (1959 – 1960) a Zemune...

HRUBÝ, Ladislav

Ladislav HRUBÝ v r. 1972 – 76 študoval na gymnáziu v Kysuckom Novom Meste, 1976 – 80 slovenčinu a angličtinu na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici. R. 1980 – 81 prof. na vojenskom gymnáziu v Moravskej Třebovej, 1981 – 87 učiteľ na základnej škole v Krásne nad Kysucou, 1987 – 88 redaktor časopisu Slovensko v Matici slov. v Martine, 1988 – 89 robotník JRD v Oščadnici, 1990 – 93 redaktor novín Cieľ a časopisu POVEX v Žiline, 1993 – 94 denníka Smer v Banskej Bystrici, 1994 – 95 Televízie Sever v Žiline, 1995 – 98 obchodný...

HUDEC, Ivan

[* 10. 7. 1947 Nitra] Ivan Vojtech Hudec, MUDr., slovenský spisovateľ, prozaik, dramatik, publicista, kultúrny historik, ochotnícky režisér, herec, kultúrno-osvetový činovník, donátor, genealóg, praktický lekár, vedecký a riadiaci pracovník, bývalý poslanec Slovenskej národnej rady, Národnej rady Slovenskej republiky, a minister kultúry SR, osobnosť, ktorá sa nezameniteľným spôsobom pričinila o zavŕšenie národnoemancipačných úsilí slovenského národa začiatkom deväťdesiatych rokov minulého storočia a o vznik samostatnej Slovenskej republiky, sa narodil 10. 7. 1947 v Nitre...

HÚŽEVKA, Milan (†)

[* 5. 9. 1940 Dohňany-Zbora (okres Púchov) –  † 13. 12. 2017] Milan Húževka, slovenský osvetár, vychovávateľ, spisovateľ, zberateľ a upravovateľ povestí a rozprávok, autor regionálnych monografií a poľovníckej literatúry, sa narodil 5. septembra 1940 v Dohňanoch-Zbore v okrese Púchov v maľorolníckej rodine. Žil v Zbore, s manželkou Veronikou, rod. Maralovou, majú dve deti, dcéru Libušu a syna Radovana. Pseudonym: Zborský. Do základnej školy chodil v rodne obci a v Záriečí. Študoval na Poľnohospodárskej učňovskej škole  a Poľnohospodárskej...

HVIŠČ, Jozef

[* 24. 4. 1935 Kurima] Jozef Hvišč, literárny vedec, polonista, prekladateľ, vysokoškolský pedagóg, sa narodil 24. apríla 1935 v Kurime v rodine maloroľníka. Pesudonym: J. Kurimský. Ľudovú a meštiansku školu navštevoval v rodnej obci. Študoval odbor rezbárstvo na Vyššej škole umeleckého priemyslu (1951 – 1955), kde aj maturoval (1955), slovenčinu a poľštinu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave (1957 – 1961). Medzitým pracoval rok ako rezbár v Závodoch umeleckého priemyslu v Moravských Budějoviciach (1954 – 1955) a rok ako výtvarník...

HYKISCH, Anton

[* 23. februára 1932 Banská Štiavnica] Anton Hykisch (pseudonymy A. Horník, Ahy, Peter Arnošt), slovenský spisovateľ, prozaik, autor literatúry faktu, publicista, esejista, dramatik, redaktor, diplomat sa narodil sa 23. februára 1932 v Banskej Štiavnici, pochádza z úradníckej rodiny. Je ženatý, jeho manželka Eva bola hudobnou redaktorkou v rozhlase, pochádza zo suchoňovskej rodiny, majú dve deti, dcéru Elenu a syna Petra, a štyri vnúčatá. Štúdiá, vzdelanie Základnú školu vychodil v rodnom meste a v Pukanci. Ako dieťa ho na celý život citovo poznamenal rozvod...

IVANIČKOVÁ, Margita

[* 30. 11. 1953 v Trenčíne] Margita Ivaničková, Ing., poetka, spisovateľka literatúry pre deti a mládež, publicistka, redaktorka, prekladateľka, sa narodila 30. 11. 1953 v Trenčíne, kde aj žije. Maturovala na gymnáziu v Trenčíne (1973), študovala na Fakulte ekonomiky a riadenia Vysokej školy ekonomickej v Bratislave (1973 – 1978). Bola pracovníčkou Slovenského hydrometeorologického ústavu v Bratislave (1978 – 1980), profesorkou na Strednom odbornom učilišti železničnom v Trenčíne (1980 – 1996), redaktorkou denníka Slovenská republika (1996 – 1998) v Bratislave,...

IZAKOVIČ, Ivan

* 15. 11. 1934 Bratislava Ivan Izakovič (pseudonym Ivan Podolinský), prozaik, dramatik, spisovateľ pre deti a mládež, prekladateľ, sa narodil 5. novembra 1934 v Bratislave, kde aj žije. Otec prekladateľ, dramatizátor, publicista Karol Izakovič (* 21. 5. 1903 – † 24. 2. 1998). Študoval na gymnáziách v Bratislave, Martine a v Košiciach (1945 – 1953), absolvoval odbor slovenčina a ruština na Filozofickej fakulte UK v Bratislave (1953 – 1958). Pôsobil ako redaktor časopisu Nová literatúra (1958 – 1960), redaktor a zástupca šéfredaktora v Slovenskom vydavateľstve krásnej literatúry...

JABLOKOVOVÁ, Katarína

[* 3. 8. 1955 Bratislava] Katarína Jablokovová, rod. Habovštiaková, huslistka, poetka, sa narodila 3. augusta 1955 v Bratislave ako prostredná z troch dcér manželom Kataríne Habovštiakovej (* 18. 5. 1929 – † 16. 10. 2016), slovenskej jazykovedkyni, zberateľke ľudovej frazeológie, autorke literatúry faktu, a Antonovi Habovštiakovi (* 22. 9. 1924  – † 14. 4. 2004), slovenskému jazykovedcovi, dialektológovi, zberateľovi a autorovi ľudových povestí. Jej strašia sestra Anna Kováčová je lekárka, mladšia sestra Mária Čierna pracovala ako redaktorka a moderátorka...

JABLONICKÝ, Viliam (†)

[ 13. 5. 1948 Jaslovské Bohunice – † 20. 8. 2019 Bratislava] Viliam Jablonický, PhDr., slovenský spisovateľ, novinár, publicista, kritik, historik umenia a kultúry, redaktor, pedagóg, matičný činovník, sa narodil 13. mája 1948 v Jaslovciach, dnešnej súčasti Jaslovských Bohuníc (okres Trnava). Ako kultúrnospoločenský činiteľ bol charizmatickou osobnosťou z hĺbky srdca oddanou slovenskej veci, zanieteným človekom, ktorý sa po celý aktívny život zasadzoval o šírenie dobrého mena našej národnej kultúry a literatúry, ako aj o objektívne sprístupňovanie našej histórie...

JANČOVIC, Ján

[* 6. 2. 1941 v Pôtore (okr. Veľký Krtíš)] Ján Jančovic, Ing., poľnohospodársky inžinier, novinár, publicista a spisovateľ literatúry faktu, sa narodil 6. februára 1941 v Pôtore (okres Veľký Krtíš) v roľníckej rodine. Pseudonym Ján Potran. Je ženatý, manželka Eva, rodená Hrušovská (* 1946), synovia Ján (* 1967) a Ondreja (* 1972) sú komerční inžinieri, celá rodina žije v Nitre. Po základnom vzdelaní v rodisku a strednej škole v Šuranoch absolvoval odbor ekonomika poľnohospodárstva na Vysokej škole poľnohospodárskej v Nitre (1962 – 1967). Neskôr absolvoval...

JANÍK, Pavol

Viac o autorovi: Portál LIC, Wikipédia, Osobnosti.sk

JARINA, Dušan

[* 17. 2. 1957 Ružomberok] Dušan Jarina, PaedDr., prozaik, výtvarník, knižný a časopisecký grafik, galerijný pracovník, editor, sa narodil 17. februára 1957 v Ružomberku. Základnú školu vychodil v rodnom meste. Študoval na gymnáziu v Trstenej (1972 – 1976). Absolvoval odbor slovenský jazyk a výtvarná výchova na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici (1978 – 1983). Pôsobil ako pedagóg a vychovávateľ v Ústave zboru nápravnej výchovy (1983 – 1987), metodik Krajského osvetového strediska (1987 – 1989), pracovník štátneho podniku Učebné pomôcky (1989 – 1991), zástupca riaditeľa vo...

JAROŠ, Peter

* 22. 1. 1940 Hybe (okres Liptovský Mikuláš) Peter Jaroš, slovenský spisovateľ, prozaik, redaktor, dramaturg, scenárista, politik, autor jedného z najvýznamnejších slovenských románov 20. storočia Tisícročná včela, sa narodil 22. januára 1940 ako prvorodený syn v robotníckej rodine (otec murár, matka, domáca, sčítaná a rozhľadená žena) v liptovskej obci Hybe. Základnú školu vychodil v rodnej obci, stredoškolské vzdelanie získal na Gymnáziu v Liptovskom Hrádku. Študoval odbor slovenčina a ruština na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (1957 – 1962). Po...

JURÁK, Ján (†)

[* 5. 3. 1930 Bošáca – † 29. 9. 2015 Bošáca] Ján Jurák, Mgr., slovenský regionálny historik a spisovateľ, dramatik, autor divadelných hier, publicista, novinár, osvetár, vydavateľ, povolaním pedagóg, sa narodil 5. 3. 1930 v Bošáci. Absolvoval Pedagogické gymnázium v Trnave, neskôr vysokoškolské štúdium na Pedagogickej fakulte v Trnave (1967). Pôsobil ako pedagóg, učiť začal v Beluši, kde sa venoval i osvetovej činnosti. Neskôr učil v Lednických Rovniach. So žiakmi nacvičoval divadelné hry, pracoval v divadelnom krúžku dospelých, vydával dedinské noviny. Po skončení...

JURIGA, František

* 21. 7. 1934 Dúbrava (okr. Liptovský Mikuláš) RNDr. František Juriga – autor literatúry pre deti a mládež, rozhlasový a divadelný dramatik, pôvodným povolaním geológ. Narodil sa 21. júla 1934 v liptovskej obci Dúbrava. Študoval a maturoval na gymnáziách v Ružomberku a v Liptovskom Mikuláši (1949 – 53). Absolvoval geológiu na Fakulte geologicko-geografických vied UK v Bratislave (1953 – 58). Roku 1970 získal na PF UK v Bratislave akademický titul RNDr. Pracoval ako geológ v podniku Geologický prieskum v Žiline (1958 – 63), v podniku Rudné bane v Dúbrave...

KALISKÝ, Roman (†)

Roman Kaliský sa narodil 23. septembra 1922 v Slovenskej Ľupči. Študoval na gymnáziu v Banskej Bystrici a Liptovskom Mikuláši. Štúdium chemického inžinierstva na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave prerušil pre vojnové udalosti. Zúčastnil sa v Slovenskom národnom povstaní, bojoval v partizánskej brigáde Jánošík. Po skončení druhej svetovej vojny pracoval ako redaktor – do roku 1948 v denníku Práca, krátko pôsobil v denníku Ľud, od roku 1953 pôsobil ako dramaturg slovenského dokumentárneho a neskôr hraného filmu. Od októbra 1956 do...

KANÁSOVÁ, Alena

* 31. 7. 1969 Šurany (okres Nové Zámky) Alena Kanasová – poetka, pôvodným povolaním zdravotná sestra – narodila sa 31. júla 1969 v Šuranoch, pochádza z južnoslovenskej obce Komjatice, kde aj vyrastala. Vyštudovala Strednú zdravotnícku školu v Nových Zámkoch. Pracovala niekoľko rokov ako detská zdravotná sestra v novozámockej nemocnici, v súčasnosti pracuje ako čašníčka a barmanka v Bratislave, kde aj žije. Píše básne a krátke poeticko-prozaické útvary. Venuje sa aj tvorbe šperku. Publikovala v Literárnom týždenníku, v Časopise pre současnou poézii Psí víno a...

KAPELLER, Karol

[*12. 11. 1926 Chtelnica, okr. Piešťany] Karol Kapeller, prof. MUDr., DrSc., básnik, povolaním lekár, vedecký pracovník v odbore anatómia, histológia a embryológia, vysokoškolský pedagóg, priekopník elektrónovej mikroskopie na Slovensku, sa narodil 12. novembra 1926 v Chtelnici (okr. Piešťany). Žije v Bratislave. Bol ženatý s manželkou Alicou Kapellerovou (* 1932 – † 2014), prof. MUDr., DrSc., povolaním detskou lekárkou; mali dve deti, dcéru Dagmar (* 1933 – † 2013), ktorá pôsobila ako športová lekárka, neskôr ako vedúca Katedry športového lekárstva Univerzity Komenského...

KASÁČ, Zdenko (†)

[* 15. 8. 1924 Poltár – † 29. 3. 2017] Dr. h. c. prof. PhDr. Zdenko Kasáč, CSc., literárny historik, vysokoškolský pedagóg, editor, autor vysokoškolských skrípt a stredoškolských učebníc, sa narodil 15. augusta 1924 v Poltári.   Ľudovú školu vychodil v Poltári. Študoval na gymnáziách v Lučenci a v Tisovci (1935 – 1943), na Právnickej fakulte (1943 – 1944) a odbor slovenčina, filozofia a francúzština na Filozofickej fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave (1945 – 1949). Pôsobil ako učiteľ na meštianskej škole vo Fiľakove (1945). Počas štúdia začal pôsobiť ako...

KENDA, Milan

[* 19. 11. 1937 Ostrava, ČR]

KENDERA, Radislav

Narodil sa v roku 1962 v Ružomberku.     Absolvoval Vysokú školu lesnícku a drevársku vo Zvolene. Pôsobí ako ekonomický pracovník na Katolíckej univerzite v Ružomberku. R. 1990 zakladateľ a šéfredaktor novín Ružomberský hlas. Autor zbierok lyrickej poézie vydaných pod pseud. R. A. Ružomberský (Dvaja, 2000; Póly, 2001; Púštna ruža, 2003). V oblasti literatúry faktu sa tematicky venuje Ružomberku a Liptovu.   Diela a recenzie diel Poézia Poézia Dvaja (2000) Póly (2001) Púštna ruža (2003)

KERNÝ, Dušan

[* 25. 5. 1941 Leopoldov]

KLAS, Teofil – ZAVARSKÝ, Jozef

[*12. 11. 1940 Trnava] Medailón je uverejnený na stránke ZAVARSKÝ, Jozef. Teofil Klas, občianskym menom Jozef Zavarský, básnik, prozaik, prekladateľ, výrazný predstaviteľ slovenskej duchovnej kresťansky orientovanej poézie, sa narodil 12. novembra 1940 v Trnave. Pri krste dostal mená Jozef Stanislav, v štátnej matrike mu dal starý otec z otcovej strany, ktorý sa volal Jozef, zapísať iba meno Jozef. Pseudonymy: Teofil Klas, Laco Kriváň. Je ženatý, manželka Helena Zavarská, rod. Sečkárová z Vrútok (* 1944), pôsobila ako učiteľka na základnej škole v Sučanoch, potom ako...

KLESOVÁ, Albína

* 19. 11. 1939 Kostoľany nad Váhom Albína Klesová, autorka náboženskej poézie, sa narodila 19. novembra 1939 v Kostoľanoch nad Váhom. Poéziu publikuje v náboženských periodikách a miestnych novinách obce Kostolany nad Hornádom Kosceľanka. Vydala päť zbierok kresťanskej poézie:  Požehnaná neha (1997), Sviatosť lásky (2000, 2010),  Spev duše (2001, 2007, 2009), Matka Vykupiteľa (2010) a Krásne tajomstvá smrti (2013). Je členkou Spolku slovenských spisovateľov. DIELA Poézia Požehnaná neha. [zbierka básní]. [ilustrácie: Jozefína Semanová]. 138 s. Prešov: Vydavateľstvo...

KŇAZE, Ivan

[* 23. 10. 1946 Hradište] Ivan Kňaze, ornitológ, spisovateľ a fotograf prírody, sa narodil 23.októbra 1946 v Hradišti. Po skončení ZŠ sa vyučil za drevomodelára v Martine. V tejto profesii pracoval v zlievárni v bývalej strojárne obuvníckej fabriky v Partizánskom. K fotografovaniu ho priviedol otec, ktorý vlastnil ešte fotoaparát na sklenené platne. Keď mal 15 rokov, dostala sa mu do rúk kniha Jozefa Ponca Kde vtáky hniezdia a práve vtedy v ňom vzplanula túžba fotografovať vtáky vo voľnej prírode. Od roku 1964 je členom Československej ornitologickej spoločnosti v Prahe. Pôsobil aj v...

KOBELA, Adolf

[* 25. 7. 1936, Bolešov] Adolf Kobela, pedagóg, historik a národovec, sa narodil 25. júla 1936 v Bolešove ako najstaršie zo štyroch detí. Po svadbe s manželkou Štefániou, rod. Knápkovou, v roku 1958 sa usadil v Borčiciach, kde doteraz žije a tvorí; má dve dcéry Darinu a Ľubicu. Do školy začal chodiť počas druhej svetovej vojny v Bolešove, keď sa neskôr reorganizovalo školstvo, pokračoval na Vinárskej škole v Modre, odtiaľ prestúpil do Záblatia pri Trenčíne na Roľnícku školu, kde absolvoval odbor chovateľ. Odmalička sa zaujímal o šport, hrával futbal, volejbal,...

KOCÁK, Michal

* 27. 9. 1934 Michalovce-Močarany Michal Kocák, PhDr., CSc. – literárny historik, jazykovedec, editor. Narodil sa 22. septembra 1934 v Močaranoch (dnes súčasť Michaloviec) v rodine roľníka. Základné školské vzdelanie nadobudol v rodisku, študoval na gymnáziu v Michalovciach (1945 – 53), odbor slovenský jazyk a literatúru na Vysokej škole pedagogickej v Bratislave (1953 – 57). Pôsobil ako stredoškolský profesor na Priemyselnej škole strojníckej v Novom Meste nad Váhom (1957 – 60), odborný asistent na Pedagogickom inštitúte (1960 – 63), odborný, neskôr samostatný vedecký...

KOMOROVÁ, Mariana

[* 15. 12. 1950 v Bzince pod Javorinou] Mariana Komorová, rod. Vargová, spisovateľka, publicistka, rozhlasová autorka, knižničná pracovníčka, novinová a rozhlasová redaktorka, sa narodila sa 15. 12. 1950 v Bzinciach pod Javorinou. Žije a tvorí v Bzinciach pod Javorinou a v Bruseli (Belgicko). Základnú školu navštevovala v rodisku. Absolvovala SVŠ v Novom Meste nad Váhom (1966 – 1969), nadstavbové štúdium na Strednej ekonomickej škole v Trnave (1969 – 1971) a neskôr odbor publicistiky na Fakulte humanitných vied Univerzity v Banskej Bystrici...

KOREC, Ján Chryzostom (†)

[* 22. 1. 1924 Bošany (okres Partizánske) – 24. 10. 2015 † Nitra] Ján Chryzostom kardinál Korec, J. Em., emeritný nitriansky biskup, teológ, humanista, filozof, historik, etik, sociológ, spisovateľ, sa narodil 22. 1. 1924 v Bošanoch, v obci ležiacej pod Tríbečskými vrchmi, severovýchodne od mesta Topoľčany v okrese Partizánske. Jeho rodičia pracovali v továrni na spracovanie koží. Základnú školu vychodil v rodnej obci, meštianku v neďalekých Chynoranoch. Dňa 15. 9. 1939 vstúpil v Ružomberku do rehole jezuitov – Spoločnosti Ježišovej. Ako externý študent chodil na Gymnázium v...

KOŠŤANY, Miroslav (†)

[*21. 4. 1939 Šalgočka (okres Galanta) – † 22. 5. 2016  Bratislava] Miroslav Košťany, Mgr., spisovateľ, redaktor, investigatívny novinár, publicista, právnik, priekopník beletrizácie súdničiek, sa narodil 21. apríla 1939 v obci Šalgočka v okrese Galanta. Jeho otec bol najskôr bírešom na veľkostatku v obci, potom gazdom a neskôr prvým predsedom JRD, matka bola domáca, mal staršiu a mladšiu sestru. Základnú školu vychodil v rodnej obci, v Zemianskych Sadoch a Dvorníkoch. Absoloval Jedenásťročnú strednú školu s maturitou v Hlohovci a nadstavbovú chemickú školu...

KOVÁČ, Damián

*  3. 8. 1929 Nižný Slavkov Prof. PhDr. Damián Kováč, DrSc., psychológ, vysokoškolský pedagóg, emeritný profesor Pedagogickej fakulty UK v Bratislave a emeritný vedecký pracovník Ústavu experimentálnej psychológie SAV, zakladajúca osobnosť psychológie ako modernej vedy na Slovensku, publicista, autor odborných publikácií a vysokoškolských skrípt z oblasti psychológie. Vyštudoval Filozofickú fakultu UK Bratislava (1952). Absolvoval študijné pobyty v Rakúsku (1969 – 1970),  Nemecku (1971) a Kanade (1976). Pôsobil v Ústave experimentálnej psychológie SAV...

KOVÁČ-ADAMOV, Mišo

[*24. 5. 1930 Zlaté Moravce] Mišo Kováč-Adamov, občianskym menom Michal Kováč, kultúrny a literárny historik, teatrológ, dramatik, sa narodil 24. mája 1930 v Zlatých Moravciach. Pseudonymy: Adamov, M. Borkov, Elena Marčáková, Elena Mariášová, K. Michalov, Mišo K. Adamov, Martin Križava. Žije a tvorí v Martine. Študoval na gymnáziu v Zlatých Moravciach (1946 – 1951), odbor slovenčina a literárna veda (1951 – 1956), knihovníctvo (1961 – 1962) na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, muzeológiu na Filozofickej fakulte Univerzity J. E. Purkyňu v Brne (1969 – 70). Pôsobil...

KOVÁČOVÁ, Pavla

Narodila sa 10. 12. 1931 v Ľubľane (Slovinsko), zomrela 11. 4. 2014. Pavla Kováčová, spisovateľka, dramatička, scenáristka, autorka kníh pre deti a mládež, začala študovať na gymnáziu v Ľubľane (Slovinsko). Po príchode na Slovensko (1945) pokračovala v štúdiu v Martine. Pôsobila v Slovenskom ľudovom umeleckom kolektíve v Rusovciach (1950 – 1951), potom bola v domácnosti a od roku 1970 až do odchodu na dôchodok (1987) pracovala v Matici slovenskej ako bibliografka v oddelení retrospektívnej bibliografie a napokon (1986 – 1987) ako tlačová tajomníčka Matice slovenskej...

KOVÁČOVÁ, Zuzana

Zuzana Kováčová, doc. PaedDr., PhD., vysokoškolská pedagogička, literárna vedkyňa. Študovala učiteľstvo aprobačných predmetov slovenský jazyk – dejepis pre ročníky 5 – 12. Od roku 1987 pôsobila ako asistentka na Katedre slovenského jazyka Pedagogickej fakulty v Nitre, neskôr ako odborná asistentka na Katedre slovenského jazyka Fakulty humanitných vied Vysokej školy pedagogickej v Nitre a v súčasnosti ako odborná asistentka na Katedre v študijnom odbore slovenský jazyk Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. V roku 2004 ukončila doktorandské štúdium a obhájila dizertačnú...

KOVALČÍK, Vlastimil

* 30. 3. 1939 Matiašovce (okres Kežmarok) Vlastimil Kovalčík, PhDr., spisovateľ, básnik, esejista, autor literatúry faktu, regionalista, kultúrny historik, prekladateľ poézie. Narodil sa 30. marca 1939 v severospišskej obci Matiašovce, v horskom kraji medzi Vysokými Tatrami, Dunajcom a Pieninami. Základnú školu vychodil v rodisku a v Spišskej Starej Vsi, Strednú pedagogickú školu absolvoval v Kežmarku. Absolvoval odbor slovenčina – ruština (1958 – 1963) na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, neskôr externe aj filozofiu. Pracoval vo Vydavateľstve Slovenský...

KRET, Anton

[* 10. 4. 1930 Smižany (okres Spišská Nová Ves)] Anton Kret, PhDr., CSc., dramaturg, teatrológ, prozaik, prekladateľ, publicista, sa narodil 10. apríla 1930 v Smižanoch v okrese Spišská Nová Ves. Pseudonymy: Anton Semko, A. K. Vengur, Kamil Pichňa. Absolvoval štúdium divadelnej vedy (odbor dramaturgia) na VŠMU v Bratislave (1955), 1966 CSc., 1967 PhDr. Pôsobil na Povereníctve kultúry SNR (1955 – 1959) a ako hlavný dramaturg v Slovenskom národnom divadle v Bratislave (1959 – 1963 a 1971 – 1992). Externe prednáša na VŠMU v Bratislave (od 1959) predmet estetika divadla a...

KRIŽKA, Teodor

[* 8. 6. 1956 Košice] Teodor Križka, básnik, prekladateľ, redaktor, sa narodil 8. júna 1956 v Košiciach. Študoval na Strednej priemyselnej školy dopravnej v Košiciach (1971 – 1975). Rok pôsobil ako učiteľ na základných školách v Bidovciach a vo Veľkej Ide (1975 – 1976). Potom absolvoval Literárny inštitút Maxima Gorkého – oddelenie poézie (1977 – 1983) v Moskve (Ruská federácia). Kratší čas pôsobil ako redaktor týždenníka Nové slovo (1983). Onedlho nastúpil do redakcie vydavateľstva Smena (1983 – 1990), kde pôsobil ako vedúci pôvodnej tvorby. Nasledujúce dva roky redigoval...

KSIŇAN, Igor (†)

[* 4. 9. 1940 v Bátovciach – † 3. 4. 2019 v Bratislave] Igor Kšiňan, Ing., prozaik, vysokoškolský pedagóg, sa narodil 4. septembra 1940 v Bátovciach. Študoval na Elektrotechnickej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej  (SVŠT) v Bratislave. Od skončenia štúdií prednáša elektrotechniku na Strojníckej fakulte SVŠT – Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Od r. 1970 sa ťažiskovo venoval tvorbe odbornej literatúry, autor a spoluautor množstva materiálov, monografických prác a najmä vysokoškolských učebníc z oblasti elektrotechniky. Prvú poviedku Stopa v piesku uverejnil v...

KUBA, Dušan (†)

[* 17. 9. 1932 Bratislava – † 12. 12. 2018 Trnovec, okr. Skalica] Dušan Kuba, básnik, člen Spolku slovenských spisovateľov, kultúrno-osvetový činovník, režisér ochotníckeho divadla, kronikár obce, povolaním učiteľ, sa narodil 17. 9. 1932 v Bratislave. Detstvo a mladosť prežil na Záhorí v meste Holíč. Po maturite na gymnázium absolvoval Pedagogickú školu pre vzdelanie učiteľov národných škôl, pedagogické vzdelanie si doplnil na trojročnej Vyššej škole pedagogickej v kombinácii matematika – fyzika. Začiatky svojho pedagogického pôsobenia absolvoval v Holíči. Žil a pôsobil...

KUČERA, Matúš

Narodil sa 28. 10. 1932 v Mojtíne. Po absolvovaní gymnázia v Trenčíne (1942 – 47 a 1948 – 51), medzitým seminára v Nitre, študoval slovenčinu a históriu na Filozofickej fakulte Slovenskej univerzity, resp. UK v Bratislave (1951 – 56), v r. 1955 na Karlovej univerzite v Prahe. V r. 1956 – 98 prednášal slovenské dejiny na FF UK v Bratislave, 1998 aj na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave, súčasne 1992 poslanec Federálneho zhromaždenia ČSFR, 1992 – 93 minister školstva, vedy, telovýchovy a športu SR, 1993 – 98 mimoriadny...

KUČMA, Ivan

* 23. 7. 1944 Prešov PhDr. Ivan Kučma, autor literatúry faktu, esejista, prekladateľ. Narodil sa 23. júla 1944 v Prešove. Žije v Martine. Venuje sa výskumu dejín politiky, kultúry, médií a propagandy, slovenskej polygrafie a knižnej kultúry. Je autorom esejí a štúdií, najmä v projektoch SAV, prekladov z umeleckej i vecnej literatúry. Je spoluautorom publikácie V pamäti národa: Kniha o Matici slovenskej. (so Štefanom Haviarom) (Martin: Matica slovenská, 1988) a autorom kníh: Z dejín socialistického myslenia: Sociálna komunikácia v Slovenskej republike rád. (Bratislava: Veda,...

KUGLEROVÁ, Zuzana

[*23. 11. 1955 Bratislava] Zuzana Kuglerová, Bc., poetka, prozaička, spisovateľka literatúry pre deti, novinárka, redaktorka, sa narodila 23. 11. 1955 v Bratislave. Žila v Bratislave, Starej Turej (od roku 1984), Žiline-Bánovej (od roku 1997), v súčasnosti opäť žije v Bratislave. Bol vydatá za Štefan Koziča, s ktorým majú tri deti, Šimona, Bohuslavu a Barboru. Po vydaji písala pod menom Zuzana Kozičová, od rozvodu opäť publikuje pod menom Zuzana Kuglerová. Študovala na Gymnáziu Ladislava Sáru (humanitná vetva) v Bratislave (1972 – 1975), kde aj maturovala. Začala študovať...

LACIKOVÁ, Zdenka

[* 5. 8. 1969 Topoľčany] Zdenka Laciková, rod. Pešlová, poetka, prozaička, spisovateľka pre deti a mládež, publicistka, zberateľka povestí, povolaním učiteľka, sa narodila 5. augusta 1969 v Topoľčanoch. Pochádza z obce Prašice (okres Topoľčany), detstvo prežila v  Prašiciach  a na Duchonke. Žije a tvorí na Záhorí v Kopčanoch. Študovala na Strednej knihovníckej škole a Strednej pedagogickej škole v Bratislave. Pracuje ako učiteľka v materskej škole. Píše najmä poéziu, literatúru pre deti a mládež, uverejňuje aj publicistiku o miestnej a tradičnej ľudovej kultúre. Prvú báseň...

LAJČIAK, Ladislav

[* 28. 7. 1945 v Ružomberok-Černová] Ladislav Lajčiak, Ing., básnik, esejista, autor literatúry pre deti, literárny a kultúrny publicista, sa narodil 28. júla 1945 v Ružomberku-Černovej. Pseudonymy: Ladislav I. Lajčiak, Peter Tichý. Študoval na Strednej ekonomickej škole v Martine (1960 – 1964), na Vysokej škole ekonomickej (1964 – 1969), a odbor estetika na Filozofickej fakulte UK v Bratislave (1982 – 1984). Bol pracovníkom Tesly Orava v Nižnej (1969 – 1974), Matice slovenskej v Martine (1974 – 1994), Bjørnsonovej spoločnosti v Ružomberku (1995 –...

LAUČEK, Anton

[*7. 4. 1950 Ružomberok] Anton Lauček, prozaik, autor literatúry pre deti, literárny vedec, sa narodil 7. apríla 1950 v Ružomberku. Študoval na Strednej všeobecnovzdelávacej škole v Ružomberku (1965 – 1968), na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici (1970 – 1974), na Filozofickej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Prešove (1979 – 1985). Pôsobil ako učiteľ na základnej škole, vychovávateľ v domove mládeže (1976 – 1995), je pedagógom na Katecheticko-pedagogickej fakulte sv. Ondreja v Ružomberku (od 1995, dnes Katolícka univerzita). Debutoval knihou poviedok Zelená modrá (1982),...

LOGVINOV, Oleg

* 8. 8. 1929 Bratislava Peter Hajdúk, občianskym menom JUDr. Oleg Logvinov, prozaik, publicista, filmový scenárista a prekladateľ, účastník Slovenského národného povstania, pôvodným povolaním právnik, neskôr dôstojník Čs. armády, teraz dôstojník vo výslužbe, žije v Bratislave. Pseudonym: László Orosz. Je autorom dobrodružných próz, trilógie s historickou vojenskou tematikou a prekladateľom dobrodružných a špionážnych prozaických diel. Debutoval románom Kolotoč pod občianskym menom Oleg Logvinov (1964). Sarkastickú novelu zo života bratislavskej mládeže Mustafa (1968) a a novele...

LOMENČÍK, Július

[* 15. 1. 1961 Lučenec] Július Lomenčík, doc. PaedDr., PhD., literárny vedec, básnik, kulturológ, povolaním vysokoškolský pedagóg, sa narodil sa 15. 1. 1961 v Lučenci. Žije v Banskej Bystrici. Základnú deväťročnú školu vychodil v Málinci (1967 – 1975). Študoval na gymnáziu v Poltári (1975 – 1979), kde aj maturoval. Absolvoval študijný odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov, aprobácia slovenský jazyk – občianska náuka, na Pedagogickej fakulte UPJŠ v Prešove (1979) a na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici (1979 – 1984). V rámci ďalšieho vzdelávania absolvoval...

LUKAČIN, Alfonz

[* 20. 6. 1950 Juskova Voľa (okr. Vranov nad Topľou)] Alfonz Lukačin, Ing., spisovateľ, prozaik, spisovateľ literatúry faktu, dramatik, finančník, filantrop, sa narodil 20. 6. 1950 v Juskovej Voli v okrese Vranov nad Topľou v rodine lesníka. Do desiatich rokov žil na vidieku, v roku 1960 sa s rodičmi presťahoval do Košíc. Najskôr nastúpil  (1966) do Odborného učiliska Východoslovenských železiarní, kde sa  vyučil za sústružníka. V roku 1973 odišiel do Prahy, kde študoval a zmaturoval na Strednej strojníckej škole (1980 – 1983). Na živobytie si zarábal ako strojník...

LUKÁČOVÁ, Ingrid

[* 20. 4. 1969 v Trebišove] Ingrid Lukáčová, Mgr., rod. Šangriková, poetka, stredoškolská pedagogička, kultúrno-osvetová pracovníčka, univerzitná pracovníčka, organizátorka regionálneho kultúrneho a literárneho života, sa narodila 20. 4. 1969 v Trebišove. Základnú školu vychodila v Trebišove (1975 – 1983). Študovala na Gymnáziu v Trebišove (1983 – 1987). Absolvovala odbor slovenský jazyk a literatúra – filozofia na Filozofickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Prešove (1988 – 1993), dnešnej Prešovskej univerzite. Pôsobila ako stredoškolská profesorka slovenského jazyka...

MACHALA, Drahoslav (†)

* 16. novembra 1947 Zemianske Podhradie (okres Nové Mesto nad Váhom) – † 1. januára 2015 Bratislava Drahoslav Pavel Machala, spisovateľ, autor literatúry faktu, sa narodil 16. novembra 1947 v Zemianskom Podhradí. Do základnej deväťročnej školy chodil v Bošáci. Študoval na Gymnáziu Milana Rastislava Štefánika v Novom Meste nad Váhom, kde aj maturoval (1965). Po ukončení stredoškolského štúdia pracoval ako robotník v Pozemných stavbách Trnava, neskôr v Tlačiarenských závodoch v Bratislave.  Absolvoval žurnalistiku na Filozofickej fakulte UK v Bratislave (1966 – 1971). Počas štúdií...

MAČINGOVÁ, Božena (†)

[* 2. 6. 1922 v Košiciach – † 23. 11. 2017 v Košiciach] Božena Mačingová, občianskym menom Etela Božena Čonková, rod. Mačingová, autorka literatúry pre deti a mládež, prozaička, autorka rozhlasových hier a večerníčkov, rozhlasová a televízna dramatička, publicistka, sa narodila 2. júna 1922 v Košiciach. Jej otec bol typografom, pracoval v tlačiarni. Používala pseudonymy Teta Božena, ako ju volali jej čitatelia, ale aj kolegovia a známi, Božena Bourová-Mačingová či Teta Betka. Bola vydatá, mala tri deti, najstarší syn Václav študoval Dečíne a v Odese a stal...

MAJERNÍK, Miroslav

[* 22. 1. 1950 Stropkov] Miroslav Majerník, PhDr., prozaik, rozprávač príbehov, bloger, politický aktivista,  námorný kapitán, pôvodným povolaním manažér, podnikateľ, vedúci štátny úradník a diplomat, sa narodil 22. januára 1950 v Stropkove, rodičom Štefanovi Majerníkovi (* 1926 – † 1984) a Márii, Majerníkovej, rod. Materňakovej (* 1926 – † 2016). Otec bol vyučený obchodník, okresný funkcionár Demokratickej strany (1945 – 1948), v dôsledku čoho odišiel do českého pohraničia, kde pracoval vo výrobe v Chemičke Ústí nad Labem, po čiastočnom politickom uvoľnení (1953)...

MAKARA, Sergej

[* 6. 5. 1937 v Michalovciach] Sergej Makara, PhDr., CSc., básnik, spisovateľ  literatúry pre deti, prekladateľ, autor vedeckých monografií, štúdií a odborných textov, vysokoškolský pedagóg, popredný predstaviteľ ukrajinskej literatúry na Slovensku, sa narodil sa narodil 6. 5. 1937 v Michalovciach. Pseudonym: Maxim Kyčara. Detstvo a mladosť prežil a ľudovú školu vychodil vo východoslovenskej obci Volica. Študoval a maturoval na ukrajinskom gymnáziu (JSŠ) v Medzilaborciach (1954). Absolvoval Vysokú školu pedagogickú v Prešove (1954 – 1958). Pôsobil ako...

MARCINKO, Ján

* 10. 7. 1944 Žarkovce (okres Kežmarok) JUDr. Ján Marcinko – advokát, autor odbornej literatúry z oblasti z oblasti kultúrnej histórie a pomocných historických vied. Narodil sa 10. júla 1944 Žarkovciach, v jednej z najstarších obcí na Spiši. Absolvoval Právnickú fakultu UK v Bratislave (1975). Má advokátsku kanceláriu, pracuje aj ako externý poradca pre Ústavný súd SR, pôsobí v Košiciach. Píše odborné publikácie z kultúrnohistorickej, právnickej, numizmatickej, heraldickej, faleristickej oblasti. V agentúre Saša vydal Slovenské rady, vyznamenania, čestné odznaky...

MARTINKOVIČ, Štefan

[*19.9.1945 Trakovice (okr. Hlohovec)] Štefan Martinkovič, JUDr., advokát, matičný pracovník, vedúci a dirigent spevokolu, sa narodil 19. septembra 1945 v Trakoviciach v okrese Hlohovec. Je ženatý, s manželkou Annou majú dvoch synov. Žije v Bratislave. Absolvoval Právnickú fakultu UK v Bratislave a v roku 1981 získal akademický titul JUDr. z oblasti štátneho práva. Takmer 15 rokov pracoval vo Vedeckotechnickej spoločnosti v Slovenskej rade ČSVTS (do roku 1989), neskôr na Zväze slovenských vedeckotechnických spoločností, ako vedúci organizačno-legislatívneho odboru. Po roku 1990...

MAŤAŠÍK, Andrej (†)

[* 14. 8. 1953 Košice – † 4. 6. 2017] Andrej Maťašík, slovenský dramaturg, divadelný vedec, redaktor, sa narodil 14. 8. 1953 v Košiciach. Študoval na Strednej všeobecnovzdelávacej škole (1968 – 1971), Absolvoval Divadelnú fakultu Vysokej školy múzických umení (1971 – 1976) v Bratislave. Pracoval ako dramaturg v Parku kultúry a oddychu v Bratislave (R. 1975 – 1976), dramaturg v Divadle pre deti a mládež (1977 – 1980) v Trnave, redaktor časopisov Film a divadlo a Javisko (1980 – 1981), odborný pracovník Divadelného ústavu (1981 – 1984),...

MESÁROŠOVÁ, Mária

[* 6. 1. 1951 v Pezinok] Mária Mesárošová, Mgr., poetka, skladateľka, pesničkárka, gitaristka, pôvodným povolaním pedagogička na ZUŠ, sa narodila 6. januára 1951 v Pezinku, kde aj žije. Pseudonym: Marína. Absolvovala odbor slovenský jazyk – hudobná výchova na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave a štvorsemestrálne štúdium odbor pedagóg bábkoherectva pre Základné umelecké školy na Divadelnej fakulte múzických umení v Prahe. Pôsobila 15 rokov ako pedagogička literárno-dramatického odboru ZUŠ Eugena Suchoňa v Pezinku, roku 1993 odišla na invalidný dôchodok. V rokoch...

MICHELKO, Roman

[* 29. 4. 1971 Košice] Roman Michelko, Mgr., spisovateľ, publicista, politológ, redaktor, editor, vydavateľ, sa narodil sa 29. apríla 1971 v Košiciach. Je ženatý a má dve deti, žije v Bratislave. Absolvoval Filozofickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave v odboroch filozofia-história (v roku 1995) a politológia (s vyznamenaním v roku 1996). Od roku 1992 je jedným z redaktorov časopisu Proglas. Bol spoluzakladateľom vydavateľstva Chronos (1994). Pracoval na Katedre histórie Trnavskej univerzity, neskôr v Národnom literárnom centre v sekcii zahraničných štúdií a v zahraničnom...

MIKLOŠKO, Jozef

Narodil sa 31. 3. 1939 v Nitre. Brat → František Mikloško. Po maturite na gymnáziu v Nitre (1956) študoval r. 1956 – 60 na Vysokej škole pedagogickej, r. 1965 – 68 matematiku na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave, absolvoval viacero študijných pobytov v zahraničí (Nemecko, USA, ZSSR, Francúzsko). Pôsobil ako pedagóg na gymnáziu v Nových Zámkoch, r. 1963 – 90 vedecký pracovník Ústavu technickej kybernetiky SAV v Bratislave, r. 1990 – 92 podpredseda federálnej vlády, v r. 1992 poslanec Federálneho zhromaždenia v Prahe, v r. 1993 – 95 poradca v Kancelárii prezidenta Slov. republiky, r....

MINÁRIKOVÁ, Jarmila

[* 27. 1. 1956 Trenčín] Jarmila Mináriková, rod. Václavová, prozaička, editorka, pôvodným povolaním zubná inštrumentárka a ergoterapeutka, sa narodila 27. januára 1956 v Trenčíne, otec bol právnik, mama učiteľka. Je vydatá, s manželom Jánom Minárikom majú dve deti dcéru Annu a syna Michala, žije Bošáci (okres Nové Mesto nad Váhom) a v Rakúsku. Pseudonym: Janka Sládkech. Základnú školu vychodila v Bošáci. Vyštudovala Strednú zdravotnícku školu – odbor zubná inštrumentárka. Pracovala 10 rokov ako zubná inštrumentárka v OUNZ Trenčín, po ukončení materskej dovolenky...

MIŠÁK, Peter

[* 10. 9. 1950 Ružomberok] Peter Mišák, PhDr., básnik, prozaik, literárny kritik, publicista, editor, odborný redaktor, lexikograf, organizátor literárneho života, pôvodným povolaním učiteľ, sa narodil 10. septembra 1950 v Ružomberku v robotníckej rodine. Je ženatý, s manželkou Emíliou, rod. Mydliarovou, povolaním zdravotnou sestrou, žijú v Martine, majú dve deti, syna Martina a dcéru Katarínu. Štúdiá, vzdelanie, zamestnanie a pôsobenie Základnú školu vychodil v Ružomberku, kde absolvoval aj Strednú všeobecnovzdelávaiciu školu (1965 – 1968). Absolvoval učiteľský...

MOKOŠ, Jozef

[* 11. 3. 1941 Sereď nad Váhom (okres Galanta)] Jozef Mokoš, doc. MgA., básnik, dramatik, autor poézie a prózy pre deti, prekladateľ, filmový herec, bábkoherec, dramaturg, režisér, vysokoškolský pedagóg, sa narodil 11. marca 1941 v Seredi nad Váhom, dnešnej Seredi (okres Galanta). Od útleho detstva žil v Trnave, kde mal jeho otec obchod. Pretože otca ako živnostníka po roku 1948 prenasledovali, rodina sa musela vysťahovať z Trnavy do Liptovskej Štiavničky k matkiným príbuzným, odkiaľ sa neskôr presťahovali do neďalekého Ružomberka. Žije v Bratislave. Základnú školu...

MORAVČÍK, Štefan

[* 22. 12. 1943 Jakubov] Štefan Moravčík, slovenský básnik, prozaik, spisovateľ literatúry pre deti a mládež, kultúrny historik, esejista, publicista, editor, redaktor, sa narodil 22. decembra 1943 v Jakubove (okres Malacky). Študoval odbor filozofia a históriu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Po štúdiu pracoval ako tlačový redaktor vo vydavateľstve Tatran. V období normalizácie nesmel publikovať (1970 – 1979). Bol knihovníkom v Univerzitnej knižnici (1972 – 1976), referentom Zväzu slovenských výtvarných umelcov (1976 – 1981), neskôr pôsobil...

MORAVČÍKOVÁ, Otília

[* 10. 7. 1970 Žilina] Otília Moravčíková, PaedDr., pedagogička, dirigentka, hudobníčka, speváčka, prozaička, sa narodila 10. júla 1970 v Žiline ako druhá z dvojčiat. Žije v Strečne. Absolvovala Konzervatórium v Žiline (1990). Pôsobí ako učiteľka hudobného odboru (od roku 1990) a vedúca speváckeho oddelenia Základnej umeleckej školy v Martine, popri ktotrej v roku 1977 zložila a dodnes diriguje Detský spevácky zbor Svetluška, ktorý získal o. i. Cenu za umeleckú interpretáciu a dramaturgiu na festivale Viva la musica (2009) v Čadci.  Od roku 1994 je...

MOTULKO, Ján

  Ján Motulko sa narodil 12. januára 1920 v Malej Lodine. Zomrel 7. septembra 2013. V roku 1931 začal študovať na osemročnom gymnáziu v Košiciach, ale po viedenskej arbitráži v októbri 1938, keď mesto obsadili horthyovské vojská, musel pokračovať na gymnáziu v Prešove. Od roku 1938 bol ako začínajúci autor v kontakte s dobovými literárnymi časopismi, neskôr sa stal redaktorom časopisu Plameň. V rokoch 1939 – 1942 študoval na Filozofickej fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave. Štúdia nedokončil, pretože povolávací...

MRÁZ, Igor (†)

[* 29. 4. 1929 Chorvátsky Grob – † 7. 4. 2016 Bratislava] Igor Mráz, slovenský novinár, športový redaktor, publicista, autor literatúry faktu, sa narodil 29. 4. 1929 v Chorvátskom Grobe. Známy slovenský novinár a publicista pôsobil po 20 rokov v denníkoch Smena a Pravda, kde sa zaslúžil o pozdvihnutie športovej žurnalistiky. Tesne pred dovŕšením svojho dôchodkového veku bol šéfredaktorom denníka Šport (1986 – 1989). Neskôr, už ako dôchodca, pracoval v časopise TIP, v denníkoch Ľud, Slovenská REPUBLIKA, Nový deň a Hospodárske noviny. Zároveň písal aj do ďalších periodík ako...

MUČAJI, Pavel († 85)

* 11. 10. 1929 v Báčsky Petrovec (Srbsko) – † 12. 10. 2014, tamže Pavel Mučaji, básnik, prozaik, autor pre deti, prekladateľ a redaktor. Narodil sa 11. októbra 1929 v Báčskom Petrovci. Vyštudoval český jazyk a literatúru Na Belehradskej univerzite Pôsobil ako profesor a riaditeľ chýrečného petrovského gymnázia. Pôsobil ako redaktor časopisu Naši pionieri, riaditeľ a profesor slovenského gymnázia v Báčskom Petrovci, kde žil až do smrti. V poslednom období svojho pôsobenia na gymnáziu založil galériu umeleckých diel slovenských výtvarníkov vo Vojvodine, ktorá nesie meno Karola Miloslava...

MUSIL, Miroslav

[*14. 8. 1950 Bratislava] Miroslav Musil, PhDr., PhD., diplomat, historik, pedagóg, cestovateľ, turistický sprievodca,  tlmočník, publicista, scenárista, spisovateľ literatúry faktu, sa narodil 14. augusta 1950 v Bratislave. Jeho manželka PhDr. Margaréta Musilová, rod. Holzmanová (* 1959), je archeologička, predsedníčka Slovenskej archeologickej spoločnosti pri SAV, objaviteľka zlatých biatekov na Bratislavskom hrade (objav roka), pracuje na Mestskom ústave ochrany pamiatok v Bratislave. Majú dve deti, ich dcéra RNDr. Michaela Musilová, PhD. (* 1988), je astrobiologička, predsedníčka...

NAGAJ, Ondrej

[* 21. 2. 1940 Ratkovské Bystré (okres Revúca)] Ondrej Nagaj, básnik, autor literatúry pre deti, stredoškolský profesor, vydavateľský pracovník, redaktor, literárny kritik a recenzent, sa narodil 21. februára 1940 v Ratkovskom Bystrom v okrese Revúca. Po maturite na Jedenásťročnej strednej škole v Tornali (1957) študoval odbor slovenčina a ruština na Filozofickej fakulte UK v Bratislave (1957 – 1962). Bol učiteľom na základnej škole v Hostoviciach, na Strednej všeobecnovzdelávacej škole v Tornali (1965 – 1969), na Strednej pedagogickej škole v Turčianskych Tepliciach (1969 –...

NAVRÁTIL, Ján

Ján Navrátil, básnik, prozaik, spisovateľ literatúry pre deti, scenárista, pôvodným povolaním pedagóg, sa narodil 13. mája 1935 v Seredi v rodine lodníka. Základnú školu vychodil v rodisku. Študoval na gymnáziu v Galante (1949 – 1953), na Vysokej škole pedagogickej v Bratislave (1955 – 1959). Po maturite bol dva roky učiteľom na Základnej škole vo Vinohradoch nad Váhom. Potom študoval slovenčinu a nemčinu na Vysokej škole pedagogickej v Bratislave. Po skončení vysokoškolského štúdia (1959) pôsobil ako učiteľ na Strednej poľnohospodársko-technickej škole...

NEČOVÁ, Anna

[* 3. mája 1955 Ploské (okr. Košice)] Anna  Nečová, rod. Bojčíková, sa narodila 3. mája 1955 v obci Ploské, časť Ortáše, v okrese Košice. Základnú školu vychodila v Ortášoch (1. – 4. triedu) a  v Budimíre (5. – 9. triedu). Gymnázium absolvovala na Šrobárovej ulici v Košiciach (1970 – 1974). Pracovala ako účtovníčka v ČSAD, potom ako hydrometeorologička v SHMÚ Košice, pobočka vo Vtáčkovciach. Medzitým prežila jeden rok (1980) s manželom a deťmi v Togliatti (ZSSR) a tri mesiace v Tanzánii (1985). Žije v maličkej obci Vtáčkovce (20 km od Košíc), ktorá má...

OLACH, Ľubomír

[*1. 4. 1948 v Partizánskom] Ľubomír Olach, Ing., básnik, prozaik, publicista, redaktor, organizátor kultúrneho života, sa narodil 1. apríla 1948 v Partizánskom. Zmaturoval na Strojníckej priemyslovke v Partizánskom, absolvoval Vysokú školu poľnohospodársku v Nitre. Už počas štúdia začal pracovať v Roľníckych novinách ako redaktor. Predtým robil montéra, závozníka, montážnika vo Východoslovenských železiarňach, v Slovnafte, v Kovoplaste v Zlatých Moravciach… Neskôr pôsobil ako tlačový tajomník na Štátnej veterinárnej správe, redaktor denníka Smena, v týždenníku Sloboda,...

OLERÍNY, Vladimír (†)

[* 15. 7. 1921 Banská Bystrica – † 29. 4. 2016 Bratislava] Vladimír Oleríny, JUDr., literárny kritik, historik, vysokoškolský profesor a popredný prekladateľ španielskej i portugalskej a latinskoamerickej literatúry, priekopník a zakladateľ literárnej hispanistiky ako vednej disciplíny na Slovensku, sa narodil 15. júla 1921 v Banskej Bystrici v rodine strojného zámočníka. Roku 1923, keď mal dva roky, sa vysťahoval jeho otec za prácou do Argentíny. Tam začal chodiť do španielskej školy a prežil osem rokov. Keď sa rodičia vrátili na Slovensko, pokračoval...

PAJONK, Anton

Narodil sa 25. 6. 1953 vo Svrčinovci. Dr. Anton Pajnok vysokoškolské štúdium ukončil na MVSŠ v Moskve, kde študoval filozofiu, históriu a ekonómiu. V roku 1992 si doplnil kvalifikáciu na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave v odbore bankovníctvo. Zamestnal sa v čadčianskej VÚB, neskôr prešiel do Stavebnej sporiteľne VÚB-Wüstenrot a Wüstenrot životnej poisťovne, kde pracuje doposiaľ ako agentúrny riaditeľ spoločnosti Wüstenrot. Publikovali v rozličných periodikách (Smer, Kysuce, Pravda). Písal krátke divadelné hry, v ktorých humorne a s nadhľadom pranieroval nedostatky spoločnosti. Za...

PAJTINKA, Ľubomír

[*1. 5. 1955 v Topoľčany] Ľubomír Pajtinka, PhDr., spisovateľ, autor odbornej literatúry, redaktor, sa narodil 1. mája 1955 v Topoľčanoch. Pochádza z Podlužian pri Bánovciach nad Bebravou. Základnú a strednú školu absolvoval  v rodnom kraji (v ZŠ Podlužany a Bánovce nad Beberavou, SVŠ Bánovce Beberavou). Absolvoval odbor dejepis – filozofia na Filozofickej fakulte UK v Bratislave (1978), neskôr začal študovať aj odbor psychológia (1980), kde získal odborné poznatky z pedagogiky, psychológie, histórie a filozofie. Vyučoval na stredných...

PAJTINKA, Ľubomír

[*1. 5. 1955 v Topoľčany] Ľubomír Pajtinka, PhDr., spisovateľ, autor odbornej literatúry, redaktor, sa narodil 1. mája 1955 v Topoľčanoch. Pochádza z Podlužian pri Bánovciach nad Bebravou. Základnú a strednú školu absolvoval  v rodnom kraji (v ZŠ Podlužany a Bánovce nad Beberavou, SVŠ Bánovce Beberavou). Absolvoval odbor dejepis – filozofia na Filozofickej fakulte UK v Bratislave (1978), neskôr začal študovať aj odbor psychológia (1980), kde získal odborné poznatky z pedagogiky, psychológie, histórie a filozofie. Vyučoval na stredných...

PAŠTEKA, Július (†)

[* 16. 7. 1924 Sereď] Prof. PhDr. Július Pašteka, DrSc., Dr. h. c., významný slovenský literárny vedec, teatrológ, filmológ, umenovedec, estetik, biograf a bibliograf, kultúrny pracovník, znalec kresťanského umenia, prekladateľ, editor, vysokoškolský pedagóg, sa narodil 16. júla 1924 v Seredi. Jeho otec bol zamestnanec firmy Baťa, vedúci vo viacerých predajniach juhozápadného Slovenska. Pseudonymy: A. Karen, Andrej Rebák, Július Hojer, Juraj Domasta, Martin Jánský. Študoval na gymnáziách v Bratislave, Nových Zámkoch, Trnave, Šuranoch a Trenčíne (1936 – 1943), kde maturoval....

PASTIRČÁK, František

[* 14. 4. 1975 Bratislava] František Pastirčák, Mgr., básnik, sa narodil 14. apríla 1975 v Bratislave. Žije v Prešove. Študoval žurnalistiku. Pracoval v televízii. Pracuje v regionálnom Prešovskom denníku Korzár, kde sa venuje spravodajstvu a publicistike. Je členom Spolku slovenských spisovateľov. DIELA Poézia Slepec cez palubu. 74 s. [ilustr. Marek Kianička]. Martin: Vydavateľstvo Matice slovenskej, 1999. Niečo ako zázrak. [ilustrácie: Radoslav Vojtek]. 99 s. Martin: Vydavateľstvo Matice slovenskej, 2003. Blúdenie v kalichu.  1. vyd. [Foto: Ján Roháček]. 54 s....

PATARÁK, Ján

[* 23. 5. 1936 Papín] Ján Patarák, prozaik, scenárista, dramatik, sa narodil 23. mája 1936 v Papíne. Základnú školu vychodil v rodisku, zmaturoval na Gymnáziu v Humennom (1950 – 1954). Absolvoval Vysokú školu pedagogickú v Prešove (1954 – 1959). Pracoval ako redaktor Čs. rozhlasu v Košiciach (1960 – 1961), dramaturg, redaktor vysielania pre deti a mládež košickej televízie Čs. televízie (1962 – 1964 a 1966), medzitým ako krajový redaktor denníka Smena (1964 – 1965). Pre odmietavé postoje k augustovým udalostiam roku 1968 a k obdobiu normalizácie ho politicky diskriminovali a nesmel...

PAVLO, Ľudovít (†)

* 18. marca 1939 Michalovce – † 21. decembra 2014 Bratislava Ľudovít Pavlo, Dr., sa narodil 18. marca 1939 v Michalovciach v rodine tesára a poštového doručovateľa ako druhé dieťa. Po štúdiu na miestnom gymnáziu odišiel do Bratislavy, kde začal r. 1946 študovať na lekárskej fakulte Univerzity Komenského. Po politickom prevrate r. 1948 sa pre svoje členstvo v Klube demokratických akademikov, kontakty s predstaviteľmi Demokratickej strany a Ústrednou katolíckou kanceláriou stal objektom sledovania štátnou bezpečnosťou. Bol uväznený i mučený. Vo väzení musel sľúbiť,...

PECHOČIAKOVÁ, Drahomíra

[*21. 8. 1945 Chrabrany (okres Topoľčany)] Drahomíra Pechočiaková, Bc., poetka, kultúrno-osvetová pracovníčka, sa narodila 21. 8. 1945 v Chrabranoch v okrese Topoľčany ako prvé zo štyroch detí rodičov – učiteľov, vyrastala v Šrobárovej, kde jej rodičia učili. Žije a tvorí v Nitre, je vdova, má tri deti. Vyštudovala Strednú všeobecnevzdelávaciu školu v Komárne (1962). Študovala na Lekárskej fakulte UK v Bratislave (5 semestrov), štúdium z rodinných dôvodov neukončila. Študovala spracovanie kaučuku a umelých hmôt na Českom vysokom učení technickom...

PÉTERI, Anton

[* 10. 12. 1938 Nové Zámky] Anton Péteri, básnik a publicista, pôvodným povolaním vodohospodár, sa narodil 10. decembra 1938 v Nových Zámkoch, kde aj prežil detstvo. Žije Ružomberku. Základnú školu vychodil v Nových Zámkoch. Strednú priemyselnú školu chemickú vyštudoval v Banskej Štiavnici (1954 – 1958), neskôr absolvoval popri zamestnaní Energetický inštitút (1964 – 1967) a Vodohospodársky inštitút (1968 – 1971). Väčšinu života prežil v Žiline (1958 – 1975) a v Ružomberku (od roku 1976). Celý svoj profesionálny život venoval životnému prostrediu, hlavne vodnému hospodárstvu. Pracoval v...

PIAČKOVÁ, Júlia

[* 1. 1. 1961 Hlohovec] Júlia Piačková, akad. maliarka, výtvarníčka, ilustrátorka, autorka známkovej tvorby a exibris, povolaním učiteľka, sa narodila 1. januára 1961 v Hlohovci. Žije v Pezinku, jej manžel je Igor Piačka, akademický maliar a ilustrátor. Absolvovala SPŠ textilnú v Brne (1980) a Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave (1987) u doc. Milana Rašu, prof. Elvíry Antalovej, prof. Igora Rumanského. Učila odborné výtvarné predmety umeleckých keramikov (1992 – 2007), učí na Základnej umeleckej škole Eugeňa Suchoňa v Pezinku. Začínala ako textilná...

PIUS, Pavol Stanislav

Pius Stanislav Pavol sa narodil 6.mája 1943 v Nemčiňanoch, okr. Zlaté Moravce. Básnik. Taktiež herec v Divadle J.G.Tajovského vo Zvolene, v Bákovom divadle Nitra a po roku 1968 za svoj otvorený list Husákovi voči vstupu sovietskych vojsk prešiel rôznymi zamestnaniami, po roku 1989 rehabilitovaný. Pracuje ako odborný pracovník kultúry v Mestskom kultúrnom stredisku v Senici až do dôchodku.Od roku 1964 publikuje  svoje básne pod menom Pavol Stanislav. Doteraz vydal 19 básnickych zbierok a v posledno obdobý dvojjazyčne a to v slovenskom a nemeckom jazyku, tiež vo...

PLECITÁ, Anna

[* 6. 12. 1925 Podlykava] Anna Foltánová-Plecitá, Mgr., rodená Kyščiaková, prozaička, publicistaka, recitátorka, pôvodným povolaním učiteľka, sa narodila 6. decembra 2025 v Podlykave v okrese Myjava rodičom Štefanovi a Anne ako druhé zo štyroch detí. Pochádza z maloroľníckej rodiny, z kopaničiarskej osady u Šindelov, patriacej k obci Košariská. Žije na dôchodku v Piešťanoch. Základnú školu vychodila v Košariskách, meštianku v Brezovej pod Bradlom. Absolvovala Baťovu školu práce v Baťovanoch (Partizánske). Titul promovanej učiteľky dosiahla po...

POLIAKOVÁ, Blanka

[* 19. 7. 1936 Banská Bystrica] Blanka Poliaková, rod. Kohútová, poetka, prozaička, spisovateľka literatúry pre deti, redaktora, sa narodila 19. júla 1936 v Banskej Bystrici. Pseudonym Andrea Kohútová. Študovala na gymnáziu v Banskej Bystrici, kde aj zmaturovala (1954). Pracovala ako hlásateľka miestneho rozhlasu (1954), kalkulantka Stavoindustrie (1955), kreslička Vojenského kartografického ústavu (1956 – 1958), pracovníčka Múzea SNP v Banskej Bystrici (1958 – 1968), redaktorka vydavateľstva Mladé letá (1969) a redaktorka časopisu Slovenka v Bratislave (1970 – 1993). Debutovala...

POMAJBOVÁ, Mária

[* 10. 11. 1950 v Považanoch (okres Nové Mesto nad Váhom)] Mária Pomajbová, prozaička, pôvodným povolaním sociálna pracovníčka, sa narodila 10. novembra 1950 v Považanoch okrese Nové Mesto nad Váhom. Je vydatá, má tri deti. Žije na dôchodku v Novom Meste nad Váhom. Absolvovala SVŠ (dnešné gymnázium) v Novom Meste nad Váhom a nadstavbové štúdium na Strednej ekonomickej škole v Trenčíne. Pracovala ako účtovníčka vo výrobnom podniku Vzduchotechnika (do roku 1990), ako sociálna pracovníčka na Obvodnom úrade (neskôr Okresnom úrade) v Novom Meste nad Váhom, potom v Centre...

PREBUDILA, Martin

[*25. 5. 1960 Obrenovec, Srbsko] Martin Prebudila, slovenský vojvodinský básnik, spisovateľ pre deti, prekladateľ, redaktor, predstaviteľ slovenského literárneho života vo Vojvodine, sa narodil 25. mája 1960 v Obrenovci v Srbsku. Základnú školu a gymnázium vychodil v Starej Pazove, kde aj maturoval (1979). Absolvoval odbor slovenský jazyk a literatúru na Filozofickej fakulte Univerzity v Novom Sade (1979 – 1984). Žije a tvorí v Starej Pazove. Vyučoval slovenský jazyk a literatúru na základnej škole v Novom Sade (1983 – 1984), bol turistickým sprievodcom v Belehrade (1985 –...

PRUŽINCOVÁ, Mária

* 11. 8. 1929 Slaská (okres Žiar nad Hronom) PhDr. Mária Pružincová, stredoškolská profesorka, poetka,  publicistka. Absolvovala Filozofickú fakultu UK v Bratislave (1960), doktorát získala v roku 1975 (PhDr.). Vyučovala slovenský jazyk, literatúru a filozofiu na strednej škole, kde bola aj riaditeľkou. Je na dôchodku, žije v Bratislave. Manžel: RNDr. Jozef Pružinec, CSc. Časopisecky prispievala do odborných časopisov Slovenský jazyk a literatúra  a Učiteľské noviny. Robila korektúry zdravotníckych časopisov pre vydavateľstvo Bonus, s. r. o. Napísala desať...

RAPOŠ, Bohuslav

[*18. 5. 1940 v Bratislave] Bohuslav Rapoš, rozhlasový herec, redaktor, moderátor, režisér a producent, fotograf, spisovateľ, publicista, manažér, režisér divadelných hier a kultúrnych podujatí, krajanský činovník, sa narodil 18. mája 1940 v Bratislave. Pseudonym: Michal Roháček. Je ženatý s druhou manželkou Máriou, s ktorou žijú v Bratislave. Školy navštevoval v rodnom meste. Vyučil za elektrikára a začal pracovať na Novej scéne, pritom často stvárňoval aj malé roly na javisku. Po skončení štvorročného konzervatória (1964), odbor dramaturgia – herectvo, v Bratislave,...

REPOVSKÝ, Michal († 72)

(*23. 6. 1942 Stanča, okres Trebšov – † 5. 9. 2014 Košice) Mgr. MICHAL REPOVSKÝ, prozaik, básnik, autor kníh pre deti, autor a zostavovateľ kultúrnohistorických publikácií, zostavovateľ zborníkov ľudových piesní a prekladateľ, sa narodil 23. júla 1942 v Stanči. V roku 1959 maturoval na gymnáziu v Trebišove. Študoval na FF UK v Bratislave odbor slovenský a ruský jazyk a literatúra (1959 – 1964). Pracoval ako stredoškolský profesor na SEŠ v Košiciach, neskôr na Helmintologickom (teraz Parazitologickom) ústave SAV v Košiciach ako odborný prekladateľ do ruského jazyka a vedúci ZIS,...

REZNÍK, Jaroslav

* 6. 4. 1942 Ružomberok Jaroslav Rezník (pseud. pseudonym Branislav Ostrochovský, Štefan Križen), básnik, autor literatúry faktu, scenárista, dramatik, autor literatúry pre deti a mládež, prekladateľ a editor, sa narodil 6. apríla 1942 v Ružomberku. Študoval na Jedenásťročnej strednej škole v Ružomberku, kde aj maturoval (1959). Absolvoval odbor slovenský jazyk a ruský jazyk na Pedagogickom inštitúte v Martine (1959 – 1963), neskôr muzeológiu na Univerzite T. G. Masaryka v Brne (1967 – 1969). Bol pracovníkom Literárnomúzejného oddelenia Matice slovenskej...

ROCHALLYI, Radoslav

[* 1. 5. 1980 Bardejov] Radoslav Rochallyi, Mgr., PhDr., PhD., slovenský prozaik, básnik, bývalý vysokoškolský pedagóg, podnikateľ, sa narodil 1. mája 1980 v Bardejove. Má dvoch súrodencov. Žije v Břeclavi (juhovýchodná Morava, Česko), má štyri deti, Ruby, Theodora, Arthura a Williama. Štúdiá a vzdelanie Základné a stredné vzdelanie nadobudol v rodnom meste. Po maturite študoval odbor filozofia na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity (FF PU) v Prešove (Mgr., PhDr., 1999 – 2005). Študoval a ukončil postgraduálne štúdium v odbore pedagogika na Pedagogickej fakulte...

ROJČEK, František

[* 4. 7. 1949 Trutnov (ČR)] František Rojček, JUDr., spisovateľ, autor básní pre deti a epigramov, redaktor, osvetový pracovník, vydavateľ, pôvodným povolaním právnik, sa narodil 4. júla 1949 v Trutnove v Českej republike. Žije v Bratislave. Študoval na Strednej všeobecnovzdelávacej škole v Liptovskom Hrádku, nadstavbovo na Strednej ekonomickej škole v Martine. Absolvoval Právnickú fakultu UK v Bratislave (1970 – 1975). Pôsobil ako právnik v Textilných závodoch v Liptovskom Mikuláši (1975 – 1976), na Ministerstve kultúry Slovenskej socialistickej republiky (1976 – 1988), bol...

ROTHMAYEROVÁ, Gabriela

[* 14. 3. 1951 Gelnica] Gabriela Rothmayerová, Mgr., spisovateľka, novinárka, publicistka, prozaička, esejistka, sa narodila 14. marca 1951 v Gelnici (okres Spišská Nová Ves) v rodine banského tesára a robotníčky ako šieste zo siedmich detí. Je vydatá, manžel Emil Polák je novinár, syn Michal Polák novinár a filozof. Žije a tvorí v Bratislave. Základnú a Strednú všeobecnovzdelávaciu školu navštevovala v rodisku (1966 – 1969), kde aj maturovala. Prihlásila sa na štúdium žurnalistiky na FiF UK v Bratislave, keď ju neprijali, pracovala najskôr ako robotníčka v košických...

RUMÁNEK, Gustáv (†)

[* 14. 11. 1937 v Novom Meste nad Váhom – † 3. 6. 2019 ] „Podstatnú časť toho, čo robím, robím preto, lebo som hlboko presvedčený,  že my Slováci sme veľa dlžní vlastnej histórii. Preto nás aj tak Európa berie. Akoby sme na jednej strane zaspali na vavrínoch a na druhej veľmi radi zabudli, čo dobré pred nami vykonali predkovia. A v istom veku si skrátka treba položiť ruku na srdce a spýtať sa, čo zmysluplné pre svoj národ vykonal každý z nás...“ (Gustáv Rumánek)   Gustáv Rumánek, Ing., básnik, regionálny historik, publicista, povolaním konštruktér, sa narodil 14. novembra 1937 v...

ŠABÍK, Vincent

[* 17. 9. 1937 Červený Hrádok (okres Zlaté Moravce)] Vincent Šabík, prof. PhDr., CSc., literárny vedec, estetik, teoretik, kritik, esejista, kulturológ, germanista, prekladateľ, sa narodil 17. septembra 1937 v tekovskej obci Červený Hrádok v murársko-roľníckej rodine. Do základnej školy chodil v rodisku, kde vyrastal, a v Malých Vozokanoch. Vyštudoval Jedenásťročnú strednú školu v Zlatých Moravciach, dnešné Gymnázium Janka Kráľa, kde aj maturoval (1955). Absolvoval odbor slovenský jazyk a literatúra – nemecký jazyk a literatúra na Vysokej škole pedagogickej...

SCHUSTER, Rudolf

Viac o autorovi na: Osobnosti.sk  Portál LIC

SEDLÁK, Imrich (†)

Imrich Sedlák, prof. PhDr., CSc., literárny a kultúrny historik, organizátor, vedecký i dokumentačný pracovník v slovakistickej, literárnohistorickej, kulturologickej a literárnomúzejnej oblasti, vysokoškolský pedagóg, jedna z najvýznamnejších osobností slovenského literárneho, kultúrneho i matičného života v druhej polovici 20. storočia, sa narodil 21. januára 1933 v Červenici (okres Prešov) v  robotnícko-roľníckej rodine. Po tragickej smrti matky Heleny (zahynula na sklonku druhej svetovej vojny 19. 12. 1944 počas leteckého náletu na Prešov) sa o jeho...

ŠIKULA, Bystrík

Bystrík ŠIKULA sa narodil 20. septembra 1956 v Podbrezovej. Po absolvovaní Strednej priemyselnej školy strojníckej v Brezne a gymnázia v Modre (1976) vyštudoval slovenský jazyk a hudobnú výchovu na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Trnave (1976 – 1980). Po štúdiách pracoval ako redaktor a editor vo vydavateľstve Smena (1981 – 1989), potom odborný pracovník Ústavu umeleckej kritiky a divadelnej dokumentácie (1989 – 1990), redaktor vo vydavateľstve Mladé letá v Bratislave (1990 – 1991), učiteľ na Strednej zdravotníckej škole...

ŠKREKO, Benjamín

[* 9. 4. 1949 Hrnčiarovce nad Parnou (okres Trnava)] Benjamín Škreko, Mgr., básnik, humorista, aforista, rozhlasový a divadelný dramatik, publicista, novinár, redaktor, bloger, sa narodil 9. apríla 1949 v Hrnčiarovciach nad Parnou (okres Trnava). Jeho matka bola domáca, vychovávala sedem detí, otec bol vodohospodárskym úradníkom, neskôr v robotníckych povolaniach, mal vzťah k hudbe a literatúre. Benjamín Škreko od piatich rokov vyrastal v Trnave. Je ženatý, má dcéru a syna, žije s manželkou na dôchodku v Trnave. Maturoval na SVŠ Jána Hollého v Trnave (1967), vyštudoval odbor knihoveda a...

SPIŠIAK, Michal

[* 30. 1. 1936 Telgárt, okr. Brezno] Michal Spišiak, básnik, prozaik, publicista, kultúrno-osvetový pracovník, sa narodil 30. 1. 1936 v Telgárte (okres Brezno). Žije v Košiciach. Študoval na Strednej škole pre pracujúcich v Košiciach, kde aj maturoval. Absolvoval pomaturitné osvetové štúdium a následne aj Inštitút Ministerstva vnútra pre národné výbory v Bratislave. V kultúre bol činný od mladosti, okrem poézie sa venoval ľudovému a spoločenskému tancu, viedol folklórnu tanečnú skupinu v Prahe (1960 – 1961). Vyše 20 rokov pôsobil ako profesionálny...

ŠRÁMEK, Ľudovít

[* 24. 7. 1949 Závod, okres Malacky] PhDr. Ľudovít Šrámek, CSc., prozaik, autor odborných publikácií, povolaním sociológ sa narodil 24. júla 1949 v záhorskej obci Závod (okres Malacky). Maturoval v Malackách. Po maturite vyštudoval odbor sociológia na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Po celý život sa venoval sociologickému výskumu. Popri realizácii empirických výskumov sa odborne orientoval aj na metodologické otázky výskumu verejnej mienky a organizovanie metodologického výskumu (rigorózna práca aj kandidátska dizertácia, dve monografie, viacero štúdií). Pracoval vo...

STADTRUCKER, Ivan (†)

[* 22. 1. 1935 Krupina – † 26. 5. 2017] Ivan Stadtrucker, prof. Ing., CSc., slovenský scenárista, spisovateľ, prozaik, esejista, dramaturg, režisér, zvukový technik, filmový vedec a teoretik, vysokoškolský pedagóg, bývalý riaditeľ Slovenskej televízie, priekopník a spoluzakladateľ slovenskej filmovej vedy a vedy o audiovizuálnych umeniach sa narodil 22. januára 1935 v Krupine v rodine bankového ekonóma a učiteľky. Štúdiá a vzdelanie Do ľudovej školy chodil v rodisku. Študoval a zmaturoval na Gymnázium vo Zvolene (1953), kde sa zapájal do kultúrneho života v...

STANO, Dalimír

* 10. 2. 1955 v Trenčíne. Dalimír Stano, básnik, prozaik, knižný ilustrátor, grafik, editor, vydavateľ, zakladateľ edície Dielne Autorov Literatúry, sa narodil 10. februára 1955 v Trenčíne. Študoval na Strednej všeobecnovzdelávacej škole v Martine (1970 – 1973). Absolvoval vysokoškolské štúdium na Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave (1973 – 1981). Pracoval ako dispečer vo Východoslovenských elektrárňach v Košiciach (od roku 1982). Od roku 1981 žije a tvorí v Košiciach, s ktorých literárnym a kultúrnym životom sa spája i väčšina jeho tvorivých aktivít. V rokoch 1997...

ŠTEFANIKOVÁ, Ľubica

* 2. 11. 1964 Prešov Ľubica Štefaniková, Adamová (pseud. Lubica Stefanik Hupka), prozaička, poetka, sa narodila 2. 11. 1964 v Prešove. Študovala na Strednej ekonomickej škole v Prešove, kde aj žije, tvorí a pracuje v súkromnom sektore ako účtovníčka. Debutovala románom zo slovenskej súčasnosti Roman a Júlia; prózu s príbehom o Romanovi a Júlii zaslala do literárnej súťaže Krídla Ivana Laučíka, a aj keď sa neumiestnila na popredných priečkach, odporučili ju na vydanie vo vydavateľstve Tribun Brno EU, ktoré podporuje začínajúcich autorov. Napísala komorný románový...

STRAKA, Jaroslav

STRAKA, Jaroslav * 3. 10. 1944 Hrachovište (okres Nové Mesto nad Váhom) Dr. h. c. prof. PhDr. Jaroslav Straka, DrSc., vysokoškolský pedagóg, právnik, autor odbornej literatúry, publicista. Narodil sa 3.10.1944 v Hrachovišti (Dlhý Kút) v okrese Nové Mesto nad Váhom. Päť tried ZŠ chodil do základnej školy v rodisku, v štúdiu pokračoval v Novom Meste nad Váhom , kde aj maturoval. Študoval na Filozofickej fakulte UK v Bratislave na katedre čs. dejín a archivníctva (1962 – 67). Postgraduálne štúdium v odbore medzinárodné vzťahy absolvoval na Univerzite v Lipsku a v Prahe. Býva v...

SZABÓ, Ivan

* 9. 7. 1939 Leopoldov Pseudonymy: Ivan Divan, Ivan Krajčír, Ivan Mestečan, Ivan Trolaský, Leo Poldovský PhDr. Ivan Szabó – spisovateľ, autor literatúry faktu a kníh pre deti a mládež, redaktor, spisovateľ v slobodnom povolaní, pôvodným povolaním pedagóg. Základnú školu navštevoval v rodisku, jedenásťročnú strednú školu v Hlohovci (1953 – 1956). Po maturite (1959) študoval na Chemickej fakulte SVŠT v Bratislave, potom prestúpil na Pedagogický inštitút v Nitre, kde vyštudoval aprobáciu slovenský jazyk – dejepis – výtvarná výchova (1959 – 1963). Roku 1980 získal na Pedagogickej...

TATÁR, Jozef

* 9. 10. 1954 Martin Jozef Tatár,  básnik, literárny vedec a kritikautor literatúry pre deti a mládež, povestí a odbornej regionálnej literatúry. Študoval na gymnáziu v Turčianskych Tepliciach (1970 – 74), na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici (1974 – 78). Pôsobil ako učiteľ a riaditeľ na základnej škole v Mošovciach (1978 – 97), pedagóg na Katedre slovakistiky Filologickej fakulty (od 1997), na Katedre slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (od 2001), súčasne ako šéfredaktor štvrťročníka Filologická revue (od...

TAZBERÍK, Ján

[* 3. 3. 1950 Rimavská Sobota] Ján Tazberík, PhDr., CSc., básnik, literárny kritik, kulturológ, literárnovedný a kul­túrno-osvetový pracovník, sa narodil sa 3. marca 1950 v Rimavskej Sobote. Študoval na Strednej všeobecnovzdelávacej škole v Rimavskej Sobote (1965 – 1968), kde aj maturoval. Pokračoval v štúdiu medicíny na Lekárskej fakulte UK v Bratislave (1968 – 1970), ktoré zanechal. Absolvoval odbor filozofia na Filozofickej fakulte UK v Bratislave (1971 – 1976). Počas štúdií sa postupne koncentroval na problémy estetiky, vied o umení a kulturológie (práce študentskej...

THÓTH, Jozef

[* 20. 3. 1925 Haniska pri Košiciach] Mons. Mgr. Jozef Tóth, Dr. h. c., básnik, spisovateľ, kňaz, teológ, vysokoškolský pedagóg, sa narodil 20. marca 1925 v Haniske pri Košiciach. Základnú školu vychodil v rodnej obci. Absolvoval II. štátne gymnázium v Košiciach, kde aj maturoval (1938 – 1946). Pred skončením štúdia v rokoch druhej svetovej vojny mu vo vojenskom pracovnom tábore hrozil trest smrti, ktorému zázračne unikol. Po štúdiu teológie v Košiciach (1946 – 1948) a Bratislave (1948 – 1950) ho v roku  internovali do vojenských táborov nútených prác – PTP (1950 – 1954)....

TKÁČ, Marián

[* 25. 9. 1949 Čičava (okres Vranov nad Topľou)] Marián Tkáč, Ing., PhD., prozaik, autor literatúry faktu, kultúrny historik, publicista, matičný pracovník, bankový a štátny úradník, ekonóm, sa narodil 25. septembra 1949 v hornozemplínskej obci Čičava. Pseudonymy: Ján Tkáč, Ján Varga, Michal Kojnár, Michal Nabas. Študoval na Strednej všeobecnovzdelávacej škole v okresnom meste Vranov nad Topľou (1964 – 1967), kde aj maturoval. Absolvoval Národohospodársku fakultu Vysokej školy ekonomickej v Bratislave (1967 – 1972). Po doktorandskom štúdiu (1976 – 1981) na Vysokej škole...

TOMAŠOVIČ, Pavol

* 10. 1. 1964 Trnava Pavol Tomašovič, Ing., pracuje jako vedúci kancelárie a hovorca primátora Trnavy. Vydal román Nič v krajine nikoho (2007), za ktorý získal ocenenie v ankete Knižnej revue v kategórii Debut roka, zbierku poviedok Bezčasie (2010) a meditatívnych próz Presahy (2013). Je členom Spolku slovenských spisovateľov, členom jeho predstavenstva a tajomníkom jeho trnavskej odbočky. DIELA Nič v krajine nikoho (2007) Bezčasie (2010) Presahy (2013)  

TUMA, Milan (†)

[* 27. 2. 1941 Martin – † 20. 5. 2016 Žilina] Milan Tuma, Mgr., básnik, spisovateľ literatúry faktu, scenárista, divadelný režisér, herec, rozhlasový moderátor, organizátor regionálneho kultúrneho života a moderátor literárnych a kultúrnych podujatí, sa narodil 27. februára 1941 vo Vrútach (okres Martin), vyrastal na Kysuciach a vo Vrútkach, sám sa považoval za rodeného Vrútočana. Od roku 1983 žil v Žiline, kde aj zomrel 20. mája 2016. Základnú školu vychodil vo Vrútkach, kde začal literárne a divadelne tvoriť. Zmaturoval na Jedenásťročnej strednej škole v Martine...

TURČÁNY, Viliam

[* 24. februára 1928 Suchá nad Parnou (okres Trnava)] Viliam Turčány, PhDr., CSc.,  Dr.h.c.,  básnik,  vysokoškolský pedagóg, literárny vedec a prekladateľ, sa narodil 24. februára 1928 v Suchej nad Parnou v roľníckej rodine. Do ľudovej školy chodil v rodisku. Študoval na gymnáziu v Trnave, kde aj maturoval  (1939 – 1947). Absolvoval odbor slovenčina a francúzština na Filozofickej fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave (1948 – 1952). V štvrtom ročníku štúdia bol súčasne redaktorom vo vydavateľstve Oráč. Pracoval ako vedecký pracovník v Ústave dejín...

TUŽINSKÝ, Ján

Viac o autorovi: Portál LIC a Wikipédia

VALACHOVIČOVÁ-RYŠAVÁ, Viera

[*20. 4. 1950 Bratislava] Viera Valachovičová, rod. Ryšavá, sa narodila 20. apríla 1950 v Bratislave, detstvo prežila v Modre, žije v Pezinku. Vyštudovala Strednú Pedagogickú školu v Modre a absolvovala dvojročné špecializačno-kvalifikačné štúdium špeciálnej pedagogiky pre deti a mládež. Pracuje v DFNsP v Bratislave ako špeciálna pedagogička. Jej prvé literárne diela vysielal Slovenský rozhlas v roku 1996. Tridsať rozprávok odznelo na stanici Devín a na stanici Slovensko 1 cyklus večerníčkov – Príbehy zo Starej Bratislavy (2000). Napísala päť scenárov seriálu...

VÁLEK, Igor

[* 7. 1. 1967 Martin] Igor Válek, spisovateľ, básnik, autor literatúry pre deti, zberateľ a autor povestí, upravovateľ ľudových rozprávok, publicista, editor, redaktor, organizátorom kultúrneho, najmä literárneho života, sa narodil 7. 1. 1967 v Martine, žije v Žiline. Základnú školu vychodil v Martine. Študoval na gymnáziu vo Vrútkach (1981 – 1985), žurnalistiku na Filozofickej fakulte UK v Bratislave (1986 – 1987, nedokončil), absolvoval bakalárske štúdium publicistiky na Fakulte humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (1998 – 2000) a masmediálnu komunikáciu na...

VARÁČKOVÁ, Miroslava

[* 31. 1. 1981 v Bánovciach nad Bebravou] Miroslava Varáčková, prozaička, spisovateľka literatúry pre mládež, sa narodila 31. januára 1981 v Bánovciach nad Bebravou. Žije Trnave, je vydatá, má dve deti. Vyštudovala Gymnázium v Seredi. Kratší čas pracovala ako asistentka riaditeľa v súkromnej firme, potom bola na materskej dovolenke. Ako stredoškoláčka písala poéziu, o niekoľko rokov neskôr sa začala intenzívne venovať próze. Píše príbehy pre mládež – „mladých dospelých“ (young adult), najmä pre dievčatá v tínedžerskom veku, a ženské romány. Viaceré...

VARGOVÁ, Bohuslava (†)

[* 5. 12. 1951 Trnava – † 2. 4. 2015] Bohuslava HÁBOVČÍKOVÁ-VARGOVÁ, rod. Ondrušková (pseudonym: Bohuslava Urbanová, priatelia a známi ju volali Boba), poetka, novinárka, spisovateľka, dramatička, režisérka, pedagogička, romologička, ochotnícka herečka, sa narodila 5. decembra 1951 v Trnave, kde aj vyrastala. Základnú školu vychodila v Trnave. Študovala na Strednej všeobecnovzdelávacej škole v Trnave (terajšie gymnázium), na ktorej aj zmaturovala (1967 – 1970). Absolvovala novinárstvo na Filozofickej fakulte UK v Bratislave (1970 – 1975), v Moskve (1976) a...

VINCZE, Ivan

[*12. 8. 1930] Ivan Eugen Ľudovít Vincze, občianskym menom Ivan Vincze, hudobný skladateľ, básnik, sa narodil 12. augusta 1930. Je ženatý, žije vo Frederiksbergu v Dánsku. Študoval na Štátnom konzervatóriu (1949 – 1954) a na Vysokej škole múzických umení v Bratislave (1964 – 1956). Počas turné s Lúčnicou sa rozhodol zostať v Dánsku (1956), kde sa zdokonaľoval v hudobnom vzdelaní štúdiom na Kráľovskej dánskej hudobnej akadémii v Kodani. V roku 1958 sa stal členom Komorného orchestra vo Würzburgu (Chamber Orchestra of Würzburg). Neskôr pôsobil ako violista...

VITÉZOVÁ, Eva

 [* 8. 7. 1964 Nitra] Eva Vitézová, doc., PaedDr., PhD., vysokoškolská pedagogička, literárna teoretička, sa narodila sa 8. júla 1964 v Nitre. Po maturite na gymnáziu vo Vrábľoch (1978 – 1982) študovala na Pedagogickej fakulte v Nitre odbor slovenský jazyk – dejepis (1982 – 1987). Pracovala ako asistentka v Ústave spoločenských vied Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre, učila na Základnej škole v Lehote pri Nitre (1990 – 1996). Od roku 1996 je vysokoškolskou učiteľkou na Katedre slovenskej literatúry Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, kde pôsobí...

VLADÁR, Jozef

  Profesor v študijnom odbore archeológia   Okruh výuky: praveká archeológia s osobitým zreteľom na dobu bronzovú, metodológia, muzeológia, najstaršie výtvarné a urbánne prejavy na území Slovenska v európskom historickom kontexte Na Katedre muzeológie FF UKF   Odborné pôsobenie: 1958-1976 Archeologický ústav SAV Nitra (1969-1976 zástupca riaditeľa) 1976-1987 Slovenská akadémia vied (zástupca podpredsedu) 1979-1990 riaditeľ Encyklopedického ústavu SAV 1988-1989 dekan FF UK v Bratislave 1996-2007 profesor na Katedre archeológie FF UKF Od r. 2007...

VLADIK, Martin

Martin Vladik, básnik, povolaním sudca,sa narodil 22. augusta 1960 v Michalovciach. Žije v Bratislave, je ženatý, manželka Anna, rod. Bajusová, je zdravotná laborantka, z prvého manželstva má dcéru Martinu. Študoval na Gymnáziu P. Horova v Michalovciach (1975 – 1979) a na Právnickej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach (1979 – 1983). Pracoval ako podnikový právnik v JRD Tatry v Spišskej Belej (1983 – 1984), po absolvovaní základnej vojenskej služby v Sklenom pri Handlovej (1983 – 1984) bol justičným čakateľom na Krajskom súde v Košiciach –...

VLADO, Martin

* 7. 2. 1959 Košice Martin Vlado, básnik, prozaik, vysokoškolský učiteľ, sa narodil 7. februára 1959 v Košiciach. Študoval na gymnáziu v Košiciach (1974 – 1978) . Po maturite sa opakovane neúspešne uchádzal o štúdium medicíny a absolvoval štúdium na Hutníckej fakulte Vysokej školy technickej. V roku 1988 obhájil dizertačnú prácu. Krátko pracoval ako sanitár vo Vinohradskej nemocnici v Prahe (1983). Po návrate na Slovensko sa stal asistentom na Katedre pecí a tepelnej energetiky, Hutníckej fakulty Vysokej školy technickej v Košiciach (1984) a a interným...

VONTORČÍK, Emil

[ * 6. 8. 1935 Vyšná Lipnica (Poľsko)] Emil Vontorčík, PhDr., knihovník, historik, spisovateľ a publicista, sa narodil 6. 8. 1935 vo Vyšnej Lipnici v Poľsku (na území obývanom Slovákmi, ktoré bolo zabrané po 1. svetovej vojne). Od roku 1942 žil v Rišňovciach pri Nitre, dnes žije v meste Nitra. Absolvoval gymnázium v Nitre a odbor slovenčiny – knihoveda na Filozofickej falukte UK v Bratislave. Profesionálne sa orientoval na knihovníctvo a vedecko-technické informácie. Vybudoval vedeckú knižnicu v Nitre – bol zakladateľom a prvým riaditeľom Ústrednej...

WINKLER, Tomáš

[* 3. 1. 1940 v Lopej] Tomáš Winkler, literárny a kultúrny historik, kritik, prozaik, redaktor, sa narodil 3. januára 1940 v Lopeji. Študoval na Jedenásťročnej strednej škole v žiline (1954 – 1957), odbor slovenčina a dejepis na Vysokej škole pedagogickej v Bratislave (1957 – 1961). Pracoval v Matici slovenskej v Martine – ako odborný pracovník Literárneho archívu, riaditeľ Národnej knižnice MS (1965 – 1968). Bol zástupcom šéfredaktora týždenníka Matičné čítanie. (1968 – 1970), pre svoje politické postoje, ktoré zaujímal koncom šesťdesiatych rokov, najmä proti vstupu okupačných...

ZÁHRADNÍK, Osvald (†)

[* 16. 11. 1932, Veľký Bočkov, v súčasnosti Ukrajina, vtedy Zakarpatská Ukrajina v bývalom Česko-Slovensku – † 16. 8. 2017 v Bratislave] Osvald Záhradník, slovenský divadelný, rozhlasový a televízny dramatik, prozaik a rozhlasový režisér, organizátor a vedúci pracovník v oblasti divadelného umenia, jeden z najvýznamnejších slovenských divadelných dramatikov v poslednom štvrťstoročí 20. storočia, sa narodil vo Veľkom Bočkove (v súčasnosti Ukrajina, vtedy Zakarpatská Ukrajina v bývalom Česko-Slovensku). Mladosť a štúdiá O. Záhradník sa narodil v rodine mlynárskeho robotníka. Obaja...

ZAVARSKÝ, Jozef – KLAS, Teofil

[*12. 11. 1940 Trnava] Teofil Klas, občianskym menom Jozef Zavarský, básnik, prozaik, prekladateľ, výrazný predstaviteľ slovenskej duchovnej kresťansky orientovanej poézie, sa narodil 12. novembra 1940 v Trnave. Pri krste dostal mená Jozef Stanislav, v štátnej matrike mu dal starý otec z otcovej strany, ktorý sa volal Jozef, zapísať iba meno Jozef. Pseudonymy: Teofil Klas, Laco Kriváň. Je ženatý, manželka Helena Zavarská, rod. Sečkárová z Vrútok (* 1944), pôsobila ako učiteľka na základnej škole v Sučanoch, potom ako redaktorka-novinárka v Bratislave; majú dvoch synov – Andrej...

ZELENAY, Rudolf

[ * 18. 6. 1940 Strakonice, Česko] Rudolf Zelenay, Mgr., diplomat, spisovateľ, publicista, novinár, historik, pedagóg a cestovateľ, sa narodil 18. júna 1940 v Strakoniciach (Česká republika). Žije v Bratislave. Jeho manželka Eva Zelenayová je známa publicistka a novinárka, bola poslankyňou Národnej rady Slovenskej republiky (1994 – 1998). Študoval na Jedenásťročnej škole v Hlohovci, kde aj maturoval (1957). Absolvoval Filozofickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave (1962). Žurnalistike sa venoval dvadsaťpäť rokov, potom pracoval v diplomatických službách, neskôr ako...

ZELINA, Miron

[*18. 9. 1940 Vikartovce (okres Poprad)] Miron Zelina, prof. PhDr., DrSc., Dr.h.c., psychológ, vysokoškolský pedagóg, vedec v oblasti pedagogiky, jedna z najväčších kapacít na školstvo a vzdelávanie na Slovensku, autor odbornej literatúry z oblasti vzdelávania, sa narodil 18. 9. 1940 vo Vikartovciach v okrese Poprad. Manželka: vysokoškolská pedagogička doc. PhDr. Milota Zelinová, CSc. Absolvoval vysokú školu pedagogickú, následne psychológiu. Učil na základných a stredných školách, zastával funkciu riaditeľa školy, bol podnikovým aj poradenským psychológom, dekanom Pedagogickej...

ZIMKOVÁ, Milka

Viac o autorke: Portál LIC  a Wikipédia

Archív (rozličné)

28.09.2014 22:50

PARTNERSKÉ ZAHRANIČNÉ SPISOVATEĽSKÉ ZDRUŽENIA (archívy)

Únia českých spisovateľov Únia českých spisovateľov (čes. Unie českých spisovatelů) je záujmové združenie, ktorého poslaním je vytvoriť české spoločenstvo spisovateľov, literárnych vedcov, kritikov a vydavateľov umeleckej literatúry, zabezpečiť uľahčiť šírenie informácie o umeleckých, organizačných...
Celý článok
28.09.2014 22:49

SLOVENSKÉ KRAJANSKÉ ZDRUŽENIA A SPOLKY (archívy)

SRBSKO Slovenské vydavateľské centrum v Báčskom Petrovci (Srbsko)  Slovenské vydavateľské centrum vzniklo 31. 8. 2007 vyčlenením a osamostatnením vydavateľskej činnosti z tlačiarne Kultúra v Báčskom Petrovci, ktorá je tradičným vydavateľom a tlačiarom slovenských kníh, časopisov a novín od...
Celý článok