SPIŠIAK, Michal

SPIŠIAK, Michal

[* 30. 1. 1936 Telgárt, okr. Brezno]

Michal Spišiak, básnik, prozaik, publicista, kultúrno-osvetový pracovník, sa narodil 30. 1. 1936 v Telgárte (okres Brezno). Žije v Košiciach.

Študoval na Strednej škole pre pracujúcich v Košiciach, kde aj maturoval. Absolvoval pomaturitné dvojročné osvetové štúdium v odbore záujmová umelecká činnosť (ZUČ) v Doškolovacom stredisku Osvetového ústavu v Bratislave (1974 – 1976) a následne trojročné štúdium v oblasti práva a sociálneho zabezpečenia na Inštitúte ministerstva vnútra pre národné výbory v Bratislave (rok ukončenia 1979), dnešnom Inštitúte pre verejnú správu.

V kultúre bol činný od mladosti, okrem poézie sa venoval ľudovému a spoločenskému tancu, viedol folklórnu tanečnú skupinu v Prahe (1960 – 1961). Vyše 20 rokov pôsobil ako profesionálny kultúrno-osvetový pracovník – vedúci Krajského strediska Slovkoncertu v Košiciach, vedúci oddelenia odboru kultúry Národného výboru mesta Košice, riaditeľ Domu družby v Košiciach. Roku 1994 odišiel na dôchodok.

Poéziu začal uverejňovať v regionálnych novinách Horehronie. Debutoval zbierkou Vyznanie (1998), zahrnul do nej 46 básní, z ktorých cítiť lásku k rodnej dedine. Po nej vydal zbierku poézie Kytica z kvetov lásky (2001), s troma časťami: Čas Ťa nezavial, Pod mocnými krídlami, Verše z ulice, a zbierku básní Mám ťa nevídane rád (2011). Vydal aj prozaické knižky. V knihe Smrť prišla v bielom (2003) opísal tragédiu v Nízkych Tatrách, v jej kapitole Katastrofy uvádza stručný historicko-geografický prehľad o lavínových katastrofách vo svete i na Slovensku, kapitola Prišlo to tak rýchlo vťahuje čitateľa do situácie, kde tí, ktorí prežili stále zápasili o život. Knižku adresoval rodinám a potomkom obetí lavíny nad Dolnou Lehotou, kde zahynulo 14 mužov a 2 ženy z Pohorelej a Telgártu.V knihe Čarodejka (2004) píše o záhadných príhodách, ktoré nie sú iba kaleidoskopom spomienok, ale sú obohatené životnými skúsenosťami z boja proti neodôvodnenej poverčivosti. V knižke Zo zápisníka (2005), ktorá obsahuje poetické i prozaické texty, uverejňuje básne, no aj krátke príbehy, spomienky, zážitky, historky, v ktorých možno nájsť zrnká lásky, poučenia, humoru, ale i prekvapenia a bôľu. Biela hora: Výber z literárnych textov (2008) je výberom prozaických textov zo spomínaných kníh. M. Spišiak sa svoju tvorbou prihovára jednoducho a prirodzene, bez uhladzovania, s plastickým výrazom a úspornými slovami. Aj keď navštívil desiatky krajín, najviac mu učarovala príroda vôkol prameňa Hrona, ktorá sa stala celoživotnou inšpiráciou jeho tvorby.

Je členom Spolku slovenských spisovateľov.

DIELA

Poézia

 • Vyznanie. 1. vyd. Partizánske: d. i. Vinci , 1998. 71 s. ISBN 80-968004-0-X.
 • Kytica z Kvetov lásky. 1. vyd. Košice: Typopress, 2001. 61 s. ISBN 80-968634-3-6.
 • Mám ťa nevídane rád. [Ilustrácie: Jozef Haščák]. 1. vyd. Košice: Typopress, 2011. 35 s. ISBN 978-80-8129-011-4.

Próza

 • Smrť prišla v bielom. 2003.
 • Čarodejka. [ilustroval Jozef Haščák]. 1. vyd. Košice: Karo-Press, 2004. 65 s. ISBN: 80-969187-1-0.
 • Biela hora: Výber z literárnych textov. 1. vyd. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2008. 102 s. ISBN 978-80-8061-337-2 (brož).

Iné

 • Zo zápisníka. [básne a prozaické texty]. 1. vyd. Košice: Karo-Press, 2005. 70 s. ISBN: 80-969187-2-9.

BIOGRAFICKÉ A BIBLIOGRAFICKÉ ÚDAJE

Databázy

 • Michal Spišiak: Spolok slovenských spisovateľov – prihláška, životopis. 9. 2. 2002. 4 s. In: Databáza členov SSS. Bratislava, 2015.

Internetové zdroje

 • Spišiak, Michal [online]. In: Slovenská národná knižnica v Martine: online katalóg. [Citované 2. 12. 2015]. Dostupné z internetu: <TU>.
 • Spišiak, Michal [online]. In: Univerzitná knižnica Bratislava: Katalóg UKB. [Citované 21. 12. 2015]. Dostupné z internetu: <TU>.
 • HANČÁKOVÁ, Eva, Mgr.: Nezvyčajná udalosť v Telgárte...: Básnik je maliarom duše. In: Stredoslováci: Interentové noviny okresu Brezno. [online]. [Citované 3. 2. 2016]. Dostupné na internete: <TU>.
 • Telgárt v tvorbe rodáka Michala Spišiaka. In: LUNTEROVÁ, Mária, Mgr.: Môj domov (s pracovnými listami): Národný projekt: Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít. Metodicko-pedagogické centrum, 2014. [Citované 3. 3. 2016]. Dostupné z internetu: <TU>.
 • LACKO, Branislav: Nastal čas odovzdať dedičstvo: Michal Spišiak si včera v našej redakcii prevzal darčeky za aktívny prístup k projektu Foto pravek MMM. Boli medzi nimi aj zväčšeniny jeho archívnych fotografií. In: Košice: dnes – Najväčší denník v Košiciach [online]. Uverejnené: 7. 10. 2015 [Citované 3. 2. 2016]. Dostupné na internete: <TU>.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michal Spišiak v redakcii Košice:dnes, kde odovzdal množstvo cenných snímok na fotovýstavu „90 rokov košického maratónu vo fotografii” (2015). Foto: Veronika Janušková