KOMOROVÁ, Mariana

KOMOROVÁ, Mariana

[* 15. 12. 1950 v Bzince pod Javorinou]

Mariana Komorová, rod. Vargová, spisovateľka, publicistka, rozhlasová autorka, knižničná pracovníčka, novinová a rozhlasová redaktorka, sa narodila sa 15. 12. 1950 v Bzinciach pod Javorinou. Žije a tvorí v Bzinciach pod Javorinou a v Bruseli (Belgicko).

Základnú školu navštevovala v rodisku. Absolvovala SVŠ v Novom Meste nad Váhom (1966 – 1969), nadstavbové štúdium na Strednej ekonomickej škole v Trnave (1969 – 1971) a neskôr odbor publicistiky na Fakulte humanitných vied Univerzity v Banskej Bystrici (1997 – 2000).

Pracovala ako administratívna pracovníčka: referentka na Železničnej stanici ČSD v Bratislave (1971 – 1982), pracovníčka Okresného národného výboru (1984 – 1985), podniku Tesla (1985 – 1987), knižničná pracovníčka v Štátnej vedeckej knižnici (1887), v Okresnej knižnici (1987 – 1990), kde ako metodička tvorila viaceré pásma pre deti o živote a diele spisovateľov, národovcov, neskôr ako redaktorka v Ľudových novinách (1990 – 1991), Slovenskom denníku (1991 – 1992), v Rádiu Mária (1993 – 1995) a Slovenskom rozhlase (od roku 1996), v štúdiu v Banskej Bystrici.

Poviedky uverejňovala v časopisoch i ďalších periodikách, ako Slniečko, Kamarát, Nedeľná Pravda, Smena, Smer, Slovenka, Ľudové noviny, Rodinné spoločenstvo či Pútnik svätovojtešský. Debutovala knižkou pre deti Najväčšie želanie (1986), po nej vydala románovú novelu pre dospievajúcu mládež Ty si moja pevná loď (1988), vo Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov knihu Milión krokov do bezpečia (1994). Spolok svätého Vojtecha jej vydal ako podielovú publikáciu knihu poviedok Sklenená ovečka (1995) v náklade 125 tisíc výtlačkov. Ďalšie knihy: pre deti a mládež Medzi nami Indiánmi (1997), Jej veličenstvo dospelosť (2001), publikácia literatúry faktu V hlbinách času o menej známych Stredoslovákoch, väčšinou katolíckych kňazoch, národných dejateľoch, ktorí sa zapájali do národného obrodenia, pre mládež Tajomstvo mušle (2006), Hľadať a nájsť (2009) o živote a diele svetových spisovateľov a o ich ceste  hľadania Boha. Spolu s otcom Ladislavom Vargom napísala knihy: Kľúč od raja (1997), Najmladší veľkňaz (Knižné centrum Žilina, 1999) Mesiáš (2004) a Modrá krv (2001) o Alžbete Bátoriovej. Život a dielo piatich významných svetových autorov 20. storočia (S. Undsetová, P. Claudel, A. J. Cronin, F. Mauriac a A. Munthe) predstavila v knihe Hľadať a nájsť (2010).  Román Kľúč od raja odporučilo MŠ SR ako pomôcku – doplnkové učivo na hodiny dejepisu pre základné a stredné školy. Vydala aj knihu poviedok  Sen o živej vode (2014) a dva romány Sonáta pre Beethovena Sťahovavé vtáky (2014). Väčšinu svojich próz aj zdramatizovala a odzneli v Slovenskom rozhlase v Košiciach, v Bratislave a v Banskej Bystrici, pre ktoré od roku 1980 napísala desiatky umelecko-životopisných pásiem o živote a diele inonárodných spisovateľov, ako i činiteľov slovenského národného obrodenia (vysielanie pre deti). Je autorkou  rozhlasových hier pre deti a mládež a pasiem pre dospelých, prevažne s náboženskou tematikou. Na Katolíckej univerzite v Ružomberku bola v roku 2010 predmetom bakalárskej práce Lucie Bolechovej s názvom Mariana Komorová: Život a dielo. V Bruseli, kde striedavo žije, prezentuje svoju tvorbu medzi Slovákmi a Čechmi žijúcimi či pracujúcimi v Belgicku.

V roku 2014 jej udelilo Mestom Nové Mesto nad Váhom, Klubom podjavorinských rodákov v Bratislave a Pobočka Klubom podjavorinských rodákov v Novom Meste nad Váhom  Čestný titul Významná osobnosť Podjavoriny – za úspešnú prozaickú a publicistickú tvorbu a propagáciu obce Bzince pod Javorinou a podjavorinského kraja.

Je členkou Spolku slovenských spisovateľov.

DIELA

Próza

 • Sklenená ovečka. Spolok svätého Vojtecha, 1995.
 • Väzni lásky. 1 vyzn. Bratislava: Regent, 2016. 178 s. ISBN 9788088904984 (brož.).

Literatúra faktu

 • V hlbinách času. 2003.
 • Kľúč od raja. [spolu s Ladislavom Vargom]. 1997.
 • Najmladší veľkňaz. [spolu s Ladislavom Vargom]. Žilina: Knižné centrum Žilina, 1999.
 • Modrá krv [spolu s Ladislavom Vargom]. 2001.
 • Mesiáš. [spolu s Ladislavom Vargom]. 2004.
 • Hľadať a nájsť. 2010.
 • KOMOROVÁ, Mariana: Kam vedú všetky cesty. Ilust. Denisa Schindlerová. 1. vyd. Nové Mesto nad Váhom: Tising, spol. s r. o., 2016. 88 s. 978-80-89501-21-2 (brož.)

Pre deti a mládež

 • Najväčšie želanie. 1986.
 • Ty si moja pevná loď. 1988.
 • Milión krokov do bezpečia. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 1994.
 • Medzi nami Indiánmi. 1997.
 • Jej veličenstvo dospelosť. 2001.
 • Tajomstvo mušle. 2006.
 • Sen o živej vode. 2014.
 • Sonáta pre Beethovena.
 • Sťahovavé vtáky. 2014.

Rozhlasová tvorba

 • Básnik dobrého slova
 • Bože čos ráčil
 • Bystrický mecenáš
 • Ešte raz sa obzrieť mám
 • Hľadať a nájsť
 • Iba láska
 • Ježišovo narodenie-Tajomstvo viery
 • Kronika neuveriteľných príbehov
 • Kronikár života
 • Medzi nami Indiánmi [hra, zdramatizovaná próza]
 • Miloval Boha a svoj ľud
 • Na ceste k Bohu
 • Najväčšie želanie [hra, zdramatizovaná próza]
 • Púšť lásky
 • Sklenená ovečka [hra, zdramatizovaná próza]
 • Spev vtáka
 • Za blaho a slávu Slováka
 • Za tú našu slovenčinu

OCENENIA

 • Čestný titul Významná osobnosť Podjavoriny – za úspešnú prozaickú a publicistickú tvorbu a propagáciu obce Bzince pod Javorinou a podjavorinského kraja (2014) –  od mesta Nové Mesto nad Váhom, Klubu podjavorinských rodákov v Bratislave a Pobočky Klubom podjavorinských rodákov v Novom Meste nad Váhom

ŠTÚDIE A RECENZIE O AUTORKINOM DIELE

Recenzie, štúdie o autorkinom diele

 • KASÁČ, Zdenko: Smelá a objavná sonda. In: Slovenské pohľady, 1995, č. 7-8, s. 275 – 277.
 • KEPŠTOVÁ, Ľubica: Medzi nami Indiánmi. In: Bibiana, 5, 1997, č. 2, s. 46 – 47.
 • TUČNÁ, Eva: Marginálie o literatúre pre deti. Nitra, 2000.
 • STANISLAVOVÁ, Zuzana: Od estetizovanej hry k estetickému poznávaniu. Literatúra pre deti a mládež 2001. In: Bibiana, 9, 2002, č. 2, s. 8.

BIOGRAFICKÉ A BIBLIOGRAFICKÉ ÚDAJE

Personálna bibliografia

 • BOLECHOVÁ, Lucia: Mariana Komorová: Život a dielo Mariany Komorovej. [Bakalárska práca]. Ružomberok: Katolícka univerzita v Ružomberku.

Slovníky, encyklopédie

 • SLIACKY, Ondrej a kol.: Slovník slovenských spisovateľov pre deti a mládež. Bratislava: Literárne informačné centrum, 2009.

Internetové zdroje

 •  Mariana Komorová [online]. In: Literárne informačné centrum: Slovenskí spisovatelia. [Citované 11. 8. 2015]. Dostupné z internetu: <TU>.