THÓTH, Jozef

THÓTH, Jozef

[* 20. 3. 1925 Haniska pri Košiciach]

Mons. Mgr. Jozef Tóth, Dr. h. c., básnik, spisovateľ, kňaz, teológ, vysokoškolský pedagóg, sa narodil 20. marca 1925 v Haniske pri Košiciach.

Základnú školu vychodil v rodnej obci. Absolvoval II. štátne gymnázium v Košiciach, kde aj maturoval (1938 – 1946). Pred skončením štúdia v rokoch druhej svetovej vojny mu vo vojenskom pracovnom tábore hrozil trest smrti, ktorému zázračne unikol. Po štúdiu teológie v Košiciach (1946 – 1948) a Bratislave (1948 – 1950) ho v roku  internovali do vojenských táborov nútených prác – PTP (1950 – 1954). Na slobodu sa vrátil ako politicky nespoľahlivý.

Pracoval v rozličných podnikoch, ako zamestnanej vo Veľkoobchod s priemyselným tovarom, Košice (1956 – 1964) a naostatok ako korektor v tlačiarňach (1864 – 1985). 23. 2. 1969 bol neverejne vysvätený na kňaza Gréckokatolíckej cirkvi a pričlenil sa tak do spoločenstva učeníkov Nazaretského. Dvadsať rokov pripravoval v katakombálnej Gréckokatolíckej cirkvi adeptov na kňazov v tajnej Cirkvi. Po novembri 1989 sa podieľal na zakladaní Gréckokatolíckej bohosloveckej fakulty v Prešove, ktorej bol v rokoch 1990 – 1995 prodekanom a vedúcim dogmaticko-morálnej katedry. Roku 1992 dostal hodnosť Monsignora od pápeža Jána Pavla II. a roku 2010 Doctor honoris causa v odbore „katolícka teológia“ od Prešovskej univerzity v Prešove. V súčasnosti žije na odpočinku v Košiciach.

Tvorba mons. Jozefa Tótha bola do roku 1995 verejnosti úplne neznáma, upozornila na ňu až vydaná útla zbierka poézie pod názvom Piesne zo Solúna. Až v roku 2010 zásluhou básnika Teodora Križku bolo v dôstojnej podobe vydané tisícstranové súborné literárne dielo: Poézia (700 s.) a a Próza (300 s.). Druhý zväzok zahŕňa prózy Človek Jób hovorí s Bohom, Evanjelium apoštola Judáša, Spev košického Tria, Ďuro Čečko, ako aj príležitostné verše básnika. Dopĺňajú ich fotografie z archívu autora.

Je zakladajúcim členom Spolku Sv. Cyrila a Metoda, členom Slovenského katolíckeho kruhu v Košiciach, Konfederácie politických väzňov a Vojenských táborov nútených prác (PTP). Je aj členom redakčnej rady časopisu pre kresťanskú kultúru Verbum. Je členom Spolku slovenských spisovateľov.

DIELA

 • Človek Jób hovorí s diablom. Košice: Slovo, 1995.
 • Evanjelium apoštola Judáša. Košice: Slovo, 1995.
 • Spev košického tria. Košice: Slovo 1995.
 • Piesne zo Solúna. Košice: Byzant Košice, s. r. o., Vydavateľstvo Spolku sv. Cyrila a Metoda,  1995.
 • Žalmy na rozhraní tisícročí. Košice: Verbum, 2006
 • Dielo: Próza + Poézia. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, s. r. o., v spolupráci s Factum Bonum, s. r. o., 2010.

OCENENIA

 • Cena mesta Košice, 2003
 • Cena Emila Korbu, 2006
 • Cena vydavateľstva Verbum, 2009
 • Cena Fra Angelico 2010, udeľovaná Konferenciou biskupov Slovenska
 • Cena primátora a mesta za statočnosť a vernosť Cirkvi a národu, za prínos a obohatenie kultúry o kresťanský rozmer v meste Košice 2010
 • Titul Doctor honoris causa v odbore „katolícka teológia“ od Prešovskej univerzity v Prešove, 2010
 • Cena Ministerstva obrany SR za činnosť v slovenskom Zväze táborov nútených prác, 2010
 • Čestné uznanie Spolku slovenských spisovateľov za prínos v úsilí o mravnú a duchovnú obnovu literatúry a Pamätná medail, 2013

BIOGRAFICKÉ A BIBLIOGRAFICKÉ ÚDAJE

Internetové zdroje o autorovi

 • KAPLANOVÁ, Elena (zost.): Jozef Tóth – Pokorný rebel lásky a milosrdenstva [online]. Považská Bystrica: Považská knižnica v Považskej Bystrici, 2011. [Citované 20. 7. 2014]. Dostupné na internete: TU.
 • Europass – životopis [online]. In: Prešovská univerzita v Prešove. [Citované 20. 7. 2014]. Dostupné na internete: .