GÁLL, Tomáš (†)

GÁLL, Tomáš (†)

[* 21. 12. 1935 Záhradné (pri Prešove) – † 10. 8. 2017 Bratislava]

Tomáš Gáll, Mgr., básnik, historik, publicista, prekladateľ, pedagóg, redaktor, povolaním evanjelický kňaz, sa narodil sa dňa 21.decembra 1935 vo východslovenskej obci Záhradnom v okrese Prešove, ako štvrté dieťa rodičov – otca Štefana a matky Anny, rod. Pivovarníkovej. S manželkou Annou, rod. Jurečkovou (* 1936) zo Závažnej Poruby vychovali dve dcéry – Danku a Evu, a syna Miloša. Žije v Bratislave.

Do ľudovej školy chodil v Záhradnom, meštiansku školu skončil v Prešove. Študoval na gymnáziu a maturoval na Jedenásťročnej strednej škole v Prešove (1954).

Študoval históriu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave (1954 – 1956) a teológiu na Slovenskej evanjelickej bohosloveckej fakulte v Modre (1956 – 1959). Štúdium dokončil ordináciou roku 1959 v Prešove.

Po absolvovaní prezenčnej vojenskej služby pôsobil ako evanjelický kaplán v Lučenci, Ružomberku, Sučanoch a v Liptovskom Jáne (1961 – 1965), námestný farár vo Vyšnej Boci (1965 – 1966), Mysleniciach a farár v Pustých Úľanoch (od roku 1967). Bol vysokoškolským lektorom a katedre jazykov na Slovenskej evanjelickej bohosloveckej fakulte (1962 – 1992), pracoval ako biskupský tajomník vnútromisijného odboru na Generálnom biskupskom úrade evanjelickej cirkvi v Bratislave (1974 – 1994), súčasne bol šéfredaktorom Evanjelického posla spod Tatier (1977 – 1993), redaktorom Služby slova (od 1993) a Cirkevných listov (1993 – 1995) a pracovníkom fakultnej Ústrednej cirkevnej knižnice.

Poéziu začal písať ako stredoškolský študent. Publikoval najmä v cirkevných časopisoch – v Evanjelickom posle, Cirkevných listoch, Službe sova, Tvorbe T – v Tranovského kalendári a v antológii evanjelickej poézie Nad obzorOpory vo vetre, ale aj v Ľude, Smere. Básne mu uverejňovali aj v zahraničí. Preklady poézie uverejňoval v Mladej tvorbe, Slovenských pohľadoch, Tvorbe T, Literárnom týždenníku a i. Ako básnik je v slovenskej literatúre prítomný už od 50. rokov 20. storočia, keď sa úzkemu okruhu čitateľov predstavil tromi samizdatovými básnickými zbierkami Srdce (1956), Nedeľa I (1958) a Boj (1964).  Po dlhoročnej knižnej odmlke sa v kontexte slovenskej poézie sprítomnil zbierkou náboženskej poézie z rokov 1955 – 1990 Moja nádej (1993), výber z duchovnej lyriky z rokov 1955 – 1965 Na kolenách (1994), výber z náboženskej a spomienkovej lyriky z rokov 1956 – 1994 Agape (1998), kresťanskej poézie Nedeľa (2005), autorským výberom Nedeľa 2 (2005) a zbierkou náboženskej lyriky Čas a večnosť (2010). Pri príležitosti osemdesiatich rokov mu vyšiel bohatý výber z básnickej tvorby Verše a iné (ERB Studio, s. r. o., 2015). Je spoluautorom piesní v Slovenskom evanjelickom funebráli, Evanjelickom spevníku a i., prekladateľom náboženskej literatúry, ale aj poézie a prózy z nemčiny; Gállov publikačný profil pozostával takmer z dvadsiatky prekladov tvorby významných predstaviteľov nemeckej literatúry, ako W. Busch, I. Bremová, H. Dominová, V. Vida a i., vrátane R. M. Rilkeho.

Patril k výrazným básnickým osobnostiam skupiny „stratenej generácie  evanjelických básnikov – kňazov 20. storočia“ či skupiny básnikov – „hľadačov duchovnej pravdy“, pritom prvé zaradenie naznačuje pohnuté životné osudy týchto básnikov a druhé  ideové zameranie ich básnickej tvorby, čo v konečnom dôsledku  do značnej miery ovplyvnilo aj ich poetiku. Literárny historik a kritik Vladimír Petrík o jeho tvorbe napísal: „ ...nie je len úžitkovou tvorbou, ktorú poznáme od viacerých autorov – kňazov, ale túto métu presahuje smerom ku skutočnej tvorbe.“

Bol členom Čs. zväzu novinárov, terajšieho Slovenského syndikátu novinárov (1979 – 1995) a členom Spolku slovenských spisovateľov.

DIELO

Poézia

 • Môj odkaz. 1956 –2003. 1. vyd. 62 s. Bratislava: Evanjelizačná sekcia Vnútromisijného výboru Evanjelickej a. v. cirkvi na Slovensku, 2003. ISBN: 80-969223-9-4.
 • Srdce.  67 s.[verše z rokov 1955 – 1956]. Modra: [samizdat], 1956. [rkp-viaz.]
 • Nedeľa I. a iné verše. 186 s. [verše z rokov 1951 – 1957]. Modra: [samizdat]. 1958. [rkp-viaz.]
 • Boj. [samizdat]. 1964.
 • Moja nádej. 1. vyd. 69 s. Bratislava: Vnútromisijný výbor ECAV v SR, 1993.
 • Na kolenách. 1 vyd. 97 s. [výber z duchovnej lyriky 1955 – 1965]. Bratislava: Vnútromisijný výbor ECAV v SR, 1994. ISBN: 80-967103-2-X.
 • Agape. [výber z náboženskej lyriky 1956 – 1994]. 92 s. Bratislava: Evanjelizačná sekcia Vnútromisijného výboru Evanjelickej a. v. cirkvi na Slovensku, 1998. ISBN: 80-967666-8-6.
 • Nedeľa 2. Verše – moje najmilšie. 1. vyd. 52 s. Kežmarok: ViViT, 2005. ISBN: 80-88903-80-7.
 • Čas a večnosť. 88 s. Kežmarok: ViViT, 2010. ISBN: 978-80-89264-45-2.
 • Na kolenách 2. 1. vyd. 87 s. Kežmarok: ViViT, 2011. ISBN: 978-80-89264-58-2.
 • Verše a iné. 200 s. [Marianka]: ERB Studio, s. r. o., 2015. ISBN: 978-80-970400-7-9.

PREKLADATEĽSKÁ TVORBA

 • BUSCH, Wilhelm: Ježiš – naša šanca Wilhelm Busch. [Preložil Tomáš Gáll]. 1. vyd. 75 s. Bratislava: Evanjelizačná sekcia Vnútromisijného výboru Ev. a.v. cirkvi na Slovensku , 2000. ISBN: 80-968519-2-6.
 • BUSCH, Wilhelm: Koho Boh osloví [Z Božej pastorálnej starostlivosti]. [Preložil Tomáš Gáll]. 1. vyd. 91 s. Piešťany: Evanjelizačná sekcia Vnútromisijného výboru Ev. a v. na Slovensku, 2006. ISBN: 80-969509-3-2.
 • BOOR, Werner: Návrat k Symbolickým knihám. [Preložil Tomáš Gáll]. 1. vyd. 35 s. Bratislava: Evanjelizačná sekcia Vnútromisijného výboru Ev. a. v. cirkvi, 1995.  ISBN: 80-88747-23-6.
 • BUSCH, Wilhelm: Ježiš – náš pokoj. [Preložil Tomáš Gáll.] 1. vyd. 61 s. Bratislava: Vnútromisijný výbor Ev. a. v. cirkvi na Slovensku, 1996.
 • BERNSDORF, Wolfgang: Najkrajší príbeh na svete. [Preklad Gáll, Tomáš]. 1. vyd. 95 s. [S.l.]: ViViT, 2007. ISBN: 978-80-89264-13-1.
 • LUDWIG, Helmut: Modlitby pre život. [Zostavil Helmut Ludwig, preklad Tomáš Gáll]. Liptovský Mikuláš: Tranoscius, 2000.
 • BREMOVÁ, Ilse: Tvár v tvárou.  [Preklad Gáll, Tomáš]. 1. vyd. 67 s. Liptovský Mikuláš: Tranoscius, 2000. ISBN 80-7140-097-1.
 • SCHINDLEROVÁ, Regina: S Bohom na ceste: Biblia pre deti a dospelých vyrozprávaná po novom: Bibia vašo chavóre te vašo báre manuša avri vakerdži palo névo Regina Schindlerová. [Ilustr. Štěpán Zavřel; fotografie: Ermanno Beverari; slov. prekl.Tomáš Gáll; rom. prekl. Jana Lalíková]. 1. vyd. 277 s. Liptovský Mikuláš: Tranoscius , 2001. ISBN: 80-7140-108-0.
 • RILKE, Rainer Maria: Dnes žijem. [Z nem. orig. preložil Tomáš Gáll; ilustr. Ingrid Zámečníková; dosl. nap. Milan Žitný] 1 vyd. 90 s. [s.l.]: Judita , 2001. ISBN: 80-968343-5-5.
 • LUTHER, Martin: Smerovník kresťanskej cesty k utvrdeniu vo viere a na cestu zbožného života. [Preložil Tomáš Gáll]. 1. vyd. 438 s. Liptovský Mikuláš: Tranoscius, 2002. ISBN 80-7140-220-6
 • VIDA, Viktor: Metamorfózy ticha Viktor Vida. [Výber urobil a doslov napísal Emil Horák; preložil Tomáš Gáll v jazykovej spolupráci s Emilom Horákom; ilustroval Milan Súdi]. 63 s. 1. vyd. Piešťany: Logos, E. H., 2007. ISBN: 978-80-969594-0-2.
 • DOMINOVÁ, Hilde: (V)zlet z popola. [výber z diela.] [Z nemeckého originálu preložil Tomáš Gáll.]  1. vyd. 99 s. Bratislava: Q111, 2009. ISBN: 978-80-89092-52-9.
 • NEUENAHR, Elke: Tvrdohlavý osol a iné vianočné príbehy zo starších i novších čias. [Zostavila: Elke Neuenahr; preložil: Tomáš Gáll]. Kežmarok: ViViT, 2010. 1. vyd. 47 s. ISBN: 978-80-89264-52-0.
 • HORKEL, Wilhelm: Ajhľa, hviezda – vianočné príbehy 3. [Preklad: Tomáš Gáll]. Kežmarok: ViViT, 2012. 1. vyd. 54 s. ISBN: 978-80-89264-79-7.
 • SCHWEDE, Alfred Otto: Vianočné príhody. [Preklad Tomáš Gáll]. 1 vyd. 49 s. Kežmarok: ViViT, 2013. ISBN: 978-80-89264-90-2.
 • BUSCH, Wilhelm: Malé príbehy.[Preklad Tomáš Gáll]. 1. vyd. 71 s. Kežmarok: ViViT, 2014. ISBN: 978-80-89264-98-8.

BIOGRAFICKÉ A BIBLIOGRAFICKÉ ÚDAJE

Encyklopédie, slovníky, monografie, zborníky

 • Gáll, Tomáš. In: MAŤOVČÍK, Augustín, a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia. 1. vydanie. Bratislava – Martin: Vydavateľstvo SSS a SNK, 2001, s. 110, 111.

Databázy

 • Tomáš Gáll: Spolok slovenských spisovateľov – prihláška (list). 7. 6. 1994. 2 s. In: Databáza členov SSS. Bratislava, 2015.
 • Tomáš Gáll: Evidenčný list spisovateľa – člena Spolku slovenských spisovateľov, životopis. 11. 10. 1994. 2 s. In: Databáza členov SSS. Bratislava, 2015.
 • Tomáš Gáll: Evidenčný list spisovateľa – člena Spolku slovenských spisovateľov, životopis. 28. 10. 1998. 2 s. In: Databáza členov SSS. Bratislava, 2015.

Internetové zdroje

 • Tomáš Gáll [online]. In: Literárne informačné centrum: Slovenskí spisovatelia. [Citované 11. 8. 2015]. Dostupné z internetu: <TU>.
 • GÁLL, Tomáš [online]. In: Slovenská národná knižnica v Martine: online katalóg. [Citované 2. 10. 2015]. Dostupné z internetu: <TU>.
 • GÁLL, Tomáš [online]. In: Univerzitná knižnica Bratislava. [Citované 21. 8. 2015]. Dostupné z internetu: <TU>.