ČERVENÝ, Marián

ČERVENÝ, Marián

[*17. 6. 1955 Topoľčany]

Marián Červený, doc. ThDr., PhD., rímskokatolícky kňaz, spisovateľ, sa narodil 17. júna 1955 v Topoľčanoch.

Za kňaza ho ordinovali roku 1978. Pôsobil ako kaplán v Piešťanoch (1978). Po absolvovaní základnej vojenskej služby (1980) pôsobil ako kaplán v Bratislave  –  vo farnosti sv. Martina (1982) a v Zlatých Moravciach (1982). Neskôr sa stal správcom farnosti v Brestovanoch, zároveň spravoval aj farnosť v Horných Zeleniciach a Siladiciach (1988 – 2003). Jeho cirkevné, ale aj spoločenské aktivity presiahli rámec Brestovian, ba aj Slovenska. Jeho zásluhou sa stali miestom stretávania významných umelcov napríklad Petra Dvorského. Martina Babjaka, Ľubici Rybárskej, členov Radošinského naivného divadla Stanislava Štepku. Kataríny Koľníkovej a ďalších. Bol iniciátorom vzniku speváckeho Chrámového zboru J. Cikkera, Máriiných légií, Oratória sv. Damiana, Brestovanských hudobných slávností a pod. Potom sa stal správcom kostola sv. Alžbety v Bratislave vo farnosti sv. Martina (od 2003), farárom v Moste pri Bratislave (od 2004, aj k 2006), v Bratislave – Sv. Martina (2009) a farárom vo farnosti Bratislava-Čunovo (2011). V oboch farnostiach rozvíjal výmenné stretnutia pre slovenské a rakúske farnosti s dnes už zosnulým viedenským emeritným arcibiskupom – kardinálom Franzom Königom, prehlboval vzťahy a odovzdávanie skúseností v kultúrnej, no najmä v pastoračnej rovine. Okrem cirkevnej činnosti sa venuje masmediálnej oblasti, predovšetkým týždenníku Katolícke noviny.

Spolkový prezident Rakúskej republiky Heinz Fischer mu udelil roku 2014 Zlaté čestné vyznamenanie za zásluhy o Rakúsku republiku. Ocenenie dostal za rozvoj slovensko-rakúskeho partnerstva na poli cirkevného života, ktorý sa naplno odštartoval po Zamatovej revolúcii. Ako kňaz prislúcha k bratislavsko-trnavskej arcidiecéze.

Je členom Spolku slovenských spisovateľov.

DIELA

Odborná literatúra – religiózna literatúra

  • Žena v spoločenskom živote a v živote Cirkvi: Autoreferát dizertačnej práce. 12 s. Bratislava: UK RKCMBF, 2003.
  • Muž dialógu – kardinál König. [Zost. Marián Červený]. 197 s., [16 s. čiast. fareb. obr. príl.: fareb. fotogr.]. Trnava: Dobrá kniha, 1997.

Editorská činnosť

  • Kardinál König – priateľ Slovenska. [zost. Marián Červený; prel. Ladislav Mokrý; fotogr. Mária Ďurišová-Neštická]. 48 s. Bratislava: Lúč, 1998.

OCENENIA

  • Zlaté čestné vyznamenanie za zásluhy o Rakúsku republiku (2014) – z rúk spolkového prezidenta Rakúskej republiky Heinza Fischera

BIOGRAFICKÉ A BIBLIOGRAFICKÉ ZDROJE

Personálna bibliografia

  • VICELOVÁ, Eva: Marián Červený: personálna bibliografia. [Rímskokatolícky kňaz – spisovateľ]. Topoľčany: Tribečská knižnica v Topoľčanoch, 2005. ISBN 80-88761-34-4. 

Interentové zdroje

  • Zlaté čestné vyznamenanie pre kňaza ThDr. Mariána Červeného PhD.  [online]. In:  Egoogwill. Publikované dňa 29. január 2014. [Citované 12. 1. 2015]. Dostupné z internetu: TU.
  • Čerený, Marián. In: Katolícke farnosti Bratuislava. [Citované 12. 9. 2014]. Dostupné z internetu: TU.
  • Červený, Marián [online]. In: Región Dudváh.  [Citované 12. 9. 2014]. Dostupné z internetu: TU.
  • Katolícky kňaz Červený získal rakúske vyznamenanie [online]. In: Horná Nitra: viac ako región cestovného ruchu. [Citované 12. 9. 2014]. Dostupné z internetu: TU.