ĎURINDA, Miroslav

ĎURINDA, Miroslav

[*  24. 7. 1932 Ratková]
Miroslav Ďurinda, MUDr., lekár, básnik, publicista, sa narodil 24. júla 1932 v Ratkovej. Žije v Košiciach.
Vyštudoval gymnázium v Rimavskej Sobote a v Revúcej (1947 – 1951), kde aj maturoval. Absolvoval medicínu na Lekárskej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach (1951 – 1957).

Po štúdiách pôsobil ako lekár v Košiciach na neurologickej klinike Fakultnej nemocnice, v Železničnej nemocnici a i. Vo svojej lekárskej praxi a odborných prednáškach a publikáciách sa zameral hlavne na cievne mozgové príhody, sekundárne epilepsie, vertebrogénne poruchy s neurologickou symptomatológiou, neurologické postihnutia vo vzťahu k chronickému etylizmu. Ešte i dnes, dávno na dôchodku, poskytuje cenné lekárske rady a odborné konzultácie trpiacim na rozličné ochorenia neurologického, či iného pôvodu.
Popri odbornej práci sa venuje básnickej tvorbe, vydal zbierky reflexivnej poézie: Okamihy a reflexie (1996), yChvíle a chvíľky (1997), V krivkách pocitov, v priamkach nálad (1998), Verše z medzičasu (1999), Z averzov a reverzov (2001), Na nič nezabúdam (2005) a Z prítomna a nenávratna (2013). V jeho básňach prevláda reflexia, zamýšľanie sa nad životom, intenzívne pocity uplývajúceho času. Literárny kritik Jozef Bžoch o zbierke Na nič nezabúdam napísal: „V Ďurindových básňach sa odráža autentická ľudská skúsenosť, absolútne prevažujúca nad výlučne literárnymi alebo číro estetickými ambíciami. Strháva sila myšlienky. Je za nimi a v nich hlboký zážitok človeka, ktorý sa (ako lekár) takmer po celý život díval zblízka na smrť, v ktorého vnútorných dejinách sa preto ten život pociťuje oveľa intenzívnejšie ako u iných, ktorý sa z pretlaku spomienok musí zbavovať vlastných emócií, vyrovnať sa s vlastným poznaním.“ Blažej Krasnovský v doslove k zbierke V krivkách pocitov, v priamkach nálad charakterizoval jeho tvorbu takto: „Poézia Miroslava Ďurindu vychádza z autentického citového prežívania.“
Je členom Spolku slovenských spisovateľov.

DIELA

Poézia

 • Okamihy a reflexie. 55 s. [Košice]: Miroslav Ďurinda, 1996.
 • Chvíle a chvíľky. 70 s.  Prešov: Karička, 1997.
 • V krivkách pocitov v priamkach nálad. [ ilustr. Pavol Michalič]. 70 s. Košice : Slovo , 1998
 • Verše z medzičasu. 55 s. Košice: Slovo, 1999.
 • Z averzov a reverzov. 63 s. Revúca: Mestské kultúrne stredisko , 2001.
 • Na nič nezabúdam. 49 s. Košice: PONT, 2005.
 • Z prítomna a nenávratna. 63 s. Košice: Multiprint, 2013.

BIOGRAFICKÉ A BIBLIOGRAFICKÉ ZDROJE

Encyklopédie, slovníky, monografie, zborníky

 • Naši básnici z ratkovskej domoviny. [zostavovateľ: Ladislav Bobák, st.]. 84 s. Košice: Ladislav Bobák, ml. , 2014.

Internetové zdroje

 • MIKITOVÁ, Marta: Lekár a básnik MUDr. Miroslav Ďurinda, rodák z Ratkovej sa v týchto dňoch dožíva významného životného jubilea [online]. In: Môj Gemer. [Citované 7. 2. 2015]. Dostupné z internetu: TU.
 • Miroslav Ďurinda [online]. In: Literárne informačné centrum: Slovenskí spisovatelia. [Citované 12. 5. 2015]. Dostupné z internetu: TU.
 • Ďurinda, Miroslav [online]. In: Slovenská knižnica: Portál ku katalógom a zbierkam slovenských knižníc. [Citované 12. 5. 2015]. Dostupné z internetu: TU.