BAKOŠ, Samuel (†)

BAKOŠ, Samuel (†)

[* 16. 6. 1932 Rybník (okres Revúca) – † 13. 5. 2022 Bratislava]

Samuel Bakoš, PhDr., kultúrny historik, osvetový pracovník, pedagóg, historik, publicista, autor humoristických próz, sa narodil 16. júna 1932 v gemerskej obci Rybník v okrese Revúca.

Bol pracovníkom Osvetového ústavu, neskoršieho Národného osvetového centra v Bratislave (1971 – 1995), kde pôsobil v rozličných vedúcich funkciách, naostatok ako námestník generálneho riaditeľa. Pracoval na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky ako poradca ministra (1996 – 1999). Bol zakladateľom a prvým predsedom Združenia osvetových pracovníkov Slovenska a patril k hlavným organizátorom celoslovenských konferencií o miestnej kultúre na Táľoch (1995) a v Rimavskej Sobote (1997). Po roku 1989 sa zúčastňoval sa na úprave základných dokumentov o osvetovej činnosti. Zomrel 13. 5. 2022.

Vo vedeckej činnosti sa dlhé roky venoval dejinám osvety a teoreticko-koncepčným problémom rozvoja osvety. Publikoval rad štúdií v časopisoch i samostatné práce: Vademecum osvetového pracovníka (1987), Osvetové zákony (1990), súhrnnú dvojdielnu anotovanú bibliografiu Vydavateľská činnosť Národného osvetového centra za roky 1953 – 1993. Vyše 10 rokov venoval štúdiu základných dokumentov z činnosti významných reprezentantov slovenskej osvety, ktoré spracoval do štvorzväzkovej Antológie dejín slovenskej osvety (1992 – 1997). Napísal publikáciu Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky v rokoch 1995 – 1998  (1998). Bol spoluautorom Kultúrno-historických kalendárov z rokov 1995 – 1993 vydávaných Národným osvetovým centrom. V r. 2004 vyšla jeho publikácia Akademici Uhorskej a Maďarskej akadémie vied zo Slovenska. Na vydanie pripravil publikáciu o dejinách Osvetového ústavu, ktorá však nevyšla. Bol aj literárne činný. V časopisoch uverejňoval fejtóny a humorne ladené poviedky prevažne z rodného kraja. Vydal Krátky slovník nárečia slovenského gemerského podľa Samka Bakoša (1994).

Bol držiteľom viacerých významných ocenení za kultúrno-osvetovú prácu a jej popularizáciu, najmä Pocty Samuela Jurkoviča (1997), Ceny ministra kultúry (1998) či Medaily D. G. Licharda (2002).

Bol členom Spolku slovenských spisovateľov.

DIELA

Próza

 • Docentove lásky alebo Zo života starého mládenca. Bratislava: Equilibria, 2012. 1. vyd. 145 s. ISBN 978-80-8143-019-0.
 • Samko z Gemera. Bratislava: Veda Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2007. 1. vyd. 142 s. ISBN 978-80-224-0966-7.
 • Samko z Gemera. Môj Rybník bez rybníka. Bratislava: Equilibria, 2014. 1. vyd. 262 s. ISBN 978-80-8143-137-1.
 • Krátke príhody z dlhého života. Košice: Equilibria, 2016. 1 vyd. 145 s. ISBN 978-80-8143-192-0.

Odborná literatúra

Kultúrno-osvetová činnosť

 • Vademecum osvetového pracovníka. Bratislava: Osvetový ústav, 1987. 1. vyd. 323 s.
 • Osvetové zákony. Bratislava: Osvetový ústav, 1990. 1. vyd. 88 s.
 • Vydavateľská činnosť Národného osvetového centra za roky 1953 – 1993. 1. diel: (Súhrnná bibliografia). Bratislava: Národné osvetové centrum, 1993. ISBN 80-7121-049-8.
 • Vydavateľská činnosť Národného osvetového centra za roky 1953 – 1993. 2. diel: (Súhrnná bibliografia). Bratislava: Národné osvetové centrum, 1993. 1. vyd. ISBN 80-7121-049-8.
 • Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky v rokoch 1995 – 1998. Bratislava: Správa kultúrnych zariadení MK SR, 1998. 1. vyd. 168 s. ISBN 80-88758-09-2.
 • Akademici Uhorskej a Maďarskej akadémie vied zo Slovenska. Bratislava: Printservis, 2004. 1. vyd. 124 s.  ISBN 80-967574-8-2.
 • Niekoľko poznámok k dejinám slovenskej osvety. Bratislava: Equilibria, 2012. 1. vyd. 165 s. ISBN 978-80-8143-048-0.

Poznávacia turistika

 • Bratislava: kultúrna história, prírodné podmienky, sprievodca [autori: Samuel Bakoš, Milan Beňuška, František Bokes, Jozef Brandobur, Ladislav Burlas, Alžbeta Cidlinská, Štefan Hoza, Dominik Hudec, Július Kálmán, Blanka Kovačovičová, Eva Križanová, Michal Lukniš, Alojz Mayer, Anna Pterová, M. Písch, Štefan Pisoň, Pavol Plesník, Ladislav Šášky, Eugen Šmidt, Karol Tarábek, Karol Vaculík]. Bratislava: Šport, 1958.1. vyd. 201 s.
 • Naša cesta do Juhoslávie. 2015. Košice: Equilibria, 2016. 1. vyd. 143 s. ISBN 978-80-8143-175-3.

Regionalistika – lexikológia

 • Krátky slovník nárečia slovenského gemerského podľa Samka Bakoša. 2 diel. [autor doslovu Vladimír Mináč. Bratislava : Print-servis, 1994. 1 vyd. 181 s. ISBN 80-88755-10-7.

Editorská činnosť

 • Antológia dejín slovenskej osvety 1. 227 s. Bratislava: Národné osvetové centrum, 1992. 1. vyd. 227 s. ISBN 80-7121-039-0.
 • Antológia dejín slovenskej osvety 2. 343 s.  [Spracoval a zostavil].  Bratislava : Národné osvetové centrum, 1995. 1. vyd.343 s. ISBN 80-7121-084-6.
 • Katarína MICHALOVIČOVÁ, Samuel BAKOŠ, Ladislav MOKRÝ, et al.: Kultúrno-historický kalendár 1995. [Zost. Katarína Michalovičová, Samuel Bakoš, Ladislav Mokrý, Mária Stanová]. Bratislava: Národné osvetové centrum, 1994. 1. vyd. 344 s. ISBN 80-7121-077-3.
 • Zborník materiálov z Celoštátnej konferencie k otázkam miestnej kultúry: Tále, 26. – 27. októbra 1995 [zostavili: Samuel Bakoš, Rudolf Hubert]. Bratislava: Národné osvetové centrum: Združenie osvetových pracovníkov Slovenska , 1995. 1. vyd. 132 s. ISBN 80-7121-105-2.
 • Antológia dejín slovenskej osvety 3. [Spracoval a zostavil. Bratislava : Národné osvetové centrum , 1996. 1. vyd. 204 s. ISBN 80-7121-102-8
 • Slovenská republika včera a dnes [autori: Samuel Bakoš ... [et al.]]. Bratislava: Slovenská informačná agentúra, 1996. 1. vyd. 107 s. ISBN 80-8048-183-0.
 • Antológia dejín slovenskej osvety 4. [Spracoval a zostavil]. Bratislava : Národné osvetové centrum , 1997. 1. vyd. 283 s. ISBN 80-7121-144-3.
 • Celoštátna konferencia k otázkam miestnej kultúry: Zborník materiálov z 2. celoštátnej konferencie k otázkam miestnej kultúry, Rimavská Sobota 6. – 7. novembra 1997 [zostavili: Samuel Bakoš, Eva Pernecká]. Bratislava: Združenie osvetových pracovníkov Slovenska, Národné osvetové centrum, 1998. 1. vyd. 168 s. ISBN 80-88758-09-2.
 • Ročenka 1998. [Zostavil]. Bratislava : Správa kultúrnych zariadení MK SR, 1998.

OCENENIA

 • Pocta Samuela Jurkoviča (1997)
 • Cena ministra kultúry (1998)
 • strieborná a zlatá plaketa Osvetového ústavu
 • Medaila D. G. Licharda (2002), ktorú mu udelil generálny riaditeľ Národného osvetového centra
 • Čestný občan obce Východná (1998)

ŠTÚDIE A RECENZIE O AUTOROVOM DIELE, ROZHOVORY

Recenzie a štúdie v periodikách

 • Dušan Mikolaj: Od rozprávačského stola k tichým zápisom (BAKOŠ, Samuel: Krátke príhody z dlhého života. Košice: Equilibria, 2016). In: Literárny týždenník, ročník: XXX, č. 15 – 16, 26. 4. 2017, s. 12.

BIOGRAFICKÉ A BIBLIOGRAFICKÉ ÚDAJE

Biografia, bibliografia v periodikách
 • Bakoš, Samuel [online]. In: Výročia 2007: Osobnosti a subjekty kultúrno-osvetovej činnosti, záujmovej umeleckej činnosti, tradičnej a ľudovej kultúry. Príloha Národnej osvety. [Citované 6. 10. 2014]. Bratislava: Národné osvetové centrum, 2007, s. 15. Interent: TU.