BAKOŠ, Samuel

BAKOŠ, Samuel

[* 16. 6. 1932 Rybník (okres Revúca)]

Samuel Bakoš, PhDr., kultúrny historik, osvetový pracovník, pedagóg, historik, publicista, autor humoristických próz, sa narodil 16. júna 1932 v gemerskej obci Rybník v okrese Revúca.

Bol pracovníkom Osvetového ústavu, neskoršieho Národného osvetového centra v Bratislave (1971 – 1995), kde pôsobil v rozličných vedúcich funkciách, naostatok ako námestník generálneho riaditeľa. Pracoval na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky ako poradca ministra (1996 – 1999). Bol zakladateľom a prvým predsedom Združenia osvetových pracovníkov Slovenska a patril k hlavným organizátorom celoslovenských konferencií o miestnej kultúre na Táľoch (1995) a v Rimavskej Sobote (1997). Po r. 1989 sa zúčastňoval sa na úprave základných dokumentov o osvetovej činnosti.

Vo vedeckej činnosti sa dlhé roky venoval dejinám osvety a teoreticko-koncepčným problémom rozvoja osvety. Publikoval rad štúdií v časopisoch i samostatné práce: Vademecum osvetového pracovníka (1987), Osvetové zákony (1990), súhrnnú dvojdielnu anotovanú bibliografiu Vydavateľská činnosť Národného osvetového centra za roky 1953 – 1993. Vyše 10 rokov venoval štúdiu základných dokumentov z činnosti významných reprezentantov slovenskej osvety, ktoré spracoval do štvorzväzkovej Antológie dejín slovenskej osvety (1992 – 1997). Bol spoluautorom Kultúrno-historických kalendárov z rokov 1995 – 1993 vydávaných Národným osvetovým centrom. V r. 2004 vyšla jeho publikácia Akademici Uhorskej a Maďarskej akadémie vied zo Slovenska. Na vydanie pripravil publikáciu o dejinách Osvetového ústavu, ktorá však nevyšla. Je aj literárne činný. V časopisoch uverejňuje fejtóny a humorne ladené poviedky prevažne z rodného kraja. V r. 1994 vydal Krátky slovník nárečia slovenského gemerského podľa Samka Bakoša.

Je držiteľom viacerých významných ocenení za kultúrno-osvetovú prácu a jej popularizáciu, najmä Pocty Samuela Jurkoviča (1997), Ceny ministra kultúry (1998) či Medaily D. G. Licharda (2002).

Je členom Spolku slovenských spisovateľov.

DIELA

Próza

 • Docentove lásky alebo Zo života starého mládenca. Bratislava: Equilibria , 2012.
 • Samko z Gemera. Bratislava: Veda Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2007.
 • Samko z Gemera. Môj Rybník bez rybníka. Bratislava: Equilibria , 2014.
 • Krátke príhody z dlhého života. Košice: Equilibria, 2016

Odborná literatúra

Kultúrno-osvetová činnosť

 • Vademecum osvetového pracovníka. Bratislava: Osvetový ústav , 1987.
 • Osvetové zákony. Bratislava: Osvetový ústav, 1990.
 • Vydavateľská činnosť Národného osvetového centra za roky 1953 – 1993. 1. diel: (Súhrnná bibliografia). Bratislava: Národné osvetové centrum , 1993.
 • Vydavateľská činnosť Národného osvetového centra za roky 1953 – 1993. 2. diel: (Súhrnná bibliografia). Bratislava: Národné osvetové centrum , 1993.
 • Niekoľko poznámok k dejinám slovenskej osvety. Bratislava: Equilibria , 2012.

Poznávacia turistika

 • Bratislava: kultúrna história, prírodné podmienky, sprievodca [autori: Samuel Bakoš, Milan Beňuška, František Bokes, Jozef Brandobur, Ladislav Burlas, Alžbeta Cidlinská, Štefan Hoza, Dominik Hudec, Július Kálmán, Blanka Kovačovičová, Eva Križanová, Michal Lukniš, Alojz Mayer, Anna Pterová, M. Písch, Štefan Pisoň, Pavol Plesník, Ladislav Šášky, Eugen Šmidt, Karol Tarábek, Karol Vaculík]. Bratislava: Šport, 1958.

Regionalistika – lexikológia

 • Krátky slovník nárečia slovenského gemerského podľa Samka Bakoša. 2 diel. [autor doslovu Vladimír Mináč. Bratislava : Print-servis , 1994

Editorská činnosť

 • Antológia dejín slovenskej osvety 1. 227 s. Bratislava: Národné osvetové centrum, 1992.
 • Antológia dejín slovenskej osvety 2. 343 s.  [Spracoval a zostavil].  Bratislava : Národné osvetové centrum , 1995.
 • Zborník materiálov z Celoštátnej konferencie k otázkam miestnej kultúry: Tále, 26. – 27. októbra 1995 [zostavili: Samuel Bakoš, Rudolf Hubert]. Bratislava: Národné osvetové centrum: Združenie osvetových pracovníkov Slovenska , 1995.
 • Antológia dejín slovenskej osvety 3. [Spracoval a zostavil. Bratislava : Národné osvetové centrum , 1996.
 • Slovenská republika včera a dnes [autori: Samuel Bakoš ... [et al.]]. Bratislava: Slovenská informačná agentúra , 1996.
 • Antológia dejín slovenskej osvety 4. [Spracoval a zostavil]. Bratislava : Národné osvetové centrum , 1997
 • Celoštátna konferencia k otázkam miestnej kultúry: Zborník materiálov z 2. celoštátnej konferencie k otázkam miestnej kultúry, Rimavská Sobota 6. – 7. novembra 1997 [zostavili: Samuel Bakoš, Eva Pernecká]. Bratislava: Združenie osvetových pracovníkov Slovenska, Národné osvetové centrum , 1998.
 • Ročenka 1998 [Zostavil]. Bratislava : Správa kultúrnych zariadení MK SR , 1998.

OCENENIA

 • Pocta Samuela Jurkoviča (1997)
 • Cena ministra kultúry (1998)
 • strieborná a zlatá plaketa Osvetového ústavu
 • Medaila D. G. Licharda (2002), ktorú mu udelil generálny riaditeľ Národného osvetového centra
 • Čestný občan obce Východná (1998)

ŠTÚDIE A RECENZIE O AUTOROVOM DIELE, ROZHOVORY

Recenzie a štúdie v periodikách

 • Dušan Mikolaj: Od rozprávačského stola k tichým zápisom (BAKOŠ, Samuel: Krátke príhody z dlhého života. Košice: Equilibria, 2016). In: Literárny týždenník, ročník: XXX, č. 15 – 16, 26. 4. 2017, s. 12.

BIOGRAFICKÉ A BIBLIOGRAFICKÉ ÚDAJE

Biografia, bibliografia v periodikách
 • Bakoš, Samuel [online]. In: Výročia 2007: Osobnosti a subjekty kultúrno-osvetovej činnosti, záujmovej umeleckej činnosti, tradičnej a ľudovej kultúry. Príloha Národnej osvety. [Citované 6. 10. 2014]. Bratislava: Národné osvetové centrum, 2007, s. 15. Interent: TU.