BIELIK, Miroslav (†)

BIELIK, Miroslav (†)

[* 15. 4. 1949 Ostrý Grúň, okres Žarnovica – † 22. 7. 2021 Martin]

Miroslav Bielik,  PaedDr., slovenský spisovateľ, básnik, prozaik, bibliograf, editor, čestný predseda a predtým dlhoročný predseda Spolku slovenských spisovateľov, sa narodil  15. apríla 1949 v Ostrom Grúni  (okres Žarnovica). Žil v Bratislave a Martine.

Študoval na Strednej knihovníckej škole v Bratislave a na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici, postgraduálne na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave.

Jeho dlhodobým odborným pôsobiskom bola Matica slovenská v Martine, kde pracoval ako bibliograf a kde pôsobil ako riaditeľ Slovenskej národnej knižnice Matice slovenskej, vedecký tajomník, správca Matice slovenskej a od novembra 2007 ako prvý podpredseda Matice slovenskej, riaditeľ Národného inštitútu slovenského jazyka a literatúry MS a od roku 2011 ako riaditeľ Slovenského literárneho ústavu MS. V roku 2013 a opätovne v roku 2017 bol na členskom zhromaždení Spolku slovenských spisovateľov zvolený za jeho predsedu, túto funkciu vykonával až do júla 2021. Na Členskom zhromaždení SSS 15. 7. 2021 ho delegáti schválili ako čestného predsedu. Zomrel počas hospitalizácie v nemocnici po krátkej ťažkej chorobe 22. júla 2021 v Martine.

Debutoval básnickou zbierkou Čas je tichý posol mysle (2003), po nej mu vyšla kniha básní, básnických a filozofických úvah Nepatrný pohyb po naklonenej rovine (2005). Vydal verše v bibliofilskom vydaní Ku koncu jedného x-ročia (2009). Vyšiel mu aj dvojjazyčný výber z poézie v slovenčine a v srbštine Aj keby som nebol/I kada ne bih bio (2012). Napísal románový diptych o základných otázkach ľudského života a jeho akceptovaní skutočnosti: www.skutočnosť.com. Benátky diptych I. Kniha prvá: Neistý čas, isté miesto (2007), Neskutočnosti. Benátsky diptych II. Kniha druhá: Neisté miesto, istý dej (2010) a dilógiu Kaleidoskopis: Záplava ne/skutočnosti obsahujúca šesť románových noviel, ktorými nadväzuje na predchádzajúci Benátsky diptych. Zostavil dva zborníky Kľakovská dolina: Od Žarnovice po Vtáčnik (2005), Kľakovská dolina: Od Hrona po Vtáčnik (2015) a Zborník z Medzinárodného literárneho festivalu k poézii o Dunaji s výberom textov zúčastnených autorov Bratislava 23. – 26. 6. 2016 Dunajské elégie.

DIELA

Poézia

 • Čas je tichý posol mysle. [Ilustrácie: Dušan Buřil]. 1. vyd. Martin: Vydavateľstvo Matice slovenskej, 2003. 136 s. ISBN 80-968968-2-2.
 • Nepatrný pohyb po naklonenej rovine. 1. vyd. Martin: Vydavateľstvo Matice slovenskej, 2005. 133 s. ISBN 80-89208-17-7.
 • Ku koncu jedného x-ročia. 1 vyd. Martin: Miroslav Bielik, 2009. 8 s. ISBN 978-80-970134-4-8 (brož).
 • Aj keby som nebol/I kada ne bih bio. [dvojjazyčný výber z poézie v slovenčine a v srbštine; zo slovenčiny preložil Martin Prebudila]. 1. vyd. Báčsky Petrovec: Slovenské vydavateľské centrum, 2012. 103 s. ISBN 978-86-7103-386-2 (brož).

Próza

 • www.skutočnosť.com. Benátsky diptych I. Kniha prvá: Neistý čas, isté miesto. 331 s. Martin: Vydavateľstvo Matice slovenskej, 2007. ISBN 978-80-89208-72-2 (viaz.).
 • Neskutočnosti. Benátsky diptych II. Kniha druhá: Neisté miesto, istý dej. 1. vyd. Martin: Vydavateľstvo Matice slovenskej, 2010. 381 s. ISBN 978-80-8115-019-7 (viaz.).
 • Kaleidoskopis: Záplava ne/skutočnosti. I. diel. [dilógia]. 1. vyd. Martin: Matica slovenská, 2013. 261 s. ISBN 978-80-8128-094-8 (viaz.).

Iné

 • R. W. Seton-Watson and his relations with the Czechs and Slovaks: documents 1906 – 1951. [R. W. Seton-Watson a jeho vzťahy k Čechom a Slovákom] I [spoluautor, spolueditor]. Praha: Ústav T. G. Masaryka Martin: Matica slovenská, 1995. 648 s. ISBN 80-7090-140-3, 80-7090-348-1.
 • R. W. Seton-Watson and his relations with the Czechs and Slovaks [R. W. Seton-Watson a jeho vzťahy k Čechom a Slovákom] II. [spoluautor; editori: Jan Rychlík, Thomas D. Marzik, Miroslav Bielik]. Praha: Ústav T. G. Masaryka Martin: Matica slovenská, 1996. 241 s. ISBN 80-7090-371-6, 80-7090-348-1.
 • Neukončený rozhovor. 1. vyd. Košice: Equilibria, 2012. 81 s. ISBN 978-80-8143-015-2.

EDITORSKÁ ČINNOSŤ

 • Kľakovská dolina: Od Žarnovice po Vtáčnik [zborník]. 1. vyd. Martin: Matica slovenská, 2005. 139 s. ISBN 80-7090-774-6 (viaz.).
 • Kľakovská dolina: Od Hrona po Vtáčnik [zborník]. 1. vyd. Bratislava: Spolok slovenských spisovateľov: Združenie obcí Kľakovskej doliny: Mikroregión Kľakovská dolina, 2015. 171 s. ISBN 978-80-89727-41-4 (viaz.).
 • Viliam Marčok (1935 – 2013) v slovenskej literatúre: zborník z vedeckého seminára Banská Bystrica, 28. mája 2015, Nemecká 29. mája 2015 [Zostavil Miroslav Bielik] 1. vyd. Bratislava: Spolok slovenských spisovateľov, 2015. 148 s. ISBN 978-80-89727-40-7.
 • Viliam Marčok [elektronický zdroj]: personálna bibliografia [Zostavovatelia: Soňa Šváčová, Miroslav Bielik; fotografie Ján Kuchta]. 1. vyd. Banská Bystrica: Štátna vedecká knižnica, 2011. 1 elektronický optický disk (DVD-ROM). ISBN 978-80-89388-38-7.
 • BENKOVÁ, Viera: Herbár zeme. [Básne vybrali a zostavili Etela Farkašová a Miroslav Bielik; ilustrácie Mária Gašková]. 1. vyd. Bratislava: Spolok slovenských spisovateľov, 2015. 139 s. ISBN 978-80-89727-17-9.
 • Dunajské elégie: Zborník z Medzinárodného literárneho festivalu k poézii o Dunaji s výberom textov zúčastnených autorov Bratislava 23. – 26. 6. 2016. [Zostavil Miroslav Bielik]. Bratislava: Spolok slovenských spisovateľov, 2016. 166 s. ISBN 978-80-8194-031-6.

ŠTÚDIE A RECENZIE O AUTOROVOM DIELE

Rezenzie a štúdie v periodikách

 • BELÁK, Blažej: Miro Bielik: Kaleidoskopis, kniha prvá. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 131, 2015, č. 1, s. 132 –  134.
 • ŠABÍK, Vincent: Miro Bielik: Kaleidoskopis – Záplava. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 130, 2014, č. 6, s. 128 – 129.
 • HALVONÍK, Alexander: Vypovedajúca superrealita (Miro Bielik: Kalidoskopis. In: Literárny týždenník, 2014, XVII., č. 7 – 8, s. 14.
 • IĽKOVÁ, Magdaléna: Neskutočnosti – Miro Bielik – Hra šifrovanej skutočnosti (Neskutočnosti. Benátsky diptych II. Kniha druhá: Neisté miesto, istý dej, 2010, 1. vydanie). In: Knižná revue, XX. ročník, č. 10, 2010.
 • MARŠÁLEK, J.: Miroslav Bielik: Nepatrný pohyb po naklonenej rovine. In. Kultúra, ročník XII, č. 21, 2009, s. 9.
 • BELÁK, Blažej: Neskutočnosti, Benátsky diptych II. In: Slovenské pohľady, č. 9, 2010, s. 121 – 123.
 • BELÁK, Blažej: Kniha právd a pochybností. Recenzia M. Bielik: Benátsky diptych I. Neistý čas, neisté miesto, 2007. In: Slovenské pohľady, č. 4, 2008, s. 119 – 121.
 • HALVONÍK, Alexander: Miro Bielik: Skutočnosť. Benátsky diptych I. In: Knižná revue, XVIII. ročník, 2008, č. 5, s. 1. ISSN 1210 – 1982, ISSN 1336 – 247X.
 • MARČOK, Viliam: Pozoruhodný román o súčasnosti a našej mentalite (M. Bielik: www.skutočnosť.com Benátsky diptych I). In: Slovenské pohľady, roč. 4 + 124, 2008, č. 3.
 • HAVIAR, Štefan: Pekná, bez sentimentu. Miroslav Bielik a kol.: Kľakovská dolina. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 121, 2005, č. 5, s. 126 – 128.
 • REZNÍK, Jaroslav: Keď je na báseň (M. Bielik: Čas je tichý posol mysle). In: Literárny (dvoj)týždenník, roč. 17, 2004, č. 14 – 15.
 • MORAVČÍK, Štefan: Láskyplné putovanie časom (M. Bielik: Čas je tichý posol mysle). In: Slovenské pohľady, roč. 4 + 119, 2003, č. 12.
 • SVETOŇ, Ľuboš: Miroslav Bielik – Benátsky diptych I., II. In: Slovenské pohľady, č. 9, s. 119 – 121.

Rozhovory v periodikách

 • BALÁŽ, Anton – BIELIK, Miroslav: Pred skutočnosťou niet úniku. In: Knižná revue, XVIII. ročník, 2008, č. 7.
 • BENKOVÁ, Viera – BIELIK, Miroslav: O porozumení záhady tvorby v oživenom slove. In: Nový život, 65, 2013, č. 11 – 12, s. 4 – 8.
 • HALVONÍK, Alexander – BIELIK, Miroslav: Východiská z postmoderny. In: Knižná revue, 7, 2014, š. 22 – 23.
 • JANEK, Miroslav – BIELIK, Miroslav: Rozvíjať odkaz minulosti v dimenziách nášho storočia. In: Literárny týždenník, 19 – 20, 2014, s. 1 –  2.

BIOGRAFICKÉ A BIBLIOGRAFICKÉ ÚDAJE

Monografie, slovníky, encyklopédie

 • MAŤOVČÍK, Augustín, a kol.: Bielik, Miroslav (heslo). In: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia. 2. vydanie. Bratislava – Martin: LIC a SNK, 2008.
 • MIŠÁK, Peter: Zamyslenie... [Výber z tvorby s esejou o k životnému jubileu autora]. Žilina: Vydavateľstvo Georg, 2014.

Interentové zdroje

 • Miroslav Bielik [online]. In: Literárne informačné centrum. [Citované 12. 9. 2014]. Dostupné z internetu: TU.