BIELIK, Miroslav

BIELIK, Miroslav

[* 15. 4. 1949 Ostrý Grúň, okres Žarnovica]

Miroslav Bielik,  PaedDr., spisovateľ, básnik, prozaik, bibliograf, editor, sa narodil  15. apríla 1949 v Ostrom Grúni  (okres Žarnovica). Žije v Martine a Bratislave.

Študoval na Strednej knihovníckej škole v Bratislave a na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici, postgraduálne na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave.

Jeho dlhodobým odborným pôsobiskom bola Matica slovenská v Martine, kde pracoval ako bibliograf a kde pôsobil ako riaditeľ Slovenskej národnej knižnice Matice slovenskej, vedecký tajomník, správca Matice slovenskej a od novembra 2007 ako prvý podpredseda Matice slovenskej, riaditeľ Národného inštitútu slovenského jazyka a literatúry MS a od roku 2011 ako riaditeľ Slovenského literárneho ústavu MS. V roku 2013 bol na členskom zhromaždení Spolku slovenských spisovateľov zvolený za jeho predsedu.

Debutoval básnickou zbierkou Čas je tichý posol mysle (2003), po nej mu vyšla kniha básní, básnických a filozofických úvah Nepatrný pohyb po naklonenej rovine (2005). Vydal verše v bibliofilskom vydaní Ku koncu jedného x-ročia (2009). Vyšiel mu aj dvojjazyčný výber z poézie v slovenčine a v srbštine Aj keby som nebol/I kada ne bih bio (2012). Napísal románový diptych o základných otázkach ľudského života a jeho akceptovaní skutočnosti: www.skutočnosť.com. Benátky diptych I. Kniha prvá: Neistý čas, isté miesto (2007), Neskutočnosti. Benátsky diptych II. Kniha druhá: Neisté miesto, istý dej (2010) a dilógiu Kaleidoskopis: Záplava ne/skutočnosti obsahujúca šesť románových noviel, ktorými nadväzuje na predchádzajúci Benátsky diptych. Zostavil dva zborníky Kľakovská dolina: Od Žarnovice po Vtáčnik (2005), Kľakovská dolina: Od Hrona po Vtáčnik (2015) a Zborník z Medzinárodného literárneho festivalu k poézii o Dunaji s výberom textov zúčastnených autorov Bratislava 23. – 26. 6. 2016 Dunajské elégie.

DIELA

Poézia

 • Čas je tichý posol mysle. [Ilustrácie: Dušan Buřil]. 1. vyd. Martin: Vydavateľstvo Matice slovenskej, 2003. 136 s. ISBN 80-968968-2-2.
 • Nepatrný pohyb po naklonenej rovine. 1. vyd. Martin: Vydavateľstvo Matice slovenskej, 2005. 133 s. ISBN 80-89208-17-7.
 • Ku koncu jedného x-ročia. 1 vyd. Martin: Miroslav Bielik, 2009. 8 s. ISBN 978-80-970134-4-8 (brož).
 • Aj keby som nebol/I kada ne bih bio. [dvojjazyčný výber z poézie v slovenčine a v srbštine; zo slovenčiny preložil Martin Prebudila]. 1. vyd. Báčsky Petrovec: Slovenské vydavateľské centrum, 2012. 103 s. ISBN 978-86-7103-386-2 (brož).

Próza

 • www.skutočnosť.com. Benátsky diptych I. Kniha prvá: Neistý čas, isté miesto. 331 s. Martin: Vydavateľstvo Matice slovenskej, 2007. ISBN 978-80-89208-72-2 (viaz.).
 • Neskutočnosti. Benátsky diptych II. Kniha druhá: Neisté miesto, istý dej. 1. vyd. Martin: Vydavateľstvo Matice slovenskej, 2010. 381 s. ISBN 978-80-8115-019-7 (viaz.).
 • Kaleidoskopis: Záplava ne/skutočnosti. I. diel. [dilógia]. 1. vyd. Martin: Matica slovenská, 2013. 261 s. ISBN 978-80-8128-094-8 (viaz.).

Iné

 • R. W. Seton-Watson and his relations with the Czechs and Slovaks: documents 1906 – 1951. [R. W. Seton-Watson a jeho vzťahy k Čechom a Slovákom] I [spoluautor, spolueditor]. Praha: Ústav T. G. Masaryka Martin: Matica slovenská, 1995. 648 s. ISBN 80-7090-140-3, 80-7090-348-1.
 • R. W. Seton-Watson and his relations with the Czechs and Slovaks [R. W. Seton-Watson a jeho vzťahy k Čechom a Slovákom] II. [spoluautor; editori: Jan Rychlík, Thomas D. Marzik, Miroslav Bielik]. Praha: Ústav T. G. Masaryka Martin: Matica slovenská, 1996. 241 s. ISBN 80-7090-371-6, 80-7090-348-1.
 • Neukončený rozhovor. 1. vyd. Košice: Equilibria, 2012. 81 s. ISBN 978-80-8143-015-2.

EDITORSKÁ ČINNOSŤ

 • Kľakovská dolina: Od Žarnovice po Vtáčnik [zborník]. 1. vyd. Martin: Matica slovenská, 2005. 139 s. ISBN 80-7090-774-6 (viaz.).
 • Kľakovská dolina: Od Hrona po Vtáčnik [zborník]. 1. vyd. Bratislava: Spolok slovenských spisovateľov: Združenie obcí Kľakovskej doliny: Mikroregión Kľakovská dolina, 2015. 171 s. ISBN 978-80-89727-41-4 (viaz.).
 • Viliam Marčok (1935 – 2013) v slovenskej literatúre: zborník z vedeckého seminára Banská Bystrica, 28. mája 2015, Nemecká 29. mája 2015 [Zostavil Miroslav Bielik] 1. vyd. Bratislava: Spolok slovenských spisovateľov, 2015. 148 s. ISBN 978-80-89727-40-7.
 • Viliam Marčok [elektronický zdroj]: personálna bibliografia [Zostavovatelia: Soňa Šváčová, Miroslav Bielik; fotografie Ján Kuchta]. 1. vyd. Banská Bystrica: Štátna vedecká knižnica, 2011. 1 elektronický optický disk (DVD-ROM). ISBN 978-80-89388-38-7.
 • BENKOVÁ, Viera: Herbár zeme. [Básne vybrali a zostavili Etela Farkašová a Miroslav Bielik; ilustrácie Mária Gašková]. 1. vyd. Bratislava: Spolok slovenských spisovateľov, 2015. 139 s. ISBN 978-80-89727-17-9.
 • Dunajské elégie: Zborník z Medzinárodného literárneho festivalu k poézii o Dunaji s výberom textov zúčastnených autorov Bratislava 23. – 26. 6. 2016. [Zostavil Miroslav Bielik]. Bratislava: Spolok slovenských spisovateľov, 2016. 166 s. ISBN 978-80-8194-031-6.

ŠTÚDIE A RECENZIE O AUTOROVOM DIELE

Rezenzie a štúdie v periodikách

 • BELÁK, Blažej: Miro Bielik: Kaleidoskopis, kniha prvá. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 131, 2015, č. 1, s. 132 –  134.
 • ŠABÍK, Vincent: Miro Bielik: Kaleidoskopis – Záplava. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 130, 2014, č. 6, s. 128 – 129.
 • HALVONÍK, Alexander: Vypovedajúca superrealita (Miro Bielik: Kalidoskopis. In: Literárny týždenník, 2014, XVII., č. 7 – 8, s. 14.
 • IĽKOVÁ, Magdaléna: Neskutočnosti – Miro Bielik – Hra šifrovanej skutočnosti (Neskutočnosti. Benátsky diptych II. Kniha druhá: Neisté miesto, istý dej, 2010, 1. vydanie). In: Knižná revue, XX. ročník, č. 10, 2010.
 • MARŠÁLEK, J.: Miroslav Bielik: Nepatrný pohyb po naklonenej rovine. In. Kultúra, ročník XII, č. 21, 2009, s. 9.
 • BELÁK, Blažej: Neskutočnosti, Benátsky diptych II. In: Slovenské pohľady, č. 9, 2010, s. 121 – 123.
 • BELÁK, Blažej: Kniha právd a pochybností. Recenzia M. Bielik: Benátsky diptych I. Neistý čas, neisté miesto, 2007. In: Slovenské pohľady, č. 4, 2008, s. 119 – 121.
 • HALVONÍK, Alexander: Miro Bielik: Skutočnosť. Benátsky diptych I. In: Knižná revue, XVIII. ročník, 2008, č. 5, s. 1. ISSN 1210 – 1982, ISSN 1336 – 247X.
 • MARČOK, Viliam: Pozoruhodný román o súčasnosti a našej mentalite (M. Bielik: www.skutočnosť.com Benátsky diptych I). In: Slovenské pohľady, roč. 4 + 124, 2008, č. 3.
 • HAVIAR, Štefan: Pekná, bez sentimentu. Miroslav Bielik a kol.: Kľakovská dolina. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 121, 2005, č. 5, s. 126 – 128.
 • REZNÍK, Jaroslav: Keď je na báseň (M. Bielik: Čas je tichý posol mysle). In: Literárny (dvoj)týždenník, roč. 17, 2004, č. 14 – 15.
 • MORAVČÍK, Štefan: Láskyplné putovanie časom (M. Bielik: Čas je tichý posol mysle). In: Slovenské pohľady, roč. 4 + 119, 2003, č. 12.
 • SVETOŇ, Ľuboš: Miroslav Bielik – Benátsky diptych I., II. In: Slovenské pohľady, č. 9, s. 119 – 121.

Rozhovory v periodikách

 • BALÁŽ, Anton – BIELIK, Miroslav: Pred skutočnosťou niet úniku. In: Knižná revue, XVIII. ročník, 2008, č. 7.
 • BENKOVÁ, Viera – BIELIK, Miroslav: O porozumení záhady tvorby v oživenom slove. In: Nový život, 65, 2013, č. 11 – 12, s. 4 – 8.
 • HALVONÍK, Alexander – BIELIK, Miroslav: Východiská z postmoderny. In: Knižná revue, 7, 2014, š. 22 – 23.
 • JANEK, Miroslav – BIELIK, Miroslav: Rozvíjať odkaz minulosti v dimenziách nášho storočia. In: Literárny týždenník, 19 – 20, 2014, s. 1 –  2.

BIOGRAFICKÉ A BIBLIOGRAFICKÉ ÚDAJE

Monografie, slovníky, encyklopédie

 • MAŤOVČÍK, Augustín, a kol.: Bielik, Miroslav (heslo). In: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia. 2. vydanie. Bratislava – Martin: LIC a SNK, 2008.
 • MIŠÁK, Peter: Zamyslenie... [Výber z tvorby s esejou o k životnému jubileu autora]. Žilina: Vydavateľstvo Georg, 2014.

Interentové zdroje

 • Miroslav Bielik [online]. In: Literárne informačné centrum. [Citované 12. 9. 2014]. Dostupné z internetu: TU.