SLIACKY, Ondrej

SLIACKY, Ondrej

[*30. 7. 1941 Podlavice, dnes mestská časť Banská Bystrica-Podlavice]

Ondrej Sliacky, prof. PhDr., CSc., literárny vedec, historik a kritik, prozaik, spisovateľ literatúry pre deti a mládež a literatúry faktu, televízny a rozhlasový dramatik, bibliograf a lexikograf, editor, publicista, redaktor, vysokoškolský pedagóg, sa narodil 30. júla 1941 v Podlaviciach (dnes mestská časť Banská Bystrica-Podlavice) v robotníckej rodine. Pseudonym: Ján Donoval.

Základnú školu navštevoval v rodisku (1948 – 1956). Študoval na Pedagogickej škole pre vzdelanie učiteľov národných škôl v Lučenci (1956 – 1959). Absolvoval odbor slovenský jazyk a dejepis na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (1959 – 1964), ktorú ukončil diplomovou prácou na tému literatúry pre deti a mládež do roku 1960, získal doktorát filozofie (1968), hodnosť kandidáta vied (1972), neskôr ho vymenovali za profesora (1991).

Bol redaktorom Kultúrneho života (1964 – 1969), až do jeho zrušenia. Pôsobil vo vydavateľstve Mladé letá ako redaktor slovenskej časti celoštátneho odborného časopisu o detskej literatúre Zlatý máj  (1970 – 1993) a zároveň ako zástupca šéfredaktora časopisu Slniečko (od roku 1971), ktorého je šéfredaktorom (od roku 1990) dodnes (zástupkyňa šéfredaktora: Ľubica Kepštová). V roku 1993 inicioval vznik časopisu Bibiana, revue o umení pre deti a mládež, ktorú odvtedy vedie ako šéfredaktor. V roku 1991 sa stal vysokoškolským profesorom na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde vyučuje na Katedre slovenského jazyka a literatúry dodnes  (vychádza od roku 1993 dodnes, okrem roku 1998). Externe pôsobil aj na Filozofickej fakulte Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. V súčasnosti pôsobí v Literárnom informačnom centre, ktoré je vydavateľom časopisu Slniečko.

Recenzie a články o literatúre pre deti a mládež začal publikovať už počas vysokoškolských štúdií v Kultúrnom živote, Slovenských pohľadoch, Mladej tvorbeZlatom máji. Zaujímal v nich kritický a zavše aj polemický postoj nielen ku knihám pre deti, ale aj k ich recenziám. Popritom sa venoval základnému bibliografickému výskumu literatúry pre deti a mládež.

Knižne debutoval prácou Bibliografia slovenskej literatúry pre mládež 1945 – 1964 (1965), na ktorú nadviazal prácami Bibliografiou slovenskej literatúry pre deti a mládež 1918 – 1944 (1970) a Bibliografiou literatúry pre deti a mládež 1778 – 1917 (1977). Usporiadaním materiálu s doplňujúcimi údajmi, v ktorých registruje popri záznamoch knižných jednotiek aj kritickú a teoretickú tvorbu o nich, už pri súpise naznačuje základné vývinové tendencie slovenskej literatúry pre deti a mládež. Posledný zväzok zachytáva okrem knižných jednotiek aj časopiseckú produkciu a knižné preklady alebo úpravy. V dielach zaznamenáva dvestoročný vývin slovenskej literatúry pre deti a mládež so zreteľom aj na dramatickú, prekladovú a kritickú tvorbu. Od týchto troch základných prác prešiel k výskumu širších literárnohistorických súvislostí a jeho výsledky uplatňoval v jednotlivých štúdiách, napr. Sociálny motív v medzivojnovej literatúre pre deti a mládež (Slovenské pohľady 1968), v antológiách Ako dočiahnuť slnko (1968), Dcérka a mať (1968), no najmä v ucelenom a systematickom výklade slovenskej obrodenskej tvorby pre deti a mládež Literatúra pre deti a mládež v národnom obrodení (1973), ktorého bol najskôr zostavovateľom a spoluautorom a v 2. vydaní (1978) už aj autorom polovice hesiel. Prácu, v ktorej sa usiloval o celistvý obraz významne vývinovej etapy slovenskej literatúry pre deti a mládež, rozčlenil do troch období: osvietenská fáza, tridsiate roky 19. stor. a obdobie štúrovcov. Priniesla rad nových, faktograficky a systematicky usporiadaných poznatkov o skúmanej téme a nanovo načrtla problematiku postavenia a vzťahu pedagogiky k intenciálnej tvorbe pre deti a mládež. Svoje výskumy a poznatky zužitkoval aj v prvom lexikografickom dielom svojho druhu na Slovensku – v Slovníku slovenských spisovateľov pre deti a mládež (1970, 1978, 2005, 2009). V jeho prvom vydaní (1970) bol zostavovateľom, vedeckým redaktorom a autorom väčšiny hesiel (spoluautori: Ján Kopál, Zlatko Klátik a i.). Druhé vydanie (1978), ktorého bol takisto zostavovateľom, vedeckým redaktorom a autorom hesiel (spoluautori: Ján Kopál, Zlatko Klátik, Ján Poliak a i.), obsahovalo stručné životopisy a bibliografiu 282 slovenských autorov.  Aktualizované rozšírené prvé vydanie (od vzniku slovníka 3. vydanie) v Literárnom informačnom centre  (2005), ktoré zostavil a vytvoril pod jeho vedením 15-členný tím autorov (autori: Ondrej Sliacky, Zuzana Stanislavová, Markéta Andričíková, Henrich Pifko, Kornel Földvári, Ján Poliak, Viliam Obert, Milan Jurčo, Miloš Ondráš, Brigita Šimonová, Ján Turan, Ľubica Kepštová, Eva Tkáčiková, Eva Vitézová, René Bílik), zoznámilo čitateľa s 500 tvorcami literatúry pre deti – prózy, poézie, literatúry faktu, literárnej histórie, kritiky, ale aj s výtvarníkmi a bolo rozšírené o heslá autorov, čo sa do predchádzajúceho vydania nedostali, pretože buď žili v emigrácii, alebo svojimi ľudskými postojmi a literárnymi názormi boli pre minulý režim neprijateľní. Ostatné opravené a doplnené vydanie, 2. v LIC (2009), ktoré vzniklo takisto pod jeho vedením v autorskom kolektíve (autori: Ondrej Sliacky, Zuzana Stanislavová, Markéta Andričíková, Henrich Pifko, Kornel Földvári, Ján Poliak, Viliam Obert, Miloš Ondráš, Brigita Šimonová, Milan Jurčo, Ľubica Kepštová, Ján Turan, Eva Tkáčiková, Martin Klimovič, Eva Vitézová, René Bílik), zahŕňa aj biografické a bibliografické údaje o autoroch, ktorí vstúpili do literatúry v rokoch 2005 – 2009, a autorov slovenskej literatúry vo Vojvodine. Slovník predstavuje základný informačný zdroj pri práci s detskou literatúrou v študijnom procese a pedagogickej praxi.

Všetkými uvedenými dielami vytvoril aj materiálové východiská pre budúcu literárnohistorickú syntézu detskej literatúry, ktorá vyvrcholila v jeho diele Dejiny slovenskej literatúry pre deti a mládež do roku 1945 (1990). V ňom zhodnotil knižnú a časopiseckú produkciu od obdobia národného obrodenia až do roku 1945. Dielo neskôr prepracoval a rozšíril v Dejinách slovenskej literatúry pre deti a mládež do roku 1960 (2007, 2013). Ide o základné literárnohistorické dielo o vývine slovenskej literatúry pre deti mládež od osvietenských počiatkov po 60. roky 20. storočia, v ktorom opäť nejde len o chronologické zoraďovanie faktov, ale aj o výklad jednotlivých literárnych javov. Publikácia je rozčlenená do štyroch častí, ktoré predstavujú štyri vývinové etapy slovenskej detskej literatúry. V prvej časti Počiatky slovenskej literatúry pre deti a mládež načrtáva vznik spisby pre deti a mládež v období osvietenstva, proces jej postupnej emancipácie od školských učebníc v období štúrovského romantizmu a napokon prvé kroky prekladovej literatúry pre deti. V druhej časti monografie sa zameral na pohyby v detskej literatúre v rokoch 1863 – 1918, keď sa literárna tvorba pre deti dostáva na prah svojho konštituovania ako autentického slovesného umenia. V tretej časti spracúva roky 1918 – 1945 ako obdobie konštituovania umeleckej detskej literatúry, v ktorom sa vyprofilovali prvé výrazné (zakladateľské) osobnosti slovenského literárneho umenia pre deti. Štvrtá časť prináša literárnohistorické spracovanie tvorby pre deti v spoločensky komplikovaných rokoch 1945 – 1960, kde nastáva proces postupujúcej ideologickej „okupácie“ detskej literatúry po februári 1948, aj cesty, akými sa dostávala z područia novej utilitárnosti pomocou autorských „návratov“ k pamäti detstva i prostredníctvom prírodných či historických tém. Literatúru pre deti a mládež po roku 1945 reflektoval v práci Kontúry slovenskej literatúry pre deti a mládež 1945 – 2002 (spoločné dielo so Zuzanou Stanislavovou).

V oblasti kultúrno-literárnej publicistiky sa uviedol dielom literatúry faktu Odpusťte, mamička... (1974), v ktorej formou umeleckej reportáže cez spomienky pozostalých predstavil život a výber z tvorby mladých básnikov, čo položili životy v boji proti fašizmu (Ján Brocko, Otto Frank, Marcel Herz, Evžen Karvaš, Boris Kocúr, Milan Mareček). K tematike Povstania sa sporadicky vracal v poviedkovej i dramatickej tvorbe (Hodiny s niklovou retiazkou, 1975, Prešporská kasáreň maľovaná, 1975).

Prvé beletristické texty začal publikovať v polovici 70. rokov. Pre deti a mládež debutoval poviedkovou knihou Altamira (1976), po nej vydal knihy Krásna modrá mušľa (1977), Papraďový kvet (1981) a Šľachetný človek (1984). Prvá z nich je zbierkou krátkych poviedok pre menšie deti, v ktorých zachytáva vzťah rodičov k deťom. Prejavil sa v nich ako literárne zručný autor, schopný presvedčivo zobraziť svojráznosť detskej psychiky a logiky a v jednotlivých príbehoch ovládajúci sujetovo-kompozičnú a jazykovú stránku poviedky pre deti. Podobný postup je príznačný aj pre jeho knihu Krásna modrá mušľa, kde pozornosť sústredil na etickú problematiku života súčasných detí. Osobitný úspech zaznamenal s literárnou adaptáciou textov ľudovej slovesnosti v knihách Ako šiel vlčko do sveta (1981), O zakliatej žabe: Slovenské ľudové rozprávky v podaní Ondreja Sliackeho (1981), ktorá vyšla v náklade 94 000 výtlačkov a vzápätí v náklade 45 000 exemplárov, či Pod klobúkom zlatý vtáčik (1983). Vybrané segmenty Starého a Nového zákona autorsky prerozprával vo zväzkoch Biblia pre deti a mládežČítanie zo Starého zákona (1996) a Biblia pre deti a mládež – Čítanie z Nového zákona (1998), v ktorých sa mu podarilo vytvoriť literárne plnohodnotný, zážitkovo silný umelecký text, zachovávajúci si aj autentický rozmer duchovna. V dvoch vlastivedných knihách Divy Slovenska nielen pre deti alebo Vlastiveda ako lusk (2013) a Divy Slovenska nielen pre deti II. (2015) predstavil detskému čitateľovi zaujímavým spôsobom literárnej koláže skladajúcej sa z reportáže, rozhovoru, ale i rozprávky a povesti desiatky divov Slovenska... Pritom vychádza z historických prameňov, na ktoré sa často vhodným spôsobom odvoláva a z viacerých aj cituje. Knihy pútavým spôsobom alternujú školskú vlastivedu zážitkovým poznávaním našej vlasti. (Rozpráva v nich napríklad o Cyrilovi a Metodovi, jedinečnom fenoméne drotárstva, tajomných sitnianskych rytieroch, lahodných bryndzových haluškách, „živých“ dinosauroch, poslednom lodnom mlyne, hrdinskom zbojníckom kapitánovi Jurajovi Jánošíkovi alebo o olympijskom víťazovi Jankovi Zacharovi, legendárnom pilotovi Ottovi Smikovi, zabudnutom geniálnom vynálezcovi J. W. Kempelenovi, ktorý uvádzal svet do úžasu hovoriacim strojom, o lietajúcom mníchovi Cypriánovi, vynálezcovi padáka Štefanovi Baničovi či o tajomstve veľkomoravského kostolíka v Holíči.) V knihe Pavel Dobšinský – život s rozprávkou ( 2015) rozprávkovo-fiktívnou formou priblížil Dobšinského nielen ako kňaza, pedagóga, prekladateľa, redaktora, editora, publicistu, etnológa a rozprávkara, ale predovšetkým ako človeka, ktorý v čase, keď sa lámal chlieb, jasnozrivo pochopil, že národ môže svoj nečas prežiť len vtedy, ak má svoje kultúrne a mravné hodnoty.

Súbežne s kultúrno-literárnou publicistikou a beletristickou tvorbou sa aktívne venoval aj dramatickej tvorbe. Uviedol sa televíznou hrou pre dospievajúcu mládež v dvoch dejstvách Leto, ktoré nedozrelo (1974), ktorú pod tým istým názvom vydal ako divadelnú hru (1975). Vrátil sa v nej k tematike knihy Odpusťte, mamička... a zameral sa na zobrazenie konfliktu mladých povstaleckých básnikov s predstaviteľmi domáceho fašizmu. Protifašistickú tematiku si zvolil aj pre hru Prešporská kasáreň maľovaná (1975), ktorú určil detskému divákovi. Divácky úspech zaznamenali aj jeho televízne hry Naša ulica (1976), Červená lentilka (1979), Priateľstvo (1979) a televízny film Vynes na horu svoj hrob (1979), ktorého scenár napísal spolu s Eugenom Gindlom na tému tragédie česko-slovenskej horolezeckej výpravy z roku 1973 spojenej so smrťou jedného z členov vrcholového družstva vo výške cca 7850 m. Pre televíziu zdramatizoval desiatky literárnych diel. Napísal aj viaceré rozhlasové hry pre dospelých, napr. Strach (1975) a Potuchlina (1976), Vynes na horu svoj hrob (s E. Gindlom, 1977), Hĺbkový rekord (1979), Na koľajniciach (1979), S pravidelným odletom (1980) či hru pre mládež Šamajov memoriál (1978 s E. Gindlom). Motivicky sa v nich zameriava na problematiku osobnej morálky, zodpovednosti a medziľudských vzťahov. Je autorom televíznych životopisov o Ľudmile Podjavorinskej Ľudmilka (1987), o Jozefovi Gregorovi-Tajovskom Tá tajovská voda mútna I – III (1987) a Jozefovi Murgašovi Reverend I – II (1989). Je autorom rozhlasových hier na motívy pôvodných literárnych diel slovenských spisovateľov: Ján Bodenek: Ivkova biela mať (1980), Klára Jarunková: Tulák (1976) či O múdrom kohútikovi (1990), podľa literárnej predlohy Vincenta Šikulu, ktoré vyšli aj knižne. V rámci rozhlasovej tvorby zaujali aj jeho hry s biblickými témami Jozef a jeho bratia (1993), Za misu šošovice (1998), Dávid a Jonatán (2000), Dávid a Absolón (2001) a i. Pre rozhlas pripravil aj Biblické príbehy – Starý zákon (1990 – 1991), Grécke mýty (1993 a 1994), hru na motívy gréckych bájí Afroditina pomsta (1991), rozprávku na motívy arabskej rozprávky Tisíc jednej noci O Ardašírovi a krásnej Hajátannufús (1991) a viaceré rozprávky na motívy slovenských ľudových rozprávok, ako Slncový kôň (2002), Tanec s čertmi, Tri priadky (obe 2007) a i.

Je nositeľom Pocty Pavla Dobšinského udelenej ministrom kultúry Slovenskej republiky (1995), Ceny ministra kultúry Slovenskej republiky za rok 2012 za celoživotnú tvorbu pre deti a jeho výnimočný prínos do literárno-vednej činnosti v oblasti literatúry pre deti a mládež a radu ocenení za jednotlivé knihy i rozhlasové hry.

Je členom Spolku slovenských spisovateľov.

DIELA

Literatúra faktu

 • Odpusťte, mamička... [Autori básní: Ján Brocko, Otto Frank, Marcel Herz, Evžen Karvaš,  Boris Kocúr, Milan Mareček; autor úvodu: Milan Rúfus; ilustrácie Ján Novák, Ľudovít Ilečko]. 1. vyd. Bratislava: Mladé letá, 1974. 109 s.; 2. vyd., 1979. 112 s.;
 • Pavel Dobšinský – život s rozprávkou. 1. vyd. Bratislava: Dajama, 2015. 96 s. ISBN: 978-80-8136-057-2.

Literárna veda

 • Bibliografia slovenskej literatúry pre mládež 1945 – 1964. Bratislava: Mladé letá, 1965. 333 s.
 • Bibliografia slovenskej literatúry pre deti a mládež 1918 – 1944. 1 vyd. Bratislava: Mladé letá, 1970. 272 s.
 • Slovník slovenských spisovateľov pre deti a mládež. [Zostavovateľ, vedecký redaktor a autor väčšiny hesiel Ondrej Sliacky]. 1. vyd. Bratislava: Mladé letá, 1970. 428 s. – [Prebal: Ladislav Vančo]. 2. rozš. a opr. vyd. Bratislava: Mladé letá, 1978. 347 s. – [Spracoval kolektív autorov pod vedením zostavovateľa a vedeckého redaktora Ondreja Sliackeho; autori: Ondrej Sliacky, Zuzana Stanislavová, Markéta Andričíková, Henrich Pifko, Kornel Földvári, Ján Poliak, Viliam Obert, Milan Jurčo, Miloš Ondráš, Brigita Šimonová, Ján Turan, Ľubica Kepštová, Eva Tkáčiková, Eva Vitézová, René Bílik; registre zostavil Ondrej Sliacky; návrh obálky a typografie: Viera Fabianová]. 1. vyd. (v LIC). Bratislava: Literárne informačné centrum, 2005. 431 s. ISBN: 80-88878-97-7. – 2. opr. a dopl. vyd. [Spracoval kolektív autorov pod vedením Ondreja Sliackeho; autori: Ondrej Sliacky, Zuzana Stanislavová, Markéta Andričíková, Henrich Pifko, Kornel Földvári, Ján Poliak, Viliam Obert, Miloš Ondráš, Brigita Šimonová, Milan Jurčo, Ľubica Kepštová, Ján Turan, Eva Tkáčiková, Martin Klimovič, Eva Vitézová, René Bílik]. Bratislava: Literárne informačné centrum, 2009. 486 s. ISBN: 978-80-89222-64-3.
 • Literatúra pre deti a mládež v národnom obrodení. Bratislava: Mladé letá, 1973. 211 s.
 • Bibliografia literatúry pre deti a mládež 1778 – 1917. [Ľubomír Krátky]. 1. vyd. Bratislava: Mladé letá, 1977. 307 s.
 • Slovník slovenskej literatúry. 1 zv. A – H. [Zostavil Karol Rosenbaum a kol., spoluautor Ondrej Sliacky]. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1979.
 • Literatúra pre deti a mládež. In: PIŠÚT, Milan, a kol. autorov: Dejiny slovenskej literatúry. [Kolektív autorov: Albín Bagin, Jozef Minárik, Rudolf Mrlian, Pavol Petrus, Ondrej Sliacky, Ivan Sulík, Pavol Števček, Imrich Vaško]. 3. dopl. a preprac. vyd. Bratislava: Obzor, 1984. 904 s., s. 812 – 831.
 • Sen o spravodlivosti: Vznik slovenskej socialistickej literatúry pre deti a mládež. [Ondrej Sliacky; Jozef Rybák, Viera Fabianová]. 1. vyd. Bratislava: Mladé letá, 1985. 96 s.
 • Dejiny slovenskej literatúry pre deti a mládež do roku 1945. [Grafická úprava Viera Fabianová]. 1. vyd. Bratislava: Mladé letá, 1990. 276 s.
 • Doslov. In: NOGE, Július: Literatúra v literatúre: Sondy do vzťahov literatúry pre deti a mládež k celku národnej literatúry. [autor doslovu Ondrej Sliacky]. 1. vyd. Bratislava: Mladé letá, 1988. 391 s. Edícia Otázky detskej literatúry, s. 377 – 380.
 • Rozprávkové odkliatie k začiatkom estetizujúceho procesu slovenskej literatúry pre deti a mládež. In: Život a dielo Augusta Horislava Škultétyho 1819 – 1892. 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského, 1994. 178 s. ISBN: 80-223-0654-1, s. 106 – 115.
 • Živá voda alebo chvála rozprávky [doslov]. In: CÍGER-HRONSKÝ, Jozef: Slnovratka. 2. vyd. [Ilustrácie: Pauličková Danica]. Bratislava: Mladé letá 1997, ISBN: 80-06-00834-5, s. 232 – 237.
 • Kontúry slovenskej literatúry pre deti a mládež 1945 – 1997. [Spoločné dielo: Ondrej Sliacky, Zuzana Stanislavová]. Prešov: Náuka, 1998. 180 s. ISBN: 80-967602-6-2; 2. dop. a preprac. vyd., 2013. 214 s. ISBN: 80-89038-23-9.
 • Slovenská detská kniha. [Zostavila Ľubica Kepštová; návrh obálky Viera Fabianová; kol. autorov, spoluautor Sliacky, Ondrej: So srdcom na dlani (Sto rokov talianskej detskej knihy na Slovensku), s. 10 – 15, Od exempiel po hru klasická literatúra pre deti a mládež, s. 149 – 154, Pavol Dobšinský evanjelium podľa Pavla (Dobšinského), S. s 165 – 166, Ľudmila Podjavorinská, s. 167 – 168, Jozef Cíger Hronský, s. 169 – 170, Ľudo Ondrejov, 171 – 172, Vojtech Zamarovský, 176 – 177, Miroslav Válek, 184 – 185, Milan Rúfus, 187 – 189, Ľubomír Feldek, 196 – 197, Vincent Šikula, 199 – 200]. Bratislava: Literárne informačné centrum, 2008. 278 s. ISBN 978-80-89222-57-5
 • Dejiny slovenskej literatúry pre deti a mládež do roku 1960. 1. vyd. Bratislava: Literárne informačné centrum, 2007. 271 s. ISBN: 978-80-89222-32-2.; 2. dopl. vyd., 2013. 294 s. ISBN: 978-80-8119-073-5.
 • Živá a mŕtva voda Pavla Dobšinského (chronológia života a diela). In: Pamodaj šťastia, rozprávka: Pocta Pavlovi Dobšinskému 1828 – 1885: Vychádza k 180. výročiu narodenia Pavla Dobšinského a k 150. výročiu vydania Slovenských povestí. [Zostavil Ondrej Sliacky a napísal chronológiu života a diela P. Dobšinského]. 1. vyd. Bratislava: Literárne informačné centrum, 2008. 114 s. ISBN: 978-80-89222-49-0, s. 15 – 25.
 • Reflexia o reflexii. In: Hodnoty súčasnej slovenskej literatúry pre deti a mládež. [Zostavovateľ a vedúci redaktor Ondrej Sliacky; Lenka Dzadíková a kol.]. 1. vyd. Bratislava: Literárne informačné centrum: Ústav filologických štúdií Pedagogickej fakulty UK, 2012. 160 s. ISBN: 978-80-8119-067-4, s. 80 – 86.
 • Dejiny slovenskej literárnovednej reflexie literatúry pre deti a mládež. [Ondrej Sliacky a kolektív; Sliacky, Ondrej: Úvod, 7 – 9, Literárnohistorická reflexia literatúry pre deti a mládež v rokoch 1780 – 1948, s. 10 – 48, Záver, 175-179]. 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského, 2014. 191 s. ISBN: 978-80-223-3790-8.
 • Povesť je pamäť národa o sebe samom (úvod). In: Slovenské povesti Márie Ďuríčkovej. [Zostavil, na vydanie pripravil a napísal úvod Ondrej Sliacky; ilustroval Peter Uchnár]. 1. vyd. Martin: Matica slovenská, 2014. 157 s. ISBN: 978-80-8128-120-4, s. 5 – 6.
 • Rozprávka namiesto doslovu. In: ROJČEK, František: Snehuliačik šepol mame. [Zostavil a doslov napísal Ondrej Sliacky; ilustrovala: Katarína Ilkovičová]. Martin: Vydavateľstvo Matice slovenskej, 2014. 75 s. ISBN: 978-80-8115-188-0.

Odborná literatúra

 • Divy Slovenska nielen pre deti alebo Vlastiveda ako lusk. [Ilustrácie Juraj Martiška; fotografie Ondrej Sliacky, Ján Lacika a kol.] 1. vyd. Martin: Matica slovenská, 2013. 160 s. ISBN: 978-80-8128-078-8.
 • Divy Slovenska nielen pre deti II. [Ilustrácie: Juraj Martiška; fotografie: Ján Lacika, Bruno D'Amicis a iní]. 1. vyd. Martin: Vydavateľstvo Matice slovenskej, 2015. 141 s. ISBN: 978-80-8115-224-5.

Pre deti a mládež

 • Altamira. [Ilustrácie Jana Kiselová]. 1. vyd. Bratislava: Mladé letá, 1976. 40 s.
 • Krásna modrá mušľa. [Ilustr. Ján Dressler]. 1. vyd. Bratislava: Mladé letá, 1977. 112 s.
 • Ako šiel vlčko do sveta. [Ilustr. Ondrej Zimka]. 1. vyd. Bratislava: Mladé letá, 1981. 37 s.
 • O zakliatej žabe: Slovenské ľudové rozprávky v podaní Ondreja Sliackeho. [Tri kapsy, O dvoch bratoch, O zakliatej žebe, Ako Kubo kravu predal, Ako pomohol chudák biednemu, Odkedy sa kačica hrúži do vôd]. [Ilustr. Alojz Klimo]. 1. vyd. Bratislava: Mladé letá, 1981. 60 s.
 • Papraďový kvet. 1. vyd. Bratislava: Mladé letá, 1981. 140 s.
 • Pod klobúkom zlatý vtáčik. [Napísané na motívy slovenských ľudových rozprávok]. 1. vyd. Bratislava: Mladé letá, 1983. 50 s.
 • Šľachetný človek. [Ondrej Sliacky ; ilustr. Dragica Vrtelová]. 1. vyd. Bratislava: Mladé letá, 1984. 44 s.
 • Kohút a líška: Ezopské bájky v podaní Ondreja Sliackeho. [Ondrej Sliacky; Ilustr. Ondrej Zimka]. 1. vyd. Bratislava: Mladé letá, 1988. 120 s.
 • Jezuliatko. [ilustr. Vlasta Baránková]. 1. vyd. Bratislava: Mladé letá, 1990. 12 s. ISBN: 80-06-00347-5.
 • Tri ohnivé kone. [Text Ján Berky, Ondrej Sliacky; ilustr. Ondrej Zimka]. 1. vyd. Mladé letá, 1990. 12 s. ISBN: 80-06-00297-5.
 • O múdrom kohútikovi. [Autori: Vincent Šikula, Ondrej Sliacky]. 1. vyd. Bratislava: Lita, 1990. 27 s. ISBN: 80-219-0015-6.
 • Adam a Eva: Biblický príbeh pre deti. [Adaptoval Ondrej Sliacky; ilustr. Jana Kiselová-Siteková]. 1. vyd.  Bratislava: Mladé letá, 1994. 26 s. ISBN: 80-06-00375-0.
 • Biblia pre deti a mládež – Čítanie zo Starého zákona. [ilustr. Ľuba Končeková-Veselá]. 1. Bratislava: vyd. D&D Studio; Nona, 1996. 248 s.  ISBN: 80-967622-0-6.
 • Herakles. [IIustroval Vladimír Kardelis]. Bratislava: Prima Art, 1995. 44 s. ISBN: 80-967244-1-X.
 • Biblia pre deti a mládež – Čítanie zo Nového zákona.  [ilustrácie Ľuba Končeková-Veselá; autor úvodu Milan Rúfus]. Bratislava: Nona, 1998. 147 s. ISBN: 80-967617-6-5.
 • Kohút a líška – The Cock and the Fox: Ezopské bájky v podaní Ondreja Sliackeho. 1. vyd. Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, 2002. 119 s. ISBN: 80-06-01183-4.
 • Slovenské obrázkové povesti. [Ilustroval Martin Kellenberger]. 1. vyd. Martin: Vydavateľstvo Matice slovenskej, 2005. 80 s. ISBN: 80-89208-10-X.
 • Panička v líščej koži: Slovenské ľudové rozprávky: Zo zbierky Sama Czambela v podaní Ondreja Sliackeho. [Ilustrácie Ľubica Končeková]. 1. vyd. Martin: Matica slovenská, 2006. 170 s. ISBN: 80-89208-33-9.
 • Braček jelenček: Najkrajšie rozprávky Pavla Dobšinského. 1. zväzok. [pre deti upravil Ondrej Sliacky; ilustroval Juraj Martiška]. 1. vyd. Martin: Vydavateľstvo Matice slovenskej, 2008. 212 s. ISBN: 978-80-89208-869.
 • Hovoriaci vtáčik: Slovenské ľudové rozprávky v podaní Ondreja Sliackeho. [ilustr. Bystrík Vančo]. Marin: Vydavateľstvo Matice slovenskej, 2008. 179 s. ISBN: 978-89208-77-7.
 • Zakliata hora: Najkrajšie rozprávky Pavla Dobšinského pre deti upravil Ondrej Sliacky a ilustroval Juraj Martiška. 2. zväzok. 1. vyd. [ilustroval Juraj Martiška]. Martin: Vydavateľstvo Matice slovenskej, 2009. 199 s. ISBN: 978-80-8115-017-3.
 • Maľovaná písanka. [Ilustrácie: Daniela Ondreičková]. 1. vyd. Martin: Matica slovenská, 2012. 76 s. ISBN: 978-80-8128-059-7.
 • Slovenské obrázkové povesti Ondreja Sliackeho a Mariána Čapku. [Napísal Ondrej Sliacky; ilustroval Marián Čapka]. Martin: Vydavateľstvo Matice slovenskej, 2014. 88 s. ISBN: 978-80-8115-191-0.

Scenáristika

 • Zlatá panna: Hra pre deti na motívy slovenskej ľudovej rozprávky „Mahulienka zlatá panna“ zo zbierky Pavla Dobšinského. 1. vyd. Bratislava: Diliza, 1966. 44 s.
 • Leto, ktoré nedozrelo: hra pre dospievajúcu mládež v dvoch dejstvách. [televízna hra]. 1974.; [divadelná hra]. 1. vyd. Bratislava: Lita, 1975. 42 s.
 • Prešporská kasáreň maľovaná. 1975.
 • Naša ulica. 1976.
 • Červená lentilka. 1979.
 • Priateľstvo. 1979.
 • Vynes na horu svoj hrob.  [Televízny film – rekonštrukcia česko-slovenskej horolezeckej výpravy z roku 1973 a následnej tragédie, ktorá postihla čs. horolezeckú expedíciu pri výstupe na jeden z vrcholov Himalájí, keď po páde jeden z členov vrcholového družstva niekoľko dní umieral vo výške cca  7850 m, bez možnosti ho dostať dolu]. [Námet a scenár: Eugen Gindl a Ondrej Sliacky; réžia Jozef Zachar; hrajú: V. Brabec, L. Haverl, J. Kanyza, D. Michaelli a i.; vo filme sú použité zábery z filmu Vladimíra Ondruša Veľký čierny obor]. Česko-Slovensko, 1979. 76 min. Dostupné na internete: <TU>.
 • Rozprávkový kráľ. [Televízna inscenácia]. [Scenár Ondrej Sliacky; réžia: Ján Chlebík; hrajú: Ladislav Chudík (Hans Christian Andersen), Emanuel Hason, Anton Vaculík, Emília Došeková a i.]. Česko-Slovensko, 1983. 85 min.
 • Zlatovláska a jej brat Jakub. 1983.
 • Princ a lastovička.  Ako to bolo? [Rozprávková hra na motívy Oscara Wilda]. [Scenár: Ondrej Sliacky; účinkujú Anna Bučinská, Jozef Vajda, Viera Richterová, Gustáv Valach, Anton Mrvečka a i.]. Československý rozhlas Bratislava, 1983. 44 min.
 • Koník z ebenu. 1986.  [Rozprávková hra na motívy rozprávok Tisíc a jednej noci].  [Scenár Ondrej Sliacky; réžia: Chlebík Ján] Bratislava: Čs. televízia, 1987.
 • Zlatná krajina. 1986.
 • WILDE, Oscar: Šťastný princ. [Zadramatizoval Ondrej Sliacky]. 1. vyd. Bratislava: Lita, 1987. 18 s.
 • Ľudmilka. [Portrét spisovateľky Ľudmily Podjavorinskej]. [Scenár: Ondrej Sliacky] 1987.
 • Tá tajovská voda mútna I – III. [Trojdielna televízna inscenácia o živote, tvorbe a dobe klasika slovenskej literatúry Jozefa Gregora Tajovského]. [Scenár: Ondrej Sliacky; réžia: Pavol Haspra; hrajú: Ivan Romančík st., Marián Slovák, Andrej Mojžiš, Magda Paveleková, Soňa Valentová a i.]. Česko-Slovensko, 1987. 3 x 60 min.
 • O Džaudarovi a jeho bratoch. [Televízny film – arabská rozprávka podľa Rozprávok tisíc a jednej noci.].[Scenár: Ondrej Sliacky; réžia: Ján Chlebík; hrajú: Judita Vargová, Zdena Grúberová, Peter Bzdúch, Jozef Holec a i.]. Česko-Slovensko, 1988. 76 min.
 • Jablonka. [Televízny film – rozprávka]. [Scenár: Ondrej Sliacky; réžia Ján Chlebík; hrajú: Zuzana Vačková, Ján Gallovič, Elena Petrovická, Dagmar Bajnoková a i.;]. 1989. 62 min.
 • Reverend. 1 a 2. diel. [Televízny film – dvojdielna inscenácia o živote a diele Jozefa Murgaša]. [Scenár: Ondrej Sliacky; réžia: Miloš Pietor; hrajú: Milan Kňažko, Slavo Záhradník, Alžbeta Pietrová, Dušan Jamrich a i.]. Slovenská televízia, 1989. 80 min.
 • Vtáčia princezná. [Televízna rozprávka na motívy rozprávok Tisíc a jednej noci]. [Scenár: Ondrej Sliacky; réžia: Hudák Peter]. Bratislava: Čs. televízia, 1990. 65 min.
 • Eros a Psyché. [Televízny film]. 1993.
 • ŠIKULA, Vincent – SLIACKY, Ondrej: O múdrom Kokoškovi: Hrá Bábkové divadlo, Nitra. 1. vyd. Nitra: Bábkové divadlo, 1993. 2 s.
 • O múdrom Kokoškovi. [Obnovená inscenácia autorov Vincenta Šikulu a Ondreja Sliackeho; Úprava: Peter Gábor – Ivan Gontko; Texty piesní: Ivan Gontko, Juraj Schramek; Réžia: Peter Gábor a. h.]. Staré divadlo v Nitre, 2016.

Rozhlasová tvorba

 • Strach. [Pôvodná rozhlasová hra o príbehu manželskej dvojice, ktorá po rokoch manželstva zisťuje, že každý z nich vidí ich vzťah v inom svetle a o tom, že to, čo ich na začiatku spojilo a teraz rozdeľuje je elementárna ľudská emócia – strach].  [Scenár Ondrej Sliacky; réžia: Jozef Dánai; účinkujú: Zdena Grúberová, Ladislav Chudík a hlas v telefóne]. Česko-slovenský rozhlas na Slovensku, 1975.
 • Potuchlina. [Scenár Ondrej Sliacky]. Česko-slovenský rozhlas na Slovensku, 1976.
 • JARUNKOVÁ, Klára: Tulák. [Rozhlasová hra pre mládež]. [Podľa literárnej predlohy K. Jarunkovej napísal Ondrej Sliacky; réžia: Mikuláš Bugár; účinkujú: Emil Fillo, Viera Bálinthová, Samuel Adamčík, Alojz Kramár a i.]. 1976. 52 min.
 • Vynes na horu svoj hrob. [Rekonštrukcia tragickej udalosti, ktorá na začiatku sedemdesiatych rokov postihla čs. horolezeckú expedíciu pri výstupe na jeden z vrcholov Himalájí]. [Spoločné dielo: O. Sliacky, E. Gindl; réžia: Vladimír Rusko; účinkujú: Ľubo Roman, Leopold Haverl, Ivan Rajniak, Gustáv Valach a i.]. Česko-slovenský rozhlas na Slovensku, 1977. 86 min.
 • Šamajov memoriál. [Spoločné dielo: Eugen Gindl, Ondrej Sliacky]. Česko-slovenský rozhlas na Slovensku, 1978.
 • Hĺbkový rekord. [Spoločné dielo: Ondrej Sliacky, Eugen Gindl; réžia: Imrich Jenča; účinkujú: Dušan Jamrich, Jela Lukešová, Anton Mrvečka, Ivan Mistrík i.]. Česko-slovenský rozhlas na Slovensku, 1979. 52 min.
 • Na koľajniciach. [Spoločné dielo: Ondrej Sliacky, Eugen Gindl]. Česko-slovenský rozhlas na Slovensku, 1979.
 • BODENEK, Ján: Ivkova biela mať. [Hra pre mládež]. [Román zdramatizoval Ondrej Sliacky; réžia: Peter Jezný; účinkujú: Pavol Lazar, Emília Došeková, Vlado Kostovič, Peter Mišík a i.]. Československý rozhlas na Slovensku, 1980. 54 min.
 • S pravidelným odletom. [Scenár Ondrej Sliacky]. Česko-slovenský rozhlas na Slovensku, 1980.
 • O skamenenom rybárovi 1/2. [Rozprávka]. [Scenár Ondrej Sliacky; réžia: Viola Muránska; rozpráva: Gustáv Valach;]. Bratislava: Česko-slovenský rozhlas na Slovensku, 1980. 2 x 10 min.
 • Biblické príbehy – Starý zákon 1/86. [Rozprávkový cyklus na motívy biblických príbehov]. [Napísal Ondrej Sliacky; réžia: Jaro Rihák; hovorí Jozef Kroner.]. [Časti: 1. Stvorenie, 2. Kain a Ábel, 3. Potopa, 4. Babylonská veža, 5. Abrahám a Lót, 6. Skúška Abraháma, 7. Sodoma a Gomora, 8. Izák a Rebeka, 9. Ezau a Jakob, 10. Jakob a Lában, 11. Jakobov návrat, 12. Jozef, 13. Jozef v Egypte, 14. Jozef a jeho bratia, 15. Stretnutie Jakoba s Jozefom, 16. Narodenie Mojžiša, 17. Povolanie Mojžiša, 18. Deväť rán egyptských, 19. Desiata rana egyptská, 20. Cez Červené more, 21. Putovanie púšťou, 22. Desať božích prikázaní, 23. Zlaté teľa, 24. Odchod spod Sinaja, 25. Vyzvedači, 26. Kórachova vzbura, 27. Medený had, 28. O veštcovi Balámovi, 29. Mojžišova smrť, 30. Vstup do Kanaánu, 31. Pád Jericha, 32. Achanova krádež, 33. Dobytie Kanaánu, 34. Gedeon, 35. Krížová cesta, 36. Emauzy, 37. Samson, 38. Samson a Dalila, 39. Rút, 40. Samuel, 41. Vojna s Filištíncami, 42. Pomazanie Saula, 43. Zavrhnutie Saula, 44. Pomazanie Dávida, 45. Dávid a Goliáš, 46. Saulova nenávisť, 47. Dávid a Jonatán, 48. Prenasledovanie Dávida, 49. Saulova smrť, 50. Dávidov hriech, 51. Absolon, 52. Smrť kráľa Dávida, 53. Kráľ Šalamún, 54. Šalamúnov chrám, 55. Réchabeám, syn Šalamúnov, 56. Járobeám, kráľ izraelský, 57. Eliáš, muž boží, 58. Obeta na vrchu Karmel, 59. Nabotova vinica, 60. Potrestanie kráľa Achaba, 61. Eliášova cesta do neba, 62. Uzdravenie Námana, 63. Prorok Elizeus a sýrski bojovníci, 64. Prorok Ámos, 65. Prorok Jonáš, 66. Záhuba izraelského kráľovstva, 67. Zbožný chlapec, bezbožný kráľ, 68. Prorok Izaiáš, 69. Kráľ Ezechiáš, 70. Súmrak Judského kráľovstva, 71. Povolanie Jeremiáša, 72. Jeremiáš a falošní proroci, 73. Posledná výstraha, 74. Jeremiášov plač, 75. Jeremiášovo posledné proroctvo, 76. Obliehanie Betulie, 77. Hrdinská Judit, 78. Prorok Ezechiel, 79. Sen kráľa Nabuchodonozora, 80. Skúška Danielových druhov, 81. Pokorenie kráľa Nabuchodonozora, 82. Zuzana a starci, 83. Mené, mené, tekel, ufarsin, 84. Daniel v jame s levmi, 85. Daniel, Bél a drak, 86. Kráľovná Ester.]. Bratislava: Československý rozhlas Bratislava, 1990 – 1991. 86 x 10 min.; [repríza]. Relácia Ranníček (D). Bratislava: Slovenský rozhlas: Rádio Devín, 2014.
 • Betlehemské jasličky. [Rozprávka z cyklu Biblické príbehy – Nový Zákon]. [Scenár Ondrej Sliacky; réžia Táňa Tadlánková; hovorí Ladislav Chudík]. Česko-slovenský rozhlas na Slovensku, 1991. 9 min.
 • O Ardašírovi a krásnej Hajátannufús. [Rozprávka z Tisíc a jednej noci.] [Na motívy rozprávky napísal Ondrej Sliacky; réžia: Viera Weidlerová; účinkujú: Jozef Holec, Ivan Krivosudský, Zuzana Tlučková, Elo Romančík a i.]. Česko-slovenský rozhlas na Slovensku, 1991.
 • Afroditina pomsta. [Rozhlasová hra na motívy gréckych bájí]. [Scenár Ondrej Sliacky; réžia: Viktor Lukáč; účinkujú: Helena Geregová, Peter Bzdúch, Ida Rapaičová, Andrej Hryc a i.]. Česko-slovenský rozhlas na Slovensku, 1992. 46 min.
 • O múdrom kohútikovi. [Rozprávková hra]. [Podľa literárnej predlohy Vincenta Šikulu pre rozhlas napísal Ondrej Sliacky; réžia: Milan Semík; účinkujú: Dušan Tarageľ, Zita Furková, Marián Zednikovič, Ivan Krajíček a i.]. Československý rozhlas do roku 1991. 38 min.
 • Jozef a jeho bratia. [Rozhlasová hra ba motívy biblického príbehu]. [Scenár Ondrej Sliacky; réžia: Vladimír Rusko; účinkujú Július Pántik, Ľubo Roman, Michal Gučík, Alfréd Swan, Peter Rúfus, Ľudmila Mandžárová, Miroslav Trnavský, Viktor Blaho]. Slovenský rozhlas, 1993. 44 min.
 • Grécke mýty I 42/50. [Seriál na motívy gréckych bájí a povestí]. [Časti: 42. Herakles z Théb, 43. Heraklov zápas s levom, 44. Herakles a Augiášov chliev, 45. Herakles a obor Geryon, 46. Heraklova púť za tromi zlatými jablkami, 47. Heraklova cesta do ríše mŕtvych, 48. Herakles a krásna Déianeira  (všetky 1994), 49. Únos Déianeiry, 50. Heraklova smrť  (obe 1994).]. [Napísal Ondrej Sliacky; réžia Jaro Rihák; hovorí Karol Machata]. Slovenský rozhlas, 1993 a 1994. 9 x 12 min.
 • Za misu šošovice. [Rozhlasová hra na motívy biblického príbehu]. [Scenár Ondrej Sliacky;  réžia: Viera Weidlerová; účinkujú: Elo Romančík, Zdena Grúberová, Ján Kroner, Alfréd Swan a i.]. Slovenský rozhlas, 1998. 45 min.
 • O vtáčikovi, čo uzdravoval spevom. [Rozprávka]. [Scenár Ondrej Sliacky; réžia: Táňa Tadlánková; rozpráva Boris Farkaš]. Slovenský rozhlas, 1999. 9. min.
 • Dávid a Jonatán. [Rozhlasová rozprávková hra na motív biblického príbehu, ktorý zachytáva epizódu zo života kráľa Dávida – rozpráva o hrdinskom zápase s Goliášom a jeho priateľstve s Jonatánom]. [Napísal Ondrej Sliacky; réžia: Viera Weidlerová; účinkujú: Róbert Emil Horváth, Peter Sklár, Dušan Kaprálik a i.]. Slovenský rozhlas, 2000.
 • Dávid a Absolón. [Rozhlasová rozprávková hra na motív biblického príbehu]. [Napísal Ondrej Sliacky; réžia: Viera Weidlerová; účinkujú: Karol Machata, Tomáš Maštalír, Zdena Grúberová, František Kovár a i.]. Slovenský rozhlas, 2001. 41 min.
 • Sirôtky 1/5. [Slovenské ľudové rozprávky: 1. Sirôtky, 2. Čapica svätého Petra, 3. Misa koláčov, bobuľka hrozna a Kristus Pán, 4. Či jesto pravda na svete, 5. Nebeská sláva]. [Na motívy rozprávky napísal Ondrej Sliacky; réžia: Viera Weidlerová; hovorí: Dušan Jamrich]. Slovenský rozhlas, 2001. 5 x 10 min.
 • Slncový kôň. [Slovenská ľudová rozprávka]. [Na motívy rozprávky napísal Ondrej Sliacky; réžia: Jana Strnisková; hovorí: Karol Machata]. 2002. 9 min.
 • Stratený chlapec. [Slovenská ľudová rozprávka]. [Na motívy rozprávky napísal Ondrej Sliacky; réžia Jana Strnisková; hovorí Karol Machata]. Slovenský rozhlas, 2003. 10 min.
 • Tanec s čertmi. [Slovenská ľudová rozprávka]. [Na motívy rozprávky napísal Ondrej Sliacky; réžia: Viktor Lukáč; hovorí Richard Stanke]. Bratislava: Literárno-dramatické centrum Slovenského rozhlasu, 2007. 11 min.
 • Tri priadky. [Slovenská ľudová rozprávka]. [Na motívy rozprávky napísal Ondrej Sliacky; réžia: Viktor Lukáč; hovorí Richard Stanke]. Bratislava: Literárno-dramatické centrum Slovenského rozhlasu, 2007. 12 min.
 • Husár a smrtka. [Rozprávka na motívy slovenskej ľudovej rozprávky]. [Napísal Ondrej Sliacky; réžia: Viktor Lukáč; číta Richard Stanke]. Literárno-dramatické centrum Slovenského rozhlasu, 2007. 10 min.
 • Slovenské rozprávky 1/6. [Cyklus rozprávok: 1. Matej veľký kráľ a Uljana veľká kráľovná, 2. Šurienka a Atalienka, 3. Tri stromy, 4. Zlatá páva, 5. Zlatí bratkovia, 6. Zlý brat.]. [Na motívy slovenských ľudových rozprávok napísal Ondrej Sliacky; réžia: Táňa Tadlánková; hovorí: Ladislav Chudík]. Bratislava: Literárno-dramatické centrum Slovenského rozhlasu, 2008. 6 x 11 min.
 • Viera Bombová – Zlatá pani slovenskej rozprávky. [Esej literárneho vedca o výtvarníčke – grafičke a knižnej ilustrátorke, ktorú za knižnú tvorbu viac ráz ocenili na prestížnej medzinárodnej výstave Bienále ilustrácií v Bratislave]. [Napísal Ondrej Sliacky; číta Alfréd Swan.]. Slovenský rozhlas, 2009.
 • O troch stromoch. [Príbeh na motívy staroanglickej legendy]. [Napísal Ondrej Sliacky; réžia: Viera Weidlerová; hovorí: Karol Machata.]. Slovenský rozhlas: (do) 2010. 10 min. Tri stromy. [Príbeh na motívy staroanglickej legendy]. [Napísal Ondrej Sliacky; réžia: Viera Weidlerová; hovorí: Karol Machata].  Slovenský rozhlas, 2013. 9 min.
 • Slovenské povesti z Novohradu 1/5. [Povesti zo stredného Slovenska: 1. O človeku, ktorý žije už tristo rokov. – 2. Zástera plná ruží. Povesť o svätej Alžbete. – 2. O zlatej rune. Premiéra – 3. O troch bratoch z Pukanca. – 4. O tureckom dukáte]. [Napísal a uvádza Ondrej Sliacky; réžia: Milena Lukáčová; čítajú Peter Rúfus a Oľga Solárová]. Vyrobil Slovenský rozhlas pre Rozhlas a televíziu Slovenska, 2012. 14 min, 2 x 13 min. a 12 min.

Pre deti a mládež – v Braillovom písme

 • Kohút a líška [Braillovo písmo] [Ondrej Sliacky; zo slov. orig. prel. Heather Trebatická]. Levoča: Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu, 2003. 150 s. v Braillovom písme. ISBN: 80-8047-466-X.

Pre deti a mládež – zvukové a obrazové nahrávky (LP, CD, DVD)

 • Janko Gondášik a Zlatá panna. Mlynárska dievčina. [Zvuková nahrávka]. [Podľa ľudových rozprávok Sama Czambela spracoval Ondrej Sliacky; účinkujú: Gustáv Valach, Karol Machata]. 1. vyd.  Bratislava: Opus, 1979. 1 gramofóvá platňa (LP) analog. 
 • Ako šiel vlčko do sveta. [Réžia: Vladimír Rusko, účinkuje Gustáv Valach, použitá hudba: frgamenty zo skladby Tadeáša Salvu Ozveny v hore]. 1. vyd. Bratislava: Opus, 1980. 1 gramofóvá platňa (LP). 47 min. Dostupné na internete: <TU>.
 • Tri kapsy. [Slovenské ľudové rozprávky: 1. Tri kapsy, 2. O dvoch bratoch, 3. Ako Kubo kravu predal, 4. Odkedy sa kačica hrúži do vody.]  [Zvuková nahrávka]. [Réžia Elena Matulayová; účinkujú: 1. Karol Machata, 2. Gustáv Valach, 3. Ján Kroner, 4. Zdena Grúberová]. Bratislava: Opus, 1983. 1 gramofóvá platňa (LP). 48 min. Dostupné na internete: <TU>.
 • O pastierovi a zakliatej princeznej. [1. strana:  1. O pastierovi a zakliatej princeznej, 2. O statočnom pastierovi, 3. Dobrák a jeho brat; 2. strana: 1. O kamenenom rybárovi, 2. Chudobný mládenec a mocný Hamadej.]. [Zvuková nahrávka]. [Réžia: Ľuba Vančíková, účinkujú: Božidara Turzonovová, Viera Strnisková, Eva Rysová, Karol Machata, Jozef Šimonovič]. Opus, 1987. 1 gramofóvá platňa (LP). 56 min.
 • Janko Gondášik a Zlatá panna. Mlynárska dievčina. [Strana A – 1. Janko Gondášik a zlatá panna; strana B – 2. Mlynárska dievčina]. [Zvuková nahrávka slovenských ľudových rozprávok zaznamenaných Samulelom Czambelom]. [Dramatizácia: Ondrej Sliacky; réžia: Elena Matulayová, hovoria: Gustáv Valach,  Karol Machata; dramaturg: Jozef Skovay,  hudobná réžia: Leoš Komárek,  zvuk: Ivan Jombík, hrá: OĽUN Čs. rozhlas na Slovensku, štúdio Bratislava]. Bratislava: Opus, 1989. 1 gramofónová platňa (LP). 53 min. 13. sek. (25 min. 2 sek. a 28 min. 11 sek.). Dostupné na internete: 1. <TU> a 2. <TU>.
 • HEREC, Ondrej: Dobre organizovaný netvor [ elektronický zdroj]. Hviezdoslav v interpretáciách. [Zostavil a edične pripravil Ján Zambor]. Kontinuita a diskontinuita. [Braňo Hochel]. Kukučín v interpretáciách. [Zostavil a edične pripravil Ján Gbúr]. Pamodaj šťastia rozprávka. [Zostavil Ondrej Sliacky]. Rozhovory... po rokoch. [Ľuboš Jurík]. Túžba le Désir. [Lýdia Vadkerti-Gavorníková]. V poschodovom labyrinte. [Viliam Marčok]. Ženy píšu poéziu, muži tiež. [Derek Rebro]. Bratislava: Literárne informačné centrum, 2012. 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
 • O rybárovi a zlatej rybke. Rybka so zlatou korunkou. [O rybárovi a zlatej rybke – na motívy rozprávky A. S. Puškina napísala Mája Granecová Glasnerová, réžia: Karol Spišák, účinkujú: Žofia Martišová, Rudo Kraus, Božena Slabejová, Eva Matejková, scénická hudba Milan Dubovský; Rybka so zlatou korunkou – napísal Rudo Moric, scenár: Ondrej Sliacky, réžia: Oľga Janíková, Účinkujú: Pavol Mikulík, Elena Dulková-Landlová, Vladimír Durdík, Viera Richterová, scénická hudba: Svetozár Štúr]. Banská Bystrica: – Opus, a. s., 2015. 1 kompaktný disk (CD).
 • Drevená krava. O pastierovi a zlatej princeznej. [Dramatizované rozprávky]. [Drevená Krava – na námet ľudovej rozprávky zo zbierky Pavla Dobšinského napísal Ivan Stanislav, na námet ľudovej rozprávky napísal Ondrej Sliacky; Načítal Ondrej Sliacky]. 2 časti. Levoča: Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu – (prevzaté) Banská Bystrica: Opus, a. s., 2015. 1 elektronický optický disk (CD-ROM). ISBN: 978-80-18-03747-8. 75 min.
 • Drevená krava. O pastierovi a zlatej princeznej. [Drevená Krava – Na námet ľudových rozprávok zo zbierky Pavla Dobšinského napísal Ivan Stanislav, réžia: Ivan Stanislav, scénická hudba Ali Brezovský, účinkujú: Gustáv Valach, Karol Čálik, Marián Gallo, Andrea Bugošová a i., ilustr. na obálke: Zdena Vojtková; 1. O pastierovi a zakliatej princeznej, 2. O statočnom pastierovi, 3. Dobrák a jeho brat, 4. O skamenenom rybárovi, 5. Chudobný mládenec a mocný Hamadej – Na námet ľudovej rozprávky napísal Ondrej Sliacky, réžia: Ľuba Vančíková, účinkujú: Božidara Turzonovová, Viera Strnisková, Eva Rysová, Karol Machata a i., autor skladby Vrkoč Váhu: Ivan Dubecký, ilustr. na obálke: Blanka Votavová] Banská Bystrica: Opus, a. s., 2014. 1 kompaktný disk (CD), 1 hod. 15 min. 5 sek. Edícia: Najkrajšie rozprávky II.; 21.
 • Hovoriaci vtáčik: Slovenské ľudové rozprávky v podaní Ondreja Sliackeho. [elektronický zdroj]: [Čítajú: dobrovoľníci VSE]. Levoča: Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu, 2015. 1 elektronický optický disk (CD-ROM). ISBN 978-80-18-03495-8.
 • Mlynček. Tri kapsy. [Mlynček – Na námet ľudových rozprávok zo zbierky Pavla Dobšinského napísal Ivan Stanislav, réžia: Ivan Stanislav, hovoria: Gustáv Valach,  Viliam Polónyi, Jaroslav Rozsíval a i., Scénická hudba Ali Brezovský; ilustr. na obálke: Zdena Vojtková; 1. Tri kapsy, 2. O dvoch bratoch, 3. Ako Kubo kravu predal, 4. Odkedy sa kačica hrúži do vody – Na námet slovenských ľudových rozprávok napísal Ondrej Sliacky, réžia a dramaturgia: Elena Matulayová, hovoria: Karol Machata,  Gustáv Valach, Jozef Kroner a i., scénická hudba: Svetozár Stračina; ilustr. na obálke: Svetozár Mydlo]. Banská Bystrica: – Opus, a. s., 2015. 1 kompaktný disk (CD). 1 hod., 9 min, 48 sek. (21. min. 37 sek. + 47 min. 58 sek.) Edícia: Najkrajšie rozprávky II.; 25.
 • Ako v Ťarbákove kosu, kohúta a kocúra kupovali. Janko Gondášik a Zlatá panna. [1. Ako v Ťarbákove kosu, kohúta a kocúra kupovali – na motívy ľudovej rozprávky napísal Ivan Stanislav, réžia: 1. Ivan Stanislav, účinkujú: Michal Dočolomanský, Vladimír Durdík, Emil Horváth, scénická hudba: Viktor Szarka; 2. Janko Gondášik a Zlatá panna – spracované podľa ľudových rozprávok Sama Czambela – napísal Ondrej Sliacky, réžia: Elena Matulayová, scénická hudba: Ivan Dubecký; účinkuje Gustáv Valach]. Banská Bystrica: Forza music, s. r. o. – Opus, a. s., 2015. 1 kompaktný disk (CD). 51 min, 14 sek. Edícia: Najkrajšie rozprávky II.; 29.

Próza

 • Hodiny s niklovou retiazkou. [poviedka]. In: To bola vojna. [Zbierka poviedok piatich autorov na tému vojny]. [Autori: Viera Švenková, Peter Kováčik, Peter Ševčovič, Ján Štiavnický, Ondrej Sliacky; Ilustr. Igor Rumanský]. Bratislava. Mladé letá, 1975. 184 s.

PREKLADY DIEL AUTORA

 • Jak se vlček vydal do světa. [preklad zo sloven. orig. Sliacky, Ondrej: Ako šiel vlčko do sveta] 2. vyd. Praha: Albatros, 1983. 31 s. Edícia: Korálky 135
 • NĚMCOVÁ, Božena: Serebrjanaja kniga skazok. [Vera Petrova, Ondrej Sliacky; Ilustr.: Štefan Cpin]. 1. vyd. Bratislava: Pravda, 1985. 215 s.
 • O zakleté žabě. [Zo sloven. orig. Sliacky, Ondrej: O zakliatej žabe prelož.: Dagmar Klementova, Hana Prošková]. Praha: Albatros, 1985. 95 s.
 • MORIC, Rudo: Povidala Jezci Mama. [Prelož. Jindřich Hilčr; doslov Ondrej Sliacky]. Praha: Albatros, 1986. 221 s.
 • PODJAVORINSKÁ, Ľudmila: Išli svrčky poza bučky. [Zostavil a doslov napísal Ondrej Sliacky; ilustr. František Blaško]. Bratislava: Mladé letá, 1986. 134 S.
 • MORIC, Rudo: Das Rehkitz Hörnchen. [Ondrej Sliacky, Eliška Jelínková; Ilustr.: Karel Beneš]. 1., Ausgabe. Bratislava: Mladé letá, 1986. 127 s.
 • Zolotaja muzyka: Kniga stichov slovackich poetov. [Sost. Ondrej Sliacky; Per. J. Vronskij, G. Kružkov, D. Samojlov; Predisl. G. Kružkov ; Chudož. R. Volskij]. 1. izd. Moskva: Detskaja literatura, 1986. 144 s.
 • Das Christkind. [ilustr. Vlasta Baránková; zo slov. orig. Sliacky, Ondrej: Jezuliatko do nem. preložil Pawol Völkel]. 1., Aufl. Bratislava: Mladé letá, 1990. 12 s. ISBN: 3-7420-0701-7.
 • Bože dzěco. [ilustr. Vlasta Baránková; zo slov. orig. Sliacky, Ondrej:Jezuliatko preložil Pawol Völkel]. 1. vyd. Bratislava: Mladé letá – Budyšin: Domowina, typ. (Grafobal Skalica), 1990. 12 s. ISBN: 3-7420-0700-9.
 • Un veliero per le stelle: viaggio attraverso la letteratura slovacca per l'infanzia. [A cura di Ondrej Sliacky; traduzione di Matej Dusik]. Pasian di Prato: Campanotto, 1997. 96 s.
 • Un veliero per le stelle: autori slovacchi per i bambini. [A cura di Ondrej Sliacky; traduzione di Sergio Bozzi con la collaborazione di Dagmar Sabolová; illustratori: Maja Dusíková... [et al.]. Pasian di Prato: Campanotto Editore, 1997. 134 s.
 • Kohút a líška: Ezopské bájky. [v podaní Ondreja Sliackeho; anglický preklad zo slovenského originálu: Heather Trebatická; ilustroval Svetozár Mydlo]. Bratislava: Mladé letá, 2002. 119 s. ISBN: 80-06-01183-4.
 • Kohout a liška: Ezpovy bajky. [Vypráví Ondrej Sliacky; anglický překlad zo sloven. originálu: Heather Trebatická; český překlad zo sloven. originálu: Kateřina Závadová; ilustrace Svetozár Mydlo]. Bratislava: Mladé letá, 2002. 119 s. ISBN: 80-06-01184-2.

EDITORSKÁ ČINNOSŤ

 • Ako dočiahnuť slnko. [Zostavil Ondrej Sliacky; ilustr. Miroslav Cipár]. 1. vyd. Banská Bystrica: Stredoslovenské vydavateľstvo, 1968. 53 s.
 • Dcérka a mať: Antológia slovenskej poézie pre deti. [Zostavil Ondrej Sliacky]. Bratislava: Mladé letá, 1968. 188 s.
 • Básnický rok Márie Rázusovej-Martákovej. [Zostavil  Ondrej Sliacky]. Bratislava: LITA, 1972. 59 s.
 • Kytica vďaky: Zborník poézie a prózy k 30. výr. oslobodenia Československa Sovietskou armádou. [Zostavil  Ondrej Sliacky]. Bratislava: Lita, 1974. 70 s.
 • Oslávme básňou: Verše o SNP a o oslobodení Československa Sovietskou armádou. [Zost. Ondrej Sliacky; úvod: Ján Turan; ilustr. Jozef Šturdík]. Bratislava: Mladé letá, 1974. 186 s.
 • RÁZUSOVÁ-MARTÁKOVÁ, Mária: Vyznania [Zostavil, edične pripravil, doslov a poznámky napísal Ondrej Sliacky]. 1. vyd. Bratislava: Tatran, 1976. 159 s.
 • Pozvanie na slávnosť: Scénická kompozícia... (Z tvorby Ladislava Novomeského a Johna Reeda). [Zostavil Ján Donoval]. Bratislava: Lita, 1977, 33 s. (65 s.)
 • Vetrík od východu. [Zost. Ján Donoval]. Bratislava: Lita, 1977. 44 s.
 • Slovo ľudu: Zborník poézie... [Zostavil Ján Donoval]. Bratislava: Lita, 1978. 53 s.
 • Zlatá muzika: Antológia slovenskej poézie. [Zostavil a portréty autorov napísal Ondrej Sliacky; ilustrovala Maja Dusíková]. 1. vyd. Bratislava: Mladé letá, 1980. 196 s.
 • RÁZUSOVÁ-MARTÁKOVÁ, Mária: Jarné vtáča: Výber z poézie a prózy pre deti. [Zostavil a doslov napísal Ondrej Sliacky; ilustroval Alojz Klimo]. 1. vyd. Bratislava: Mladé letá, 1980. 168 s.
 • MORIC, Rudo: Oheň z oceľového Hurbana. [Zost. Ondrej Sliacky; ilustr. Oto Lupták].
 • 1. vyd. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1981. 245 s.
 • MORIC, Rudo: Rozprávky z lesa. [Editor Ondrej Sliacky; ilustr. Mirko Hanák]. 2. vyd. Bratislava: Mladé letá, 1981. 159 s.
 • Hviezda tvojho šťastia: Zborník mladých slovenských básnikov... [Zostavil Ján Donoval]. 1. vyd. Bratislava: Lita, 1981. 45 s.
 • Ohníky Tvojich rubínových hviezd: Zborník slovenskej poézie a prózy... [Zostavil Ján Donoval]. 1. vyd. Bratislava: Lita, 1981. 69 s.
 • MORIC, Rudo: Z poľovníckej kapsy. [Editor Ondrej Sliacky; ilustroval Mirko Hanák]. 8. vyd. Bratislava: Mladé letá, 1982. 215 s. Edícia: Klub mladých čitateľov.
 • MORIC, Rudo: Parožtekovci. [Zostavil Ondrej Sliacky; ilustrátor: Karel Beneš]. 1. vyd. Bratislava: Mladé letá, 1982. 127 s.
 • PODJAVORINSKÁ, Ľudmila: Zajko Bojko. [Text upravila Mária Ďuríčková; ilustroval Ondrej Zimka; editor Ondrej Sliacky]. 2. vyd. Bratislava: Mladé letá, 1982. 96 s.
 • PRETTE, M. C. – Capaldo, A.: Tvorivosť, tvar, farba. [Dielo talianských autorov o výtvarnom umení a o umeleckej tvorivosti] [Výber z poézie a registre zostavil Ondrej Sliacky; z tal. orig. preložila Anna Škorupová]. 1. vyd. Bratislava: Mladé letá, 1979. 320 s.; 2. vyd., 1982.
 • CÍGER-HRONSKÝ, Jozef: Slnovratka.  [Zostavil a doslov napísal Ondrej Sliacky; ilustroval Igor Rumanský; text upravil Ivan Kupec] 1. vyd. Bratislava: Mladé letá, 1983. 237 s.; 2. vyd. [Ilustrácie: Pauličková Danica], 1997. ISBN: 80-06-00834-5; 3. vyd. [Ilustrácie: Pauličková Danica], 2006. ISBN: 80-10-01100-2.
 • Kubo dostal nápad: Antológia humoristickej poézie. [Zostavil  Ondrej Sliacky; ilustrácie Ondrej Zimka]. 2. rozš. vyd. Bratislava: Mladé letá, 1983. 127 s.
 • KRÁĽ, Fraňo: Čenkovej deti. [Úvod napísal a text pripravil Ondrej Sliacky; ilustroval Štefan Cpin]. 9. vyd. Bratislava: Mladé letá, 1983. 128 s. ISBN: 80-06-00142-1; 10. vyd., 1989. 123 s. ISBN: 80-06-00142-1. Edícia: Klub mladých čitateľov. Mimočítanková lit. pre ZŠ.
 • ŠIKULA, Vincent: Prázdniny so strýcom Rafaelom. [Editor Ondrej Sliacky; doslov napísal Ján Turan; ilustrátor: Štefan Cpin]. 4. vyd. Bratislava: Mladé letá, 1983. 144 s.
 • Vôňa domova. [výber poézie].  [Zostavil Ondrej Sliacky; ilustr.: Blanka Votavová; doslov: Anna Krausová]. 1. vyd. Bratislava: Mladé letá, 1984. 99 s.
 • ŠIKULA, Vincent: Pán horár má za klobúkom mydleničku. [Editor Ondrej Sliacky; ilustrácie Štefan Cpin]. 2. vyd. Bratislava: Mladé letá, 1985. 79 s.
 • Ten zázračný deň: Zborník k 40. výročiu oslobodenia. [Zostavil Ondrej Sliacky]. 1. vyd. Bratislava: Lita, 1985. 73 s.
 • Tridsať rokov slovenskej socialistickej literatúry pre deti a mládež 1945 – 1975: Zborník referátov z konferencie, ktorú usporiadali Kruh priateľov detskej knihy na Slovensku, vydavateľstvo Mladé letá, Literárnovedný ústav SAV, Katedra slovenského jazyka. [Zostavil Ondrej Sliacky; Stanislav Šmatlák, Ondrej Sliacky, Henrich Pifko, Zlatko Klátik, Ján Sedlák, Lýdia Kyseĺová, Marián Veselý, František Holešovský, Ľubomír Krátky, Eugen Mešša, Vlasta Ulrichová, Elena Zigová]. 1. vyd. Bratislava: Mladé letá, 1977. 183 s.
 • MORIC, Rudo: Detstvo tohto času: Výber z literárnej publicistiky. [Zostavil a doslov napísal Ondrej Sliacky]. Bratislava: Mladé letá, 1986. 186 s.
 • PODJAVORINSKÁ, Ľudmila: Išli svrčky poza bučky. [Ondrej Sliacky, František Blaško, Igor Imro, Ondrej Sliacky] 1. vyd. Bratislava: Mladé letá, 1986. 135 s.
 • Zlaté Slniečko. [Zost. Ondrej Sliacky; predsl. nap. Milan Rúfus; Ilustr. kolektív autorov: Ondrej Mariássy, Miroslav Cipár, Alojz Klimo, Blanka Votavová, Martin Kellenberger, Jozef Cesnak, Ján Dressler, Ľuba Končeková-Veselá, Ľuba pozri Končeková-Veselá Veselá-Končeková, Ondrej Zimka]. 1. vyd. Bratislava: Mladé letá, 1987. 216 s.
 • More vo fľaštičke: Výber zo svetovej, českej a slovenskej autorskej rozprávky. [Zostavil Ondrej Sliacky; ilustr. Dušan Kállay; z rozličných originálov preložil autorský kolektív]. 1. vyd. Bratislava: Mladé letá, 1984. 224 s.; 2. vyd., 1988.
 • KRÁĽ, Fraňo: Jano.  [Text pripravil Ondrej Sliacky; doslov napísal Zlatko Klátik; ilustr.: Štefan Cpin].  10. vyd. Mladé letá, 1982. 60 s.; 11. vyd., 1985. Edícia: Vybrané spisy F. Kráľa; 12., zrev. vyd. Bratislava: Mladé letá, 1989. 60 s. ISBN: 80-06-00003-4. Edícia: Klub mladých čitateľov; [Úvod napísal a text pripravil Ondrej Sliacky; Ilustr.: Štefan Cpin] 1. vyd (v Ikare). Bratislava: Ikar, 2002. 53 s. Edícia: Zlatý fond literatúry pre deti a mládež. ISBN: 80-551-0291-0.
 • MORIC, Rudo: Rybka so zlatou korunkou. [Zost. a dosl. nap. Ondrej Sliacky; ilustr.: Vladimír Machaj]. 1. vyd. Bratislava: Mladé letá, 1990. 196 s. ISBN: 80-06-00211-8.
 • MORIC, Rudo: Srnček Parožtek. O dvoch mravcoch Pobehajcoch. [Editor: Ondrej Sliacky, ilustrácie: Jozef Baláž, Eugénia Lehotská]. 1. vyd. Bratislava: Mladé letá, 1990. 47 s. ISBN: 80-06-00212-6.
 • Zlatá panna: Slovenské rozprávky zo zbierok Sama Czambela. [Zostavil, autor doslova; autor poznámok Ondrej Sliacky; ilustr. Klára Šmídová]. 1. vyd. Bratislava: Mladé letá, 1993. 143 s. ISBN: 80-06-00451-X.
 • Bibiana: Revue o umení pre deti a mládež. Bratislava: Bibiana, 1993 – 2016. ISSN 1335-7263. Dostupné na internete: .
 • Život a dielo Augusta Horislava Škultétyho 1819 – 1892. [Zostavil a napísal text Rozprávkové odkliatie...]. 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského, 1994. 178 s. ISBN: 80-223-0654-1.
 • PODJAVORINSKÁ, Ľudmila: Išli svrčky poza bučky. [Autor doslovu Ondrej Sliacky; ilustroval František Blaško]. Bratislava: Mladé letá, 1994. 2. vyd. 134 s.
 • Studnička: Čítanka pre 2. ročník základných škôl. [Zostavil Ondrej Sliacky; ilustrácie: Daniela Ondreičková]. Bratislava: Media Trade – Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1996. 95 s. ISBN: 80-08-01246-3.; 2. vyd. 95 s. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1998. ISBN: 80-08-02715-0.
 • ŠMATLÁK, Stanislav: Dejiny slovenskej literatúry 1 (9. – 18. storočie). [zodp. red. Ondrej Sliacky]. 2. vyd. (1. v NLC). Bratislava: Národné literárne centrum – Dom slovenskej literatúry, 1997. 359 s. ISBN: 808887811X.
 • JARUNKOVÁ, Klára: Tulák. [Doslov napísal Ondrej Sliacky; ilustrácie Dana Zacharová]. 6. vyd., v Dileme 1. Bratislava: Dilema, 2002. 114 s. ISBN: 80-968413-0-0. Edícia: Knihy Dilemy.
 • KRÁĽ, Fraňo: Čenkovej deti. [Úvod napísal Ondrej Sliacky; ilustrácie Štefan Cpin]
 • 1. vyd. (v Ikare) Bratislava: Ikar, 2002. 104 s. ISBN: 80-551-0290-2.
 • ONDREJOV, Ľudo: Zbojnícka mladosť. [Doslov napísal Ondrej Sliacky; ilustroval Ľubomír Kellenberger]. 1. vyd. (v Ikare). Bratislava: Ikar, 2002. 188 s. ISBN: 80-551-0381-X.
 • RÁZUS, Martin: Maroško. [Úvod napísal Ondrej Sliacky; ilustroval Jozef Baláž]. 1. vyd. Bratislava: Ikar, 2002. 214 s.
 • VANSOVÁ, Terézia: Sirota Podhradských. [predslov Ondrej Sliacky; ilustrácie Jozef Baláž]. Bratislava: Ikar, 2002. 188 s. ISBN: 80-551-0294-5.
 • ZELINOVÁ, Hana: Jakubko. [ilustrácie: Vladimír Machaj; doslov: Ondrej Sliacky]. 1. vyd. Bratislava: Ikar, 2002. 53 s. ISBN: 80-551-0292-9.
 • ONDREJOV, Ľudo: Príhody v divočine. [Úvod napísal Ondrej Sliacky; ilustroval Ľubomír Kellenberger]. 1. vyd. Bratislava: Ikar, 2003. 263 s. ISBN: 80-551-0382-8.
 • Literárne dielo Jaroslavy Blažkovej. Zborník z vedeckej konferencie uskutočnenej 25. novembra 2003 na PdF UK v Bratislave za spoluúčasti BIBIANY, medzinárodného domu umenia. [Zostavil Ondrej Sliacky]. 2004. 280 s. ISSN 1335-7263.
 • RÚFUS, Milan: Dielo VII. (Kniha rozprávok, Studnička). [Edične pripravil a úvod napísal Ondrej Sliacky; ilustrácie Kamila Štanclová]. 1. vyd. Dunajská Lužná: MilaniuM, 2005. 173 s. ISBN: 80-89178-09-X.
 • Pamodaj šťastia, rozprávka: Pocta Pavlovi Dobšinskému 1828 – 1885: Vychádza k 180. výročiu narodenia Pavla Dobšinského a k 150. výročiu vydania Slovenských povestí. [Zostavil a napísal chronológiu života a diela P. Dobšinského Ondrej Sliacky) ]. 1. vyd. Bratislava: Literárne informačné centrum, 2008. 114 s. ISBN: 978-80-89222-49-0.
 • Čítanka Slniečka pre štvrtý ročník základných škôl a pre všetky deti. [Zostavil Ondrej Sliacky; obálka: Viera Fabianová]. 1. vyd. Bratislava: Literárne informačné centrum, 2008. 176 s. ISBN: 978-80-89222-62-9; 2. vyd., 2011. ISBN: 978-80-8119-043-8.
 • Hodnoty súčasnej slovenskej literatúry pre deti a mládež. [Zostavovateľ a vedúci redaktor Ondrej Sliacky]. 1. vyd. Bratislava: Literárne informačné centrum: Ústav filologických štúdií Pedagogickej fakulty UK, 2012. 160 s. ISBN: 978-80-8119-067-4.
 • ROJČEK, František: Snehuliačik šepol mame. [Zostavil a doslov napísal Ondrej Sliacky; ilustrovala: Katarína Ilkovičová]. Martin: Vydavateľstvo Matice slovenskej, 2014. 75 s. ISBN: 978-80-8115-188-0.
 • Slovenské povesti Márie Ďuríčkovej. [Zostavil, na vydanie pripravil a napísal úvod Ondrej Sliacky; ilustroval Peter Uchnár]. 1. vyd. Martin: Matica slovenská, 2014. 157 s. ISBN: 978-80-8128-120-4.
 • Slniečko: Umelecký mesačník pre žiakov 1. – 5. ročníka ZŠ. Bratislava: Mladé letá – Bratislava: Národné literárne centrum – Bratislava: Literárne informačné centrum. ISSN 0139-911X. 1969 – 2016.

OCENENIA

 • Prémia SLF za Bibliografiu slovenskej literatúry pre deti a mládež 1945 – 1964 (1966)
 • Prémia SLF za Slovník slovenských spisovateľov pre deti a mládež (1971)
 • Cena vydavateľstva Mladé letá za Slovník slovenských spisovateľov pre deti a mládež (1971)
 • Cena vydavateľstva Mladé letá za monografiu Slovenská literatúra pre deti a mládež v národnom obrodení (1974)
 • Cena vydavateľstva Mladé letá za knihu Odpusťte, mamička... (1975)
 • Prémia za debut na V. festivale slovenskej rozhlasovej hry v Piešťanoch za hru Vynes na horu svoj hrob, spoluautor Eugen Gindl (1977)
 • 1. cena na IV. celoštátnej prehliadke českých a slovenských rozhlasových hier za hru Vynes na horu svoj hrob, spoluautor Eugen Gindl (1977)
 • Odmena SLF za knihu poviedok Krásna modrá mušľa (1978)
 • Hlavná cena na VI. festivale pôvodnej slovenskej hry Hĺbkový rekord, spoluautor Eugen Gindl (1979)
 • 2. cena VI. celoštátnej prehliadky českej a slovenskej rozhlasovej hry za hru Na koľajniciach, spoluautor Eugen Gindl (1979)
 • Cena Zlatého mája za štúdiu Hodnotové kontúry slovenskej literatúry pre mládež (1980)
 • Cena vydavateľstva Mladé letá za knihu poviedok Papraďový kvet (1982)
 • Prémia SLF za knihu poviedok Šľachetný človek (1985)
 • Najkrajšie a najlepšie detské knihy jari, leta, jesene a zimy na Slovensku 1990 – Najkrajšia detská kniha jesene – za knihu Jezuliatko (1990)
 • Najkrajšie a najlepšie detské knihy jari, leta, jesene a zimy na Slovensku 1990 – Najkrajšia detská kniha zimy – za knihu Tri ohnivé kone (1990)
 • Bienále ilustrácií Bratislava 1995 – Zlaté jablko BIB; Najkrajšie knihy Slovenska 1994 – Cena Ministerstva kultúry SR za ilustrácie, diplom; Najkrajšie a najlepšie detské knihy jari, leta, jesene a zimy na Slovensku 1994 – Najkrajšia detská kniha jesene; Čestná listina IBBY 1996 – Čestná listina IBBY za ilustrácie za knihu Adam a Eva (1994)
 • Pocta Pavla Dobšinského udelená ministrom kultúry Slovenskej republiky (1995)
 • Najkrajšie knihy Slovenska 1996 – Cena Ministerstva kultúry SR za ilustrácie, diplom; Najkrajšie a najlepšie detské knihy jari, leta, jesene a zimy na Slovensku 1996 – Najkrajšia detská kniha jesene – za knihu Biblia pre deti a mládež – Čítanie zo Starého zákona (1996)
 • Cena Trojruža (1996)
 • Zázračný oriešok 2002 za rozhlasovú dramatizáciu biblického príbehu Za misu šošovice (2002)
 • Cena SLF za vedeckú a odbornú literatúru za Slovník slovenských spisovateľov pre deti a mládež (2005)
 • Najlepšia detská kniha jari za knihu Hovoriaci vtáčik: Slovenské ľudové rozprávky v podaní Ondreja Sliackeho (2008) –  Najkrajšie a najlepšie detské knihy jari, leta, jesene a zimy na Slovensku 2008
 • Cena ministra kultúry Slovenskej republiky za rok 2012  – za celoživotnú tvorbu pre deti a jeho výnimočný prínos do literárno-vednej činnosti v oblasti literatúry pre deti a mládež
 • Najlepšia detská kniha jesene za knihu Divy Slovenska nielen pre deti (2013) – Najkrajšie a najlepšie detské knihy jari, leta, jesene a zimy na Slovensku 2013.
 • Diplom Najkrajšie knihy Slovenska 2014 a ocenenie Najkrajšia detská kniha zimy za knihu Slovenské povesti Márie Ďuríčkovej (2014) – Najkrajšie a najlepšie detské knihy jari, leta, jesene a zimy na Slovensku 2014
 • Najlepšia detská kniha jesene za knihu Divy Slovenska nielen pre deti (2015) – Najkrajšie a najlepšie detské knihy jari, leta, jesene a zimy na Slovensku 2015

 

ŠTÚDIE A RECENZIE O AUTOROVOM DIELE, ROZHOVORY

Štúdie v monografiách a zborníkoch

 • OBERT, Viliam: Služobná cesta naprieč detskou literatúrou. In: Literatúra, diela, autori (z pozície čitateľa a interpreta). 1. vyd. Nitra: FF UKF, 2004. 198 s. ISBN: 8080507147.
 • STANISLAVOVÁ, Zuzana: Kontexty slovenskej literatúry pre deti a mládež. Prešov: Náuka, 1998. 183 s. ISBN 80-967602-3-8, s. 8, 53, 111, 146 – 147.
 • NOGE, Július: Literatúra v literatúre: Sondy do vzťahov literatúry pre deti a mládež k celku národnej literatúry. Bratislava: Mladé letá, 1988, 396 s. S. 22 – 24, 195 – 210, 322 – 324.
 • TUČNÁ, Eva: V gravitačnom poli adaptácie. In: Reflexie o literatúre pre mládež. Nitra: VŠPg, 1993. 206 s. ISBN 80-88738-11-3. Edícia Vysokej školy pedagogickej v Nitre.
 • POLIAK, j.: Rozhovory o literatúre pre mládež. Bratislava. 1. vyd. Mladé letá. 1978. 422 s. S. 339 – 350.
 • ŠTEFÁNIK, Ján: Ďalšie bibliografické dielo Dr. Ondreja Sliackeho v literatúre pre deti a mládež. In: Bibliografický zborník 1972. [Zredigoval Andrej Riško]. 1. vyd. Martin: Matica slovenská, 1973. 343 s. Edícia: Teória a dokumentácia bibliografie. Teória a metodika bibiografi. S. 307 – 316.
 • KÜNZEL, F. P.: Slowakises Kinder-und Jugendbuch-Lexikon. In: Süddeutsche Zeitung (München), 19. 2. 1971.
 • FÖLDVÁRIOVÁ, Anna: Miesto literatúry pre deti a mládež v slovenských a českých bibliografiách. In: Bibliografický zborník 1969,  1. [Zredigoval Blažej Laco]. 1. vyd. Martin: Matica slovenská, 1969. 263 s. Edícia: Teória a dokumentácia bibliografie
 • ŠTEFÁNIK, Ján: Bibliografia povojnovej slovenskej literatúry pre mládež. In: Bibliografický zborník 1969, 1. [Zredigoval Blažej Laco]. 1. vyd. Martin: Matica slovenská, 1969. 263 s. Edícia: Teória a dokumentácia bibliografie.

Recenzie a štúdie v periodikách

 • Divy Slovenska nielen pre deti alebo Vlastiveda ako lusk – Ondrej Sliacky. In: Knižná revue, roč. 24, 2014, č. 5. Dostupné na internete: <TU>.
 • KAČALA, Ján: Jazyk Divov Slovenska alebo Medzi povesťou a encyklopédiou. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 130, 2014, č. 6, s. 52 – 63.
 • KUDERJAVÁ, Mária: Ondrej Sliacky: Divy Slovenska nielen pre deti alebo Vlastiveda  ako lusk. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 130, 2014, č. 5, s. 126 – 128.
 • TKÁČIKOVÁ, Eva: Historicko-zemepisné vedomosti o súvekom Slovensku. Ondrej Sliacky: Divy Slovenska nielen pre deti alebo vlastiveda ako lusk. (Recenzia). In: Tvorba, roč. XXIV. (XXXIII.), 2014, č. 3, s. 35.
 • MRÁZ, Peter: Slovník slovenských spisovateľov pre deti a mládež. In: Knižná revue, roč. 19, 2009, č. 22, s. 11. Dostupné na internete: <TU>.
 • SVETOŇ, Ľuboš.: Od holúbkov po zvonec (Pavol Dobšinský – Ondrej Sliacky: Braček jelenček). In: Knižná revue, roč. 19, 2009, č. 8, s. 5.
 • STANISLAVOVÁ, Zuzana: To najlepšie zo Slniečka (Ondrej Sliacky, ed.: Čítanka Slniečka pre štvrtý ročník základných škôl a pre všetky deti). In: Knižná revue, roč. 19, 2009, č. 6, s. 5.
 • TKÁČIKOVÁ, Eva: Návraty k rodinným posedeniam. Čítanka Slniečka pre štvrtý ročník základných škôl a pre všetky deti. Zostavil Ondrej Sliacky. In: Tvorba, roč. XIX. (XXVIII.), 2009, č. 2, s. 39 – 40.
 • CHRENKOVÁ, Edita: Nový slovník slovenských spisovateľov (Slovník slovenských spisovateľov pre deti a mládež – Ondrej Sliacky a kolektív). In: Knižná revue, roč. 16, 2006, č 3. Dostupné na internete: <TU>.
 • ŠIKULOVÁ, Anna: O Slovníku slovenských spisovateľov pre deti a mládež. In: Spravodajca LIC, 2005, č. 2. In: Literárne informačné centrum [online]. Dostupné na internete: <TU>.
 • BŽOCH, Jozef: Z časopisu vzniká lexikón spisovateľov pre deti. In: SME, 12. 8. 2004, s. 22.
 • ŠAH: Ondrej Sliacky. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 117, 2001, č. 7 – 8, s. 317.
 • STANISLAVOVÁ, Zuzana: Biblia pre deti a mládež. In: Verbum, roč. 10, 1999, č. 4, s. 100 – 101.
 • STANISLAVOVÁ, Zuzana: Viac než len príbeh. In: Literárny týždenník, roč. 12, 1999, č. 15, s. 10.
 • STANISLAVOVÁ, Zuzana: Sebarealizácia rozprávkara (K adaptáciám Czambelových rozprávok). In: Bibiana, roč. 3, 1995, č. 3, s. 54 – 57.
 • URBANOVSKÝ, Milan: [Bez názvu, rec. Sliacky, Ondrej: Dejiny slovenskej literatúry pre deti a mládež do roku 1945]. In: Komenský: Časopis pro učitele základní školy, roč. 117, 1992 – 1993, č. 1 – 2, s. 45.
 • GERMUŠKOVÁ, Marta: [Bez názvu, rec. Sliacky, Ondrej: Dejiny slovenskej literatúry pre deti a mládež do roku 1945]. In: Komenský: Časopis pro učitele základní školy, roč. 116, 1991 – 1992, č. 1, s. 47.
 • BÍLIK, René: Nad prvými Dejinami. In: Slovenské pohľady, roč. 107,  1991, č. 5, s. 133 – 135.
 • HEŘMAN, Zdeněk: Účty s minulostí. [rec. Sliacky, Ondrej: Dejiny slovenskej literatúry pre deti a mládež do roku 1945]. In: Tvar 2, 1991, č. 17, s. 15.
 • OBERT, Viliam: Viac o lesku než biede. In: Nové knihy, 1991, č. 11, s. 3.
 • PATERA, Ludvík: Dejiny slovenskej literatúry do roku 1945. In: Zlatý máj, roč. 35, 1991, č. 5, s. 304 – 305.
 • URBANOVSKÝ, Milan: [Bez názvu – rec. Zlaté slniečko. Zostavil Ondrej Sliacky.] In: Komenský: Časopis pro učitele 1. stupně základní školy, roč. 114, 1989 – 1990, č. 7, s. 448.
 • TUČNÁ, E.: O zakliatej žabe. In: Zlatý máj, roč. 26, 1982, č. 8, s. 503 – 504.
 • JURČO, M.:  Relatívne zavŕšený obraz. In: Práca, 7. 9. 1978.
 • OBERT, Viliam: Krásna modrá mušľa. In: Romboid, roč. 13, 1978, č. 1, s. 76 – 78.
 • BÁTOROVÁ, Mária: Krásna modrá mušľa. In: Nové knihy, 1977, č. 49, s. 4.
 • MIKULA, Valér: Altamira v obyvačke. In: Nové knihy, 1977, č. 11, s. 6.
 • NOGE, Július: Altamira. In: Zlatý máj, roč. 21, 1977, č. 5, s. 353 – 355.
 • ANDRUŠKA, Peter: Čo je v človeku krásne. In: Romboid, roč. 9, 1974, č. 11, s. 40 – 41.
 • KRAUS, Cyril: Literatúra pre deti a mládež v národnom obrodení. In: Slovenská literatúra, roč. 21, 1974, č. 4, s. 406 – 408.
 • NOGE, Július: Od reči k Rečňovankám. In: Romboid, roč. 9, 1974, č. 1, s. 52 – 54.
 • ŠTEVČEK, Pavol: Odpusťte, mamička... In: Zlatý máj, roč. 18, 1974, č. 9, s. 632 – 633.
 • BOB, Jozef: Literatúra pre deti a mládež v národnom obrodení. In: Zlatý máj, roč. 17, 1973, č. 10, s.  707 – 709.
 • ZAPLETAL, Zdeňek: Ondrej Sliacky a kol.: Slovník slovenských spisovateľov pre deti a mládež. In: Komenský: Časopis pro učitele 1. až 5. ročníku ZDŠ, roč. 96, 1971 – 1972, č. 9, s. obálka 3 – 4.
 • JURČO, Milan: Podnety z faktov. In: Zlatý máj, roč. 15, 1971, č. 1, s. 26 – 28.
 • JURČO, Milan: Zvonenie pred syntézou. In: Zlatý máj, roč. 15, 1971, č. 3, s. 162 – 166.
 • MELICHER, Jozef: Dobrá lexikografická publikácia. In: Slovenské pohľady, roč. 87, 1971, č. 3, s. 148 – 150.
 • PETRÍK, Vladimír: Slovník slovenských spisovateľov pre deti a mládež. In: Knižný magazín: Informačný bulletin. Bratislava: Slovenský knižný veľkoobchod. 1971,  č. 1, s. 27.
 • TENČÍK, František: Nová bibliografická práce Ondreje Sliackeho. In: Zlatý máj, roč. 15, 1971, č. 4, s. 261.
 • KLÁTIK, Zlatko: Úvahy nad bibliografiou. In: Zlatý máj, roč. 10, 1966, č. 6, s. 350 – 352.
 • WLACHOVSKÝ, Karol: Prvá splátka dlhu. In: Kultúrny život, roč. 21, 1966, č. 20, s. 5.

Rozhovory

 • DVOŘÁKOVÁ, Helena: Sliacky: Dobšinský je mojou celoživotnou láskou. In: Žurnál.Pravda.SK [online]. Uverejnené: 29. 3. 2014. [Citované 18. 7. 2016]. Dostupné na internete: <TU>.
 • KOVÁČOVÁ, Alžbeta: Literárny vedec Ondrej SLIACKY o Martinovi Kukučínovi: Národu som dal, čo bolo jeho... In: Knižná revue [online]. [Citované 18. 7. 2016]. Dostupné na internete: <TU>.
 • SLIACKY, Ondrej: Rozprávka nevznikla, aby sme ňou uspávali deti, ale aby prebúdzala dospelých. [Autor: www.mojanajkniha.sk]. In: STV – Moja naj kniha  [online]. [Citované 18. 7. 2016]. Dostupné na internete: <TU>.

BIOGRAFICKÉ A BIBLIOGRAFICKÉ ÚDAJE

Personálna bibliografia

 • Ondrej Sliacky: bibliografický leták. [Zostavila: Katarína Donovalová]. Banská Bystrica: Okresná knižnica, 1996. 12 s.
 • Ondrej Sliacky: bibliografický leták. [Autorka: Marcela Feriančeková]. Liptovský Mikuláš: Knižnica G. F. Belopotockého, 2001. [2] s.
 • Výberová personálna bibliografia Ondrej Sliacky – Pedagogická fakulta Univerzity komenského v Bratislave. [Zostavili: Mgr. Antonia Bartošová, Mgr. Katarína Janečková]. Bratislava: Akademická knižnica PdF UK v Bratislave, 2016. 96 s. Dostupné z internetu: <TU>.
 • Zamestnanci. In: Univerzita Komenského v Bratislave [online]. [Citované 18. 7. 2016]. Dostupné z internetu: <TU>.

Encyklopédie, slovníky, monografie, zborníky

 • SLIACKY, Ondrej. In: MAŤOVČÍK, Augustín, a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia. 1. vydanie. Bratislava – Martin: Vydavateľstvo SSS a SNK, 2001. 527 s. ISBN 80-8061-122-X (VSSS, Bratislava), ISBN 80-89023-08-8 (SNK, Martin), s. 413.
 • SLIACKY, Ondrej. In: MIKULA, Valér, a kol.: Slovník slovenských spisovateľov. 1. vyd. [v Kaligrame]. Kaligram & Ústav slovenskej literatúry SAV, 2005. 656 s. ISBN 80-7149-801-7. S. 494 – 495.
 • SLIACKY, Ondrej. In: MIKULA, Valér, a kol.: Slovník slovenských spisovateľov. 1. vyd. Nakladateľstvo Libri, 2000. 526 s. ISBN 80-85983-56-7. S. 397 – 398.
 • SLIACKY, Ondrej. In: Encyklopédia slovenských spisovateľov. 2. zv.: P – Ž.  [Napísal kolektív autorov pod vedením PhDr. Karola Rosenbauma, DrSc.]. 1. vyd. Bratislava: Vydavateľstvo Obzor, n. p., 1984. 536 s. S. 112, 113.
 • SLIACKY, Ondrej. In: SLIACKY, Ondrej, a kol.: Slovník slovenských spisovateľov pre deti a mládež: M – Ž. Bibiana: Revue o umení pre deti a mládež [online], roč. XI, č. 3 – 4/2004. Dostupné z internetu: <TU>.
 • ŠIMŮNKOVÁ, Lucie: Zlatý máj – časopis o umění a literatuře pro děti a mládež a osobnost Z. K. Slabého  [Diplomová práce]. Univerzita Karlova v Praze: Fakulta sociálních věd: Institut komunikačních studií a žurnalistiky. Praha 2013. 133 s. In: Univerzita Karlova v Praze: Repozitář záverečných prací [online]. [Citované 18. 7. 2016]. Dostupné na internete: <TU>
 • ZELENKOVÁ, Anna: Výberová bibliografia slovenskej literatúry v českom prostredí (1990 – 1995) [online]. [Citované 18. 7. 2016]. In: POSPÍŠIL, Ivo – ZELENKA, Miloš – ZELENKOVÁ, Anna: Třináct let po = Trinásť rokov po. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Ústav slavistiky Filozofické fakulty, 2006, ISBN: 80-210-4180-3, s. 315 – 373. Dostupné na internete: <TU>.

Internetové zdroje

 • Ondrej Sliacky. In: Literárne informačné centrum: Slovenskí spisovatelia [online]. [Citované 21. 2. 2016]. Dostupné na internete: <TU>.
 • Ondrej Sliacky (* 30. 7. 1941 Podlavice). In: Bibiana: Digitála Bibiana [online]. [Citované 18. 7. 2016]. Dostupné na internete: <TU>.
 • Sliacky, Ondrej. In: Slovenská národná knižnica v Martine: online katalóg [online]. [Citované 21. 2. 2016]. Dostupné na internete: <TU>.
 • Donoval, Ján. In: Slovenská národná knižnica v Martine: online katalóg [online]. [Citované 21. 2. 2016]. Dostupné na internete: <TU>.
 • Sliacky, Ondrej. In: ŠVK Košice [online]. [Citované 21. 2. 2016]. Dostupné na internete: <TU>.
 • Donoval, Ján. In: ŠVK Košice [online]. [Citované 21. 2. 2016]. Dostupné na internete: <TU>.
 • Sliacky, Ondrej. In: Univerzitná knižnica Bratislava: Katalóg UKB [online]. [Citované 21. 2. 2016]. Dostupné na internete: <TU>.
 • Donoval, Ján. In: Univerzitná knižnica Bratislava: Katalóg UKB [online]. [Citované 21. 2. 2016]. Dostupné na internete: <TU>.
 • Biblické príbehy – Starý zákon 1/86? In: Panáček v říši mluveného slova: Stránky přátel rozhlasových her a mluveného slova vůbec [online]. [Citované 18. 7. 2016]. Dostupné na internete: <TU.
 • Ondrej Sliacky. In: Panáček v říši mluveného slova: Stránky přátel rozhlasových her a mluveného slova vůbec [online]. [Citované 18. 7. 2016]. Dostupné na internete: <TU>.
 • Ondrej Sliacky. In: Wikipédia: Slobodná encyklopédia [online]. [Citované 2. 6. 2016]. Dostupné na internete: <TU>.
 • Programy pre deti a mládež – Rozprávky. In: RTVS [online]. [Citované 18. 7. 2016]. Dostupné na internete: <TU>.
 • Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove: Výstup z katalógu publikačnej činnosti: 01.10.2014. In: Domov/Pedagogická fakulta/Katedry/Katedra komunikačnej a literárnej výchovy/Členovia katedry/prof. PhDr. Zuzana STANISLAVOVÁ, CSc./Publikačná činnosť [online]. [Citované 18. 7. 2016]. Dostupné na internete: <ZU>.