BLAHA, Jozef

BLAHA, Jozef

[*16. 12. 1932 Chlebnice (okres Dolný Kubín)]

Jozef Blaha, prom. ovocinár, pôdohospodár, úradník, spisovateľ, publicista, novinár, sa narodil 16. decembra 1932 v Chlebniciach v okrese Dolný Kubín. Žije a tvorí v Novej Bani.

Ľudovú školu vychodil v rodnej obci. Postupne absolvoval denným alebo diaľkovým štúdiom päť druhov poľnohospodárskych škôl: Poľnohospodárske odborné učilište vo Veselom pri Piešťanoch, Včelárstvo v Liptovskom Hrádku, Agronómiu a zootechniku v Pruskom pri Ilave, Strednú vinohradnícko-ovocinársku školu v Modre a posledné nadstavbové štúdium ukončil promóciou na Vysokej škole poľnohospodárskej v Nitre, odbor ovocinársky a záhradnícky odborník, u profesora Ivana Hričovského. Medzitým študoval pedagogiku a psychológiu na Pedagogickom inštitúte v Banskej Bystrici, navštevoval odbor sprievodcovstvo cestovného ruchu pre zahraničie na Fakulte ekonomiky a cestovného ruchu v Banskej Bystrici. Absolvoval štyri semestre žurnalistiky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, potom pokračoval dvojročným diaľkovým štúdiom pre šéfredaktorov novín v Prahe-Roztěži.

Po celý život pracoval v rezorte pôdohospodárstva. Bol agronómom pre špeciálne plodiny, pôsobil v oblasti ovocinárstva, zeleninárstva, rastlinolekárstva a v oblasti výskumu a zakladania intenzívnych ovocných sadov. Pracoval na bývalom Okresnom národnom výbore v Žiline, vo výskumnom ústave v Zárieč-Keblove pri Žiline, v Poľnohospodárskom odbornom učilišti v Mošovciach, na Okresnej poľnohospodárskej správe a v Slovenskej štátnej poisťovni v Martine. V Novej Bani, v rodisku svojej manželky, kde sa spolu usadili v roku 1979, sa ako vedúci v Štátnych majetkoch podieľal na zakladaní a pestovaní intenzívnych ovocných sadov. Po jedenásť a pol roku, keď sady zanikli, odišiel do predčasného dôchodku. Od toho času je literárne činný. Je členom Spolku slovenských spisovateľov (od roku 2014).

Prvé články začal uverejňovať ako osemnásťročný v okresných novinách Hlas pokroku, neskôr sa stal ich šéfredaktorom. Pre svoje náboženské presvedčenie bol prenasledovaný a bol nútený opustiť svoj pracovný post. Publikoval v dennej tlači, desiatkach časopisov, najmä regionálneho charakteru, a niektorých katolíckych časopisov, i v zahraničných časopisoch, kalendároch a knihách vydaných v Kanade a Ríme. Témy, ktorými sa zaoberal boli kultúra, poľnohospodárstvo, šport, zdravotníctvo, ale zachytával najmä postrehy ľudí. Je autorom poviedok, čŕt, spoluautor monografie. Námety pre svoju tvorbu čerpá zo života, z dedinského prostredia, vo svojich knihách vyzdvihuje morálne hodnoty jednoduchého dedinského človeka. s PhDr. Jozefom Mlynarčíkom napísal monografiu obce Chlebnice v premenách času (2001). Samostatne debutoval knižkou príbehov Testament (2004), ktorá obsahuje, okrem vyznaní autora v jej úvode a závere, aj štrnásť prozaických útvarov žánrovo blízkych poviedke, v nej sa usiluje sa zobraziť sedliacky stav, jeho česť, tvoriacu os dedinského života, jej neustále sa opakujúci kolobeh zodpovednosti za rodinu, obrábanie pôdy, dobrý vzťah k zvieratám, ako pomocníkom človeka prie jeho ťažkej práci. Napísal knihu poviedok Stratené zrkadlá (2004), ktorá obsahuje tridsať drobnejších poviedok z dedinského života, v nich aj s láskavým humorom vydáva svedectvo odchádzajúceho a zabúdajúceho sveta slovenskej dediny. Napísal aj knihu príbehov Slamené strechy – tu zastal čas... (2006). Je autorom autobiografických príbehov Svedectvá dneška a minulosti (2008). V publikácii Dialógy-dialekty a dialektizmy. Ľudový tlmočník, alebo Tajomstvá reči slovenskej (2008) zaznamenal 2 000 nárečových slov. Je autorom odbornej publikácie Odvodnenie poľnohospodárskych pozemkov rúrkovou drenážou (2009). Dve knihy s rovnomenným názvom Spomienky a životné vyznania (2010 a 2011) obsahujú osobné spomienky autora, oravského rodáka, ktoré predstavujú celý rad autentických postáv, s ktorými sa stretol počas svojho života na Orave, vlastných zážitkov a opisov regionálneho ľudového zvykoslovia. Napísal aj knihy Tiesňavy a hlbiny (2012) a Výkriky z tmy (2013).

DIELA

Próza

 • Testament [ilustrácie: Štefan Dulovec]. 152 s. Dolný Kubín: Tlačiarne Vrábel , 2004. ISBN 8096909819.
 • Stratené zrkadlá. 152 s. [ilustrácie Štefan Dulovec]. Dolný Kubín : Tlačiarne Vrábel , 2004. ISBN 8096909827.
 • Slamené strechy – tu zastal čas... 170 s. Ružomberok: Tesfo , 2006. ISBN 8089253016.
 • Svedectvá dneška a minulosti. 198 s. Ružomberok: Tesfo, 2008. ISBN 9788089253258.
 • Spomienky a životné vyznania. 1. diel. 213 s. [Levice] : [Jozef Blaha] , 2010.
 • Spomienky a životné vyznania. 2. diel. Nová Baňa: Jozef Blaha, 2011.
 • Tiesňavy a hlbiny. 2012.
 • Výkriky z tmy. 2013.

Odborná literatúra – regionalistika

 • Chlebnice v premenách času (spolu s PhDr. Jozefom Mlynarčíkom). 2001.

Odborná literatúra – vodohospodárstvo

 • Československá ampelografia. 361, [2] s. : [72] obr. príl. [Edícia Poľnohospodárska veda] Bratislava: Oráč, 1952.
 • Odvodnenie poľnohospodárskych pozemkov rúrkovou drenážou. 2009.
 • Odvodňovacie stavby [Jozef Blaha, Eva Klementová]. 251 s. Bratislava: Slovenská vysoká škola technická, 1987.
 • Odvodnenie poľnohospodárskych pozemkov rúrkovou drenážou. 137 s. V Bratislave: Slovenská technická univerzita, 2009. ISBN 9788022731683.
 • Príspevok k odovodňovaniu pozemkov v horských a podhorských oblastiach Slovenska. Bratislava: Slovenská vysoká škola technická, Stavebná fakulta [Jozef Blaha, Július Šoltész]. 126 s. Bratislava: s. n., 1985.

Iné

 • Dialógy – dialekty a dialektizmy: Ľudový tlmočník alebo Tajomstvá reči slovenskej. 242 s. [Ružomberok: Tlačiareň Ján Šindléry – TESFO], 2008.

ŠÚDIE A RECENZIE O AUTOROVOM DIELE

Recenzie a štúdie v periodikách

 • MARKOVIČ, Stano: Dve knihy chlebnického rodáka Jozefa Blahu. In: Orava, č. 11. 15. 3. 2004, s. 5.
 • PREKOPOVÁ, Oľga: Prameň čistej vody (Jozef Blaha: Testament, Stratené zrkadlá, Tlačiareň Vrábel, Dolný Kubín, 2004). In: Pohronie, č. 11, 22. 3. 2004, s. 4.

BIOGRAFICKÉ A BIBLIOGRAFICKÉ ÚDAJE

Databázy

 • Jozef Blaha: Spolok slovenských spisovateľov – prihláška, životopis. 4. 3. 2004. 2 s. (+ 4 s. prílohy). In: Databáza členov SSS. Bratislava, 2015.

Interentové zdroje

 • Kalendár osobností regiónu okresov Banská Štiavnica, Žarnovica a Žiar nad Hronom: Rok 2012 [online]. In: Knižnica Jána Kollára v Kremnici. [Citované 7. 2. 2015]. Dostupné z internetu: TU.
 • Náš rodák, spisovateľ Jozef Blaha [online]. In: Chlebnický spravodaj. [Citované 12. 9. 2014]. Dostupné z internetu: TU.
 • Blaha, Jozef [online]. In: Slovenská knižnica: Portál ku katalógom a zbierkam slovenských knižníc. [Citované 31. 10. 2014]. Dostupné z internetu: TU.
 • Blaha, Jozef [online]. In: Univerzitná knižnica Bratislava. [Citované 12. 9. 2014]. Dostupné z internetu: <TU>.