HOLEČKO, Miroslav

HOLEČKO, Miroslav

[*19. 11. 1950 v Trebišove]

Miroslav Holečko, PaedDr., kutúrno-osvetový pracovník, spisovateľ, andragóg, publicista, ochotnícky herec a režisér, narodil sa 19. novembra 1950 v Trebišove. Je ženatý s manželkou Gabrielou, žije v Bratislave.

Vychodil SVŠ v Trebišove (1969), absolvoval štúdium na Pedagogickej fakulte Prešov UPJŠ Košice (1970/1974), v roku 1986 na Pedagogickej fakulte v Nitre vykonal ŠRS (titul doktor pedagogiky).

Medzi štúdiami krátko pôsobil v školských službách v okrese Trebišov (1969). Pedagogickú prax po skončení PdF UPJŠ začal v okrese Trenčín, na ZDŠ v Novej Bošáci. Pôsobil v školských službách v okrese Rožňava ako učiteľ a riaditeľ na ZDŠ v Licinciach (1975). Popri pedagogickej praxi pôsobil ako kultúrno-osvetový pracovník, čo ovplyvnilo aj jeho prechod do funkcie inšpektora kultúry ONV v Rožňave (1976). Pracoval v Osvetovom ústave v Bratislave (od 1991 Národné osvetové centrum – NOC) v rozličných pracovných a riadiacich pozíciách (1979 – 1996) – ako ústredný metodik, vedúci oddelenia, vedúci odboru výchovno-vzdelávacej činnosti, rok popri tomto odbore profiloval a viedol novozriadený útvar – odbor metodiky riadenia kultúrno-výchovnej činnosti, námestník riaditeľa pre hlavnú činnosť, prvý námestník riaditeľa. Svoju prácu v NOC spájal s úsilím modernizácie a zefektívňovania výchovno-vzdelávacieho procesu kultúrno-výchovných zariadení metodického i výkonného typu a zároveň s obohacovaním obsahovej skladby ich pôsobenia o duchovné a kresťanské zložky. K tomu smerovala jeho teoreticko-aplikačná, koncepčná, pedagogická, publikačná a edičná činnosť. Potom nastúpil odbornú stáž na Ministerstve kultúry SR (1996 – 2002), kde ho pôsobil vo funkcii ministerského radcu pre oblasť cirkví a náboženských spoločností, ako riaditeľa cirkevného odboru MK SR (1996) a napokon ako vyšší radca – kontrolór na odbore rezortnej kontroly. Od roku 2002 opätovne začal pôsobiť v NOC – v pozíciách poradca GR pre kresťanské tradície, osvetu a umenie, vedúci oddelenia výskumu ekonomiky kultúry a databázy kultúrnej infraštruktúry, kurátor, v súčasnosti je projektovým manažérom pre kresťanské a národné tradície. Bol predsedom Stáleho koordinačného výboru MVK Etika-Ekuména-Ekológia, Cyrilometodskej spoločnosti (v súčasnosti jej 1. podpredsedom), 1. Miestneho doboru Matice slovenskej v Bratislave. Do roku 1999 bol na Ministerstve školstva SR ako spoluautor projektu predsedom Komisie pre morálne oceňovanie v rezorte školstva a členom Akreditačnej komisie MŠ SR. V rokoch 1997 – 2000 bol členom bilaterálnej expertnej skupiny pre prípravu Základnej zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou.

Už počas stredoškolských štúdií sa venoval aj záujmovej činnosti, literárnej tvorbe, bol členom a režisérom divadelných a iných umeleckých zoskupení. V januári 1968 založil R-klub, Klub redaktorov stredoškolských časopisov, bol jeho predsedom a šéfredaktorom jeho časopisu R-MAGAZÍN, ktorý bol tribúnou stredoškolských študentov – literátov, výtvarníkov, karikaturistov, humoristov a kritikov. Odborne, pedagogicky (ako externý vysokoškolský učiteľ), scenáristicky a režijne (aj na pôde STV) sa venuje a aj publikuje v oblasti kresťanských a národných tradícií, enviromentalistiky, ekumény, osvetovej pedagogiky a andragogiky. Špecializuje sa na národné a kresťanské dejiny (dominantne dlhoročne na život a dielo sv. Gorazda, prvého slovenského polyhistora, ktorý sa spolu so sv. Konštantínom a Metodom zaslúžil o rozvoj našej kresťanskej orientácie a položenie základov národnej kultúry a vzdelanosti), pedagogiku (externe VŠ učiteľ), andragogiku. Je autorom medzinárodných projektov – interdisciplinárneho bienále Etika-Ekuména – Ekológia a Hlbinná ekológia, Videorallye Bratislava; celonárodných projektov – Svätogorazdovských dní na Slovensku (Gorazdov ekumenický festival sakrálnych skladieb Trebišov, Gorazdov literárny Prešov, Gorazdove organové dni Zvolen, Gorazdovo umelecké Vŕbové a Gorazdova duchovná pieseň Udavské), Výchovno-vzdelávacieho programu (CSS KOZ). Je spoluautorom projektov – morálneho oceňovania v rezorte školstva, udeľovanie Veľkej, Malej medaily sv. Gorazda a Pamätného listu sv. Gorazda, Po prvom zvonení (celoslovenské otváranie školského roka s ekumenickou slávnosťou v STV), Výstup na 101 slovenských hradov a zámkov, Budenie sitnianskych rytierov; autorom a spoluautorom viacerých teoreticko-aplikačných podujatí (sympózií, konferencií, kolokvií, seminárov; prehliadok a súťaží) a ďalších odborných aktivít celoštátneho, resp. medzinárodného charakteru.

Zostavil vyše 15 zborníkov, niektoré vyšli v maďarskej resp. ukrajinskej mutácii, publikoval asi 100 štúdií a príspevkov v zborníkoch a vyše 200 v odbornej, resp. dennej tlači, lektoroval 8 odborných publikácií, viedol 4 edície, v ktorých vyšlo 31 knižných titulov (monografií a zborníkov). Je zostavovateľom zborníkov štúdií, príspevkov, scenárov, poézie, piesní a modlitieb k šíreniu poznania, úcty a kultu Svätého Gorazda Prvý po mene známy I. (1995) a Prvý po mene známy II. (1999). Je autorom scenárov literárno-hudobnej kompozície Budenie sitnianskych rytierov (spoluautor J. Sarvaš), poeticko-hudobných kompozícií Pocta sv. Metodovi (1995), Pocta svätému Gorazdovi (2006), Vďakyvzdanie za Písmo – Pochvala svätému slovenskému Trojhviezdiu Cyrilovi * Metodovi * Gorazdovi (2012), K pocte prvému po mene známemu (2013), literárno-hudobnej kompozície Pochvala prvoučiteľovi Gorazdovi (2013) a autorom televíznych scenárov slávnostného otvárania školského roka v Revúcej a Kláštore pod Znievom Po prvom zvonení (STV, 1996, 1997).

Je členom nevládnych odborných spoločností a združení, ktoré pôsobia v oblasti kultúry, osvety, národných a kresťanských tradícií, pedagogiky, tvorby a ochrany životného prostredia a žurnalistiky – člen Prezídia Matice slovenskej, Gemersko-malohontskej učenej spoločnosti, SZOPK, členom SR n. f. Gaudeamus igitur suum cuique a ďalších odborných zoskupení. Vykonáva funkciu predsedu Spoločnosti svätého Gorazda, Europatria. Je členom Spolku slovenských spisovateľov.

Za kultúrno-osvetovú činnosť a šírenie kresťanských tradícií získal viaceré významné ocenenia, ako Veľká medaila sv. Gorazda MŠ SR (1998), Cena KBS Fra Angelica (2010), Medaila Daniela Licharda NOC (2010), Pamätný list MS pri príležitosti Roka J. C. Hronského (2010), Zlatá medaila sv. Cyrila a Metoda MS (2010), Pamätná medaila Juraja Fándlyho – Akadémia vzdelávania (2010), Pamätná medaila Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave pri príležitosti 15. výročia založenia (2012), Pamätná medaila predsedu TTSK (2012), Cena predsedu MS pri 150. výročí založenia MS (2013) a i.

DIELA

Scenáre verejných podujatí

 • Budenie sitnianskych rytierov. [spoluautor Juraj Sarvaš]. [scenár literárno-hudobnej kompozície]. Verejná produkcia Sitno – Počúvadlianske jazero]. 1992.
 • Pocta sv. Metodovi. [scenár poeticko-hudobnej kompozície]. Verejná produkcia Devín, 1995.
 • Pocta svätému Gorazdovi [scenár poeticko-hudobnej kompozície]. Verejná produkcia Vŕbové, 2006.
 • Vďakyvzdanie za Písmo – Pochvala svätému slovenskému Trojhviezdiu Cyrilovi * Metodovi * Gorazdovi. [scenár poeticko-hudobnej kompozície]. Verejná produkcia Martin, Ružomberok, 2012.
 • K pocte prvému po mene známemu. [scenár a réžia poeticko-hudobnej kompozície]. Verejná produkcia Dni obce Kováčová, 2013.
 • Pochvala prvoučiteľovi Gorazdovi. [scenár a réžia literárno-hudobnej kompozície]. Verejná produkcia Bratislava, 2013.

Televízne scenáre

 • Po prvom zvonení. [slávnostné otváranie školského roka s ekumenickou slávnosťou, Revúca]. [scenár]. STV, 1996.
 • Po prvom zvonení. [slávnostné otváranie školského roka s ekumenickou slávnosťou, Kláštor pod Znievom]. STV, 1997.

EDITORSKÁ ČINNOSŤ

 • Záujmové ekologické vzdelávanie: Zborník zo 7. sympózia Vedecko-technická revolúcia a záujmová vzdelávacia činnosť. [Zostavil Miroslav Holečko]. 117 s. Bratislava: Národné osvetové centrum , 1993. ISBN: 80-7121-044-7.
 • Etika – ekuménia – ekológia: Zborník z 1. konferencie. Nitra 3. – 4. decembra 1992. [Zost. Miroslav Holečko; graf. upr. a návrh obál. Pavol Rapoš].153 s. Bratislava: Národné osvetové centrum, 1993. ISBN: 80-7121-050-1.
 • Hlbinná ekológia zborník z konferencie. [Zostavil Miroslav Holečko]. 1. vyd. 168 s. Bratislava: Národné osvetové centrum , 1994. ISBN 80-7121-081-1.
 • Štefan Pilárik – bard slovenskej barokovej literatúry. [Zborník z celonárodnej spomienky ... Očová – Zvolen 15.-17. mája 1993]. [Zostavil: Miroslav Holečko]. 75 s. Bratislava: Národné osvetové centrum – Regionálne kultúrne stredisko Zvolen, 1994. ISBN: 80-7121-071-4.
 • Mecén a lexikograf: Pamätnica z celonárodnej dvojspomienky venovanej 200. výročiu narodenia národných kultúrnych dejateľov Tomáša Červeňa a Jána Koiša, Trstená – Banská Bystrica 31. marca 1993. [Zost.: Miroslav Holečko]. 51 s. Bratislava: Národné osvetové centrum , 1995.
 • Prvý po mene známy I. Zborník štúdií, príspevkov, scenárov, poézie, piesní a modlitieb k šíreniu poznania, úcty a kultu Svätého Gorazda 1. [Zost. Miroslav Holečko]. 306 s. Bratislava: Národné osvetové centrum, 1995. ISBN: 80-7121-085-4.
 • S láskou za pravdu [ zborník vybraných referátov a príspevkov...] [Zostavovateľ: Miroslav Holečko]. 104 s. Bratislava: Národné osvetové centrum , 1997. ISBN: 80-7121-127-3.
 • Prvý po mene známy II. Zborník štúdií, homílií, príhovorov, umeleckých a faktografických príspevkov k šíreniu poznania, úcty a kultu svätého Gorazda. Kúty – Bratislava: Obecný úrad Kúty, Cyrilometodská spoločnosť, 1999.

OCENENIA

 • Medaila za rozvoj okresu Rožňava (1978)
 • Vzorný pracovník kultúry (1985)
 • Veľká medaila sv. Gorazda MŠ SR (1998)
 • Cena KBS Fra Angelica (2010)
 • Pamätná medaila obce Kúty – XX. slávnosti svätého Gorazda (2009)
 • Medaila Daniela Licharda NOC (2010)
 • Pamätný list MS pri príležitosti Roka J. C. Hronského (2010)
 • Zlatá medaila sv. Cyrila a Metoda MS (2010)
 • Pamätná medaila Juraja Fándlyho – Akadémia vzdelávania (2010)
 • Zlatá pamätná medaila mesta Vrbové (2011)
 • Pamätná medaila Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave pri príležitosti 15. výročia založenia (2012)
 • Pamätná medaila predsedu TTSK (2012)
 • Cena predsedu MS pri 150. výročí založenia MS (2013)

ŠTÚDIE A RECENZIE O AUTOROVOM DIELE, ROZHOVORY

Rozhovory

 • Holečko, Miroslav – Vrba, Antonín: NA SLOVÍČKO: S osobností – MIROSLAVEM HOLEČKOM: o Kútoch, které jsou spojené se světcem Sv. Gorazdem [video]. In: You Tube. Uverejnené: 6. 12. 2013. [Citované 3. 3. 2015]. Dostupné na internete: <TU>.

BIOGRAFICKÉ A BIBLIOGRAFICKÉ ÚDAJE

Databázy

 • Miroslav Holečko: Spolok slovenských spisovateľov – prihláška, životopis. 10. 8 2013. 2 s. In: Databáza členov SSS. Bratislava, 2015.

Internetové zdroje

 • PaedDr. Miroslav Holečko, Trebišov: Kalendárium 2010 [online]. In: Národné osvetové centrum. [Citované 3. 3. 2015]. Dostupné na internete: <TU>.
 • Holečko, Miroslav [online]. In: Slovenská knižnica: online katalóg. [Citované 12. 8. 2015]. Dostupné na internete: <TU>.
 • Holečko, Miroslav [online]. In: Univerzitná knižnica Bratislava: Katalóg UKB. [Citované 21. 8. 2015]. Dostupné na internete: <TU>.