LOMENČÍK, Július

LOMENČÍK, Július

[* 15. 1. 1961 Lučenec]

Július Lomenčík, doc. PaedDr., PhD., literárny vedec, básnik, kulturológ, povolaním vysokoškolský pedagóg, sa narodil sa 15. 1. 1961 v Lučenci. Žije v Banskej Bystrici.

Základnú deväťročnú školu vychodil v Málinci (1967 – 1975). Študoval na gymnáziu v Poltári (1975 – 1979), kde aj maturoval. Absolvoval študijný odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov, aprobácia slovenský jazyk – občianska náuka, na Pedagogickej fakulte UPJŠ v Prešove (1979) a na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici (1979 – 1984). V rámci ďalšieho vzdelávania absolvoval prvú etapu rekvalifikácie učiteľov na Ústrednom ústave pre vzdelávanie učiteľov v Bratislave a získal osvedčenie vyučovať predmet anglický jazyk na stredných školách (1990) a z predmetu estetická výchova na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (1991 – 1992) s oprávnením vyučovať predmet estetická výchova na stredných školách (obhajoba záverečnej práce Málinská svadba). V Metodickom centre Banská Bystrica absolvoval II. kvalifikačnú skúšku o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických pracovníkov vykonaním skúšky a obhájením záverečnej písomnej práce Súbor príspevkov z metodiky literárnej výchovy (1997). V nadácii Minority rights group – Slovakia absolvovaný výcvikový kurz „Občan a demokracia“ (1995 – 1997). Akademický titul doctor pedagogicae (PaedDr.) získal roku 2001, vedeckú hodnosť philosophae doctor (PhD.) obhájil roku 2004 (dizertačná práca Kultúrne hodnoty regiónu vo vyučovaní  slovenského  jazyka a literatúry na 1. stupni ZŠ).

Pôsobil ako učiteľ na základných školách v Utekáči, Kokave nad Rimavicou a vychovávateľ v ŠD – ZŠ Poltár (1984 – 1985). Bol stredoškolským učiteľom na Strednom odbornom učilišti farmaceutickom v Slovenskej Ľupči-Príboji (1985 – 1997) a krátko na Evanjelickom gymnáziu Banská Bystrica (1997). Pôsobil ako pracovník Metodického centra Banská Bystrica – interný metodik v kabinete slovenského jazyka a literatúry. Pôsobil ako vysokoškolský učiteľ – odborný asistent na Katedre slovakistiky Filologickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (1997 – 2001), na Katedre slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty UMB (2001 – 2008). V súčasnosti pôsobí na Katedre slovenského jazyka a literatúry na Fakulte humanitných vied UMB (od roku 2008). Bol členom Akademického senátu Filologickej fakulty Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica (2000 – 2001), tajomníkom Katedry slovakistiky Filologickej fakulty UMB (1997 – 2001), tajomníkom a zástupcom vedúceho Katedry slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty UMB (2002 – 2003). Je členom Rady pre deti a mládež – poradného orgánu ministra školstva SR (od 2007) a členom Ústrednej jazykovej rady – poradného orgánu ministra kultúry SR (od 2007).

Vo vedeckovýskumnej činnosti je jeho hlavným záujmom problematika teórie vyučovania slovenského jazyka a literatúry na základných a stredných školách; otázky jazykovej kultúry. Vo vedeckovýskumnej činnosti je v centre v centre pozornosti aj literárna regionalistika, s upriamením pozornosti na literárne tradície Banskej Bystrice druhej polovice 20. storočia a na slovesné prejavy a osobnosti východného Novohradu. Vo výchovno-vzdelávacom procese sa zameriava najmä na didaktiku slovenského jazyka a slohu. Je autorom vedeckých monografií Regionalizmus – prostriedok komunikácie v škole (2000) a Kultúrne hodnoty regiónu v primárnej adukácii (2007), odborných publikácií Regionálne prvky vo vyučovaní slovenského jazyka a literatúry (2000), Interpretačné minimum. Z modernej slovenskej poézie (s J. Tatarom, 2002), Slová (zo)pnuté časom (štúdie – články – recenzie) (2007), spoluautorom učebnice Kapitoly z literárnej vedy (1998). Zostavil viacero metodických príručiek (Interpretácia literárnych textov 1 – 3, Slovenčina netradične 1 – 3).

Ako plodný publicista články a recenzie publikoval v literárnych časopisoch a prílohách, bol výkonným redaktorom Filologickej revue (1998 – 2007) a členom redakčnej rady časopisu Bystrický permon: Banskobystrická revue pre históriu, literatúru a popularizovanie vedy (2003 – 2004). Napísal heslá do Mikulovho Slovníka slovenských spisovateľov (1999, 2005). Básne publikoval v Dielni Nového slova, v Orle tatranskom, v dvoch zborníkoch banskobystrického literárneho klubu Čítanie z tváre a Myslite na báseň, v zborníku literárnych klubov Správna chvíľa či v ročenke Almanach Nitra. Ako básnik patrí do okruhu tvorcov banskobystrického kruhu LITERA 2, do jeho zborníkov pravidelne prispieva básňami, ktoré zhrnul do zbierky Infarkt citu (1999). V r. 2009 sa predstavil básnickou zbierkou (Z)Rodenie. V oblasti vlastivedného bádania sa prezentoval národopisnou monografiou z minulosti rodného kraja Hor’ Máľincon iďen (1998) a ako spoluautor Monografie obce Málinec (Ján Finda a kol., 2009).

Získal Cenu Akadémie vzdelávania DOKTORAND 2004 za vynikajúcu dizertačnú prácu Kultúrne hodnoty regiónu vo vyučovaní slovenského jazyka a literatúry na 1. stupni ZŠ (2005).

Je členom Spolku slovenských spisovateľov (SSS), členom Predstavenstva SSS a odbočky SSS v Banskej Bystrici, Matice slovenskej, členom výboru Miestneho odboru MS v Banskej Bystrici (od 1992), členom Krajskej rady MS Banskobystrického kraja (od 1999), výboru Pedagogického odboru MS (od 2004) a Jazykového odboru MS (od 2007).

DIELA

Poézia

 • Infarkt citu. [Ilustr. Ján Lomenčík]. 1. vyd. 43 s. Mošovce: Doma, 1999. ISBN 80-967519-7-2.
 • (Z)Rodenie. 1. vyd. 51 s. Poniky: Vydavateľstvo Janka Čižmárová-Partner, 2009. ISBN 978-80-89183-60-9.

Literárna veda

 • Kapitoly z literárnej vedy: Študijný materiál pre poslucháčov FiF UMB. [spoluautori: PLUTKO, Pavol – TATÁR, Jozef – VAŇKO, Juraj]. 1. vyd. Banská Bystrica: Filologická fakulta Univerzity Mateja Bela, 1998, s. 56 – 78. ISBN: ISBN 80-8055-191-X.
 • Kolektív autorov pod vedením Valéra Mikulu: Slovník slovenských spisovateľov. [Spoluautor.] . 1 vyd. [1 vyd. dotlač.] 528 s. Praha: Libri, 1999 [2000]. ISBN 80-85983-56-7.
 • Kolektív autorov pod vedením Valéra Mikulu: Slovník slovenských spisovateľov. [Spoluautor.] . 2. prepracované vydanie, 1. vyd. v Kaligrame. 656 s. Kaligram & Ústav slovenskej literatúry SAV, 2005. ISBN 80-7149-801-7.
 • Interpretačné minimum. Z modernej slovenskej poézie  [spoluautor Jozef Tatár]. 1. vyd. 56 s. Banská Bystrica: Metodicko-pedagogické centrum, 2002. ISBN 80-8041-434-3 (brož.).

Odborná literatúra

 • Hor’ Máľincon iďen: Čriepky z minulosti. [národopisná monografia]. [Bibliogr. s. 74 – 75.] 1. vyd. 85 s. Mošovce [vydané pre Obecný úrad v Málinci]: Doma, 1998. ISBN 80-967519-5-6.
 • Regionalizmus – prostriedok komunikácie v škole. [vedecká monografia]. [Bibliogr. s. 107 – 111. Res. nem.]. 1. vyd. 112 s. Banská Bystrica: Filologická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2000. ISBN 80-855-411-0 (brož.).
 • Regionálne prvky vo vyučovaní slovenského jazyka a literatúry. [odborná práca]. [Bibliogr. s. 56.]. 1. vyd. 56 s. Banská Bystrica: Metodické centrum, 2000. ISBN 80-8041-310-X (brož.).
 • Slová (zo)pnuté časom (štúdie – články – recenzie). [odborná publikácia]. 1. vyd. 144 s. Banská Bystrica: Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2007. ISBN 978-80-8083-480-7 (brož.).
 • Kultúrne hodnoty regiónu v primárnej adukácii. [vedecká monografia]. 1. vyd. 154 s. Banská Bystrica: Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a OZ Pedagóg, 2007. ISBN 978-80-8083-391-6 (brož.).
 • Priestor slova (Slovensko – Európa – Svet). [spoluautor.] 1. vyd. 142, 121 s. [Bratislava]: CCW, 2009. ISBN: 978-80-89166-28-2, 978-80-89166-29-9.
 • FINDRA, Ján, a kol.: Monografia obce Málinec. [spoluautor: Július Lomenčík]. 1. vyd. Poniky: Partner, 2009, 244 s. ISBN: 978-80-89183-57-9.

EDITORSKÁ ČINNOSŤ

 • Slovenčina netradične 2. 40 s. Banská Bystrica: Metodické centrum, 1995. ISBN: 80-8041-040-2.
 • Slovenčina netradične 3. 36 s. Banská Bystrica: Metodické centrum, 1998. ISBN: 80-8041-213-8.
 • Medzi štyrmi očami: Zborník z tvorby členov Literárneho klubu Turčianskej knižnice v Martine. [zostavili Jozef Tatár, Július Lomenčík; ilustrácie Jozef Tatár]. 1. vyd. 77 s. Mošovce: Doma, 1998. ISBN: 80-967519-4-8.
 • Interpretácia literárnych textov 1. 51 s. Banská Bystrica: Metodické centrum, 2000. ISBN: 80-8041-341-X.
 • Regionálna výchova a ľudová kultúra v slovenskom školstve: Zborník príspevkov z odborného seminára v Liptovskom Mikuláši 4. – 5. 1999. 1. vyd. 65 s. Liptovské Sliače: Združenie pedagógov zo škôl s rozšíreným vyučovaním regionálnej výchovy a ľudovej kultúry, 2000.
 • Interpretácia literárnych textov 2. 60 s. Banská Bystrica: Metodické centrum, 2001. ISBN: 80-8041-381-9.
 • Interpretácia literárnych textov 3. Banská Bystrica: Metodické centrum, 2002. ISBN: 80-8041-435-1.
 • Stanislav Štepka: Doctor honoris causa Univerzity Mateja Bela. 1. vyd. 18 s. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2005. ISBN: 80-8083-113-0.
 • Literárne tradície Banskej Bystrice II. (70. roky 20. storočia): Zborník z vedeckej konferencie Banská Bystrica 9. septembra 2004: Regionálna kultúra ... v regióne Banskej Bystrice [editori: Pavol Odaloš, Július Lomenčík]. 1. vyd. 91 s. Banská Bystrica: Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2006. ISBN: 80-8083-163-7.
 • Literárne tradície Banskej Bystrice (80. roky 20. storočia): Zborník z vedeckej konferencie Banská Bystrica 29. marca 2006. [editor Július Lomenčík; fotografie Vladimír Červený]. 1. vyd. 102 s. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela: Štátna vedecká knižnica; Bratislava: Spolok slovenských spisovateľov, 2009. ISBN: 978-80-89388-20-2.
 • Vlastenectvo a tradície vo výchove a vzdelávaní: Zborník z vedeckej konferencie. 176 s. Banská Bystrica: Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela, 2010. ISBN: 978-80-8083-999-4.
 • 80 rokov futbalu v Málinci. [Text spracoval a napísal Július Lomenčík; zostavili Július Lomenčík, Anna Kančová; fotografie Ivan Bodnár... et al.]. 1. vyd. 102 s. Málinec: Obecný úrad, 2011 ISBN: 978-80-89183-75-3.
 • Literárne tradície Banskej Bystrice (90. roky 20. storočia): Zborník z vedeckej konferencie: Banská Bystrica 29. marca 2009. [editor Július Lomenčík; fotografie Vladimír Červený]
 • Literárna Banská Bystrica v demokratizačných premenách 90. rokov 20. storočia (4. 2009: Banská Bystrica, Slovensko). 1. vyd. 127 s. Banská Bystrica: JC Partner, 2014. ISBN: 978-80-89752-00-3.
 • Zažili sme vojnu: Zápisy obecných kroník a spomienky z rokov 1938 – 1945 v hornom Novohrade a Kokavsku. [editori: Július Lomenčík, Miro Šesták]. 1. vyd. 581 s. [Krná]: Miloš Hric: Pre Hradište, 2015. ISBN: 978-80-972035-0-4.

OCENENIA

 • Cena Akadémie vzdelávania DOKTORAND 2004 za vynikajúcu dizertačnú prácu Kultúrne hodnoty   regiónu   vo   vyučovaní   slovenského   jazyka a literatúry na 1. stupni ZŠ (2005)

ŠTÚDIE A RECENZIE O AUTOROVOM DIELE

Recenzie a štúdie v periodikách

 • ŠÍPKA, Miloš: Július Lomenčík: Hor' Maľincon Iďen. Čriepky z minulosti. In: Slovenský národopis, roč. 47, č. 1 (1999), ISSN:1335-1303, s. 135 – 136.
 • VAŠŠ, Slavomír: Básnik ako lyrický mysliteľ. In: Literárny týždenník: Časopis Spolku slovenských spisovateľov, roč. 23, č. 9 – 10 (2010), ISSN 0862-5999, s. 12 – 13.
 • KOŠKOVÁ, Hana. Július Lomenčík, (Z)Rodenie. In: Slovenské pohľady: na literatúru, umenie a život, roč. IV, č. 9 (2010), ISSN 1335-7786, s. 137.
 • BUKOVENOVÁ, Zuzana. Knižočka plná citu a otvorenosti. In: Slovenské národné noviny, roč. 21 (25), č. 49 (2010), ISSN 0862-8823, s. 9.
 • KOŠKOVÁ, Hana: Július Lomenčík: (Z)rodenie. In: Slovenské pohľady. Roč. IV.+126., č. 9 (2010), ISSN:1335-7786, s. 137.
 • HAJDUČEKOVÁ, Ivica: Na prahu nekonečna. In: Literárny týždenník: Časopis Spolku slovenských spisovateľov, roč. 24, č. 7 – 8 (2011), ISSN 0862-5999, s. 13.

BIOGRAFICKÉ A BIBLIOGRAFICKÉ ÚDAJE

Personálna bibliografia

 • Slavomíra Očenášová-Štrbová – Július Lomenčík: Bibliografický leták [online]. [Zostavila Katarína Donovalová] In: Verejná knižnica Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici, 2010. [Citované 3. 12. 2015]. Dostupné z internetu: T U.
 • Július Lomenčík: Bibliografický leták [online]. [Zostavila Katarína Donovalová; zodp. redaktor: Mgr. Peter Klinec] In: Verejná knižnica Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici, 2016. [Citované 3. 12. 2015]. Dostupné z internetu: TU.

Databázy

 • PaedDr. Július Lomenčík, PhD.: Evidenčný list spisovateľa – člena Spolku slovenských spisovateľov, životopis. 11. 3. 2008. 5 s.. In: Databáza členov SSS. Bratislava, 2015.
 • Členská komisia SSS– 19. 4. 2001: Július Lomenčík, Banská Bystrica. In: Databáza členov SSS. Bratislava, 2015.

Internetové zdroje

 • Július Lomenčík [online]. In: Literárne informačné centrum: Slovenskí spisovatelia. [Citované 11. 12. 2015]. Dostupné z internetu: <TU>.
 • Július Lomenčík [online]. In: UMB. [Citované 3. 12. 2015]. Dostupné z internetu: <TU>.
 • PaedDr. Július Lomenčík. PhD. [online]. In: Obec Málinec. [Citované 3. 12. 2015]. Dostupné z internetu: <TU>.
 • Lomenčík, Július [online]. In: Slovenská národná knižnica v Martine: online katalóg. [Citované 2. 10. 2015]. Dostupné z internetu: <TU>.
 • Lomenčík, Július [online]. In: Univerzitná knižnica Bratislava: Katalóg UKB. [Citované 21. 8. 2015]. Dostupné z internetu: <TU>.
 
Spracoval ŠTEFAN CIFRA