BUOCIKOVÁ-ŠMARHANOVSKÁ, Sidónia (†)

BUOCIKOVÁ-ŠMARHANOVSKÁ, Sidónia (†)

[* 29. 5. 1947 Horná Mariková (okres Považská Bystrica) – † 15. 3. 2021]

Sidónia Buociková-Šmarhanovská, Mgr., spisovateľka, pedagogička, sa narodila 29. mája 1947 v Hornej Marikovej v chudobnej robotníckej rodine. Žila a tvorila v Považskej Bystrici.

Základnú školu vychodila v rodnej obci. Študovala na Strednej všeobecnovzdelávacej škole s maturitou (1965) v Považskej Bystrici a odbor vychovávateľka Strednej pedagogickej škole v Modre. Absolvovala odbor špeciálna pedadogika na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave (19867).

Pracovala v školských službách ako učiteľka (1965 – 2003), od roku 2004 je na dôchodku.

Založila a vydávala časopis pre deti Iskierka (od roku 1997). V Považskej Bystricvi prevzala po Vojtechovi Kondrótovi vedenie Literárneho klubu (2003).  Je iniciátorskou recitačnej súťaže Šmarhanovskej Maríková v Hornej Maríkovej pre deti základných škôl považskobystrického okresu, na ktorej spoluorganizujú Považská knižnica, Matica slovenská a obcec Horná Maríková (osem ročníkov v roku 2014).

Básne publikovala časopisecky, v týždenníku Obzor a časopsie Amos, knižne v Almanachu PB (1997, 2002) a Dotyky s múzou (2002). Vydala zbierku básní Spektrum dúhy (2000), ktorá je ladená autobiograficky. Svoje skúsenosti učiteľky využila v básnickej zbierke  Čaro psieho života (2002), ktorá obsahuje príbehy z „piesho života“, vyrozprávané ľahkým tónom, s veľkou dávkou vtipu, pritom poučne a výchovne, a je pretkaná chutnými veršíkmi pre deti.

Bola členkou Spolku slovenských spisovateľov.

DIELA

  • Spektrum dúhy. 85 s.  Nové mesto nad Váhom: Tising, s. r. o., 2000. ISBN 8096838091.
  • Čaro psieho života. [foto: autorka knihy]. 154 s. Piešťany: Tisingpress, 2002  ISBN 8096873040.
  • Jesenné nadhľady I. 71 s. [Považská Bystrica]: Sidónia Buociková-Šmarhanovská, 2013.  ISBN 9788097121723 (viaz.).
  • Jesenné nadhľady II. 94 s. [Považská Bystrica]: Sidónia Buociková-Šmarhanovská, 2014. ISBN 9788097186555.

Poézia – almanachy, zborníky

  • Almanach PB I. [výber poézie a prózy autorov z okresu Považská Bystrica]. [spoluautorka]. [zostavili Viera Procházková a Eva Baculíková; ilustrovala Zlatica Jurisová-Plešková]. 1. vyd. 94 s. Žilina: Knižné centrum, 1997. ISBN 8088723779, 9788088723776.
  • Dotyky s múzou: Almanach PB II. [výber poézie a prózy Klubu autorov Považia]. [spoluautorka]. [Zostavili Viera Procházková a Ľudmila Ješková] 1. vyd.112 s.  Žilina: Knižné centrum, 2002. ISBN 80-8064-163-34.

BIOGRAFICKÉ A BIBLIOGRAFICKÉ ÚDAJE

Databázy

  • Sidónia Buociková-Šmarhanovská: Evidenčný list spisovateľa – člena Spolku slovenských spisovateľov, životopis. 18. 4. 2005. 2 s.. In: Databáza členov SSS. Bratislava, 2015.

Interentové zdroje

  • BUOCIKOVÁ-ŠMARHANOVSKÁ, Sidónia [online]. In: Slovenská knižnica: Portál ku katalógom a zbierkam slovenských knižníc. [Citované 31. 10. 2014]. Dostupné z internetu: TU.