TAZBERÍK, Ján

TAZBERÍK, Ján

[* 3. 3. 1950 Rimavská Sobota]

Ján Tazberík, PhDr., CSc., básnik, literárny kritik, kulturológ, literárnovedný a kul­túrno-osvetový pracovník, sa narodil sa 3. marca 1950 v Rimavskej Sobote.

Študoval na Strednej všeobecnovzdelávacej škole v Rimavskej Sobote (1965 – 1968), kde aj maturoval. Pokračoval v štúdiu medicíny na Lekárskej fakulte UK v Bratislave (1968 – 1970), ktoré zanechal. Absolvoval odbor filozofia na Filozofickej fakulte UK v Bratislave (1971 – 1976). Počas štúdií sa postupne koncentroval na problémy estetiky, vied o umení a kulturológie (práce študentskej vedeckej činnosti, diplomová práca).

Pôsobil na Katedre estetiky FiF UK (1977 – 1980) ako interný vedecký ašpirant, kde získal aj titul PhDr. (1980), a ako odborný asistent (1984 – 1985). Špecializoval sa na kulturológiu a jej axiologické otázky, problematiku kultúrnych hodnôt. V roku 1982 obhájil kandidátsku dizertačnú prácu Filozofické otázky estetického vnímania (CSc.), do roku 1988 pedagogicky pôsobil na FiF UK v rámci postgraduálneho štúdia. Bol vedeckým pracovníkom vo Výskumnom ústave kultúry (1980 – 1984), pracoval v Literárnovednom ústave SAV v Bratislave (1985 – 1991), od roku 1990 v Ústave slovenskej literatúry SAV (naposledy ako samostatný vedecký pracovník). Na tomto pôsobisku sa špecializoval na otázky literárnej estetiky, teórie literatúry a literárnej kritiky. Krátko bol slobodným umelcom (1992) a konateľom spoločnosti TCF, s. r. o. (1993). Pracoval v Národnom osvetovom centre – ako analyticko-výskumný pracovník (1993), ako generálny riaditeľ (1994 – 1995), ústredný metodik (1995 – 1998) a opäť vo funkcii generálneho riaditeľa (1998 – 2012) –, ktorému vtlačil pečať odborného pracoviska pozitívne ovplyvňujúceho procesy slovenskej kultúry v celoštátnych i regionálnych a miestnych podmienkach, v oblasti vedy a výskumu kultúry, podpory systému celoštátnych prehliadok záujmovej umeleckej činnosti i jej vrcholných prehliadok, ako Folklórny festival Východná, Scénická žatva či Hviezdoslavov Kubín, a v neposlednom rade aj podporou činnosti literárnych klubov a literárnych súťaží a vydávaním bulletinu Chtiví svetla. Bol redaktorom Literárneho týždenníka pre oblasť poézie (2013 – 2014)

Debutoval básnickou zbierkou Pramene svetla (1977), po nej nasledovala zbierka Rozpätie jasu (1983), ktorá obsahuje lyrické obrázky prírody, individuálne citové zážitky, reflexie kultúrnych hodnôt a negatívnych javov v našom živote, básne s pracovnou a protivojnovou tematickou. Pre básne z tretej zbierky Interpunkcia svetla (1990) je príznačná kultivovaná básnická výpoveď s vedomím  zodpovednosti básnika za vlastný i spoločenský osud. Po nej vydal zbierky: Spod hladiny kameňa (2012) a Spodný bod svetla (2014), za ktorú získal výročnú Cenu SSS za poéziu a Prémiu v rámci Ceny Literárneho fondu za pôvodnú tvorbu v kategórii poézia za rok 2016, a Svetlo a iné stroje (2016), za ktorú získal Prémiu v rámci Ceny LF za pôvodnú slovenskú literárnu tvorbu v kategórii poézia za rok 2016.

Je autorom desiatok odborných štúdií a článkov, spolu s profesorom Vladimírom Brožíkom napísal monografiu Dialektika kultúry (1988). Ako kritik recenzuje súčasnú slovenskú literatúru (asi 70 recenzií kníh).

Je členom Spolku slovenských spisovateľov, bol jeho tajomníkom (2013 – 2017), je  členom Slovenského centra PEN.

DIELA

Poézia

 • Pramene svetla. 1. vyd. Bratislava: Smena, 1977. 77 s. Edícia Mladá tvorba.
 • Rozpätie jasu. 1. vyd. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1983. 47 s.
 • Interpunkcia svetla. 1. vyd. Bratislava: Smena, 1990. 77 s. Edícia Mladá tvorba.
 • Spod hladiny kameňa. Ilustrácie Lucia Počilová. 1. vyd. Martin: Matica slovenská, 73 s. 2012. ISBN 978-80-8128-037-5.
 • Spodný bod svetla. 1. vyd. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2014. 59 s. ISBN 978-80-89727-00-1 (brož.).
 • Svetlo a iné stroje.1. vyd. Bratislava: SSS, 2016. 83 s. ISBN978-80-89727-57-5 (brož.).
 • Pasca na svetlo. Ilustrácie Kazimír Malevič. 1. vyd. Bratislava: Slovenské centrum PEN klubu, 2018. 76 s.ISBN 978-80-973077-4-5 (brož.)

Odborná literatúra – kulturológia

 • Filozofické otázky predmetu estetického vnímania. [spoluautor Vladimír Brožík]. 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského, Filozofická fakulta, 1980. 136 s.
 • Estetická kultúra. 1. vyd. Bratislava: Výskumný ústav kultúry , 1984. 351 s.
 • Dialektika umeleckej kultúry [spoluautor Vladimír Brožík]. 1. vyd. Bratislava: Pravda, 1988. 249 s.
 • ČORNANIČOVÁ, Rozália, a kol.Revitalizácia kultúrneho života v miestnych a regionálnych podmienkach. [spoluautor]. 1. vyd. Bratislava: Národné osvetové centrum, 2005. 89 s.

EDITORSKÁ ČINNOSŤ

 • Umelecká kultúra. Teória, výskum, prax. [Zostavovateľ Ján Tazberík]. 1. vyd. Bratislava: Výskumný ústav kultúry, 1983. 226 s.
 • Umenie v procese spoločenského pôsobenia. [Zost. Ján Tazberík]. 1. vyd. Bratislava: Výskumný ústav kultúry, 1983. 154 s.
 • SF 01. [Zost. Ondrej Herec, Ján Tazberík; z angl., nem., poľ., franc., rus. orig. prel. Zuzana Čičajová; ilustr. Cyril Blažo.] 1. vyd. Bratislava: Smena, 1989. 47 s.
 • SF 02. [Zost. Ondrej Herec, Ján Tazberík; z angl., nem., poľ., franc., rus. orig. prel. Zuzana Čičajová; ilustrovali Anton Sládek a Ján Zavarský.] 1. vyd. Bratislava: Smena, 1990. 47 s.
 • Koncepcia starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru. To the draft concept of care of traditional folk culture. [zodpovedný redaktor: Ján Tazberík]. 1. vyd. Bratislava: Národné osvetové centrum, 2008. 333 s.
 • Chtiví svetla II. [Zostavili Ján Tazberík, Peter Jaroš, Július Balco]. 1. vyd. Bratislava: Národné osvetové centrum, 2008. 28 s.
 • Chtiví svetla II. [Zostavili Ján Tazberík, Peter Jaroš, Július Balco]. 1. vyd. Bratislava: Národné osvetové centrum, 2009. 31 s.
 • Chtiví svetla II. [Zostavili Ján Tazberík, Peter Jaroš, Július Balco]. 1. vyd. Bratislava: Národné osvetové centrum, 2010. 27 s.
 • Chtiví svetla IV. [Zostavili Ján Tazberík, Peter Jaroš, Július Balco]. 1. vyd. Bratislava: Národné osvetové centrum, 2011. 23 s.

OCENENIA

 • Výročná Cena SSS za poéziu za básnickú zbierku Spodný bod svetla (2014)
 • Prémia v rámci Ceny Literárneho fondu za pôvodnú tvorbu za básnickú zbierku Spodný bod svetla (2014)
 • Prémia v rámci Ceny LF za pôvodnú slovenskú literárnu tvorbu v kategórii poézia za rok 2016 za básnikcú zbierku Svetlo a iné stroje (2016)

 

ŠTÚDIE A RECENZIE O AUTOROVOM DIELE

Recenzie a štúdie v periodikách

 • MATEJOV, Radoslav: Miesta otvorenej hladiny (Ján Tazberík: Spod hladiny kameňa). In: Knižná revue, rok 2012, č. 19. Dostupné na internete: TU.
 • ŠAH: Pripomíname si. Ján Tazberík – 65. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 131, 2015, č. 3, s. 159.

HODNOTENIE TVORBY AUTORA

Ján Tazberík: Spodný bod svetla, Vydavateľstvo SSS, 2014

„Tazberík, jeden z najvýraznejších predstaviteľov súčasnej modernej slovenskej poézie, ktorý sa rád navracia k „svojim“ motívom, rozvíjajúc ich v rozličných kontextoch a situáciách, nahliadajúc na ne z rozmanitých zorných uhlov. K takýmto motívom patrí u neho motív básne a básnenia či vo všeobecnejšom zmysle motív písania, tvorby.“ (...)  „Autor však hovorí aj o inom: o zahusťovaní slovami: o vnášaní zmyslu, usporiadanosti, azda aj nádeje, zahusťovanie básne, ale aj bytia..., Dá sa to, je to vôbec možné, ak je v nás čoraz prítomnejšie vedomie konca, nielen individuálneho, ale konca sveta, stojí to za takýchto okolností za námahu, ak všetko je neisté...?“ (...) „A napokon v Tazberíkovom básnení nemožno obísť fenomén svetla (jasu), opakujúci sa v názvoch všetkých jeho zbierok (debut Pramene svetla z r. 1977, Rozpätie jasu z r. 1983 či Interpunkcia svetla z r. 1990). Návrat k nemu v novej zbierke môže evokovať otázky, čo vlastne znamená ten spodný bod s toľkou uvzatosťou reflektovaného fenoménu, je to azda hranica svetla a tmy, dobra a zla, života a smrti...? Odpovede sa môžu odlišovať v závislosti od recipujúceho subjektu (napríklad od jeho príklonu viac k fyzike alebo k metafyzike či umeniu), náznak smeru ich domýšľania a jednej interpretačnej línie som ja ako čitateľka našla v takmer záverečnej básni zbierky: Píšeš. / (A báseň svieti ti do očí / a oslepuje, / kladie otázky a vyšetruje.)  Myslím, že k týmto slovám o svetle básne netreba už dodať ani jedno ďalšie...“

FARKAŠOVÁ, Etela: O svetle básne: Úvaha nad zbierkou poézie Jána Tazberíka Spodný bod svetla. In: Literárny týždenník, ročník XVIII, rok 2015, č. 19 – 20, s. 13.

BIOGRAFIA A BIBLIOGRAFIA

Encyklopédie, slovníky, monografie, zborníky

 • Ján Tazberík. In: MAŤOVČÍK, Augustín, a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia. 1. vydanie. Bratislava – Martin: Vydavateľstvo SSS a SNK, 2001, s. 464.

Interentové zdroje

 • Ján Tazberík [online]. In: Literárne informačné centrum: Slovenskí spisovatelia. [Citované: 10. 2. 2015]. Dostupné z internetu: <TU>.
 • PhDr. Ján Tazberík, CSc., Rimavská Sobota [online]. In: Národné osvetové centrum. [Citované 3. 5. 2015]. Dostupné z internetu: <TU>.
 • Tazberík, Ján [online]. In: Slovenská knižnica: Portál ku katalógom a zbierkam slovenských knižníc. [Citované 12. 5. 2015]. Dostupné z internetu: <TU>.