PAŠTEKA, Július (†)

PAŠTEKA, Július (†)

[* 16. 7. 1924 Sereď]

Prof. PhDr. Július Pašteka, DrSc., Dr. h. c., významný slovenský literárny vedec, teatrológ, filmológ, umenovedec, estetik, biograf a bibliograf, kultúrny pracovník, znalec kresťanského umenia, prekladateľ, editor, vysokoškolský pedagóg, sa narodil 16. júla 1924 v Seredi. Jeho otec bol zamestnanec firmy Baťa, vedúci vo viacerých predajniach juhozápadného Slovenska. Pseudonymy: A. Karen, Andrej Rebák, Július Hojer, Juraj Domasta, Martin Jánský.

Študoval na gymnáziách v Bratislave, Nových Zámkoch, Trnave, Šuranoch a Trenčíne (1936 – 1943), kde maturoval. Absolvoval odbor filozofia a francúzština na Filozofickej fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave (1943 – 1949), medzitým bol dva semestre poslucháčom na Literárnej fakulte v Laussane vo Švajčiarsku (1946). V roku 1950 získal doktorát filozofie (PhDr.) na základe dizertácie o teórii estetickej výchovy.

Po krátkom účinkovaní v Literárnovednom ústave SAV v Bratislave, kde pôsobil ako romanista, ho prepustili, a tak pracoval ako vedúci redaktor teoretickej redakcie (1952 – 1962) Slovenského vydavateľstva krásnej literatúry (neskôr premenovaného na Tatran). V roku 1963 sa vrátil do SAV, kde bol najskôr vedeckým pracovníkom Kabinetu orientalistiky SAV (1962 – 1963), potom pracoval v Ústave slovenskej literatúry SAV, v oddelení divadla a filmu (1963 – 1973), pritom zotrval na jednom pracovisku – pre výskum divadla a filmu, ktoré však sa organizačne neustále transformovalo (Ústav divadla a filmu, Umenovedný ústav, Kabinet divadla a filmu SAV, dnes Centrum vied o umení SAV), kde bol samostatným vedeckým pracovníkom  sekcie divadla a filmu (1973 – 1989) a kde bol aj členom Vedeckej rady, až do odchodu do dôchodku (1995). V období „socializmu s ľudskou tvárou“ bol zároveň šéfredaktor revue Slovenské divadlo (1965 – 1969), v ktorom sám uverejnil asi 200 príspevkov. Externe spolupracoval s viacerými vydavateľmi, najmä s vydavateľstvom LÚČ, kde sa stal vedeckým redaktorom vydavateľstva, čo mu umožnilo editorsky pripraviť na vydanie diela domácich i exilových autorov, niektorých predtým zakázaných. Žil v Bratislave, kde zomrel 16. novembra 2019 vo veku 95 rokov.

Jeden z najvýznamnejších žijúcich slovenských vedcov v oblasti humanitných vied, osobnosť nielen literárnej, ale celokultúrnej sféry, pôsobiaca najmä v oblasti slovenskej literárnej, dramatickej a výtvarnej tvorby, s osobitne prínosnou edičnou a publikačnou činnosťou na poli svetovej literatúry a kultúry. Ide o mimoriadny zjav katolíckeho intelektuála, ktorého činnosť vo vysokej miere ovplyvnila slovenskú kresťanskú kultúru počas obdobia komunizmu, no rovnako aj po ňom. Reprezentuje typ vedca a človeka, ktorý sa formoval a pôsobil v zložitej atmosfére spoločnosti a kultúry – nejasnej, často ideologickej a poplatnej bývalému režimu. Rozsah jeho vedeckého záujmu je široký – od teórie divadla, filmu a literatúry až po výtvarné umenie, kresťanskú literatúru, filozofiu. Na základe svojich bohatých skúseností – či už vo vedeckom kontexte (literárna komparatistika, lingvistická a etnologická semiotika, prekladateľská činnosť), alebo súčasne aj v osobnom  kontexte (mimoriadne tvorivý, rozhľadený, disciplinovaný autor) – predkladá jedinečnú, impozantnú tvorbu.

Je autorom desiatok edičných návrhov, publikoval knižne a časopisecky niekoľko stoviek príspevkov a prekladov, napríklad v periodikách Estetika (Praha), Panoráma (Praha), Slovenské divadlo, Slovenská literatúra, Film a divadlo, Hudobný život, Javisko, Katolícke noviny, Knižný magazín, Kultúra, Kulturní tvorba (Praha), Kultúrny život, Ľud, Národná obroda, Píroda a spoločnosť, Romboid, Slovenská hudba, Slovenské pohľady, Tvorba, Večerník, Verbum. Výsledkom jeho systematického záujmu o slovenskú, českú, francúzsku, anglickú, nemeckú, škandinávsku, americkú, ruskú a taliansku literatúru je množstvo štúdií, ktoré publikoval vo forme knižných doslovov a úvodov alebo časopisecky. Napísal niekoľko stoviek vedeckých štúdií, pripravil do tlače mnohé významné knižné edície, publikoval viaceré významné diela najmä z oblasti slovenskej histórie a svetovej drámy. Je editorom 1. až 8. a 10. zväzku diela Zobrané literárne a mysliteľské diela Pavla Straussa (2009 – 2012; 9. zväzok Nemecké básne na jeho návrh editoval Jozef Zavarský), súborného diela Paľa Olivu 1 a 2 – Torzo literárneho diela, Tak umieral a žije Paľo Oliva (obe 2004) a diel viacerých významných domácich a zahraničných autorov: slovenských spisovateľov, ako Martin Kukučín, Janko Jesenský, Martin Rázus, Jozef Cíger Hronský, Július Barč-Ivan, Jozef Felix, Janko Silan, Ladislav Hanus, Jozef Kútnik Šmálov, Karol Strmeň, Rudolf Dilong či Andrej Žarnov, českých spisovateľov, ako Karel Čapek, Vladislav Vančura a i., v samostatných dielach predstavil život a tvorbu osobností slovenského i svetového umenia, ako Literárna silueta J. W. Goetheho (1957), Majster Pavol z Levoče, Majstri slovenskej palety (obe 1961), Kapitoly z dejín svetového divadla. (1966). Je autorom štúdií, ktoré vyšli pri príležitosti 750. výročia narode­nia klasika Danteho Alighieriho, Dotyky s básnikom Dantem (2014). Je editorom šiestich zväzkov Vybrané spisy Jozefa Felixa (1985 – 1991), Svätográlskych legiend Valentína Beniaka (1992), monografií Jozef Kútnik Šmálov (1992), Romano Guardini (1994), Súborné dielo Janka Silana (1995 – 1999). Je autorom a spoluautorom viacerých kníh z oblasti estetiky a divadelného umenia, ako Estetické paralely umenia (1976), Teória dramatických umení (1981), Slovenská dramatika v epoche realizmu (1990). Bol vedúcim autorského kolektívu Lexikónu katolíckych kňazských osobností Slovenska (2000). V svojom ostatnom diele Tak som ich poznal (2015) už ako 91-ročný nesmierne rozhľadený idealistický intelektuál, ktorý musel bojovať s nepriazňou minulého režimu, vytvoril 32 portrétov svojich súpútnikov z prostredia literatúry a divadla. Zvolil si svojský pohľad, nevyhýba sa kritike, ale nezabúda na zásluhy, neidealizuje ani nekádruje. Ponúka príbehy výnimočných ľudí, s ich tvorivými vzopätiami, ľudskými zlyhaniami aj svojskými záľubami, ktoré zároveň zobrazujú zložité pomery na našej kultúrnej scéne v 20. storočí. Jozef Ambruš, Mikuláš Bakoš, Oskár Čepan, Jozef Felix, Ľudovít Fulla, Ladislav Hanus, Ján Jozef Hudák, Zora Jesenská, Ján Jamnický, Ján Komorovský, Ján Chryzostom Korec, Ivan Krasko, Nora Krausová, rodená Beniaková, Štefan Krčméry, Emil Boleslav Lukáč, Alexander Matuška, František Mikloško, Andrej Mráz, Rudolf Mrlian, Jan Mukařovský, Karol Rosenbaum, Martin Slivka, Pavol Strauss, Karol Strmeň, Stanislav Šmatlák, Dominik Tatarka, Viliam Turčány, Milo Urban, Marian Váross, František Votruba, Ľudo Zúbek a Andrej Žarnov svojimi dielami, myšlienkami a životmi spoločne vytvárajú generačný odkaz, kultúrnu stopu v slovenskom bytí.

Za celoživotné dielo ho vyznamenali viacerými najvýznamnejšími štátnymi aj vedecko-pedagogickými vyznamenaniami Slovenskej republiky, Slovenskej akadémie vied či Matice slovenskej. Pápež Ján Pavol II. mu udelil Veľký kríž rytierskeho rádu sv. Gregora Veľkého (1999) a prezident SR Rad Ľudovíta Štúra I. stupňa za mimoriadne významné zásluhy v oblasti rozvoja kultúry a školstva a šírenie dobrého mena Slovenska v zahraničí (2004). Je nositeľom Ceny Literárneho fondu za celoživotnú tvorbu (1998), Ceny Jozefa Miloslava Hurbana Matice slovenskej za významné dielo v oblasti biografickej literatúry – Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska (2001), Ceny ministra kultúry SR za celoživotný prínos k rozvoju slovenskej kultúry (2003) a Cena Fra Angelica za prínos kresťanských hodnôt do umenia (2006) či výročnej ceny Spolku slovenských spisovateľov (2015). Trnavská univerzita mu udelila čestný titul doctor honoris causa roku 2001 a Katolícka univerzita v Ružomberku roku 2009.

Bol členom Slovenskej teatrologickej spoločnosti a Spolku slovenských spisovateľov.

DIELA

Esej

 • Literárna siluetka J. W. Goetheho: Impresie a evokácie. 1. vyd. 168 s. Bratislava: Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, 1957.
 • Majster Pavol z Levoče. Tvorca vrcholného diela slovenskej neskorej gotiky. [Spoluautor, texty: Úvod, Umelecké ovzdušie mesta, Tabuľové maľby oltára, Doslov, Poznámky – s. 7 – 8, 17 – 20, 88 – 114, 128 – 132, 145 – 149, 153 – 195.] 347 s. Bratislava: SVKL, 1961.; 2. vyd. 1964.
 • Majstri slovenskej palety. 130 s. Bratislava: SVKL, 1961.
 • Estetické paralely umenia. Štúdie o divadle, dramatike a filme. 1. vyd. 532 s. (425 s.) Bratislava: Veda, 1976.
 • Eseje o svetových dramatikoch. 1. vyd. 560 s. Bratislava: Národné divadelné centrum, 1998. ISBN: 80-85455-83-8.

Literatúra faktu

 • Spomínam, premýšľam, vyznávam: Rozhovory s kardinálom Jánom Chryzostomom Korcom. [Otázky a úvod Július Pašteka.] 1. vyd. 345 s. Bratislava: Lúč, 1999. ISBN: 80-7114-264-6.

Literárna veda

 • Slovenská dramatika v epoche realizmu: Dialektika vývinu a mnohotvárnosť tvorby. 1. vyd. 408 s. Bratislava: Tatran, 1990. ISBN: 80-222-0185-5.
 • Pohľady na slovenskú dramatiku, divadlo a kritiku 1. zv. 1. vyd. 530 s. Bratislava: Národné divadelné centrum, 1998. ISBN: 80-85455-62-5.
 • Pohľady na slovenskú dramatiku, divadlo a kritiku. 2. zv. 1. vyd. 330 s. Bratislava: Národné divadelné centrum, 1998. ISBN: 80-85455-62-5.
 • Tvár a tvorba slovenskej katolíckej moderny. 590 s. (564 s.) Bratislava: Lúč, 2002. ISBN: 80-7114-370-7.
 • Literatúra ako svetlo. [monografia.] 350 s. [309 s.]. Bratislava: Lúč, 2004. ISBN: 80-7114-461-4.
 • Svet literatúry, literatúra sveta: Analýzy a interpretácie. Zv. I. 1. vyd. 371 s. Bratislava: Petrus, 2005. ISBN: 80-88939-89-5.
 • Svet literatúry, literatúra sveta: Analýzy a interpretácie. Zv. II. 1. vyd.  363 s. Bratislava: Petrus, 2005. ISBN: 80-88939-99-2.
 • Jozef Felix ako literárna osobnosť. 1. vyd. 381 s. Prešov: Vydavateľstvo Michala Vaška, 2008. ISBN: 978-80-7165-707-1.
 • Nemecké siluety. 1. vyd. 211 s. Bratislava: Petrus, 2011. ISBN: 987-80-89233-50-2.
 • Dotyky s básnikom Dantem. [Štúdie pri príležitosti 750. výročia narode­nia klasika Danteho Alighieriho]. 1. vyd. 163 s. Bratislava: Lúč, 2015. ISBN: 978-80-7114-966-8 (viaz).

Odborná literatúra

 • Spätný pohľad bez kamery. Príspevky o teórii filmu. 1. vyd. 280 s. Bratislava: Slovenská teatrologická spoločnosť a Veda, 2005. ISBN: 80-968514-2-X.
 • Moderná svetová dráma: Nové obzory súčasného divadla. 1. vyd. 388 s. Bratislava: SVKL, 1964. (viaz.)
 • Teória dramatických umení. [Spoluautor, štúdie: Tvorivé princípy a vzťahy v sústave dramatických umení, Niekoľko pohľadov na filmovú a televíznu réžiu.] 451 s. Bratislava: Tatran, 1979; 2. vyd. 1981.
 • Encyklopédia dramatických umení Slovenska. [Spoluautor 90 mennými a 75 vecnými heslami.] 1. zv. 695 s. Bratislava: Veda, 1989.
 • Encyklopédia dramatických umení Slovenska. 2. zv. 712 s. [Spoluautor 80 mennými a 46 vecnými heslami.] Bratislava: Veda, 1990.

Iné

 • Spomínam očami [štúdie a spomienky]. Prešov: Vydavateľstvo Michala Vaška, 2010. 1. vyd. 279 s. ISBN: 978-80-7165-816-0.
 • Medzi dvoma kultúrami – slovenskou a českou (komparatistické pohľady, príklady, podnety). 1. vyd. 671 s. Prešov: Vydavateľstvo Michala Vaška, 2013. ISBN: 978-80-7165-917-4.

PREKLADY DIEL AUTORA

 • Meister Paul von Leutscheau. Der spätgotische altar zu St. Jakob. Bratislava. [Spoluautor, úvodná štúdia, s.7 – 39.] 170 s. Praha: Artia, 1961.

EDITORSKÁ ČINNOSŤ

 •  Nesmrteľní milenci 1. [Výber zo svetových noviel o láske.] [autori: Matteo Bandello, De Saint-Pierre Bernardin, Gottfried Keller, I. S. Turgenev, Ajtmatov Čingiz]. 296 s. Bratislava: Tatran, 1973.
 • Nesmrteľní milenci 2. [Výber zo svetových noviel].  [Autori: Benjamin Contans, L. N. Tolstoj, Paul Heyse, Anatole France, Knut Hamsun, Fráňa Šrámek; Ilustrácie: Jaroslav Šerých]. 1. vyd. 296 s. Bratislava: Tatran, 1975, 1977.
 • Nesmrteľní milenci 3. [Výber zo svetových noviel.] [autori: Cinzio Giraldi, Honoré de Balzac, Leonhard Frank, Jena Giono, Ólafur Jóhann Sigurdsson, Karel Čapek; ilustrácie Ervín Urban]. 291 s. Bratislava: Tatran, 1977.
 • Vybrané spisy Jozefa Felixa I – VI. 1985 – 1991.
 • Svätográlske legendy. [Valentín Beniak]. Trnava: Spolok svätého Vojtecha, 1992. ISBN: 80-85198-83-5.
 • Pavol Strauss: Tesná brána. 1. vyd. Trnava: Spolok svätého Vojtecha, 1992. ISBN : 80-85198-81-9 (brož.).
 • Ladislav Hanus: Kostol ako symbol. [upravil, úvod a doslov napísal J. Pašteka]. Bratislava: LÚČ, 1995.
 • Súborné dielo Janka Silana I – VIII. 1995 – 1999. 248 s. Lúč, 1995. ISBN: 807114150X (viaz).
 • Ladislav Hanus: Človek a kultúra. Filozofická esej. 1 vyd. 311  s. Bratislava: Lúč, 1997. ISBN: 80-7114-180-1 (viaz.).
 • Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska. [vedúci autorského kolektívu, spoluautor]. 1. vyd. 1550 s. Bratislava: LÚČ, vydavateľské družstvo, 2000. ISBN: 80-7114-300-6.
 • Jozef Špirko: Dejiny a umenie očami historika. 1. vyd. Bratislava: Lúč, 2001. ISBN: 80-7114-359-6.
 • Július Barč-Ivan: Súborné dramatické dielo. Bratislava: Divadelný ústav, 2001.
 • Rudolf Dilnog: Hviezdy a smútok – Literárne dielo. I časť. [výber z Dilongovej básnickej tvorby do roku 1945]. 1. vyd. 293 s. Petrus, 2002. ISBN: 8088939488  (viaz.).
 • Rudolf Dilnog: Cesty a stesky – Literárne dielo. II. časť. [výber tých najlepších básnických textov z exilovej tvorby (od roku 1945 do jeho smrti)]. 1. vyd. 264 s. Petrus, 2002. ISBN: 808893950X (viaz.).
 • Rudolf Dilnog: Pieseň a lásky – Literárne dielo. III. časť. [výber prozaických textov z obdobia pred emigráciou a tiež exilovej tvorby (4 diela počínajúc rokom 1943 a končiac 1978)]. 1. vyd. 280 s. Petrus, 2003. ISBN: 8088939496 (viaz.).
 • Mikuláš Šprinc: Do večna tečie moja rieka. 1. vyd. 782 s. Prešov: Vydavateľstvo Michala Vaška, 2003. ISBN: 80-7165-425-6.
 • Ladislav Hanus: O kultúre a kultúrnosti. 302 s. Bratislava: Lúč, 2003. ISBN: 9788071144434.
 • Jozef Kútnik Šmálov: Literárna kritika ako poznávanie a hodnotenie. [výber z diela.] 1. vyd. 432 s. Bratislava: Lúč, 2004. 80-7114-459-2.
 • Pavol Ušák-Oliva: Torzo literárneho diela. [Súborné dielo Paľa Olivu 1]. Bratislava: Lúč, 2004. ISBN: 978-80-10-01557-3.
 • Pavol Ušák-Oliva: Tak umieral a žije Paľo Oliva  88 s. [Súborné dielo Paľa Olivu 2].  Bratislava: Lúč, 2004. ISBN: 80-7114-480-0.
 • V tichu kláštorov a knižníc. [Zostavovateľ a autor predslovu]. 1. vyd. Bratislava: Lúč, 2004. ISBN 80-7114-491-6.
 • Ivan Stodola: Súborné dramatické dielo. 1146 s. Bratislava: Divadelný ústav, 2005. ISBN: 80-88987-66-0.

OCENENIA

 • Výročná cena Spolku slovenských spisovateľov (2015)
 • Čestný titul doctor honoris causa Katolíckej univerzity v Ružomberku (2009)
 • Cena Fra Angelica za prínos kresťanských hodnôt do umenia (2006)
 • Cena ministra kultúry SR za celoživotný prínos k rozvoju slovenskej kultúry (2003)
 • Čestný titul doctor honoris causa na Trnavskej univerzite (2001)
 • Veľký kríž rytierskeho rádu sv. Gregora Veľkého od pápeža Jána Pavla II. (1999)
 • Cena Literárneho fondu za celoživotnú tvorbu (1998)
 • Cena Jozefa Miloslava Hurbana za významné dielo v oblasti biografickej literatúry za Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska (2001)
 •  
 •  
 •  

ŠTÚDIE, RECENZIE O AUTOROVOM DIELE A ROZHOVORY

Recenzie a štúdie v periodikách

 • JENČÍKOVÁ, Mária: Pašteka Július: Pohľady na slovenskú dramatiku. In: Slovenská literatúra, 46, 1999, č. 5 – 6.
 • VEIGL, Svetoslav: Sine ira et studio (J. Pašteka: Tvár a tvorba slovenskej katolíckej moderny). In: Knižná revue, 13, 2003, č. 10, a, In: Slovenské pohľady, 4+119, 2003, č. 9.
 • JAVORKOVÁ, Monika: Július Pašteka: Tvár a tvorba slovenskej katolíckej moderny. In: Knižná revue, 13, 2003, č. 5.
 • PRÍHODOVÁ, Edita: Pašteka Július: Tvár a tvorba slovenskej katolíckej moderny. In: Slovenská literatúra, 51, 2004, č. 2.
 • RIŠKOVÁ, Lenka: Svetlo literatúry (J. Pašteka: Literatúra ako svetlo). In: Knižná revue, 15, 2005, č. 24.
 • JURKOVIČOVÁ, Jana: Skutočná láska prejde cez Peklo do Raja. In: Katolícke noviny, roč. 130, 9. 8. 2015, č. 32, s. 20 – 21.

Rozhovory

 • STADTRUCKER, Ivan – PAŠTEKA, Július: Obzretie sa za oponu polstoročia (Rozhovor). In: Literárny týždenník, 9, 1996, č. 29 – 30.

Iné

 • TISOVIČ, Ferdinand: Prof. Július Pašteka: Zapĺňal som biele miesta [online]. In: Slovenská akadémia vied. Uverejnené: 28. 9. 2009. [Citované: 30. 12. 2015.] Dostupné na internete: <TU>.

BIOGRAFICKÉ A BIBLIOGRAFICKÉ ÚDAJE

Personálna bibliografia

 • MISTRÍK, Miloš – PODMAKOVÁ, Dagmar – JUSKOVÁ, Ivana: Personálna bibliografia Júliusa Pašteku. In: Slovenské divadlo, 48, 2000, č. 2 – 3.

Encyklopédie, slovníky, monografie, zborníky

 • PAŠTEKA, Július. In: MAŤOVČÍK, Augustín, a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia. 1. vydanie. Bratislava – Martin: Vydavateľstvo SSS a SNK, 2001, s. 353, 354.
 • PAŠTEKA, Július. In: MIKULA, Valér, a kol.: Slovník slovenských spisovateľov. 1. vyd. [v Kaligrame]. 656 s. Kaligram & Ústav slovenskej literatúry SAV, 2005. S. 432.
 • PAŠTEKA, Július. In: MAŤOVČÍK, Augustín, a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia. 2. doplnené, opravené a rozšírené vydanie. 576 s. Bratislava – Martin: Literárne informačné centrum a Slovenská národná knižnica, 2008.
 • MARČOK, Viliam, a kol.: Dejiny slovenskej literatúry III. 2., rozš. vydanie. Bratislava: Literárne informačné centrum, 2006.
 • Hommage á Július Pašteka. [Zostavovateľ prof. Miloš Mistrík. Autori: Ján Chryzostom kardinál Korec, František Mikloško, Vincent Šabík, Peter Liba, Viliam Turčány, Miloš Mistrík, Vladimír Petrík, Ivan Stadtrucker, Ladislav Čavojský, Andrej Maťašík, Ján Sládeček, Jozef Hlinický, Anna Kolková, Imrich Vaško]. Bratislava: Slovenská teatrologická spoločnosť vo vydavateľstve VEDA, 2009.

Profily autora v periodikách

 • ČEPAN, Oskár: Július Pašteka šesťdesiatročný. In: Slovenská literatúra, 31, 1984, č. 4.
 • Jubileum Júliusa Pašteku. In: Literárny týždenník, 2, 1989, č. 28.
 • STADTRUCKER, Ivan: Július Pašteka. In: Slovenské národné noviny, 7 (11), 1996, č. 28.
 • ŠABÍK, Vincent: Laudácio na Júliusa Pašteku. In: Literárny týždenník, ročník XXVIII., rok 2015, č. 43 – 44. s. 3.

Internetové zdroje

 • Miloš Mistrík: Zomrel prof. PhDr. Július Pašteka, DrSc. [Citované 19. 11. 2019]. TU
 • Július Pašteka: Slovenskí spisovatelia [online]. In: Literárne informačné centrum. [Citované 11. 8. 2015]. Dostupné na internete: TU.
 • Július Pašteka [online]. In: Osobnosti.sk. [Citované: 20. 12. 2015]. Dostupné na internete: TU.
 • Takto som ich poznal [online]. In: Literárne informačné centrum. [Citované: 20. 12. 2015]. Dostupné na internete: TU.
 • Prof. PhDr. Július Pašteka, DrSc., Dr. h. c. KU [online]. In:  Katolícka univerzita v Ružomberku. [Citované: 20. 12. 2015]. Dostupné na internete: TU.
 • Pašteka, Július [online]. In: Slovenská národná knižnica v Martine: online katalóg. [Citované 2. 10. 2015]. Dostupné z internetu: TU.
 • Kalendárium: Júl 2014: Július Pašteka  [online]. In: Národné osvetové centrum. [Citované 3. 9. 2015]. Dostupné z internetu: TU.