BACHLETOVÁ, Eva

BACHLETOVÁ, Eva

[* 8. 11. 1969 Bratislava]

Eva Bachletová, Mgr., PhD., vysokoškolská učiteľka, publicistka, poetka, prozaička, esejistka, redaktorka, sa narodila 8. novembra 1969 v Bratislave. Študovala na Gymnáziu Metodova v Bratislave (1983 – 1987). Absolvovala odbor žurnalistika na Filozofickej fakulte UK v Bratislave (1987 – 1991). Roku 2000 obhájila doktorandskú dizertačnú prácu Ľudové časopisy Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku (1918 – 1938) a udelili jej vedecko-akademickú hodnosť philosophiae doctor (PhD., 2000).

Pôsobila ako nezávislá novinárka a súkromná podnikateľka (redakčné práce,  korektúry  a grafická úprava textov)  (1991 – 1992), učiteľka slovenského jazyka na ZŠ Dudova (1992), nezávislá publicistka (1992 – 1993, 1996 – 1997), manažérka reklamy (firma KODOS, 1993 – 1995, Roľnícke noviny, 1996 – 1997), redaktorka v Slovenskom evanjelizačnom stredisku pre masmédiá na Slovensku (1996). Pôsobila na Katedre žurnalistiky FiF UK v Bratislave (1996 – 1997 a 1997 –  1999), najskôr ako externá a potom interná doktorandka, následne ako odborná asistentka (1999 – 2000) a vedúca Sekcie rozhlasovej a televíznej žurnalistiky. Pôsobila ako tajomníčka pre mediálnu komunikáciu na Generálnom biskupskom úrade ev. a. v. cirkvi, najskôr na vedľajší pracovný úväzok (2000) a potom v hlavnom pracovnom pomere (2001 –  2005). Bola referentkou Public relations na Evanjelickej diakonii ECAV na Slovensku (2005 – 2006). Od roku 2006 opäť pracuje na Katedre žurnalistiky FiF UK v Bratislave ako odborná asistentka, zároveň je študijnou poradkyňou katedry. V rámci pedagogickej činnosti vedie kurzy/predmety na bakalárskom a magisterskom stupni štúdia, prednášala úvod do štúdia žurnalistiky, oblasť teórie žurnalistických rozhlasových žánrov, viedla kurz heruistiky a predmet filozofia tvorivého písania, mediálne ateliéry a kreatívne štúdia zamerané na tlač a internet. Viedla záverečné bakalárske, diplomové práce zamerané na oblasť rozhlasovej žurnalistiky, osobnosti rozhlasovej žurnalistiky a mediálne osobnosti. Zároveň spolupracuje na vzniku, príprave a rozvoji nového internetového magazínu študentov žurnalistiky www.webjournal.sk a internetového rozhlasového portálu študentov žurnalistiky www.radioaktiv.sk. Zodpovedá za spoluprácu katedry s RTVS/Slovenským rozhlasom, s periodikom Naša univerzita, propagáciu katedry a vybraných aktivít FiF UK v médiách (Deň otvorených dverí, výročia fakulty, iné podujatia). Bola členkou komisie súťaže o Cenu Daniela Tupého, ktorú mediálne propagovala. Bola odbornou garantkou Mediálneho seminára na EBF UK v Bratislave (2002 –  2004), mediálnou a projektovou manažérkou pôvodnej slovenskej opery Martin Luther (2004), členkou Rady STV  (2004 – 2006), šéfredaktorkou média Diakonia.sk (2006), Časopisu Evanjelickej diakonie ECAV na Slovensku, členkou redakčnej rady teologického časopisu Cirkevných listov (2011 – 2016), zástupkyňa šéfredaktora Cirkevných listov (2015 – 2016), je mediálnou manažérkou pripravovanej pôvodnej slovenskej opery Hrad prepevný k 500. výročiu reformácie (2016).

Publikuje od roku 1989 v sekulárnych aj kresťanských médiách. Zameriava sa na problematiku Evanjelickej a. v. cirkvi na Slovensku (vrátane jej tlače) a kresťanstva vôbec,  detí a mládeže, na literatúru, vážnu hudbu, výtvarné umenie, históriu, na literárnu tvorbu Slovákov na Dolnej zemi žijúcich v Maďarsku, v Srbsku a Čiernej Hore (Vojvodina) a Rumunsku, ako aj na aktuálne témy z oblasti médií v kontexte ich spoločenského, historického, filozofického rozmeru a pôsobenia. Poéziu, prózu, eseje, reflexie, duchovné zamyslenia, publicistické rozhovory, reportáže, fejtóny, glosy, riporty, besednice, recenzie a odborné štúdie uverejňovala v rozhlase a v literárnych a kultúrnych novinách, časopisoch a periodikách Ľudové noviny  (Maďarsko), Mladé rozlety, Literárny týždenník, Kultúrny život, Slovenské národné noviny, Učiteľské noviny, Naša univerzita, Otázky žurnalistiky, Cirkevné listy, Evanjelická Bratislava, Ev. posol spod Tatier, Diakonia.sk, Roľnícke noviny, Smena, Smena na nedeľu, Večerník, Nový čas, Tretí vek, Život, Slovenka, Kanadský Slovák, ďalších krajanských médiách, a i. Svoje príspevky uverejňovala aj v bibliofíliách Zľutovanievanie, Biela, Cesta, Voda, Svetlo, Dar, v antológii poézie Otvorené cesty, antológii prózy, poézie a satiry Keď život šplechne do očí, ako aj v Tranovskom evanjelickom kalendári, Cirkevných listoch, Evanjelickom posle spod Tatier, Ľudových novinách, v elektronických médiách, v Slovenskom rozhlase/RTVS a Rádiu 7, na internete, ako aj na vlastnej webovej stránke www.evabachletova.sk. Spolupracuje s týždenníkom Slovákov v Maďarsku – Ľudové noviny a v ostatných rokoch s krajanským periodikom Kanadský Slovák. Slovenský rozhlas jej odvysielal literárne pásma zamerané na literatúru Slovákov na Dolnej zemi.

Debutovala knižkou poetických denníkových úvah  Striptíz mojich pocitov (1993), po nej vydala zbierku humoristických poviedok pre mládež Štyri roky so slimákom (1994). Vydala súbor esejí, reflexií a úvah Riadky bytia (2012), v nich prezentuje svoj pohľad na duchovný, filozofický, spoločenský kontext doby a svoju cestu viery, život s Bohom a cestu za poznaním; knižku vyšla s ilustráciami Ľubici Prudilovej-Dohnányovej, Ľubice Sitákovej a Karola Prudila. Je autorkou námetu pôvodnej slovenskej opery Martin Luther, na jej vznik dala podnet (2004, premiéra 2005), projektovo a mediálne ju manažovala, opera mala 19 repríz a videlo ju viac ako 14 000 divákov v Slovenskej republike i v Česku. Je spoluatorkou libreta k pôvodnej slovenskej duchovnej opere Kristov dotyk (autor hudby Víťazoslav Kubička, libreto: Eva Bachletová a Víťazoslav Kubička), ktorú uviedli v premiére v Bratislave (2007) a v zahraničnej premiéra  v Chrudimi (2007) v rámci 49. ročníka Medzinárodného operného festivalu Smetanova Litomyšl; doposiaľ ju uviedlo sedem ráz, záznam z predstavenia odvysielala počas Vianoc 2007 Televízia Kežmarok.

Publikovala štúdie, odborné príspevky zamerané na tlač Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku, ako aj na aktuálne témy z oblasti médií v kontexte ich spoločenského, historického, filozofického rozmeru a pôsobenia. Zúčastňuje sa na vedeckých konferenciách zameraných na mediálne otázky. Zapojila sa do vedecko-výskumnej úlohy Náboženské a teologické  aspekty mediálnej práce ECAV na Slovensku v kontexte oslovenia súčasného človeka, v rámci vedecko-výskumnej úlohy: Filozoficko-estetické, esteticko-umelecké a spoločenské aspekty mediálnej práce (riešitelia: doc. ThDr. Peter Gažík, Mgr. Eva Bachletová, PhD., Fakulta prírodných vied Žilinskej univerzity v Žiline, obdobie riešenia: 2001 – 2004). Spolupracuje s Odbornou redakciou vysielania pre deti a mládež Slovenského rozhlasu a Odbornou  redakciou náboženského vysielania Slovenského rozhlasu, ďalšími redakciami Slovenského rozhlasu, Rádiom 7 a viacerými médiami v SR i ČR.

Tím zahraničných vedcov  v zložení Radek Čech, Ostrava (ČR), Ioan-Iovitz Popescu, Bukurešť (Rumunsko) a Gabriel Altmann, Bochum (Nemecko) uskutočnil kvantitatívnu analýzu textov slovenskej spisovateľky Evy Bachletovej, ktorej výsledky vyšli v knihe Kvantitativní analýzy (nejenom) básnických textů (2014). Odborné analýzy jej literárnej tvorby vyšli aj v odbornom  časopise Glottometrics (Nemecko).

Pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva roku jej udelil rektor Univerzity Komenského v Bratislave pochvalu za mimoriadne zásluhy na rozvoji mediálnych projektov študentov žurnalistiky FiF UK (2007) a za za prospešnú medializáciu a propagáciu FiF UK pri jej 90. výročí doma i v zahraničí, ako aj za prípravu a realizáciu internetového magazínu a študentského rádia pre študentov FiF UK  (2011).

Je členkou Spolku slovenských spisovateľov a členkou Klubu slovenských spisovateliek OZ Femina a jej správnej rady.

DIELO

Poézia

 • Striptíz mojich pocitov. [poetický denník]. [Ilustr. Eva Bachletová; graf. úpr. ANTEUS]. 119 s. Bratislava: Tretia vlna, 1993.

Esej

 • Riadky bytia. [eseje, zamyslenia]. [autori ilustrácií: Ľubica Prudilová-Dohnányová, Ľubica Sitáková, Karol Prudil]. 111 s. [Kežmarok]: ViViT, 2012.

Literatúra pre deti a mládež

 • Štyri roky so slimákom. [humoristické poviedky]. [Ilustr. Eva Bachletová]. 44 s. Bratislava: Tretia vlna, 1994. 43 s.

OCENENIA

 • Pochvala za mimoriadne zásluhy na rozvoji mediálnych projektov študentov žurnalistiky FiF UK a za prospešnú medializáciu a propagáciu FiF UK pri jej 90. výročí doma i v zahraničí (2007) – pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva roku udelil rektor Univerzity Komenského v Bratislave
 • Pochvala za prípravu a realizáciu internetového magazínu a študentského rádia pre študentov FiF UK  (2011) – pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva roku udelil rektor Univerzity Komenského v Bratislave

ŠTÚDIE A RECENZIE O AUTORKINOM DIELE

Monografie

 • ČECH, Radek POPESCU, Ioan-Iovitz ALTMANN, Gabriel: Kvantitativní analýzy (nejenom) básnických textů. Olomouc: Univerzita Palackého, 2014. ISBN 978-80-244-4044-6.

Rozhovory

 • BUČEK, Róbert – BACHLETOVÁ, Eva: Dobrá báseň musí byť ako príbeh [online]. In: Webjournal. Uverejnené: 15. júl 2015. [Citované 31. 10. 2014]. Dostupné z internetu: <TU>

BIOGRAFICKÉ A BIBLIOGRAFICKÉ ÚDAJE

Slovníky, encyklopédie

 • BACHLETOVÁ, Eva. In: MAŤOVČÍK, Augustín, a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia. 2. doplnené, opravené a rozšírené vydanie. 576 s. Bratislava – Martin: Literárne informačné centrum a Slovenská národná knižnica, 2008.

Periodiká

 • BACHLETOVÁ, Eva [online]. In: Biografické štúdie. s. 162. [Citované 31. 10. 2014]. Dostupné z internetu: <TU>.

Databázy

 • Spolok slovenských spisovateľov – prihláška: Mgr. Eva Bachletová, PhD. 17. 8. 2013. 4 s. In: Databáza členov SSS. Bratislava, 2015.
 • Profesijný životopis [elektronická pošta]. In: E-mailová správa pre: literarny.tyzdennik@gmail.com (od: Eva Bachledová). 31. 7. 2016. [Cit. 2. 8. 2016].

Internetové zdroje

 • Publikačná činnosť: Vedecké a odborné práce publikované v rokoch 1991 – 2011 [online]. In: Univerzita Komenského: Filozofická fakulta. [Citované 31. 10. 2014]. Dostupné z internetu: <TU>.
 • Mgr. Eva Bachletová, PhD. (1969), Bratislava: Profesijný životopis. [online]. In: Univerzita Komenského: Filozofická fakulta. [Citované 31. 10. 2014]. Dostupné z internetu: <TU>.
 • Riadky bytia: Literárny web Evy Bachletovej [online]. In: Eva Bachletová. [Citované 31. 10. 2014]. Dostupné z internetu: <TU>.
 • Výskum literárneho diela Evy Bachletovej  [online]. In: Eva Bachletová. [Citované 31. 10. 2014]. Dostupné z internetu: <TU>.