KOVÁČ, Damián (†)

KOVÁČ, Damián (†)

[*  3. 8. 1929 Nižný Slavkov – † 2. 2. 2021]

Prof. PhDr. Damián Kováč, DrSc., psychológ, vysokoškolský pedagóg, emeritný profesor Pedagogickej fakulty UK v Bratislave a emeritný vedecký pracovník Ústavu experimentálnej psychológie SAV, zakladajúca osobnosť psychológie ako modernej vedy na Slovensku, publicista, autor odborných publikácií a vysokoškolských skrípt z oblasti psychológie.

Poslednú ve­tu knižky Umne starnúť možno chápať ako po­solstvo a zároveň ako zdroj liečivej psycholo­gickej posily pre všetkých, ktorí zápasia s feno­ménom staroba (ale nielen pre nich): „Starnutie je hodnota, veľká hodnota kultivovaného daru života, ktorým môžeme obohatiť vlastný život­ný príbeh, aby sa dal pozitívne sprostredkovať budúcim generáciám.

Viac tu: https://www.literarny-tyzdennik.sk/products/za-profesorom-damianom-kovacom/

V roku 1952 absolvoval ako jeden medzi prvými na Slovensku vysokoškolské štúdium v odbore psychológia na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Neskôr absolvoval študijné pobyty v Rakúsku (1969 – 1970),  Nemecku (1971) a Kanade (1976).

Hneď po štúdiách nastúpil na vtedajšie Psychologické oddelenie Filozofického ústavu SAVU, ktoré sa neskôr pretransformovalo na Ústav experimentálnej psychológie SAV v Bratislave, kde pôsobil od 1953 a neskôr, v rokoch 1960 až 1991 vo funkcii jeho riaditeľa (spolu vyše 31 rokov).

V 60. rokoch založil svojho času jediný karentovaný psychologický časopis východnej Európy Studia Psychologica, v ktorom zastával úlohu hlavného redaktora do roku 2008. Jeho úspešným činom bolo aj iniciovanie a organizovanie Stretnutí psychológov podunajských krajín, ktoré boli príležitosťou nie len pre slovenskú, ale aj pre celú východoeurópsku psychologickú komunitu, stretnúť sa s kolegami z druhej strany železnej opony. Na ústave pôsobil ako vedecký pracovník až do roku 2010, neskôr ako emeritný vedecký pracovník.

Pôsobil na Katedre psychológie Fakulty humanistiky Trnavskej univerzity v Trnave (1993 – 1996) a Katedre psychológie a patopsychológie Pedagogickej fakulty UK v Bratislave (1999 – 2003). 

Bol členom Predsedníctva SAV (1982 – 1986), pôsobil ako predseda Vedeckého kolégia SAV pre psychológiu a pedagogiku (1978 – 1990), predseda Slovenskej psychologickej spoločnosti pri SAV (1978 – 1983) a predseda Československej psychologickej spoločnosti pri ČSAV (1978 – 1985).

Vedecký záujem profesora Kováča sa sústreďoval najmä na oblasť vnímania, pamäti, psychomotoriky, viacjazyčnosti, laterality. Dôležitým bol tiež jeho podiel na rozvoji metodológie psychológie, všeobecnej psychológie, histórie psychológie, environmentálnej psychológie a tém kvality života.

Je zakladateľ Bratislavskej školy experimentálnej psychológie a pkladajú ho za usmerňovateľa odborného života psychológie na Slovensku. Vytvoril integračnú mezoteóriu osobnosti a transkulturálneho modelu kvality života. 

Riešil množstvo domácich aj medzinárodných projektov. V rámci medzinárodných projektov bol vedúcim slovenskej časti projektu o vplyve médií na environmentálne postoje (LIFEM, Viedeň). Vychoval 31 doktorandov.

Svojím vedeckým nasadením a nadšením pre výskumnú aj organizačnú prácu sa nezmazateľne zapísal do histórie slovenskej psychológie, príznačná boli pre neho hlboká angažovanosť pre psychológiu ako vedu, vynikajúce rétorické schopnosti a neutíchajúci životný elán.

Bol členom vedeckých a odborných spoločností a inštitúcií: Deutsche Gesellschaft für Psychologie, Slovenská psychologická spoločnosť pri SAV (1978 – 1983 predseda), Československá psychologická spoločnosť pri ČSAV (1978 – 1985 predseda), Spoločnosť pre vyššie funkcie mozgu SLS, UNESCO, Komisia pre obhajobu doktorských dizertačných prác z psychológie (1986 – 1989 predseda). Člen redakčnej rady odborného čaopisu Psychológia a patopsychológia dieťaťa, jediného odborného psychologického časopisu, ktorý vychádza po slovensky.

Publikačná činnosť

Publikoval vyše päťstotridsať odborných príspevkov doma i v zahraničí. Je autorom, spoluatorom, editorom a zostavovateľom odborných monografií, zborníkov a vysokoškolských skrípt, ktoré patria nielen k ťažiskovej odbornej literatúre v oblasti psychológie ako vedy a študijného odboru, ale neraz oslovujú aj širšiu odbornú verejnosť.

Knižne publikoval o. i. práce Theore­tische Fragen der Psychologie– Psychologie als Problem (Berlín 1990), Osobnosť: Od for­movania k sebautváraniu (2002), Psychológiou k metanoi (2007), Umne starnúť (2013), vý­znamnými štúdiami prispel ako spoluautor aj do mnohých kolektívnych monografií (Mysle­nie– osobnosť– múdrosť, 2008; Kognitívny portrét človeka, 2010 a i.).

Poslednú ve­tu z jeho knižky Umne starnúť možno chápať ako po­solstvo a zároveň ako zdroj liečivej psycholo­gickej posily pre všetkých, ktorí zápasia s feno­ménom staroba (ale nielen pre nich): „Starnutie je hodnota, veľká hodnota kultivovaného daru života, ktorým môžeme obohatiť vlastný život­ný príbeh, aby sa dal pozitívne sprostredkovať budúcim generáciám.“

Ocenenia

Bol nositeľom viacerých významných ocenení a vyznamenaní v oblasti vedy ako Plaketa W. Wundta (1980), Strieborná medaila SAV (1989), Ocenenie Európskej únie psychológie práce a organizačnej psychológie za celoživotnú činnosť (2001), Plaketa Antona Jurovského (2002), Zlatá medaila SAV (2004), Pamätná medaila STU (2009), Cena podpredsedu vlády a ministra školstva SR za vedu a techniku v kategórii Celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky za rozvoj experimentálnej psychológie na Slovensku, etablovanie medzinárodného vedeckého časopisu Studia Psychologica, popularizáciu psychologickej vedy doma i v zahraničí a vytvorenie integračnej mezoteórie osobnosti a transkulturálneho modelu kvality života (2009).

Bol členom Spolku slovenských spisovateľov.

DIELA

Odborné a vedecko-náučné publikácie

 • Psychologická propedeutika. 1. vyd. Bratislava: SPN, 1969.
 • Teória všeobecnej psychológie: Cesty jej rozvíjania. 1. vyd. Bratislava: Veda, 1985.
 • Theoretische Fragen der Psychologie – Psychologie als System. 1. vyd. Berlín: Volk und Wissen Verlag, 1990.
 • Osobnosť: od formovania k sebautváraniu.  1. vyd. Bratislava: Ústav experimentálnej psychológie SAV , 2002)
 • Základné kategórie psychológie: Po vyše 100 ročnom vývoji ako autentickej vedy.1. vyd. Bratislava: Ústav experimentálnej psychológie SAV, 1996.
 • Diplomová práca z psychológie: ako ju kvalitne vypracovať.1. vyd. Bratislava: Ústav experimentálnej psychológie SAV, 2003.
 • Psychológia pre doktorandov z príbuzných odborov: (vybrané state).1. vyd. Bratislava: Slovenská technická univerzita , 2005.
 • Psychológiou k Metanoi. 1. vyd. Bratislava: Veda, 2007.
 • Slovenská akadémia vied – Ústav experimentálnej psychológie: koncízne výsledky do r. 2010. 1. vyd. Bratislava: [Slovenská akadémia vied] , 2011.
 • Umne starnúť: (fragmenty) [ilustračné fotografie: Emil Borčin]. 1. vyd. Bratislava: Veda, 2013.

Spoluautorstvo

 • K integrácii v psychológii: Príspevky k všeobecnej psychologickej teórii a metodológii [Damnián Kováč a Peter Gál] (Bratislava: Psychodiagnostické a didaktické testy, n. p. S. l.: Ústav experimentálnej psychológie SA v Bratislave: 1975)
 • Experimentálna psychológia: Vysokoškolská učebnica [Július Boroš; Mária Bandžejová, Bohumír Chalupa, Damián Kováč, Jaromír Janoušek, Libuša Maršálová, Marta Seemannová, Jozef Michaláč] (Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1985)
 • Ústav experimentálnej psychológie SAV 1955 – 1995: jeho prínosy k rozvoju psychológie na Slovensku [Damnián Kováč a kol.] (Bratislava: Ústav experimentálnej psychológie SAV, 1995)
 • Psychológia pre budúcnosť [Damnián Kováč a kol.] (Bratislava: Ústav experimentálnej psychológie SAV, 2005)

Editorstvo a zostavovateľstvo

 • Psychológia v riešení ekologických problémov. [Editori: Damián Kováč, Alena Potašová]. 1 vyd. Bratislava: Ústav experimentálnej psychológie SAV , 1992.
 • Zakladajúce osobnosti, peripetie a ponaučenia z novodobého vývoja psychológie na Slovensku: Zborník referátov z celoštátnej konferencie pri príležitosti 85. výročia "otca" slovenskej psychológie prof. Dr. Antona Jurovského, DrSc., r. 1993. [Zostavili Damián Kováč, Veronika Kováliková]. . 1 vyd. Bratislava: Ústav experimentálnej psychológie SAV, 1993.
 • Osobnosť v spoločenských makrozmenách: referáty pre medziodborovú konferenciu – Panelový workshop (12. – 13. nov. 1997) [Editor]. . 1 vyd. Bratislava: Ústav experimentálnej psychológie SAV, 1997.
 • Naše vstupy do novodobého psychologického poznania v medzinárodnom kontexte. [Editor]. 1 vyd. Bratislava: Ústav experimentálnej psychológie SAV, 1998.
 • Psychologické sondy do spirituálno-religióznej sféry života. [Editor]. 1 vyd. Bratislava: Ústav experimentálnej psychológie SAV, 2002.
 • K problémom kultivácie integrovanej osobnosti na prahu 21. storočia: (odpovede na anketu). [Editor]. 1. vyd. Bratislava: Ústav experimentálnej psychológie SAV , 2003.

Preklady

 • YALOM, Irvin D.: Láska a jej kat: Zážitky psychiatra [Preložili Jan Kvapil, Katarína Stéskalová, Ladislav Kubiš, Damian Kováč, Hana Contrarasová]. 1 vyd. Bratislava: H&H , 1992.

Publikácie autorovi

 • Premeny psychológie v európskom priestore: venované 80. narodeninám Prof. PhDr. Damiána Kováča, DrSc.: 27. Psychologické dni: zborník príspevkov: Bratislava, 9.-11. september 2009 [zostavovatelia: Ivan Sarmány-Schuller, Mária Bratská]. . 1 vyd. Bratislava: Stimul, 2009.

OCENENIA

 • Plaketa W. Wundta (1980)
 • Strieborná medaila SAV (1989)
 • Ocenenie Európskej únie psychológie práce a organizačnej psychológie za celoživotnú činnosť (2001)
 • Plaketa Antona Jurovského (2002)
 • Zlatá medaila SAV (2004)
 • Pamätná medaila STU (2009)
 • Cena podpredsedu vlády a ministra školstva SR za vedu a techniku v kategórii Celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky za rozvoj experimentálnej psychológie na Slovensku, etablovanie medzinárodného vedeckého časopisu Studia Psychologica, popularizáciu psychologickej vedy doma i v zahraničí a vytvorenie integračnej mezoteórie osobnosti a transkulturálneho modelu kvality života (2009)

Zdroje

 • Emil Borčin: Za profesorom DAMIÁNOM KOVÁČOM (* 3. 8. 1929 – † 2. 2. 2021): Odišla osobnosť slovenskej psychológie. In: literárny týždenník. In: Literárny týždenník, č.9 – 10 (17. marca 2021), s. 15. Dostupné v internete: <TU>.
 • Opustil nás Prof. PhDr. Damián Kováč, DrSc. In: Ústav experimentálnej psychológie. Dostupné v internete: <TU>.
 • MEDAILÓN, O INOM: Zápisky pre pamäť: Prof.PhDr. Damián Kováč, DrSc. In: PSYCHOBALZAM. Dostupné v interente: <TU>.
 • Prof. PhDr. Damián KOVÁČ, DrSc. In: Osobnosti: Ústavu experimentálnej psychológie SAV: 1955 – 2015. [xEva Ballová Mikušková, Vladimíra Čavojová (Eds.)]. 1. vyd. Bratislava: Ústav experimentálnej psychológie SAV, 2015. ISBN 978-80-88910-51-0, s. 20 – 24-
 •   
 • Prof. PhDr. Damián Kováč DrSc. Dostupné v internete: Osobnosti.sk