KOVÁČ, Damián

KOVÁČ, Damián

*  3. 8. 1929 Nižný Slavkov

Prof. PhDr. Damián Kováč, DrSc., psychológ, vysokoškolský pedagóg, emeritný profesor Pedagogickej fakulty UK v Bratislave a emeritný vedecký pracovník Ústavu experimentálnej psychológie SAV, zakladajúca osobnosť psychológie ako modernej vedy na Slovensku, publicista, autor odborných publikácií a vysokoškolských skrípt z oblasti psychológie.

Vyštudoval Filozofickú fakultu UK Bratislava (1952). Absolvoval študijné pobyty v Rakúsku (1969 – 1970),  Nemecku (1971) a Kanade (1976).

Pôsobil v Ústave experimentálnej psychológie SAV v Bratislave (od 1953, 1960 – 1991 riaditeľ), na Katedre psychológie Fakulty humanistiky Trnavskej univerzity v Trnave (1993 – 1996) a Katedre psychológie a patopsychológie Pedagogickej fakulty UK v Bratislave (1999 – 2003). Bol členom Predsedníctva SAV (1982 – 1986).

Je zakladateľ Bratislavskej školy experimentálnej psychológie a považujú ho za usmerňovateľa odborného života psychológie na Slovensku. Vytvoril integračnú mezoteóriu osobnosti a transkulturálneho modelu kvality života. V rámci medzinárodných projektov bol vedúcim slovenskej časti projektu o vplyve médií na environmentálne postoje (LIFEM, Viedeň). Vychoval 31 doktorandov.

Publikoval vyše päťstotridsať odborných príspevkov doma i v zahraničí. Je autorom, spoluatorom, editorom a zostavovateľom odborných monografií, zborníkov a vysokoškolských skrípt, ktoré patria nielen k ťažiskovej odbornej literatúre v oblasti psychológie ako vedy a študijného odboru, ale neraz oslovujú aj širšiu odbornú verejnosť.

Člen vedeckých a odborných spoločností a inštitúcií: Deutsche Gesellschaft für Psychologie, Slovenská psychologická spoločnosť pri SAV (1978 – 1983 predseda), Československá psychologická spoločnosť pri ČSAV (1978 – 1985 predseda), Spoločnosť pre vyššie funkcie mozgu SLS, UNESCO, Komisia pre obhajobu doktorských dizertačných prác z psychológie (1986 – 1989 predseda). Člen redakčnej rady odborného čaopisu Psychológia a patopsychológia dieťaťa, jediného odborného psychologického časopisu, ktorý vychádza po slovensky. Je členom Spolku slovenských spisovateľov.

Ocenenia, vyznamenania
 • Plaketa W. Wundta (1980)
 • Strieborná medaila SAV (1989)
 • Ocenenie Európskej únie psychológie práce a organizačnej psychológie za celoživotnú činnosť (2001)
 • Plaketa Antona Jurovského (2002)
 • Zlatá medaila SAV (2004)
 • Pamätná medaila STU (2009)
 • Cena podpredsedu vlády a ministra školstva SR za vedu a techniku v kategórii Celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky za rozvoj experimentálnej psychológie na Slovensku, etablovanie medzinárodného vedeckého časopisu Studia Psychologica, popularizáciu psychologickej vedy doma i v zahraničí a vytvorenie integračnej mezoteórie osobnosti a transkulturálneho modelu kvality života (2009)

DIELA

Odborné a vedecko-náučné publikácie

Monografie

 • Psychologická propedeutika (Bratislava: SPN, 1969)
 • Teória všeobecnej psychológie: Cesty jej rozvíjania (Bratislava: Veda, 1985)
 • Theoretische Fragen der Psychologie – Psychologie als System (Berlín: Volk und Wissen Verlag, 1990)
 • Osobnosť: od formovania k sebautváraniu (Bratislava: Ústav experimentálnej psychológie SAV , 2002)
 • Základné kategórie psychológie: (po vyše 100 ročnom vývoji ako autentickej vedy) (Bratislava: Ústav experimentálnej psychológie SAV, 1996)
 • K problémom kultivácie integrovanej osobnosti na prahu 21. storočia: (odpovede na anketu) [editor] (Bratislava: Ústav experimentálnej psychológie SAV , 2003)
 • Diplomová práca z psychológie: ako ju kvalitne vypracovať (Bratislava: Ústav experimentálnej psychológie SAV, 2003)
 • Psychológia pre doktorandov z príbuzných odborov: (vybrané state) (Bratislava: Slovenská technická univerzita , 2005)
 • Psychológiou k Metanoi  (Bratislava: Veda, 2007)
 • Slovenská akadémia vied – Ústav experimentálnej psychológie: koncízne výsledky do r. 2010 (Bratislava: [Slovenská akadémia vied] , 2011)
 • Umne starnúť: (fragmenty) [ilustračné fotografie: Emil Borčin] (Bratislava: Veda, 2013)

Spoluautorstvo

 • K integrácii v psychológii: Príspevky k všeobecnej psychologickej teórii a metodológii [Damnián Kováč a Peter Gál] (Bratislava: Psychodiagnostické a didaktické testy, n. p. S. l.: Ústav experimentálnej psychológie SA v Bratislave: 1975)
 • Experimentálna psychológia: Vysokoškolská učebnica [Július Boroš; Mária Bandžejová, Bohumír Chalupa, Damián Kováč, Jaromír Janoušek, Libuša Maršálová, Marta Seemannová, Jozef Michaláč] (Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1985)
 • Ústav experimentálnej psychológie SAV 1955 – 1995: jeho prínosy k rozvoju psychológie na Slovensku [Damnián Kováč a kol.] (Bratislava: Ústav experimentálnej psychológie SAV, 1995)
 • Psychológia pre budúcnosť[Damnián Kováč a kol.] (Bratislava: Ústav experimentálnej psychológie SAV, 2005)

Editorstvo/zostavovateľstvo

Psychológia v riešení ekologických problémov [editori: Damián Kováč, Alena Potašová]. (Bratislava: Ústav experimentálnej psychológie SAV , 1992)

Zakladajúce osobnosti, peripetie a ponaučenia z novodobého vývoja psychológie na Slovensku: Zborník referátov z celoštátnej konferencie pri príležitosti 85. výročia "otca" slovenskej psychológie prof. Dr. Antona Jurovského, DrSc., r. 1993. [zostavili Damián Kováč, Veronika Kováliková] (Bratislava: Ústav experimentálnej psychológie SAV, 1993)

Osobnosť v spoločenských makrozmenách: referáty pre medziodborovú konferenciu – Panelový workshop (12. – 13. nov. 1997) [editor] (Bratislava: Ústav experimentálnej psychológie SAV, 1997)

Naše vstupy do novodobého psychologického poznania v medzinárodnom kontexte [editor] (Bratislava: Ústav experimentálnej psychológie SAV, 1998)

Psychologické sondy do spirituálno-religióznej sféry života [editor] (Bratislava: Ústav experimentálnej psychológie SAV, 2002)

Preklady

YALOM, Irvin D.: Láska a jej kat: Zážitky psychiatra [preložili Jan Kvapil, Katarína Stéskalová, Ladislav Kubiš, Damian Kováč, Hana Contrarasová] (Bratislava: H&H , 1992)

Publikácie autorovi

Premeny psychológie v európskom priestore: venované 80. narodeninám Prof. PhDr. Damiána Kováča, DrSc.: 27. Psychologické dni: zborník príspevkov: Bratislava, 9.-11. september 2009 [zostavovatelia: Ivan Sarmány-Schuller, Mária Bratská] (Bratislava: Stimul , 2009)

 

Ďalšie zdroje o autorovi