FRANKO, Michal (†)

FRANKO, Michal (†)

* 20. 9. 1930 Udavské (okr. Humenné) – † 18. 8. 2014

Michal Franko , pedagóg, jazykovedec, básnik, publicista, kultúrno-osvetový pracovník, sa narodil 20. septembra 1930 vo východoslovenskej obci Udavské v okrese Humenné. Zomrel 18. augusta 2014.

Študoval na Gymnáziu v Humennom a odbor slovenský a ruský jazyk na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, kde aj promoval. Učiteľ na osemročnej strednej škole v Snine (1951 – 52), Vyššej hospodárskej škole (1957 – 59) a Gymnáziu v Humennom (1960 – 93). Bol dlhoročným členom odbornej komisie pre slovenský jazyk a literatúru pri Výskumnom ústave pedagogickom v Bratislave (od r. 1968), členom dialektologickej komisie Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV v Bratislave (1969), členom krajských pedagogických komisií a stálym členom okresnej názvoslovnej komisie v Humennom pri Úrade geodézie, kartografie a katastra SR.  Bol hlavným redaktorom časopisu zväzákov Hospodárskej školy v Humennom Mladý ekonóm  (1958 – 1959), hlavný redaktor prílohy Mladé horizonty Podvihorlatských novín (1959), redaktor Pamätnice Gymnázia Humenné 1945 – 1985 (1986) a redaktor Kultúrneho mesačníka (1986 – 1988).

Vo výskumnej, pedagogickej a publicistickej práci sa zameriaval najmä na oblasť dialektológie (výskum sotáckych nárečí), metodiky a teórie vyučovania slovenského jazyka a literatúry, kultúry jazyka a sotáckeho folklóru.

Vydal folklórny materiál zo sotáckeho nárečového územia s jazykovými poznámkami  Zo sotáckeho folklóru pre najmenších. [Vyčítanky, príslovia, hádanky.] (1969). Neskôr vydal básnické zbierky Výlevy srdca (1997) a Svetlom kríža (2004), zbierku piesní, zvykov, tradícií, súsloví, riekaniek Klenoty sotáckeho folklóru (2008) a knižku publicistických  prác Slovo o reči (2011). Získal celý rad čestných uznaní, pochvál a plakiet za svedomitú a obetavú prácu v škole i mimo nej. Občianske združenie Zemplínska spoločnosť so sídlom v Michalovciach ocenilo M. Franka za aktívnu polstoročnú činnosť pri zbere a výskume sotáckeho nárečia a folklóru medailou Zemplínčan roka 2011.

Bol členom Spolku slovenských spisovateľov.

DIELO

Poézia

 • Výlevy srdca : (listovanie v kronike nedávnych čias). 77 s. Prešov: Michal Vaško, 1997.
 • Svetlom kríža. [úvod napísal Imrich Vaško]. 90 s. Michalovce: Elgin, 2004.

Publicistika

 • Slovo o reči: pohľady pedagóga na aktuálne problémy jazykovej kultúry a na sotácke nárečie. 191 s. Michalovce: Zemplínska spoločnosť, 2011.
 • Učiteľ učiteľovi. 77 s. Prešov: Metodické centrum , 1996.

Editorská činnosť – národopis

 • Zo sotáckeho folklóru pre najmenších. [Vyčítanky, príslovia, hádanky.] 1. vyd. 40 s. Košice: Osvetový ústav, 1969.
 • Klenoty sotáckeho folklóru. [zbierka piesní, zvykov, tradícií, súsloví, riekaniek]. 2008.

Iné

 • Kým nie neskoro: literárno-hudobno-filmové pásmo poézie slovenských básnikov k 20. výročiu SNP. [tri časti (12 obrazov)]. 29, [1] s. Martin: Matica slovenská, 1964.

OCENENIA

 • Diplom Rady Krajského národného výboru v Košiciach za príkladnú a obetavú prácu o rozvoj socialistickou školou a za dobré výchovnovzdelávacie výsledky (1965)
 • Pochvalné uznanie Ministerstva školstva a kultúry za pedagogické čítanie prednesené 9. 6. 1966 na XI. ústrednom pedagogickom čítaní v Uherskom Brode (1966)
 • Čestné uznanie ONV za zásluhy o rozvoj kultúrno-osvetovej práce v okrese Humenné (1976), Čestné uznanie Krajského národného výboru v Košiciach za dobrú prípravu žiakov v umeleckom prednese poézie a prózy v krajskom kole súťaže literárnodramatických odborov Ľudových škôl a umenia (1977)
 • Cena primátora Brezna M. Frankovi v bronzovom pásme na celoslovenskej literárnej prehliadke Chalupkovo Brezno (1992)
 • Ocenenie za aktívnu polstoročnú činnosť pri zbere a výskume sotáckeho nárečia a folklóru medailou Zemplínčan roka 2011 – od Občianskeho združenia Zemplínska spoločnosť so sídlom v Michalovciach

O AUTOROVI A JEHO DIELE

Personálna bibliografia
 • Michal Franko, promovaný filológ. Osobná bibliografia. 1. vyd. 24 s. Humenné: Regionálne kultúrne stredisko Humenné, 1995.
Slovníky, encyklopédie
 • Michal Franko. In: DVONČ, L.: Slovenskí jazykovedci. Súborná personálna bibliografia slovenských slovakistov a slavistov (1976 – 1985). Bratislava: Veda, 1997, s. 148 – 150 (súpis prác M. Franka za roky 1953 – 1984).
Periodiká
 • SIVČO, Andrej: Za pedagógom, jazykovedcom a básnikom Michalom Frankom [online]. [Citované 28. 10. 2014]. Internet: Literárny týždenník, č. 37 – 38, roč. XXVII., 2014, ISSN 0862-5999, s. 15.
Interentové zdroje
 • Michal Franko [online]. In: Jazykovedný ústav Ľ. Štúra: Jazykovedci 1976 – 1985. [Citované 22. 10. 2014].: Interent: TU.
 • Michal Franko [online]. In: Jazykovedný ústav Ľ. Štúra: Jazykovedci 1986 – 1995. [Citované 22.10. 2014].: Interent: TU.
 • Michal Franko [online]. In: Jazykovedný ústav Ľ. Štúra: Jazykovedci 2001 – 2005. [Citované 22. 10. 2014].: Interent: TU.