KOVALČÍK, Vlastimil

KOVALČÍK, Vlastimil

* 30. 3. 1939 Matiašovce (okres Kežmarok)

Vlastimil Kovalčík, PhDr., spisovateľ, básnik, esejista, autor literatúry faktu, regionalista, kultúrny historik, prekladateľ poézie.

Narodil sa 30. marca 1939 v severospišskej obci Matiašovce, v horskom kraji medzi Vysokými Tatrami, Dunajcom a Pieninami.

Základnú školu vychodil v rodisku a v Spišskej Starej Vsi, Strednú pedagogickú školu absolvoval v Kežmarku. Absolvoval odbor slovenčina – ruština (1958 – 1963) na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, neskôr externe aj filozofiu.

Pracoval vo Vydavateľstve Slovenský spisovateľ ako redaktor vydaní pôvodnej slovenskej a preloženej poézie (1964 – 1966, 1972 – 1991), medzitým ako redaktor Slovenských pohľadov (1966 – 1970), v ktorých redigoval poéziu, literárnoteoretické články, esejistiku a články z oblasti filozofie, redakciu však musel opustiť po zásahu komunistického režimu v období tzv. normalizácie. Pracoval ako redaktor a potom zástupca šéfredaktora Literárneho týždenníka (1992 – 1998). Bol pracovníkom Národného literárneho centra, ktoré premenovali na Literárne informačné centrum (1998 – 99). Pracoval v Národného osvetovom centre ako redaktor a neskôr zástupca šéfredaktora časopisu pre rozvoj miestnej kultúry a záujmovej tvorivosti Národná osveta (od roku 1999), po odchode do dôchodku bol predsedom jeho redakčnej rady. V súčasnosti sa venuje literárnej a prekladateľskej tvorbe. Žije v Bratislave.

Debutoval básnickou zbierkou Vstupovanie do erbu (1965), ktorá je originálnym filozoficko-reflexívnym programom voči poézii „konkretistov“. Rozvinutie svojho programu – s  ambíciou, aby poézia bola totálnou a siahala od lyriky až k ontológii, traktovala bytie ako také, a pritom rozkrývala krásu – preukázal s využitím svojho nesporného básnického talentu v zbierkach Médium (1968), Zrkadlo čoraz plytšie (1970), Alétheia (1971), Horiaca rukoväť (1974), Živice (1979), Vytrvalosť k otázkam (1988) a Odraz ohňa (1993). Roku 1989 mu vyšiel reprezentatívny výber z poézie Sedemriečie. Jeho básnická tvorba bola viac ráz ocenená. Prekladmi poézie do nemčiny, francúzštiny, angličtiny a mnohých slovanských jazykov je ako básnik zastúpený vo viac ako dvadsiatich antológiách slovenskej poézie. V poľštine vyšiel aj preklad jeho básní vo výbere Klucz swiatla (1998).

V oblasti regionalistiky sa prezentoval ako esejista v knihách monografického typu Na severnom prahu (1983) a Pod erbom severu (1998), ktoré sa zameriavajú na jeho rodný kraj – najsevernejšiu časť Spiša, približujú jeho unikátne prírodné krásy, históriu, osídlenie, jazykové pomery, kultúru, jedinečné pamiatky a významné osobnosti.

Aktívne pôsobí aj ako literárny kritik, teoretik, komentuje diela z oblasti filozofie, estetiky, religionistiky, histórie a etnografie. Editorské schopnosti preukázal pri vydaní výberu z diela avantgardného slovenského básnika z 19. storočia Sama Bohdana Hroboňa Iskrice (1990).

Významnú súčasťou jeho tvorivých aktivít je prekladateľská činnosť, preložil asi 20 diel a vyše 150 veľkých blokov v rozličných básnických antológiách. Prekladá poéziu z francúzštiny (J. Supervielle, F. Ponge, S.-J. Perse), z lužickej srbčiny (K. Lorenc), zo slovinčiny (J. Udovič); každý uvedený autor reprezentuje samostatný knižný preklad. Ako vynikajúci polonista, znalec poľskej literatúry, propagátor poľsko-slovenských literárnych a kultúrnych vzťahov sa však zameral najmä na preklady z poľštiny (Z. Bieńkowski, C. Norwid, W. Broniewski, T. Śliwiak, K. Wojtyła, M. Skwarnicki, J. Twardowski, M. Grześczak). Aj jeho translatorská činnosť bola odmenená viacerými významnými oceneniami, vrátane najvyššieho ocenenia za umelecký preklad na Slovensku Ceny Jána Hollého, ktorú udeľuje Literárny fond, a dvoch vysokých štátnych vyznamenaní Poľskej republiky za preklady z poľskej literatúry.

DIELA

Poézia

 • Vstupovanie do erbu. 1965.
 • Médium. 1968.
 • Zrkadlo čoraz plytšie. 1970.
 • Alétheia. 1971.
 • Horiaca rukoväť. 1974.
 • Živice. 1979.
 • Vytrvalosť k otázkam. 1988.
 • Sedemriečie. [výber básní]. 1989.
 • Odraz ohňa. 1993.

Regionalistika – esej

 • Na severnom prahu. 1983.
 • Pod erbom severu. 1997.

Editorská činnosť

 • Rozružie alebo Samo Bohdan Hroboň. 2002.

Preložené diela

 • Klucz swiatla [výber z poézie, po poľsky – s podporou Komisie SLOLIA LIC]. 1998

Literárna tvorba – preklad

Preklady z francúzskej poézie

 • Jules Supervielle: Výzva. 1980.
 • Francis Ponge: Razidlom vecí. 1986.
 • Sain-John Perse: Amera. Úzke sú koráby, úzke je naše lôžko. 1992.
 • Stéphane Mallarmé: Vrhkockami nikdy nepodvráti náhodu. 2000.
 • ndré du Bouchet: Tento oheň ako otvorená dlaň. 2004.

Preklady z lužickosrbskej poézie

 • Kito Lorenc: Hlboké kľúče. 1984.

Preklady zo slovinskej poézie

 • Jože Udovič: Dary. 1990.

Preklady z poľskej poézie

 • Zbigniew Bieńkowski: Spektrum. 1966.
 • Tymoteusz Karpowicz: Ťažký les. 1969.
 • Cyprian Norwid: Nepokoriteľný prameň. 1974.
 • Władysław Broniewski: Červený kalich. 1976.
 • Tadeusz Śliwiak: Znaky prítomnosti. 1987.
 • Karol Wojtyła: Brehy duše. 1990.
 • Marek Skwarnicki: Krížová cesta. 1992.
 • Karol Wojtyła: V hlbinách jasu. 1994.
 • Jan Twardowski: Srdce vytiahnuté z pekla. 1994.
 • Marian Grześczak: Biely až čierny jas. 1995.
 • Wisława Szymborska: 49 básní. 1999.
 • Zbigniew Herbert: Čierna ruža. 1999.
 • Ján Pavol II.: Rímsky triptych. 2003.
 • Wisława Szymborska: Chvíľa. 2003.

OCENENIA

 • Prémie Slovenského literárneho fondu za pôvodnú básnickú tvorbu v rokoch 1965, 1968, 1970, 1971
 • Cena Spolku slovenských spisovateľov za rok 1993 za zbierku Odraz ohňa
 • Cena vydavateľstva Slovenský spisovateľ za rok 1992 za preklad Persovej poézie
 • Cena Jána Hollého za rok 1992 – najvyššie ocenenie za umelecký preklad na Slovensku – za preklad Persovej skladby Amers/Úzke sú koráby, úzke je naše lôžko
 • Poľské štátne vyznamenanie Zasłužony dla polskiej kultury – za preklady z poľskej literatúry, od ministra kultúry Poľskej republiky (1996)
 • Vyznamenanie Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej (Rytierskym krížom Radu zásluhy Poľskej republiky), od prezidenta Poľskej republiky (1998)

O AUTOROVI A JEHO DIELE

Personálna bibliografia
 • Vlastimil Kovalčík. Personálna bibliografia. [Zost. Rusnáková, Ľuba.] 75 s. Poprad: Okresná knižnica, 1990.
Knižné publikácie – slovníky, encyklopédie, zborníky
 • Vlastimil Kovalčík. In: MAŤOVČÍK, Augustín, a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia. 1. vydanie. Bratislava – Martin: Vydavateľstvo SSS a SNK, 2001. S. 251 – 252.
Internetové zdroje o autorovi
 • Vlastimil Kovalčík [online]. In: Literárne informačné centrum. [Citované 6. 10. 2014]. Internet: TU.
 • Vlastimil Kovalčík [online]. In: Vydavateľstvo Formát. [Citované 6. 10. 2014]. Internet: TU.