HALLON, Ľubor

HALLON, Ľubor

[* 7. 8. 1955 Skalica]

Ľubor Hallon, PhDr., CSc., výskumný pracovník v oblasti sociológie kultúry, verejnej mienky a výskumu médií, pedagóg, redaktor, publicista, sa narodil 7.  augusta  1955 v Skalici.

Vysokoškolské štúdium (učiteľský odbor estetická výchova – slovenčina) ukončil v roku 1979 na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Urobil štátnu rigoróznu skúšku (1982) a absolvoval externe vedeckú ašpirantúru (1989).

Pracoval ako jazykový a odborný redaktor vo vydavateľstve Alfa (1979 – 1987). Ako výskumný pracovník pracoval vo Výskumnom ústave kultúry (1987 – 1990), kde sa venoval vývinu dramatických umení na Slovensku, zároveň externe pôsobil ako redaktor v časopise Film a divadlo. Odtiaľ prešiel do Novinárskeho študijného ústavu transformovaného na Mediálne informačné centrum (1990 – 2000), kde sa orientoval na problematiku prezentácie kultúry v médiách so zameraním na dramatickú tvorbu. Zdokonaľoval sa v metodike obsahovej analýzy periodík i v sociologickej metodike výskumu verejnej mienky a médií. Výsledky výskumov publikoval v odborných článkoch v časopise Otázky žurnalistiky. Organizoval vzdelávacie semináre pre hovorcov a tlačových tajomníkov ministerstiev i ďalších inštitúcií štátnej správy, kde pôsobil aj ako lektor. Od roku 2001 po zrušení Mediálneho informačného centra prešiel s výskumným tímom v rámci delimitácie do Národného osvetového centra, kde pracoval v kabinete výskumu kultúry. Pôsobil aj ako externý pedagóg slovenčinár na stredných školách. Na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity a Fakulte masmédií Bratislavskej vysokej školy práva prednášal problematiku žurnalistickej tvorby, kultúry a médií. Zároveň sa venoval otázkam globalizácie, medzikultúrnej komunikácie a národnej identity. Je spoluautorom záverečných správ z výskumov verejnej mienky, orientovaných na vzťah obyvateľstva SR k jednotlivým sféram kultúry a umenia (hudba, divadlo, film, literatúra, miestna kultúra a pod.).

Už počas štúdia sa venoval problematike dramatických umení, predovšetkým opere. Od roku 1977 publikoval niekoľko desiatok článkov, odborných recenzií a štúdií v tejto oblasti v dennej tlači (Práca, Pravda, Smena), v odborných periodikách Film a divadlo (dlhodobá externá spolupráca), Slovenské divadlo, Otázky žurnalistiky, vo vedeckých zborníkoch. Uverejnil vyše dvesto recenzií, štúdií, rozhovorov, reportáží, esejí a pod. Časopisecky uverejňuje aj poviedky a novely (Kultúra).Vyšla mu zbierka noviel Súkromné drámy srdca: Tri smutné príbehy, ktoré sa stali bezmála tak, aj keď trochu inak, ako sú zaznamenané (2015).

Je členom Spolku slovenských spisovateľov, predsedom jeho kontrolnej komisie (od 2017).

DIELA

Próza

* Súkromné drámy srdca: Tri smutné príbehy, ktoré sa stali bezmála tak, aj keď trochu inak, ako sú zaznamenané. 1. vyd. Bratislava: PostScriptum , 2015. 222 s. ISBN 978-80-89567-45-4.

Odborná literatúra – sociológia – publikácie

 • Vzájomná informovanosť občanov Slovenskej a Českej republiky: (Záverečná správa z riešenia výskumnej úlohy.)[ Zodpovedný riešiteľ: Samuel Brečka. Spoluriešitelia: Ľubor Hallon, Ľudovít Šrámek, Renée Kevická.]. Bratislava: Novinársky študijný ústav, 1991. ISBN 80-900514-5-6.
 • Recepcia umenia na Slovensku po roku 2000. [Blaho Vladimír, Blahynka Miloslav, Gyarfášová Oľga, Hallon Ľubor, Kvasnička Marián, Sopóci Ján, Šrámek Ľudovít]. 1. vyd. 258 s. Bratislava: Národné osvetové centrum, 2004. ISBN 80-7121-247-4 (brož.).

Odborná literatúra – sociológia – výskumné správy

 • Vzťah obyvateľov SR k hudbe. [Blahynka Miloslav, Hallon Ľubor]. 62 s. Národné osvetové centrum, 2001.
 • Vzťah obyvateľov SR k literatúre: Záverečná správa z výskumu verejnej mienky.  [Sopóci Ján, Hallon Ľubor]. 53 s. Národné osvetové centrum, 2002.
 • Návštevníci expozícií Slovenského národného múzea. 32 s. [Šrámek Ľudovít, Hallon Ľubor]. Národné osvetové centrum, 2006.
 • Sviatky a tradície v živote obyvateľov Slovenska. [výskumný projekt]. 49 s. [Šrámek Ľudovít, Hallon Ľubor]. 25 s. Národné osvetové centrum, 2007.
 • Voľný čas stredoškolákov 2011: Kontexty výskumov vzťahu stredoškolskej mládeže k prejavom extrémizmu 2007 – 2011 [Šrámek Ľudovít], Stav a úroveň čítania na stredných školách v Slovenskej republike [Peter Valček], Štruktúra voľného času stredoškolskej mládeže [Ľubor Hallon]: Výskumná správa. [Ľudovít Šrámek, Ľubor Hallon, Peter Valček]. 111 s. Národné osvetové centrum, 2012.
 • Kultúra a médiá – medzikultúrna komunikácia – multikulturalizmus – globalizácia kultúry. 109 s. Národné osvetové centrum, 2012.
 • Programová ponuka slovenských televíznych spoločností a postoje obyvateľstva SR k nej. In: Otázky žurnalistiky [online]. 1998, č. 1, s. 43 – 61 [cit. 2012-06-12]. Dostupné z: <TU>.

EDITORSKÁ ČINNOSŤ

 • Médiá na Slovensku v nových spoločenských podmienkach: Zborník štúdií zo sociologického výskumu. [Samuel Brečka, Ľubor Hallon, zost.]. 106 s. Bratislava: Novinársky študijný ústav, 1993.

PREKLADATEĽSKÁ ĆINNOSŤ

 • GŘEŠÁK, Václav: Remenárska a sedlárska technológia: Sedlárska výroba pre 3.ročník SOU učebného odboru remenár-sedlár. [Z čes.orig.prel. Ľubor Hallon.]. Bratislava: Alfa, 1992. ISBN 80-05-01005-2.

BIOGRAFICKÉ A BIBLIOGRAFICKÉ ÚDAJE

Databázy

 • Ľubor Hallon: Spo lok slovenských spisovateľov – prihláška, životopis. 19. 8. 2015. 2 s. In: Databáza členov SSS. Bratislava, 2015.

Internetové zdroje

 • PhDr. Ľubor Hallon, CSc., Skalica: Výročia osobností [online]. In: Národné osvetové centrum. [Citované 27. 7. 2015]. Dostupné z  <TU>.
 • PhDr. Ľubor Hallon, CSc., Skalica: Kalendárium 2010 [online]. In: Národné osvetové centrum. [Citované 11. 7. 2015]. Dostupné z internetu:<TU>.
 • Hallon, Ľubor [online]. In: Univerzitná knižnica Bratislava. [Citované 11. 7. 2015]. Dostupné z internetu: <TU>.
 • Publikácie v oblasti výskumu kultúry – Národné osvetové centrum [online]. In: Národné osvetové centrum. [Citované 3. 7. 2015]. Dostupné z internetu: <TU>.
 • Národné osvetové centrum: Výročná správa 2012 [online]. 70 s. Bratislava: Národné osvetové centrum, 2013. In: Ministerstvo kultúry SR. [Citované 20. 7. 2015.]. Dostupné z internetu: <TU>. S. 25.
 • Zoznam výstupov sociologického tímu k problematike kultúrno-osvetovej činnosti. [online]. In: Národné osvetové centrum. 2 s. [Citované 3. 3. 2015]. Dostupné z internetu: <TU>.