FUCHS, Ľudovít (†)

FUCHS, Ľudovít (†)

[* 4. 7. 1926 Zvolen – † 4. 6. 2015 Bratislava]

Ľudovít Fuchs, básnik, spisovateľ, autor literatúry pre deti, sa narodil sa 4. júla 1926 vo Zvolene v rodine železničiara. Pseudonymy: Ľudovít Slatinský, Ľ. F. Kvetoslav. Zomrel 4. júna 2015 v Bratislave vo veku nedožitých 89 rokov. Bol členom Spolku slovenských spisovateľov.

V rodnom meste chodil do základnej školy, na gymnázium (maturoval 1946), potom sa zapísal na Prírodovedeckú fakultu Karlovej univerzity v Prahe. Pre vážne zdravotné ťažkosti musel štúdium prerušiť. Vzdelanie si doplnil na Učiteľskej akadémii v Banskej Bystrici (maturoval 1948). Vysokoškolské štúdium ukončil na Filozofickej fakulte UK v Bratislave – odbor psychológia – v rámci Univerzity tretieho veku.

Pôsobil ako stredoškolský učiteľ chlapčenskej a dievčenskej vo Zvolene (od roku 1948), okresný osvetový inšpektor vo Zvolene (1951 – 1952). Bol vedúcim redaktorom okresných novín Naše slovo v Prievidzi (1953 – 1961), zároveň redigoval aj literárny mesačník Rozlet, ktorý sa rozširoval v rámci Nitrianskeho kraja. Bol redaktorom Stredoslovenského vydavateľstva (1961 – 1963), vedúcim redaktorom týždenníka Stredoslovenský stavbár a kultúrnej revue Rozkvet v Banskej Bystrici (1964 – 1967), ktorá prezentovala tvorivú činnosť básnikov a prozaikov v kraji. Súčasne v tomto období vykonával aj funkciu predsedu Klubu autorov združených pri Stredoslovenskom vydavateľstve. Zvolili ho do funkcie riaditeľa matičného vydavateľského podniku Matice slovenskej Odkaz vo Zvolene (1968), ktorý však v rámci „normalizácie“ zlikvidovali. Následne stratil zamestnanie, a tak od roku 1971 sa venoval iba sa spisovateľskej práci. Bol postihnutý zákazom publikovania, roku 1971 na neho vykonštruovali trestné stíhanie, neskôr Najvyšší súd vyšetrovanie zastavil (1977). Pre opätovné zhoršenie zdravotného stavu bol na invalidnom dôchodku (1974 – 1978). Potom sa presťahoval do Bratislavy, kde prijal miesto redaktora časopisu Bojovník (od 1980). Neskôr bol predsedom Vydavateľského družstva Pramene v Bratislave (od 1988). Po spolo­čenských zmenách v roku 1989 obnovil tradíciu vydavateľstva Odkaz a pod tým istým názvom založil v Bratislave vydavateľstvo (od 1989), ktoré sa pod jeho vedením orientovalo na vydávanie pôvodnej slovenskej literatúry. Bol spoluzakladateľ a úradujúci predseda Spoločnosti autorov umeleckej literatúry (1996).

Detstvo po ťažkom úraze prežil v rôznych liečebných ústavoch a nemocniciach, vtedy nadobudol trvalý vzťah k literatúre, najmä k poézii. Prvé básne uverejňoval ako stredoškolák v časopisoch Nový rod, v školskom mesačníku Napred a počas SNP v Hlase národa pod pseudonymom Kvetoslav. Jeho básnický debut Hľadanie (1946) vydal Samovzdelávací krúžok Ludovíta Štúra pri zvolenskom gymnáziu. Táto zbierka, ktorú ilustrovali jeho spolužiaci Oto Juráš a Viliam Dindeský, vyvolala ďalšiu tvorivú aktivitu študentov. Jeho druhú zbierku Prúd času, ktorý neodteká (1948) vydala Edícia Literárnej skupiny mladej slovenskej generácie v Bratislave. Okrem motívov mladosti v nej približuje aj atmosféru Slovenského národného povstania. Zbierka Ako pr­ší noc (1963) znamenala umelecký posun autora, keďže sa popri formálnej vynachádzavosti verša začína orientovať na výpovede s ino­vačnými metaforami a účinnými prvkami modernizmu. Aj v zbierke Kvet v čiernom (1967) položil dôraz na spájanie klasickej formy s novými výrazovými prostriedkami. Neskôr vydal zbierku Korene (1985). Toto úsilie dominuje aj v zbierke Chvenie (1990), vydanej v náročnej grafickej úprave, i v básnickej skladbe Listy Bohu (1991), ktorá ako filozofujúca básnická kompo­zícia predstavuje tvorivé vyvrcholenie poetických úsilí básnika v súčinnosti s modernou objavnosťou a klasického útvaru – tercínu. V zbierke Liečenie milovaním (1994), predstavujúcej rozsiahly dialóg medzi mužom a ženou, prostredníctvom starého bás­nického útvaru – rispetu vyznáva lásku a úctu žene, milenke, manželke a matke. Výber z jeho celoživotnej básnickej tvorby vyšiel pod názvom Ponáram sa do tvojich plytčín (1995). Autor ďalších zbierok: Strom vo vás rastie (1996), Som, keď som s tebou (1997), Úskalím duše (1999), Odvaha vidieť (2001), Rozhovory s Najvyšším (2004), Sonety pre môjho anjela (2004). Jeho súborné básnické dielo vyšlo pod názvom  Dotyky ducha 1944 – 2007: Súborné dielo básnika Ľudovíta Fuchsa-Kvetoslava s doslovom Petra Andrušku (2007). Pre deti a mládež vydal knihy próz Dúha nad riekou (1990) a Ta­jomstvo rybárskeho ostrova (1991), v ktorých opísal dobrodružstvá detí v kontakte s prírodou. Pre najmladších čitateľov vydal zbierky veršov Čo nás naučili zvieratká (1990), Ako sa lovia rýmy (1994) a Šantiace písmenká (1999). Napísal divadelnú hru Diagnóza 2000 (1988), je autorom veršovanej komédie Pod­vody spod vody (1989), ktorá vyšla pod rovnomenným názvom aj knižne (1992). Ako psychológ napísal štúdiu meditatívnych úvah, ktorá vyšla knižne pod názvom Sila súladu: Všetko, čo naozaj chcem, sa naozaj stane. (1995). Zostavil dvojzväzkovú antológiu slovenských básnikov 20. storočia: Dobré dni slovenská poézia!: Antológia tvorivého posolstva slovenských básnikov 20. storočia. Časť 1/2002, Jozef Urban (2002) a Dobré dni, slovenská poézia!: Antológia tvorivého posolstva našich básnikov 20. storočia – na pokračovanie: Časť 2/2003 – Ján Smrek: Dnes milujem svoj deň (2003).

DIELA

Poézia

 • Hľadanie. 1. vyd. Zvolen: Samovzdelávací krúžok Ľudovíta Štúra pri zvolenskom gymnáziu, 1946.
 • Prúd času, ktorý neodteká. Bratislava: Edícia Literárnej skupiny mladej slovenskej generácie v Bratislave, 1948.
 • Ako prší noc. 1963.
 • Kvet v čiernom. Banská Bystrica : Stredoslovenské vydavateľstvo, 1967.
 • Korene. 1. vyd. Bratislava: Ústredný výbor Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, 1985.
 • Chvenie. [Milan Borovička, Peter Francisci, Ivan Kozáček, Margita Mancová-Pechová, Sylvia Hložníková]. Bratislava: Pramene, 1990. 80 s. ISBN: 80-900427-2-4.
 • Listy Bohu. [Doslov Peter Andruška, fotografie Miroslav Volník]. 1. vyd. Bratislava: Odkaz, 1991. 75 s. ISBN: 80-85193-14-0.
 • Liečenie milovaním. 1. vyd. Bratislava: Odkaz, 1994. 94 s. ISBN: 80-85193-24-8.
 • Strom vo vás rastie. 1. vyd. Senica : Arkus , 1996. 43 s. ISBN: 80-88822-14-9.
 • Som, keď som s tebou. [výber]. [ilustr. Štefan Belohradský]. 1. vyd. Senica : Arkus , 1997. 115 s. ISBN: 80-88822-22-X.
 • Úskalím duše: na počesť narodenín neprekonateľného Majstra Ježiša Krista. 1. vyd. Bratislava: Odkaz, 1999. 54 s. ISBN: 80-85193-95-7.
 • Odvaha vidieť. 1. vyd. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2001.
 • Rozhovory s Najvyšším. [ilustrácie: Vladimíra Lajčiaková]. 1. vyd. Bratislava: Spoločnosť autorov umeleckej literatúry , 2004. 47 s. ISBN: 80-88986-35-4.
 • Sonety pre môjho anjela. [Ilustrácie-peroskresby: Oto Lupták]. 2. upr. vyd. Bratislava: Saul, 2004. ISBN: 80-88986-37-0.
 • Pohronské elégie. 1. vyd. Bratislava: Bratislava: Spoločnosť autorov umeleckej literatúry (SAUL), 2010. 62 s. ISBN: 978-80-88986-49-2.

Poézia – výber

 • Ponáram sa do tvojich plytčín: (Výber z poézie). 1. vyd. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 1995. 110 s. ISBN: 80-88735-31-9.
 • Dotyky ducha 1944 – 2007: Súborné dielo básnika Ľudovíta Fuchsa-Kvetoslava s doslovom Petra Andrušku. [editor: Peter Andruška]. 1. vyd. Bratislava: Spoločnosť autorov umeleckej literatúry, 2007. 238 s. ISBN: 978-80-88986-47-8.

Eseje

 • Sila súladu: Všetko, čo naozaj chcem, sa naozaj stane. Bratislava: Odkaz, 1995. 62. s. ISBN: 80-85193-34-5.

Dráma

 • Diagnóza 2000. [divadelná hra]. 1988.
 • Pod­vody spod vody. 1. vyd. Bratislava: Odkaz, 1992. 612 s. ISBN 80-85193-03-5.
 • Starec a víly: Bábková hra na motívy ľudovej povesti. 1. vyd. Bratislava: Lita, 1979.

Pre deti a mládež

Poézia

 • Čo nás naučili zvieratká. 1990.
 • Ako sa lovia rýmy. 1994.
 • Šantiace písmenká. 1999.

Próza

 • Dúha nad riekou. 1990.
 • Tajomstvo rybárskeho ostrova. 1991.

Iné

 • O hviezde dobrých ľudí. Zvolen: Poľana, 1948. 35 s.
 • Poézia: Almanach Spoločnosti autorov umeleckej literatúry [1/1999]. Bratislava: Odkaz, 1999. 43 s. ISBN: 80-85193-98-1. Edícia: Z klubových stretnutí zv. 12

EDITORSKÁ ČINNOSŤ

 • Dobré dni slovenská poézia!: Antológia tvorivého posolstva slovenských básnikov 20. storočia. Časť 1/2002, Jozef Urban. [zostavovateľ a zodpovedný redaktor: Ľudovít Fuchs.] 1. vyd. Bratislava: Spoločnosť autorov umeleckej literatúry, 2002. 12 s. ISBN: 80-88986-26-5.
 • Dobré dni, slovenská poézia: Antológia tvorivého posolstva našich básnikov 20. storočia – na pokračovanie: Časť 2/2003 – Ján Smrek: Dnes milujem svoj deň. 1. vyd. Bratislava: Spoločnosť autorov umeleckej literatúry – Martin: Matica slovenská, 2003. 12 s. ISBN: 80-88986-26-5.

ŠTÚDIE A RECENZIE O AUTOROVOM DIELE, ROZHOVORY

Monografie

 • ANDRUŠKA, Peter: Moderný tradicionalista našej poézie. In: Fuchs, Ľudovít: Som, keď som s tebou. – Bratislava: 1997, s. 78 – 113.
 • ANDRUŠKA, Peter: Moderný tradicionalista našej poézie: Literárny portrét básnika Ľudovíta Fuchsa.  1. yvd. Bratislava: Topoľčianky: End, 2001. 39 s. ISBN: 80-967847-2-2.
 • ANDRUŠKA, Peter: Moderný tradicionalista slovenskej poézie: Literárny portrét básnika Ľudovíta Fuchsa-Kvetoslava: [Krátky výber z básnickej tvorby od r. 1944]. 1. vyd. Bratislava: Spoločnosť autorov umeleckej literatúry, 2006. 95 s. ISBN: 80-88986-45-1.
 • ANDRUŠKA, Peter: Doslov. In: Dotyky ducha 1944 – 2007. Bratislava: Spoločnosť autorov umeleckej literatúry, 2007, s. 195 – 238.

Recenzie a štúdie v periodikách

 • ANDRUŠKA, Peter: Za Ľudovítom Fuchsom. (Zápisník). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 131, 2015, č. 9, s. 126 – 128.
 • ŠABÍK, Vincent: Účtovanie pobytu. Ľudovít Fuchs: Odvaha vidieť. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 118, 2002, č. 9, s. 122 – 123.
 • ŠAH: Ľudovít Fuchs. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 117, 2001, č. 7 – 8, s. 316.
 • VLNKA, Jaroslav: Krátky ponor na dno. Ľudovít Fuchs: Ponáram sa do tvojich plytčín. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 112, 1996, č. 6, s. 142 – 144.

HODNOTENIE TVORBY AUTORA

„Fuchsovi v ľúbostnej lyrike nejde o oslavu erotických zážitkov, usiluje sa predovšetkým o hlboký psychologicko-poetický prienik (ponor) do podstaty zobrazovaných ľudských situácií. Pokladám preto za prirodzené, že výsledkom takejto básnickej aktivity je aj schopnosť poézie pôsobiť na čitateľa upokojujúco, harmonizujúco či dokonca psychoterapeuticky. Takáto poézia v sebe kumuluje čosi ako vnútornú hudbu, ktorá zjemňuje krízové situácie, uvoľňuje vnútorné napätie. Básnik takémuto poslaniu svojej poézie podriaďuje aj tvar básní. Vo viazanom verši sústreďuje zdroje vnútorného uvoľnenia. Preto je táto poézia čítavá, preto po nej siaha čitateľ, preto jej dôveruje.“

Peter Andruška, 1997

BIOGRAFICKÉ A BIBLIOGRAFICKÉ ÚDAJE

Personálna bibliografia

 • Literárne osobnosti mesta a okresu Zvolen: Biografický slovník: FUCHS, Ľudovít. Zostavila: Mgr. Elena Matisková. Banskobystrický samosprávny kraj – Krajská knižnica Ľudovíta Štúra vo Zvolene, 2008. ISBN: 978-80-85136-39-5. In: Krajská knižnica Ľudovíta štúra Zvolen [online]. [Citované 3. 2. 2016]. Dostupné na internete: <TU>.

Encyklopédie, slovníky, monografie, zborníky

 • Fuchs, Ľudovít. In: MAŤOVČÍK, Augustín, a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia. 1. vydanie. Bratislava – Martin: Vydavateľstvo SSS a SNK, 2001. ISBN 80-8061-122-X (VSSS, Bratislava), ISBN 80-89023-08-8 (SNK, Martin).
 • Fuchs, Ľudovít. In: MIKULA, Valér, a kol.: Slovník slovenských spisovateľov. 1. vyd. [v Kaligrame]. Kaligram & Ústav slovenskej literatúry SAV, 2005. ISBN 80-7149-801-7, 656 s.
 • Hľadanie krásy: Antológia poézie členov Spolku slovenských spisovateľov. [Zostavil Pavol Hudík]. Bratislava: Spolok slovenských spisovateľov, 2001. [Vydané v rámci internetovej verzie literárneho týždenníka Obrys-Kmen.]

Internetové zdroje

 • Fuchs, Ľudovít. In: Slovenská národná knižnica v Martine: online katalóg [online]. [Citované 21. 2. 2016]. Dostupné na internete: <TU>.
 • Fuchs, Ľudovít. In: ŠVK Košice [online]. [Citované 21. 2. 2016]. Dostupné na internete: <TU>.
 • Fuchs, Ľudovít. In: Univerzitná knižnica Bratislava: Katalóg UKB [online]. [Citované 21. 2. 2016]. Dostupné na internete: <TU>.
 • Ľudovít Fuchs. In: Literárne informačné centrum: Slovenskí spisovatelia [online]. [Citované 21. 2. 2016]. Dostupné na internete: <TU>.
 • Ľudovít Fuchs. In: Vydavateľstvo Formát: Encyklopédia súčasných spisovateľov na Slovensku [online]. [Citované 21. 2. 2016]. Dostupné na internete: <TU>.
 • Ľudovít Fuchs. In: Wikipédia: Slobodná encyklopédia [online]. [Citované 2. 6. 2016]. Dostupné na internete: <TU>.
 • REZNÍK, Jaroslav – MOLITOR, Jozef: Ľudovít Fuchs. In: Slovenský literárny kalendár 1996, júl, 30. týždeň. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 1995.

Spracoval: ŠTEFAN CIFRA