Predplatné na Literárny týždenník (www.ipredplatne.sk)

AKO SI OBJEDNAŤ LITERÁRNY TÝŽDENNÍK?

Objednávky na predplatné v Slovenskej republike prijíma každá pošta a doručovateľ Slovenskej pošty alebo e-mail: predplatne@slposta.sk.

Objednávky na predplatné v SR prijíma aj Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a. s., oddelenie inej formy predaja, P. O. BOX 183, 830 00 Bratislava 3, tel.: 0800 188 826, 02/4989 3563, 02/4989 3564, 02/4989 3565, 02/4989 3566, fax. 02/3222 2256, e-mail predplatne@abompkapa.sk, webové stránky: www.ipredplatne.sk.

Objednávky do zahraničia vybavuje Slovenská pošta, a. s., Stredisko predplatného tlače, Uzbecká 4, P. O. BOX 164, 820 14 Bratislava 214, e-mail: zahranicna.tlac@slposta.sk.

 

Ročné predplatné LT v roku 2023: 33,– €

Polročné predplatné LT v roku 2019: 16,50 €

 

Cena časopisu 2023 pri abonentskom odbere: 1,50 €

Cena časopisu v stánkovom predaji: 2,00 €

Ak chcete, aby vám Literárny týždenník v roku 2020 prichádzal priamo na adresu, môžete si ho predplatiť.

Vašu objednávku vybavíme aj v prípade, že ju pošlete na e-mail redakcie Literárneho týždenníka: literarny.tyzdennik@gmail.com.

KDE SA DÁ KÚPIŤ
LITERÁRNY TÝŽDENNÍK

Zoznam odberných a predajných miest Literárneho týždenníka v mestách a obciach na území celej Slovenskej republiky si môžete pozrieť, ak kliknete SEM, alebo stiahnuť v súbore programu Acrobat Reader pod týmto odkazom: Odberné a predajné miesta LT (pdf).

LITERÁRNY TÝŽDENNÍK
ZVÝŠENIE CENY
v roku 2023

Vážení čitatelia,

vzhľadom na nárast režijných nákladov – vrátane zvýšenia ceny za doručovanie časopisu o mieru inflácie v tomto roku – bude
V ROKU 2023 NOVÁ CENA
LITERÁRNEHO TÝŽDENNÍKA
v stánkovom predaji 2,00 eurá
a ročné predplatné 33,00 eur
(22 vydaní x 1,50 eura/1 výtlačok).
Veríme, že napriek tomu ostanete našimi vernými čitateľmi.

Redakcia

INZERCIA v Literárnom týždenníku – FILANTROPICKÝ POČIN

V úsilí podporiť základné podmien­ky na tvorbu a vydávanie Literárneho týždenníka (LT), časopisu Spolku slo­venských spisovateľov, ktorý sa ocitá v mimoriadne zložitej finančnej situácii, spôsobenej neposkytnutím dotácie pre LT Fondom na podporu umenia (PFU) na rok 2022, ako aj poklesom jeho stánkového predaja pre protipandemické opatrenia v uplynulých rokoch, ponúkame podnikate­ľom, organizáciám, inštitúciám a iným subjektom, ktoré majú záujem podporiť náš časopis, možnosť inzercie.

Inzertné strany, ak sa nám podarí zabezpečiť inzerentov, budeme zaraďo­vať na samostatný list do stredu vyda­nia – nad rámec 16-stranového rozsahu LT, aby sme čitateľov neukrátili o obsah časopisu.

Samozrejme, radi uprednostní­me inzerciu z oblasti kultúry, či už vydavateľské ponuky, programy kultúrnych podujatí, alebo ponuky cestovného ruchu, kultúrnej turistiky a pod., nie je to však podmienkou.

V prípade opakovanej inzercie sa dá dohodnúť zľava.

 

Obraciame sa na všetkých našich čita­teľov a osobitne na členov Spolku sloven­ských spisovateľov, jeho predstavenstva a odbočiek, ako aj na všetkých sloven­ských spisovateľov, publicistov, umelec­kých tvorcov, vedcov a miestnych vzde­lancov, manažérov kultúry či osvetových pracovníkov, teda na celú slovenskú kul­túrnu verejnosť, aby o možnosti inzercie v Literárnom  týždenníku informovali svo­jich známych, ktorí by ju mohli využiť, a tým podporiť náš časopis v neľahkej si­tuácii, v ktorej sa nachádza.

 

Išlo by o záslužný FILANTROPICKÝ POČIN, keďže LTNEKOMERČNÝ CHARAKTER – primárne sa venuje verejnoprospešnej činnosti, najmä šíreniu hodnôt slovenskej pôvodnej a kvalitnej prekladovej literatúry, prináša príspevky o našej kultúre a vede, recenzie kníh a predstavení nášho divadelného, operného, hudobného, filmového a  výtvarného umenia, eseje, črty, glosy na aktuálne kultúrne, verejno-spoločenské témy, rozhovory s osobnosťami, reportáže, ako aj odborné príspevky o odkaze slovenských historických osobností a udalostí, ochrane kultúrneho dedičstva, ekológii, krajinotvrobe, obnove nášho vidieka a poľnohospodárstva, o rozvoji vidieckej turistiky a agroturistiky a články na iné témy, ktorými žije súčasná spoločnosť – so zameraním na prehlbovanie kultúrnej, národnej a lokálnej identity v kontexte kultúrneho dedičstva rodiny európskych národov, členských štátov Európskej únie, slovenského prínosu do pokladnice svetového kultúrneho dedičstva, a v neposlednom rade na šírenie neskreslenej informovanosti.

Za pomoc a podporu ďakujeme.

Redakcia

Cenník inzercie

Formát časopisu:

67,0 cm (výška) x 31,5 cm (šírka)

Celá strana: 2 000 €

Polovica strany: 1 000 €

Štvrtina strany: 500 €

 

Inzercia je plnofarebná.

 

Ak máte záujem inzerovať v Literárnom týždenníku, napíšte nám na e-mail literarny.tyzdennik@gmail.com.

Ozveme sa vám a dohodneme s va­mi špecifikáciu, spôsob dodania inzer­cie (formát textu, kvalita obrazových materiá­lov) a termín zverejnenia vášho inzerátu.

 

Poznámka: Redakcia si vyhradzuje právo od­mietnuť inzerát, ktorý by bol vrozpo­re shodnotovým zameraním časopi­su alebo etickým konaním či dobrý­mi mravmi.

 

***

Fakturačné údaje:
Názov: Literárny týždenník, časopis Spolku slovenských spisovateľov
Vydavateľ: Kultúrno-literárna akadémia, n. o.
Adresa: Laurinská 2, 815 87 Bratislava
IČO: 50589148
Bežný účet: SK81 7500 0000 0040 2392 5442