Predplatné na Literárny týždenník (www.ipredplatne.sk)

AKO SI OBJEDNAŤ LITERÁRNY TÝŽDENNÍK?

Objednávky na predplatné v Slovenskej republike prijíma každá pošta a doručovateľ Slovenskej pošty alebo e-mail: predplatne@slposta.sk.

Objednávky na predplatné v SR prijíma aj Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a. s., oddelenie inej formy predaja, P. O. BOX 183, 830 00 Bratislava 3, tel.: 0800 188 826, 02/4989 3563, 02/4989 3564, 02/4989 3565, 02/4989 3566, fax. 02/3222 2256, e-mail predplatne@abompkapa.sk, webové stránky: www.ipredplatne.sk.

Objednávky do zahraničia vybavuje Slovenská pošta, a. s., Stredisko predplatného tlače, Uzbecká 4, P. O. BOX 164, 820 14 Bratislava 214, e-mail: zahranicna.tlac@slposta.sk.

 

Ročné predplatné LT v roku 2019: 22,– €

Polročné predplatné LT v roku 2019: 11,

 

Cena časopisu pri abonentskom odbere: 1,00 €

Cena časopisu v stánkovom predaji: 1,50 €

Ak chcete, aby vám Literárny týždenník v roku 2020 prichádzal priamo na adresu, môžete si ho predplatiť.

Vašu objednávku vybavíme aj v prípade, že ju pošlete na e-mail redakcie Literárneho týždenníka: literarny.tyzdennik@gmail.com.

KDE SA DÁ KÚPIŤ
LITERÁRNY TÝŽDENNÍK

Zoznam odberných a predajných miest Literárneho týždenníka v mestách a obciach na území celej Slovenskej republiky si môžete pozrieť, ak kliknete SEM, alebo stiahnuť v súbore programu Acrobat Reader pod týmto odkazom: Odberné a predajné miesta LT (pdf).

ZVÝHODNENÁ INZERCIA V LITERÁRNOM TÝŽDENNÍKU!

V úsilí podporiť základné podmien­ky na tvorbu a vydávanie Literárneho týždenníka (LT) – časopisu Spolku slo­venských spisovateľov– v neľahkých podmienkach, ktoré spôsobuje najmä opakované krátenie dotácie pre časopis Fondom na podporu umenia i pokles je­ho stánkového predaja v dôsledku pan­demickej situácie, ponúkame podnikate­ľom, organizáciám, inštitúciám a iným subjektom, ktoré majú záujem podporiť náš časopis, možnosť inzercie.

Inzertné strany, ak sa nám podarí zabezpečiť inzerentov, budeme zaraďo­vať na samostatný list do stredu vyda­nia – nad rámec 16-stranového rozsahu LT, aby sme čitateľov neukrátili o obsah časopisu.

Samozrejme, radi uprednostníme in­zerciu z oblasti kultúry, či už vydavateľ­ské ponuky, programy kultúrnych podu­jatí apodobne, nie je to však podmienka.

Od tohto vydania LT (č. 41 – 42 z 1. 12. 2021) zvýhodňujeme cenu inzercie. V prípade opakovanej inzercie sa dá dohodnúť zľava.

Obraciame sa na všetkých našich čita­teľov aosobitne na členov Spolku sloven­ských spisovateľov, jeho predstavenstva a odbočiek, ako aj na všetkých sloven­ských spisovateľov, publicistov, umelec­kých tvorcov, vedcov a miestnych vzde­lancov, manažérov kultúry či osvetových pracovníkov, teda na celú slovenskú kul­túrnu verejnosť, aby o možnosti inzercie v Literárnom  týždenníku informovali svo­jich známych, ktorí by ju mohli využiť, a tým podporiť náš časopis v neľahkej si­tuácii, v ktorej sa nachádza.

Za pomoc a podporu ďakujeme.

Redakcia

Cenník inzercie

Formát časopisu:

670 cm(výška) x 315 cm (šírka)

Celá strana: 2 000 €

Polovica strany: 1 000 €

Štvrtina strany: 500 €

Inzercia môže byť plnofarebná.

 

Poznámka:

Redakcia si vyhradzuje právo od­mietnuť inzerát, ktorý by bol vrozpo­re shodnotovým zameraním časopi­su alebo etickým konaním či dobrý­mi mravmi.

Ak máte záujem inzerovať v Li­terárnom týždenníku, napíšte nám na e-mail literarny.tyzdennik@gmail.sk.

Ozveme sa vám a dohodneme s va­mi špecifikáciu, spôsob dodania inzer­cie (formát textu, obrazových materiá­lov) a termín zverejnenia vášho inzerátu.