PECHOČIAKOVÁ, Drahomíra

PECHOČIAKOVÁ, Drahomíra

[*21. 8. 1945 Chrabrany (okres Topoľčany)]

Drahomíra Pechočiaková, Bc., poetka, kultúrno-osvetová pracovníčka, sa narodila 21. 8. 1945 v Chrabranoch v okrese Topoľčany ako prvé zo štyroch detí rodičov – učiteľov, vyrastala v Šrobárovej, kde jej rodičia učili. Žije a tvorí v Nitre, je vdova, má tri deti.

Vyštudovala Strednú všeobecnevzdelávaciu školu v Komárne (1962). Študovala na Lekárskej fakulte UK v Bratislave (5 semestrov), štúdium z rodinných dôvodov neukončila. Študovala spracovanie kaučuku a umelých hmôt na Českom vysokom učení technickom v Gotwaldove. Absolvovala pomaturitné štúdium v oblasti informatika-knihovníctvo v Matici slovenskej.

Pracovala ako administratívna pracovníčka v Slovenskej štátnej poisťovni (1965 – 1966), ako technickohospodárska pracovníčka a majsterka výroby v Plastike Nitra (1967 – 1974), odborná pracovníčka Nitrianskeho vlastivedného múzea v Nitre (1975 – 1994) a riaditeľka Domu Matice slovenskej v Nitre (1995 – 2008), ktorý vybudovala po koncepčnej, ekonomickej i personálnej stránke. Dom pod jej vedením spolupracoval aj so Spolkom slovenských spisovateľov – jeho nitrianskou pobočkou, spisovateľom so vzťahom k mestu vydával vo vlastnej réžii tri až štyri publikácie ročne, od roku 1995 vydáva aj mesačník Matičný spravodajca, roku 1997 premenovaný na Matičné zvesti, ktorý založila a bola jeho zodpovednou redaktorkou.

Vďaka rodičom – učiteľom už od útleho detstva nadobúdala pozitívny vzťah ku kultúre a umeniu, hrávala v ochotníckom divadle, spievala, tancovala a recitovala, neskôr začala písať básne, zúčastňovala sa recitačných súťaží, v ktorých postupovala aj do celoslovenského kola. Publikovala najmä v matičných periodikách Matičné zvesti, Slovenské národné noviny, ako aj v miestnych a regionálnych novinách Nitra, Život a kultúra Nitry a i. Do mesačníka Matičné zvesti prispievala úvodníkmi, odbornými, informatívnymi článkami a poéziou.

Je autorkou takmer troch desiatok kníh, píše najmä poéziu, ale aj prózu, je aj autorkou viacerých metodických listov o významných slovenských osobnostiach (15 titulov). Vydala básnické zbierky: Slnovrat (2002), Záblesky (2003), Jesenné listy (2004), Slovenská košeľa (2004), Slnko v nás (2005), Reminiscencie (2007), Mozaikové okná  (2011), Dumky jesenné (2011), Sila lásky (2012), Zjavenie Pána 2012 (2012), Sme šťastní, keď sme všetci spolu (2012), Na tom našom dvore (2012) a Vtáčie príbehy (2013). Napísala knihu poviedok Dozrievanie v Nežnej (2013), ktorá obsahuje štyri príbehy z čias prvých troch rokov po zmenách slovenskej spoločnosti po roku 1989.

Je laureátkou Literárnej ceny Čakanka 2014, v ktorej získala 1. miesto v kategórii poézia za výber zo zbierky poézie Čipovanie mláďat. Za celoživotnú činnosť bola ocenená Medailou Štefan Moysesa od Matice slovenskej (1998), Poctou generálneho riaditeľa Národného osvetového centra (1998) a Čestnou poctou Združení slovenskej inteligencie „Za zásluhy o slovenský národ a jeho štát“ od výborov Združení slovenskej inteligencie a Rady osobností SSI Korene a Slovakia plus (2013).

Je členkou Matice slovenskej, Združení slovenskej inteligencie Korene a Slovakia plus a členkou Spolku slovenských spisovateľov (od 2003).

DIELA

Poézia

 • Slnovrat. 130 s. Nitra: Dom Matice slovenskej v Nitre, 2002. ISBN 8070906537.
 • Záblesky. 67 s. Nitra: Dom Matice slovenskej, [2005]. ISBN 8070906812.
 • Jesenné listy. 83 s. Nitra: Dom Matice slovenskej, 2004. ISBN 8070907118.
 • Slovenská košeľa. 80 s. Nitra: Dom Matice slovenskej, 2004. ISBN 8070907487 (viaz.).
 • Slnko v nás. [fotografie Juraj Gažovčiak]. 104 s. Martin: Vydavateľstvo Matice slovenskej, 2005. ISBN 8089208142 (viaz.).
 • Reminiscencie. 83 s. Nitra: Dom Matice slovenskej, 2007. ISBN 9788070908525 (viaz.).
 • Mozaikové okná alebo Svetlo do zásoby. 148 s. Bratislava: YES FIN, 2011. ISBN 9788097079208 (brož.).
 • Dumky jesenné. 79 s. Bratislava: YES FIN, 2011. ISBN 9788097079215 (brož.).
 • Sila lásky: príležitostná poézia. 75 s. Bratislava: YES FIN, 2012. ISBN 9788097079239 (brož.).
 • Zjavenie Pána 2012. 92 s. Bratislava: YES FIN , 2012. ISBN 9788097079246 (brož.)

Próza

 • Dozrievanie v Nežnej. [poviedky]. 194 s. Nitra: YES FIN, 2013. ISBN: 9788097079284 (brož.).

Pre deti a mládež – poézia

 • O dvoch sestrách. [ilustrácie autorka s vnučkami Monikou a Beátkou] . 65 s. Bratislava: YES FIN, 2011. ISBN 9788097079222 (brož.).
 • Vtáčie príbehy. [text a ilustrácie Drahomíra Pechočiaková]. 40 s. [Bratislava] : YES FIN, 2013. ISBN 9788097079260 (brož.).
 • Sme šťastní, keď sme všetci spolu. [ilustrácie Monika Pechočiaková, Beátka Stručková, Peťka Pechočiaková, Kubko Svoreň, Maťko Svoreň]. 41 s. [Bratislava]: YES FIN, 2013. ISBN 9788097079277 (brož.).
 • Na tom našom dvore. [ilustrácie Kubko a Maťko Svoreňovci a autorka s vnučkami Monikou a Beátkou]. 34 s. [Bratislava]: YES FIN, 2012. ISBN 9788097079253 (brož.).

Iné

 • Matica slovenská a Nitra. [vyprac. Drahomíra Pechočiaková]. 9 s. Nitra: Oblastné nitrianske múzeum, 1990.
 • Jarné premeny. [Dagmar Javorčíková.] 1. vyd. 34 s. Nitra: Oblastné nitrianske múzeum, 1991.
 • Tomáš Garrigue Masaryk. [vyprac. Drahomíra Pechočiaková]. 6 s. Nitra: Oblastné nitrianske múzeum, 1990.

EDITORSKÁ ČINNOSŤ

 • Historické a národné vedomie inteligencie Slovenska. 1. časť. [Zost.]. 202 s. Nitra: Dom Matice slovenskej, 2001. ISBN 8070906103.
 • Historické a národné vedomie inteligencie Slovenska. 2. časť. [Zost.]. 198 s. Nitra: Dom Matice slovenskej, 2001. ISBN 70906162.

OCENENIA

 • Medaila Štefan Moysesa od Matice slovenskej, 1998
 • Pocta generálneho riaditeľa Národného osvetového centra, 1998
 • Cena obce za propagáciu a zviditeľňovanie obce Močenok doma i v zahraničí riaditeľke Domu Matice slovenskej v Nitre Drahomíre Pechočiakove, 2007
 • 3. miesto v kategórii próza za prózu Cyrilometodiáda v I. ročníku literárnej súťaže o Cenu profesora Andreja Červeňáka pod názvom Slovenská a nitrianska dedina Chrenová včera, dnes a svet ako veľká dedina – vážne i humorne, 2010
 • 2. miesto v kategórii próza za dve poviedky z knihy DozrievanieNežnej Literárna cena Čakanky 2011
 • Čestná pocta Združení slovenskej inteligencie „Za zásluhy o slovenský národ a jeho štát“ od výborov Združení slovenskej inteligencie a Rady osobností SSI Korene a Slovakia plus, 2013
 • 1. miesto v kategórii poézia za výber zo zbierky poézie Čipovanie mláďat – Literárna cena Čakanky 2014

BIOGRAFICKÉ A BIBLIOGRAFICKÉ ÚDAJE

Encyklopédie, slovníky, monografie, zborníky

 • PAŽITNÝ, Anton: Reálie a personálie Nitry. Nitra: Dom Matice slovenskej, 2006. S. 214 – 215.

Periodiká

 • CHOSRAVIOVÁ, Renáta: Kto je kto: predstavujeme osobnosti regiónu, Drahomíra Pechočiaková. In: Nitrianske noviny. Roč. 15, č. 43 (2006), s. 16.

Databázy

 • Drahomíra Pechočiaková: Evidenčný list spisovateľa – člena Spolku slovenských spisovateľov, životopis. 19. 9. 2003. 2 s. In: Databáza členov SSS. Bratislava, 2015.

Internetové zdroje

 • KOLNÍKOVÁ¸ Jolana: Poetka z Pribinovho mesta: Drahomíra Pechočiaková [online]. In: Slovenské dotyky, október 2004. [Citované 3. 3. 2015]. Dostupné z internetu: <TU>.
 • ĎURČOVÁ, Eva, Mgr.: Kalendárium výročí osobností a udalostí okresu Komárno na rok 2015 (biobibliografický slovník): Drahomíra Pechočiaková. [online]. In: Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne – Szinnyei József Könyvtár Komárom. [Citované 3. 3. 2015]. Dostupné z internetu: <TU>. S. 17.
 • Jubilanti 2015: Súpis jubilujúcich osobností okresov Nitra, Šaľa a Zlaté Moravce: Drahomíra Pechočiaková [online]. Nitre: Nitriansky samosprávny kraj – Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre, 2015. In: Zriaďovateľom Krajskej knižnice Karola Kmeťka v Nitre je Nitriansky samosprávny kraj: Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre. [Citované 3. 8. 2015]. Dostupné z internetu: <TU>. S. 16.
 • Knižnica privítala spisovateľku Drahomíru Pechočiakovú [online]. In: Info Zlaté Moravce. Uverejnené 29. 3. 2015. [Citované 3. 3. 2015]. Dostupné z internetu: <TU>.
 • Pechočiaková, Drahomíra [online]. In: Slovenská knižnica: Portál ku katalógom a zbierkam slovenských knižníc. [Citované 11. 7. 2015]. Dostupné z internetu: <TU>.
 • Pechočiaková, Drahomíra [online]. In: Univerzitná knižnica Bratislava. [Citované 11. 7. 2015]. Dostupné z internetu: <TU>.
 • HORŇÁČEK, Viliam, akad. maliar: Ocenenia [online].  In: SSI Korene: Spoločnosť slovenskej inteligencie. Uverejnené: 3. 1. 2015. [Citované 11. 7. 2015]. Dostupné z internetu: <TU>.
 • Medzi nebom a zemou: Drahomíra Pechočiaková, poetka, hostkou Mariána Gavendu [online]. 13. 12. 2012. [Citované: 7. 7. 2015]. In: LUX TV. Dostupné na internete: <TU>.