MICHALOV, Jozef (†)

MICHALOV, Jozef (†)

[14. 7. 1933 Ostrý Grúň – † 15. 3. 2018 Nitra]

Jozef Michalov,  prof. RNDr., DrSc., SVD, prírodovedec, biofyzik, stredoškolský a vysokoškolský pedagóg, duchovný v pastorácii, filozof, kresťanský spisovateľ, prozaik, autor literatúry faktu, sa nard  14. 7. 1933 v Ostrom Grúni. Zomrel 15. 3. 2018 v Nitre.

Po štúdiu fyziky na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v roku 1958 učil tri roky fyziku a matematiku na strednej škole a od roku 1961 do roku 1991 pracoval v Slovenskej akadémii vied v Bratislave. Študoval fyzikálne zákonitosti transportu iónov a molekúl vody na krátke a dlhé vzdialenosti cez biologické pletivá. V roku 1977 ukončil tajné štúdium teológie a v roku 1979 bol vysvätený za kňaza. Po  30-ročnom pôsobení v SAV ako biofyzik zmenil svoje pracovné zameranie a začal  realizovať svoje pôvodne chcené povolanie ako duchovný v pastorácii a hlavne ako učiteľ filozofie a teológie, keď od roku 1994 pracoval na Katedre etiky a katechetiky Univerzity Konštantína Filozofa, kde prednášal kresťanskú filozofiu, teodíceu a ekumenizmus. Založil Ústav pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda pri FF UKF v Nitre. Od roku 2010 žil na dôchodku.

V roku 1999 vydal knihu Život z pohľadu evolúcie a kreácie, o rok neskoršie vydal Kresťanskú filozofiu (1. vydanie), v roku 2002 Scholastickú filozofiu, v roku 2004 Filozofiu renesancie a baroka. V roku 2010 vydal knihu Dejiny filozofie 19. storočia (pozitivizmus, heglovstvo, novokantovstvo). V roku 2017 mu vyšla kniha Kresťanstvo pre každého. Okrem toho vydal rad katechetických príručiek.

V roku 2017 mu udelili Cenu obce Ostrý Grúň.

Bol členom Spolku slovenských spisovateľov.

BIOGRAFICKÉ A BIBLIOGRAFICKÉ ÚDAJE

Internetové zdroje

  • Jozef Michalov: Životopis. In: Herba. Dostupné na internete: <TU>.
  • Zomrel prof. RNDr. Jozef Michalov, DrSc., SVD. In: Ostrý Grúň. Dostupné na internete: <TU>.
  • Zomrel Jozef Michalov. In: Literárny týždenník, roč. XXXI, 28. 3. 2018, č. 11 – 12.
  • Odišiel do večnosti prof. RNDr. Jozef Michalov, DrSc., SVD (* 1933 – † 2018), prírodovedec, biofyzik,pedagóg, duchovný v pastorácii, filozof, kresťanský spisovateľ, člen SSS. In.: Literárny týždenník (webová stránka). Dostupné na internete: <TU>.