JABLONICKÝ, Viliam (†)

JABLONICKÝ, Viliam (†)

[ 13. 5. 1948 Jaslovské Bohunice – † 20. 8. 2019 Bratislava]

Viliam Jablonický, PhDr., slovenský spisovateľ, novinár, publicista, kritik, historik umenia a kultúry, redaktor, pedagóg, matičný činovník, sa narodil 13. mája 1948 v Jaslovciach, dnešnej súčasti Jaslovských Bohuníc (okres Trnava). Ako kultúrnospoločenský činiteľ bol charizmatickou osobnosťou z hĺbky srdca oddanou slovenskej veci, zanieteným človekom, ktorý sa po celý aktívny život zasadzoval o šírenie dobrého mena našej národnej kultúry a literatúry, ako aj o objektívne sprístupňovanie našej histórie a osobností slovenského národa.

Štúdiá a vzdelanie

Študoval na strednej škole v Trnave (1963 – 1966). Absolvoval odbor ekonomika a riadenie na Slovenskej vysokej škole technickej (SVŠT, 1966 – 1972), neskôr odbor estetika, umenoveda a dejiny kultúry na Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (FF UK, 1982 – 1985). Úspešne obhájil tému a prácu Estetická a spoločenská funkcia filmovej kritiky (FF UK, 1985). Absolvoval trojročný teoretický seminár estetiky a kultúrnej politiky, ako vyššiu formu večernej univerzity VÚML, obhajobou práce na tému Film a televízia na Západe (DPV, 1979).

Povolanie, pôsobenie

Pôsobil ako redaktor, redigoval literárne a kultúrne rubriky v periodikách Hlas ľudu (1974 – 1979), Revue svetovej literatúry, Film a divadlo (1979 – 1991, začas bol aj šéfredaktorom), Slovenský denník (1991), potom pôsobil v slobodnom povolaní (od 1992). V roku 1992 si založil vlastné vydavateľstvo Viliam Jablonický – Domov a svet. Redigoval Most – exilový štvrťročník pre slovenskú kultúru (1997 – 2000), založený v Clevelande 1954, a periodikum Verejná správa (2002 – 2004). Krátkodobo externe vyučoval na FF UK v Bratislave, Trnavskej univerzite a VŠMU dejiny kultúry a filmu, na SPŠ audiovizuálne a dramatické umenia.

Žil v Bratislave-Petržalke, zomrel vo veku 71 rokov 20. augusta 2019 v Bratislave.

Členstvo v spoločnostiach, združeniach a porotách

Bol členom viacerých kultúrnych, vedeckých, historických a spisovateľských spoločností. Bol členom výborov Slovenského filmového zväzu, Futurologickej spoločnosti Slovenska, Združenia slovenských divadelných kritikov a teoretikov, výboru pre vedu, kultúru a vzdelanie pri KBS, medzinárodného poradného výboru ENRS Európskej siete pre pamäť a solidaritu. Bol aktívnym členom Matice slovenskej a dlhoročným členom výborov Umeleckého odboru Matice slovenskej, členom Cyrilo-metodskej spoločnosti, Maliarikovej spoločnosti, Slovenského filozofického združenia, federálneho i slovenského Klubu filmových novinárov, Klubu vedeckých novinárov, Klubu televíznych recenzentov či členom redakčnej rady Libri Historiae Slovaciae, Svedectva – časopisu tabuizovaných faktov, televíznej a rozhlasovej sekcie Pro Slovakia pri MK SR, programovej, prípravnej a výberovej komisie MFF Etnofilm. Bol členom mnohých filmových a televíznych porôt v zahraničí na medzinárodných filmových festivaloch (MFF) od Kyjeva, cez Krakov, Berlín, Lipsko, Solún po Oberhausen, Nyon, Wiesbaden, Karlove Vary a Bratislavu i ďalšie slovenské mestá (Igric, Etnofilm, Rodinné video, Cineama a i.). V Bratislave bol členom aj viacerých literárnych porôt.

Publikačná a edičná činnosť

Bol plodným publicistom vo všetkých žánroch (od r. 1971), písal glosy, kritiky, recenzie, reportáže, štúdie, úvahy, ktorými prispieval do slovenskej aj inonárodnej periodickej i neperiodickej tlače a médií, pritom sa zameriaval najmä na oblasť kultúry, osobitne filmového umenia. Bol autorom a spoluautorom viac ako 50 kníh knižných titulov zameraných na históriu filmu, umenia a médií, kultúrno-historické témy (slovensko-rakúske-maďarské-české a poľské vzťahy). Samostatne vydal knižnú monografiu Filmár Viktor Kubal (1993) – o zakladateľovi slovenského animovaného filmu, karikaturistovi, výtvarníkovi, scenáristovi a filmovom režisérovi, po poľsky mu vyšla kniha Pola Negri slovenskými očami (2012). Prispel staťou Kapitoly z filmovej exilovej tvorby do Zborníka materiálov zo seminára Dejiny slovenského exilu po roku 1945 s názvom Slovenský povojnový exil (1998). Je autorom hesiel o poľskom filme v Encyklopédii filmu (1993), kapitoly o slovenskom exilovom filme v syntézach v Dejinách slovenskej kinematografie (1997, autori: Václav Macek, Jelena Paštéková). Je spoluautorom monografie V presýpaní času: Obec Jaslovské Bohunice (2013, spoluautori: Ján Čápka, Vladim Rábik, Zuzana Rábiková). Pod názvom Zbieranie starých mincí – Ako som žil na Západe a obchodoval s Východom (2003, 2. dopl. vyd. 2009) vydal po slovensky fakticky orientované memoáre Williama Schmidta, Slováka, rodáka z Jaslovských Bohuníc, ktorý je dlhé roky aj americkým a belgickým občanom, žijúcim neďaleko Bruselu, ktoré vyšli aj po francúzsky pod názvom Collecte de vieilles piéces d´argent. Comment j´ai vécu á l´Ouest et fait du commerce avec l´Est a s predslovom valónskeho literáta Jean-François Grégoirea (obe vo svojom vydavateľstve Domov a svet).

Napísal eseje s dôrazom na úlohu osobností v našich dejinách ako Ľudovít Štúr, kardinál Ján Chryzostom Korec, Peter Mihálik, Martin Rázus, Andrej Žarnov, Ladislav Hanus, T. G. Masaryk, Vincent Šabík, Rudolf Dilong, Ferdiš Juriga, Ivan Dérer, Egon Bondy, Cyril a Metod, Markus Aurélius, Ladislav Ťažký, János Esterházy, Mikuláš Šprinc, Viliam Marčok, Vajanský, Anton Štefánek, Pavel Blaho, Alexander Matuška, Michael Novák, Jaroslav Pelikán, Eugen Loebl, Georg Torok, slovenskí jakobíni a i. Podnecoval a dotváral písanie rodinných a iných memoárov Bela Pollu, Jozefa Baču, Jána a Františka Jablonickovcov a i.

Spoluautorsky sa zúčastnil na tvorbe filmových snímok: televízny dokumentárny film Ľudia z Hauerlandu (réžia: Rudolf Urc; scenár: Viliam Jablonický, Rudolf Urc, 1992) – o živote ľudí v kraji okolo Handlovej, ktorí zažili v povojnovom období mnohé príkoria ako príslušníci nemeckej národnostnej menšiny, celovečerný dokumentárny film Papierové hlavy (1995, réžia: Dušan Hanák; rešerše V. Jablonický a i.), dokumentárny film Prežili sme gulag (režia: Ondrej Krajňák, 2008) – o osudoch piatich mužov zo Slovenska, ktorí boli neprávom zavlečení do sovietskych väzenských táborov GULAG, dokumentárny film Drotár za kamerou (2010; réžia: Juraj Torok; spolupráca V. Jablonický a i.) – o exilovom filmárovi, kameramanovi, režisérovi, scenáristovi, redaktorovi a cestovateľovi, slovenskom saleziánskom kňazovi Georgovi – Jurajovi Torokovi z New Yorku (USA).

Od roku 2015 až do konca života zostavoval, tvoril a vydával široko diskusne a polemicky koncipovaný kultúrno-historicko-politický elektronický nepravidelník Výber VJ (v rozsahu 50 – 100 strán, neskôr s odkazmi na najvážnejšie témy), ktorý rozposielal e-mailami a ktorých pripravil vyše 170.

Členstvo v stavovských združeniach

Bol členom Spolku slovenských spisovateľov, Slovenského centra PEN klubu, kde bol aj tajomníkom (2009 – 2011), Klubu spisovateľov literatúry faktu, Slovenského syndikátu novinárov (SSN) a Klubu vedeckotechnických žurnalistov a Klubu filmových novinárov pri SSN.

 

DIELA

Literatúra faktu

 • Filmár Viktor Kubal. Fotografie: Judita Csaderová, Zuzana Jójartová, Ján Kolenčík, Zuzana Mináčová, Václav Polák, Magdaléna Robinsonová, J. Sláma, R. Šimko, V. Velecký, J. Velič. 1. vyd. Bratislava: Tatran, 1993. 104 s. ISBN 80-222-0181-2.

Odborná literatúra

 • BLECH, Richard, a kolektív autorov: Encyklopédia filmu. (Heslá o poľskom filme Viliam Jablonický; ďalší spoluautori: Július Dzurek, Peter Mihálik, Gizela Miháliková, Pavel Taussig, Štefan Vraštiak a i.) 1. vyd. Martin: Obzor, 1993. 1055 s. ISBN 80-215-0219-3.
 • MACEK, Václav – PAŠTÉKOVÁ, Jelena: Dejiny slovenskej kinematografie (Kapitola o slovenskom exilovom filme v syntézach: Viliam Jablonický). 1. vyd. Martin: Osveta, 1997. 599 s. ISBN 80-217-0400-4 (viaz.).; Dejiny slovenskej kinematografie 1896 – 1969.; 2. rozš. vyd. Bratislava: Slovenský filmový ústav: Fotoforo/Stredoeurópsky dom fotografie, 2016. 621 s. ISBN 978-80-85739-68-8.

Regionalistika

 • ČÁPKA, Ján – RÁBIK, Vladimír – RÁBIKOVÁ, Zuzana – JABLONICKÝ, Viliam: V presýpaní času: Obec Jaslovské Bohunice. Ilustrácie: Eva Adamová. 1. vyd. Jaslovské Bohunice: [Obec Jaslovské Bohunice], 2013. 298 s. ISBN 9788097139902 (viaz.)

Odborná literatúra – štúdie v zborníkoch

 • Bojovník perom a slovom v prvej svetovej vojnovej kataklizme. In: PEKNÍK, Miroslav, a kolektív autorov: Ferdinand Juriga ľudový smer slovenskej politiky. 1. vyd. Bratislava: Ústav politických vied SAV – Veda vydavateľstvo SAV, 2009, s. 153 – 163. ISBN 978-80-224-1113-4.
 • Egon Bondy (Zbyněk Fišer) a Bratislava. In: PEKNÍK, Miroslav, a kolektív autorov: Fenomén Bratislava: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Bratislava 21. – 22. septembra 2010. (Ferdinand Juriga direction Slovak folk Policy). [27 autorov: Matej Medvecký, Iris Engemann, Anna Falisová, Martina Fiamová, Ľudovít Hallon, Darina Heřmanová, Viliam Jablonický, Ján Jakubík, Lucia Kermietová, Rebekah Klein-Pejšová, Norbert Kmeť, Naoki Kosaka, Karol Kubík, Elena Mannová, Katarína Méryová, Zuzana Nemcová, Jana Pohaničová, Peter Račko, Miroslav Sabol, Peter Salner, Milena Sokolová, Peter Szalay, Zita Škovierová, Michal Šmigeľ, Bálint Varga, Ladislav Vrtel]. 1. vyd. Bratislava: Ústav pamäti národa – Pamäť národa 2011, s. 335 – 350, ISBN 978-80-89335-39-8. Edícia: Spisy Európskej siete Pamäť a Solidarita. Zv. 3.,
 • Hurbanove almanachy Nitra z polovice 19. storočia a ich jedinečná kontinuita u nitrianskych súčasníkov. 1. vyd. In: KOHÚTOVÁ, Mária, FRIMMOVÁ, Eva (zost.) a kol.: Ideové prvky národného príbehu v dlhom 19. storočí. Bratislava: Historický ústav SAV, 2014, s. 221 – 234. ISBN:978-80-89396-29-0.
 • Ivan Dérer a slovensko-maďarská otázka. In: PEKNÍK, Miroslav, a kol.: Dr. Ivan Dérer politik, právnik a publicista. Bratislava: Ústav politických vied SAV – VEDA vydavateľstvo SAV. 2010, s. 367 – 381. ISBN 978-80-224-1168-4. Edícia Monografie a štúdie, zv. 21.
 • Kapitoly z filmovej exilovej tvorby. In: Slovenský povojnový exil: Zborník materiálov zo seminára Dejiny slovenského exilu po roku 1945 v Matici slovenskej v Martine 27. – 28. 6. 1996. [Zostavili a zredigovali: Juraj Chovan, Genovéva Grácová, Peter Maruniak]. 1. vyd. Martin: Matica slovenská, 1998, s. 411 – 418. ISBN 8070904534.
 • Kritizujúci a kritizovaný T. G. Masaryk. In: Politik s dušou filozofa: Miesto T. G. Masaryka v česko-slovenských dejinách. [Príspevky z konferencie Miesto T. G. Masaryka v česko-slovenských dejinách]. [Na úvod: Jozef Leikert]. Bratislava: Spoločnosť Pro Historia – Historický ústav SAV, 2007, s. 40 – 50. ISBN 978-80-969847-2-5.
 • Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska. [Autor projektu: Július Pašteka; úvod nap.: Korec, Ján Chryzostom; člen autorského kolektívu Viliam Jablonický, 50 spoluautorov]. 1. vyd. Bratislava: Lúč, 2000. 1550 s. + LIV s., reg. menný. ISBN 80-7114-300-6.
 • Martin Slivka v rámci Profilov slovenských dokumentaristov. In: Martin Slivka: Zborník príspevkov zo seminára venovaného M. Slivkovi. 1. vyd. Etnofilm Čadca, 2005. 48 s.
 • Mlynárikova kritika normalizačnej historiografie. In: Slovensko a režim normalizácie. [Zost. N. Kmeť, J. Marušiak]. Prešov: Vydavateľstvo Michala Vaška pre Ústav politických vied SAV, 2003, s. 288 – 302. ISBN 80-7165-390-X.
 • (Novšie) interpretácie zmyslu slovenských dejín. In: Fidei et Patriae. Jubilejník na počesť 80. narodenín Františka Vnuka (= Essays in Honour of František Vnuk on the Occasion of his 80th Birthday). [Zostavovateľ Jozef M. Rydlo]. 1. vyd. Bratislava: Libri Historiae – Dobrá kniha v Trnave, 2008, s. 298 – 308. ISBN:978-80-89348-01-5.
 • Pola Negri: e/migrujúci otcovia a dcéry a ich mýty. In: Zborník Kysuckého múzea v Čadci [35 rokov Múzea kysuckej dediny], č. 12/2009. Čadca: Kysucké múzeum, 2009, s. 111 – 127, ISBN 978-80-969445-6-9.
 • Represie na nemaďarskom obyvateľstve na okupovanom južnom Slovensku po roku 1938 a ich odraz v spoločenskom a kultúrnom vedomí. In: Juh Slovenska po Viedenskej arbitráži 1938 – 1945: Zborník z vedeckej konferencie Šurany 22 – 23. 3. 2011. [Zostavil: Ján Mitáč; 17 autorov: Ján Mitáč, András Becker, František Buda, Martina Fiamová, Ľudovít Hallon, Martin Hetényi, Viliam Jablonický, István Janek, Martin Lacko, Peter Mičko, Ján Mitáč, Miroslav Sabol, Tatjana Sergienko, Peter Sokolovič, Igor Šnicer, Michal Pehr, Ferdinand Vrábel]. 1. vyd. Bratislava: Ústav pamäti národa 2011, s. 51 – 73, ISBN 978-80-89335-45-9.
 • Rodinná kronika Jána Jablonického a obraz života na západnom Slovensku v 19. a 20. storočí. (Ed. Premeny rodiny v dejinách Uhorska a Slovenska.) In: Forum historiae [online], č. 1/2012 – Premeny rodiny v dejinách Uhorska a Slovenska. Bratislava: Historický ústav SAV, ročník, 6, č. 1 (2012), s. 96 – 110. ISSN 1337-6861. Dostupné z internetu: <TU>, <TU>.
 • Slováci v Uhorsku a vysťahovalectvo. In: Slováci v zahraničí, 25. [Zostavili Stanislav Bajaník, Viera Denďúrová-Tapalagová]. 1. vyd. Martin: Matica slovenská, 2008, s. 12 – 21. ISBN 978-80-7090-903-4.
 • Svetový kongres Slovákov v zápase o slobodnú, demokratickú a pluralitnú Slovenskú republiku. In: Protikomunistický odboj v strednej a východnej Európe: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Bratislava 14. – 16. 11. 2011. (Anti-Communist Resistance in Central and Eastern Europe (Anthology of the international scientific conference Bratislava 14 – 16. 11. 2011). [Editor: Peter Jašek]. 1. vyd. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2012, s. 859 – 893. ISBN 978-80-89335-50-3.
 • Trnava, Trnavský kraj a Trnavčania v 20. storočí vo svetle pamätí a rodinných kroník. In: Trnava v rokoch 1939 – 1989: Zborník z vedeckej konferencie Trnava 25. – 26. 4. 2012. [Zostavovateľ: Peter Sokolovič]. 1 vyd. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2012, s. 10 – 35. ISBN 978-80-89335-62-6.
 • Vzkriesená idea Matice slovenskej. In: Zborník príspevkov z 3. zasadnutia Stálej konferencie slovenskej inteligencie konaného v dňoch 5. – 7. 12. 1994 v Častej-Papierničke. [zodpovedný redaktor: Viliam Hornaček]. 1. vyd. Bratislava: Slovakia plus 1995, s. 139 – 141.
 • Wien, Monarchie und Österreich in der slowakischen Prosa. In: Slowakei und Österreich im 20. Jahrhundert: Eine Nachbarschaft in historisch-literarischer Perspektive. [Emilia Hrabovec, Beata Katrebová-Blehová]. 1 vyd. Wien – Berlin: LIT Verlag, 2008 s. 87 – 99. ISBN 978-3-8258-9574-7, 978-3-7000-0743-2. Edícia: Ed. Europa Orientalis. 3.
 • Život a dielo Jána Chryzostoma Korca: Materiály z vedeckého seminára Život a dielo J. Ch. Korca, ktorý sa konal 27. 1. 1999 na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. (Editor: Andrej Červenák; príspevok Viliam Jablonický). 1. vyd. Nitra: Spolok slovenských spisovateľov, Národné literárne centrum, FiF UKF, 1999. 168 s. ISBN 80-8061-087-8.

Scenáristika

 • Ľudia z Hauerlandu. (TV dokumentárny film). [Réžia: Rudolf Urc; scenár: Viliam Jablonický, Rudolf Urc; dramaturg: Boris Hochel; Kamera: Juraj Galvánek]. Slovensko. Výroba: Výroba B.M.A. pre STV – Literárno-dramatiskú redakciu, 1992. 30 min.

Iné – spolupráca na filmoch

 • Papierové hlavy. (celovečerný dokumentárny film). [Réžia, námet, scenár: Dušan Hanák; rešerše: Viliam Jablonický, Andrej Stankovič, Marta Šímová, Pavel Taussig]. Koprodukcia. Slovensko, Švajčiarsko, Francúzsko, Česká republika, Nemecko. Výroba: ALEF štúdio, EÖS Films Lausanne, Les Films de l'Observatoire, 1995. 96 min. 3 sek.
 • Prežili sme gulag. (TV dokumentárny film). [Scenár a režia: Ondrej Krajňák; spolupracovali: Ján Ondriáš, Dorothy Boyko, Viliam Jablonický, Kvetoslava Šamayová, Jozef Krajňák, Eva Javorská, Jozef Kiska, Marián Pišta, Ján Krajňák, Thomas Grey, Ondrej Hvišč, Milan Brslica, Richard Šafárik a i.]. Slovensko. Vyrobilo Producentské Centrum Oral History, Ústav pamäti národa, 2008. 45 min. 29 s. In: Youtoobe [online]. Uverejnené: 12. 10. 2012. [Citované 8. 6. 2018]. Dostupné z internetu: <TU>.
 • Drotár za kamerou. (TV dokumentárny film). [Spolupracovali: Juraj Torok, Fantišek Čonka, Martin Kertys, Vladimír Chripko, Maryska Grena, Anita Schulz, Viliam Jablonický, Ľudo Gábriš, Jaroslav Chanas, Štefan Chanas, Martin Svitan, Larry Rich, Jozef Kováčik, Miroslav Šibík, Maťo Lišhák, Marián Gavenda, Tomáš Straka]. Slovensko. Bratislava: LUX communication, 2010. 26:27 min. In: Youtoobe [online]. Uverejnené: 26. 1. 2016. [Citované 8. 6. 2018]. Dostupné z internetu: <TU>.

PREKLADY DIEL AUTORA

 • Pola Negri w świadomości Słowaków: Referat wygłoszony na Międzynarodowej Konferencji „Pola Negri. Gwiazda światowego kina“, zorganizowanej w 100. rocznicę debiutu teatralnego aktorki, 12 września 2012 roku w Muzeum w Sosnowcu. (v poľskom jazyku, názov po slovensky: Pola Negri slovenskými očami) (Viliam Jablonický; materiały pod redakcją Zbigniewa Studenckiego). [Tlmočenie zo slovenského jazyka: Marek Karweta]. 1. vyd. Sosnowiec: Muzeum, 2012. 23 s. ISBN 978-83-89199-72-0.

EDITORSKÁ ČINNOSŤ

 • Výber VJ. 170 vydaní [online]. Bratislava: Viliam Jablonický, 2015 – 2018. Rozsah: 50 – 100 s.
 • SCHMIDT, William: Zbieranie starých mincí – Ako som žil na Západe a obchodoval s Východom. [Predslov: Jean-François Grégoire]. 1. vyd. Bratislava: Domov a svet, 2003. 125 s. ISBN 80-969039-5-0; 2. dopl. slovenské vyd. Bratislava: Domov a svet [tlač VEDA], 2009. 136 s. ISBN: 80-970181-6-0 (brož).
 • SCHMIDT, William: Collecte de vieilles piéces d´argent. Comment j´ai vécu á l´Ouest et fait du commerce avec l´Est. (vo francúzskom jazyku; názov po slovensky: Zbieranie starých mincí – Ako som žil na Západe a obchodoval s Východom). [Predslov: Jean-Francois Grégoire]. 1 éd. Bratislava: Domov a svet, 2004,. 157 s. ISBN 80-969039-5-0 (brož).
 • ČIČVÁK, Ilja: Básne za mrežami. (Ilustrácie: Andrej Botek; doslov: Viliam Jablonický). 1. vyd. Bratislava: Post Scriptum, 2012. 61 s. ISBN 978-80-89567-04-1.

 

BIOGRAFICKÉ A BIBLIOGRAFICKÉ ÚDAJE

Personálna bibliografia

Encyklopédie, slovníky, monografie, zborníky

 • JABLONICKÝ, Viliam. In: MAŤOVČÍK, Augustín, a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia. 1. vydanie. Bratislava – Martin: Vydavateľstvo SSS a SNK, 2001. 527 s. ISBN 80-8061-122-X (VSSS, Bratislava), ISBN 80-89023-08-8 (SNK, Martin), s. 187.

Databázy

 • Viliam Jablonický: Spolok slovenských spisovateľov – prihláška, životopis. Dátum. 2 s. In: Databáza členov SSS. Bratislava, 2018.

Profily autora v periodikách

 • Viliam Jablonický jubiluje. In: Literárny týždenník, č. 21 – 22, rok 2018, ročník XXXI, s. 15.
 • ŠAH: Viliam Jablonický – 70 (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 5, s. 158.

Internetové zdroje

 • Jablonický, Viliam. In: Bibliografia dejín Slovenska: Historický ústav Slovenskej akadémie vied [online]. [Citované 25. 5. 2018]. Dostupné na internete: <TU>.
 • Jablonický, Viliam. In: Forum Historiae [online]. [Citované 25. 5. 2018]. Dostupné na internete: <TU>.
 • Jablonický, Viliam. In: Slovak PEN [online]. Uverejnené: 9. 8. 2016 [citované 25. 5. 2018]. Dostupné na internete: <TU>.
 • Jablonický, Viliam. In: Slovenská národná knižnica v Martine: online katalóg [online]. [Citované 25. 5. 2018]. Dostupné na internete: <TU>.
 • Jablonický, Viliam. In: ŠVK Košice [online]. [Citované 25. 5. 2018]. Dostupné na internete: <TU>.
 • Jablonický, Viliam. In: Univerzitná knižnica Bratislava: Katalóg UKB [online]. [Citované 25. 5. 2018]. Dostupné na internete: <TU>.
 • Obsah filmu Ľudia z Hauerlandu. In: FDB.cz: Filmová databáze [online]. [Citované 25. 5. 2018]. Dostupné na internete: <TU>.
 • Obsah filmu Papierové hlavy. In: FDB.cz: Filmová databáze [online]. [Citované 25. 5. 2018]. Dostupné na internete: <TU>.
 • Papierové hlavy: In: SK Cinema: Databázy Slovenského filmového ústavu: Slovenská filmová databáza [online]. [Citované 25. 5. 2018]. Dostupné na internete: <TU>.
 • Prežili sme GULAG. In: Ústav pamäti národa [online]. [Citované 25. 5. 2018]. Dostupné na internete: <TU>.
 • Prof. Rudolf Urc ArtD. In: Osobnosti.sk [online]. [Citované 25. 5. 2018]. Dostupné na internete: <TU>.
 • Rodinná kronika Jána Jablonického a obraz života na západnom Slovensku v 19. a 20. storočí. In: Forum Historiae [online] , 2012, roč. 6, č. 1. ISSN 1337-6861. [Citované 25. 5. 2018]. Dostupné z internetu: <TU>.
 • Udeľovanie Ceny Sebastian, 2016, Viliam Jablonický, Zuzana Kadlečíková, foto: Ars ante portas, o. z. In: Opera Slovakia [online]. [Citované 25. 5. 2018]. Dostupné na internete: <TU>.
 • Viliam Jablonický, Slovensko. In: Europan Networ Remembrance and Solidarity [online]. [Citované 25. 5. 2018]. Dostupné na internete: <TU>.
 • Viliam Jablonický. In: Literárne informačné centrum: Slovenskí spisovatelia [online]. [Citované 25. 5. 2018]. Dostupné z internetu: <TU>.
 • William Schmidt po francúzsky. [vložil V. Hák]. In: Slovenská akadémia vied: Aktuality [online]. Uverejnené: 4. 3. 2005 [Citované 25. 5. 2018]. Dostupné na internete: <TU>.

Spracovanie medailónu

 • CIFRA, Štefan: JABLONICKÝ, Viliam – medailón člena Spolku slovenských spisovateľov (biografia, bibliografia a i.). E-mail od: jablonickysk2@gmail.com [online], 8. 6. 2018, komu: literarny.tyzdennik@gmail.com [cit. 8. 6. 2018; 22. 8. 2019].