HVIŠČ, Jozef

HVIŠČ, Jozef

[* 24. 4. 1935 Kurima]

Jozef Hvišč, literárny vedec, polonista, prekladateľ, vysokoškolský pedagóg, sa narodil 24. apríla 1935 v Kurime v rodine maloroľníka. Pesudonym: J. Kurimský.

Ľudovú a meštiansku školu navštevoval v rodnej obci. Študoval odbor rezbárstvo na Vyššej škole umeleckého priemyslu (1951 – 1955), kde aj maturoval (1955), slovenčinu a poľštinu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave (1957 – 1961).

Medzitým pracoval rok ako rezbár v Závodoch umeleckého priemyslu v Moravských Budějoviciach (1954 – 1955) a rok ako výtvarník v Ústredí ľudovej umeleckej výroby (1955 – 1957), pracovník Čs.-sovietskeho inštitútu SAV (1961 – 1966). Potom sa stal štipendistom, neskôr vedeckým ašpirantom Ústavu svetovej literatúry a jazykov SAV (1966 – 73) a Literárnovedného ústavu SAV (1973 – 1990). Zároveň prednášal teóriu a dejiny poľskej literatúry (od r. 1972). Od 1990 bol vedúcim Katedry slovanských filológií Filozofickej fakulty UK v Bratislave, kde v súčasnosti pôsobí ako emeritný profesor.

Od skončenia vysokoškolských štúdií sa venuje výskumu poľsko-slovenských literárnych vzťahov od najstarších čias po súčasnosť, ako aj teoretickým a metodologickým otázkam komparatistiky najmä na materiáli z poľskej a slovenskej literatúry, ďalej dejinám poľskej kultúry a literatúry. Z tejto oblasti publikoval monografie a štúdie Epické literárne druhy v slovenskom a poľskom romantizme (1971), Poľská literatúra v slovenskej literárnej vede a kritike (1972), Vzťahy a súvislosti slovenskej a poľskej literatúry (1996). Vyvrcholením jeho bádateľských úsilí sa stalo dielo Slovensko-poľské literárne vzťahy 1815 – 1918 (1991). Vydal príručky a štúdie Poľská literatúra, Kontinuita romantizmu (obe 2001), Vývin a význam slovensko-poľských vzťahov (2003), Óda na mladosť (2004). Autor vysokoškolských príručiek Úvod do dejín a kultúry Poľska (so Š. Ondrušom, 1983) a Dejiny poľskej literatúry (1986). Propagátor poľskej kultúry a literatúry, autor doslovov v slovenských prekladoch poľských spisovateľov. Venuje sa aj prekladovej tvorbe. Preložil poviedky K. Brandysa Ako byť milovaná (1965), román T. Konwického Moderný snár (1966) a S. Dygata Disneyland (1967), výber z teoretických článkov W. Nawrockého Literatúra a spoločnosť (1989), súbor poviedok M. Malińského Štvrtý kráľ (1995) a v spolupráci s Ivanom Mojíkom knižné výbery z poézie Z. Herberta, J. Harasymowicza a S. Grochowiaka, časopisecky uverejnil okolo 250 prekladov z poľskej literatúry. Popri literárnej komparatistike a polonistike vynikol ako jeden zo zakladateľov slovenskej teoretickej genológie, napísal monografie Problémy literárnej genológie (1979) a Poetika literárnych žánrov (1985), encyklopedicky koncipovanú publikáciu Slovenská historická próza (1988).

V rámci dejín slovenskej literatúry sa venuje najmä monografickému výskumu slovenského romantizmu. Zaoberal sa aj dejinami a postavami slovenskej literatúry 19. a 20. stor. v prácach Literárny vývin Jána Čajaka ml. (1975), Básnická cesta Milana Lajčiaka (1988), Poetický prológ Milana S. Ďuricu (1995), autor biografickej eseje o J. Kalinčiakovi Kam oko nedosiahne (1999), spoluautor knihy Biele miesta v slovenskej literatúre (1991). Ako editor pripravil na vydanie výbery z poézie Ľ. Kubániho Prikovaný k zemi (1987) a G. Zvonického Chcem sa ti ozvať (1993), ako aj antológie Žltá ľalia (1975), Stojí, stojí mohyla (obe s C. Krausom, 1978) a Na rodnom grunte (1995).

Je členom Spolku slovenských spisovateľov.

DIELA

Próza

 • Dolina dobrých ľudí. 2014.

Esej

 • Kam oko nedosiahne. 1999.

Odborná literatúra

 • Úvod do dejín a kultúry Poľska [spoločne J. Hvišč a Š. Ondruš]. 1983.

Literárna veda

 • Epické literárne druhy v slovenskom a poľskom romantizme. 1971.
 • Poľská literatúra v slovenskej literárnej vede a kritike. 1972.
 • Literárny vývin Jána Čajaka ml. 1975.
 • Problémy literárnej genológie. 1979.
 • Poetika literárnych žánrov. 1985.
 • Dejiny poľskej literatúry. 1986.
 • Básnická cesta Milana Lajčiaka. 1988.
 • Slovenská historická próza. 1988.
 • Biele miesta v slovenskej literatúre. [spoluautor]. 1991.
 • Slovensko-poľské literárne vzťahy 1815 – 1918. 1991.
 • Poetický prológ Milana S. Ďuricu. 1995.
 • Vzťahy a súvislosti slovenskej a poľskej literatúry. 1996.
 • Kontinuita romantizmu. 2001.
 • Poľská literatúra. 2001.
 • Vývin a význam slovensko-poľských vzťahov. 2003.
 • Óda na mladosť. 2004.
 • Kam zrak nedosiahne. 2009.

Editorská činnosť

 • Žltá ľalia [antológia, spolu J. Hvišč, C. Kraus]. 1975.
 • Stojí, stojí mohyla. [spolu J. Hvišč, C. Kraus]. 1978.
 • Prikovaný k zemi. [výber poézie].. 1987.
 • Chcem sa ti ozvať. [výber z poézie].. 1993.
 • Na rodnom grunte. 1995.

BIOGRAFICKÉ A BIBLIOGRAFICKÉ ZDROJE

Encyklopédie, slovníky, monografie, zborníky

 • HVIŠČ,  Jozef. In: MAŤOVČÍK, Augustín, a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia. 1. vydanie. Bratislava – Martin: Vydavateľstvo SSS a SNK, 2001, s. 173 – 174.

Interentové zdroje

 • Jozef Hvišč [online]. In: Literárne informačné centrum: Slovenskí spisovatelia. [Citované 12. 9. 2014]. Dostupné z internetu: TU.
 • Jozef Hvišč [online]. In: Vydavateľstvo Formát: Encyklopédia súčasných spisovateľov na Slovensku. [Citované 7. 2. 2015]. Dostupné z internetu: TU.