VLADÁR, Jozef

VLADÁR, Jozef

 

Profesor v študijnom odbore archeológia

 
Okruh výuky:
 praveká archeológia s osobitým zreteľom na dobu bronzovú, metodológia, muzeológia, najstaršie výtvarné a urbánne prejavy na území Slovenska v európskom historickom kontexte

Na Katedre muzeológie FF UKF

 
Odborné pôsobenie:

1958-1976 Archeologický ústav SAV Nitra (1969-1976 zástupca riaditeľa)

1976-1987 Slovenská akadémia vied (zástupca podpredsedu)

1979-1990 riaditeľ Encyklopedického ústavu SAV

1988-1989 dekan FF UK v Bratislave

1996-2007 profesor na Katedre archeológie FF UKF

Od r. 2007 profesor na Katedre muzeológie FF UKF

 
Výber z výskumnej činnosti:

Výskumy so základným významom nielen pre praveké dejiny Slovenska, ale aj i v širšom európskom historickom kontexte:

1960 Nitra

1961-1962 Branč

1968-1975 Spišský Štvrtok

 
Výber z publikácií:

Osteuropäische und mediterrane Einflusse im Gebiet der Slowakei während der Bronzezeit. Slovenská archeológia 21, 1973, s. 253 – 357.

Pohrebiská zo staršej doby bronzovej v Branči (Bratislava 1973)

Die Dolche in der Slowakei (München 1974)

Umenie dávnoveké Spiša (Bratislava 1978)

Praveká plastika (Bratislava 1979)

Venuše slovenského praveku (so sonetmi V. Turčányho, Bratislava 1979)

Dávne kultúry a Slovensko (Bratislava 1983)

Die Bronzezeit im slowakischen Raum (v spoluatorstve, Rahden, Westf. 1999)

Metamorfózy človeka (v spoluautorstve, Nitra 2006)

Branč – Germánska osada z 2. až 4. storočia (v spoluatorstve , Nitra 2007, 637 str.)

Ako vedecký redaktor a zostavovateľ sa podieľal na vydaní viacerých základných publikáciách z oblastí archeológie a encyklopedickej tvorby: Encyklopédia Slovenska, Encyklopédia Slovenského národného povstania, Encyklopédia dramatických umení Slovenska a i.

 
Výskumné a vzdelávacie projekty:

VIII-7-8/01 Rozvinutá rodová spoločnosť a počiatky remesiel (doba riešenia: 1981-1985). Spoluriešiteľ projektu.

IX-7-9/01 Dejiny remesiel a obchodu v období rozvinutej rodovej spoločnosti (doba riešenia: 1986-1989). Spoluriešiteľ projektu.

2/121/95 Opevnené osady z doby bronzovej a železnej na Slovensku (doba riešenia: 01/1992-12/1995) Spoluriešiteľ projektu.

96/5305/230 Rozvoj metalurgie a jej prínos pre sociálny a hospodársky rozvoj v dobe bronzovej na Slovensku (doba riešenie: 10/1995-12/1999). Spoluriešiteľ projektu.

2/2037/96 Architektúra, urbanistika a materiálny obsah opevnených sídlisk a hradísk z mladšieho praveku na Slovensku (doba riešenia: 10/1996-12/1999). Spoluriešiteľ projektu.

95/5305/229 Záchrana a prezentácia archeologických pamiatok ako súčasť zveľaďovania kultúrneho dedičstva. (doba riešenia 1/2000-12/2004). Spoluriešiteľ projektu.

Štátna objednávka 95/5305/13/čis. Zm. 22/95 – Encyklopédia slovenskej archeológie (ESA). Vedúci grantového projektu.