HNÁT, Ivan

HNÁT, Ivan

[* 9. 10. 1940 v Brodskom]

Ivan Eduard Hnát, Ivan Hnát, PaedDr., básnik, autor učebníc a odborných textov, pedagóg, sa narodil 9. októbra 1940 v Brodskom, vyrastal v učiteľskej rodine v Štefanove, Brodskom a Holíči. Je ženatý, žije v Holíči.

Študoval na gymnáziu v Holíči, kde aj maturoval. Absolvoval aprobáciu matematika – chémia  na FPV VŠP v Bratislave.

Pôsobil ako stredoškolský profesor na Jedenásťročnej strednej škole, neskôr premenovanej na SVŠ a gymnázium v Holíči, na gymnáziu v Skalici. V súčasnosti pôsobí ako odborný asistent – externista Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, detašované pracovisko Dr. Pavla Blahu v Skalici, kde vyučuje analytickú chémiu a výpočty fyzikálnych a chemických veličín. Pracoval ako externý metodik pre vyučovanie chémie na gymnáziách na Metodickom centre v Bratislave (1991 – 1996), pôsobil ako člen Ústrednej predmetovej komisie pre chémiu pri ŠPÚ v Bratislave (1993 – 2007). Inicioval vydávanie a zostavoval metodický občasník Vyučujeme chémiu, stál pri zrode časopisu Chemické rozhľady, patrí k zakladajúcim členom jeho redakčnej rady (2000). Počas svojej bohatej pedagogickej praxe sa venuje predovšetkým nadanej a talentovanej mládeži v oblasti chémie, chemickej olympiády (od jej začiatkov v roku 1964; jeho dvaja študenti získali zlatú, striebornú medailu a mimoriadne ceny na medzinárodných  súťažiach chemickej olympiády). Venoval sa aj stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ) a metodike vyučovania chémie.

Je autorom mnohých metodických materiálov a publikácií z chémie: Chémia pre maturantov (1994, 1999), Chémia: Prehľad stredoškolského učiva pre maturantov a uchádzačov o štúdium na vysokých školách (1995), Chémia: Pomôcka pre maturantov a uchádzačov o štúdium na vysokých školách (2013), spoluautor učebnice pre osemročné gymnáziá Názvoslovie organických zlúčenín (2004, 2007, 2012), ktorú ocenili ako najkrajšiu knihu roku 2004 a i. Napísal sedem Pedagogických čítaní. Je recenzentom učebníc chémie a oponentom prác k I. a II. kvalifikačnej skúške.

Uverejňoval zamyslenia v novinách Hlas ľudu, v časopise mesta Holíč Holíčan a regionálnom časopise Záhorák, píše aj poéziu. Vydal  zbierky básní: Veršo(š)tepy (2003), En Passant (2004), Neúplný tretí tucet (2006), Čakanie na deviatu vlnu (2009), všetky vlastným nákladom vo vydavateľstve Durlák Senica. Zbierky dopĺňajú ilustrácie Jany Kazičkovej-Suchovskej, rodáčky z Holíča, absolventky gymnázia, na ktorom vyučoval. V poézii vykresľuje obrazy prežitého, ale i vysnívaného, či chceného. Jeho básnická reč je zrozumiteľná, s citom pre detail a prirovnania, často okorenená satirickým korením, pritom nešetrí ani sám seba. S Vladimírom Podolom zostavil publikáciu Gymnázium Skalica 1662 – 2002: 340. výročie založenia. (2002).

Je nositeľom viacerých ocenení, za prácu s mládežou ho vyznamenali Pamätnou medailou (1994), Striebornou medailou (1999) a ako Čestného člena Slovenskej chemickej spoločnosti pri SAV  (2010), Veľkou medailou sv. Gorazda (2002, MŠ SR), je nositeľom Bronzovej medaily Prírodovedeckej fakulty UK za dlhoročnú a úspešnú prácu a vynikajúce výsledky v oblasti chemickej olympiády (2005) a  Medaily predsedu Trnavského samosprávneho kraja za rozvoj kultúry v regióne (2009).

Je členom redakčnej rady mestského časopisu – dvojtýždenníka Holíčan. Je členom Klubu autorov a priateľov literatúry (KAPL) v Holíči a Spolku slovenských spisovateľov (od roku 2005).

DIELA

Poézia

 • Veršo(š)tepy. [ilustrovala: Jana Kazičková]. 1. vyd. 85 s. Senica: Vladimír Durlák, 2003. ISBN 80-89158-00-5.
 • En Passant. [ilustrovala: Jana Kazičková]. 1. vyd. 99 s. Senica: Vladimír Durlák, 2004. ISBN 80-89158-05-6.
 • Neúplný tretí tucet. [ilustrovala: Jana Kazičková]. 1. vyd.  81 s. Senica: Vladimír Durlák, 2006. ISBN 80-89158-13-7.
 • Čakanie na deviatu vlnu Ivan Eduard Hnát. [ilustrovala: Jana Kazičková]. 1. vyd. 149 s. Senica: Vladimír Durlák, 2009. ISBN 978-80-89158-21-8.

Odborná literatúra

 • Vyučujeme chémiu Informačno-metodický spravodajca pre vyučovanie chémie a technickej chémie. 1. vyd. 52 s. Bratislava: Krajský pedagogický ústav, 1988.
 • Chémia: Prehľad stredoškolského učiva pre maturantov a uchádzačov o štúdium na vysokých školách. 1. vyd. 300 s. Nitra: Enigma, 1995. ISBN 80-85471-21-3.
 • Chémia: Pomôcka pre maturantov a uchádzačov o štúdium na vysokých školách. 1. vyd. 306 s. Nitra: Enigma, 1999. ISBN 80-85471-60-4. 293 s. 3. upr. vyd. Nitra: Enigma, 2013. ISBN 978-80-8133-020-9.
 • Názvoslovie organických zlúčenín. [Jozef Heger, Ivan Hnát, Martin Putala]. 1. vyd. 107 s. Bratislava: Metodicko-pedagogické centrum, 2002. ISBN 80-8052-176-X.; 2. opr. vyd. 117 s. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2007. ISBN 978-80-10-01209-1.; 3. opr. vyd. 117 s. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2012. ISBN 978-80-10-01431-6.

EDITORSKÁ ČINNOSŤ

 • Gymnázium Skalica 1662 – 2002: 340. výročie založenia. [zostavili: Ivan Hnát, Vladimír Podola]. 1. vyd. 39 s.  Skalica: Art Plus, [2002]. ISBN 80-968580-4-1.

OCENENIA

 • Pamätná medaila Slovenskej chemickej spoločnosti SAV (1994)
 • Strieborná medaila Slovenskej chemickej spoločnosti SAV (1999)
 • Čestný člen Slovenskej chemickej spoločnosti SAV (2010)
 • Veľká medaila sv. Gorazda (2002, MŠ SR)
 • Bronzová medaila Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave za dlhoročnú a úspešnú prácu a vynikajúce výsledky v oblasti chemickej olympiády (2005)
 • Medaila predsedu Trnavského samosprávneho kraja za rozvoj kultúry v regióne (2009)

ŠTÚDIE A RECENZIE O AUTOROVOM DIELE, ROZHOVORY

Rozhovory

 • Budem (dobrým?) učiteľom. [online]. In: Záhorie: Sprievodca regiónom. [Citované 3. 10. 2015]. Dostupné z internetu: <TU>.

BIOGRAFICKÉ A BIBLIOGRAFICKÉ ÚDAJE

Internetové zdroje s biografickými a bibliografickými informáciami

 • Ivan Eduard Hnát, [online]. In: KAPL – Klub autorov a priateľov literatúry. [Citované 3. 3. 2015]. Dostupné z internetu: <TU>.
 • Slávnostné  otvorenia Európskeho týždňa vedy na Slovensku [online]. In:  Gymnázium Víťazoslava Františka Sasinka Skalica. [Citované 3. 10. 2015]. Dostupné z internetu: <TU>.
 • Hnát, Ivan [online]. In: Slovenská národná knižnica v Martine: online katalóg. [Citované 2. 10. 2015]. Dostupné z internetu: <TU>.
 • Hnát, Ivan [online]. In: Univerzitná knižnica Bratislava. [Citované 12. 5. 2015]. Dostupné z internetu: < TU >.
 • Ocenenia udelené Slovenskou chemickou spoločnosťou pri SAV v roku 2010  [online]. [Citované 3. 10. 2015]. In: ChemZi: Slovenský časopis o chémii pre chemické vzdelávanie, výskum a priemysel. Ročník: 2011, číslo: 7/13. ISSN 1336-7242. S. 9.
 • Ivan Hnát vydal ďalšiu zbierku básní [online]. In: Oficiálne stránky mesta Holíč. [Citované 3. 10. 2015]. Dostupné z internetu: <TU>.