DANGL, Vojtech

DANGL, Vojtech

[*15. 4. 1937 Šahy]

Vojtech Dangl, PhDr., CSc., vojenský historik, spisovateľ, autor literatúry faktu, sa narodil 15. apríla 1937 v Šahoch. Žije v Bratislave.

Základnú školu vychodil v rodnom meste, kde absolvoval aj stredoškolské štúdium a maturoval (1955). Potom začal študovať na Českom vysokom učení technickom v Prahe, zakrátko prestúpil na Filozofickú fakultu Karlovej univerzity, kde r. 1962 ukončil štúdium histórie a filozofie.

Po štúdiách pôsobil ako odborný pracovník v Múzeu SNP v Banskej Bystrici (1962 – 1965), po vojenskej prezenčnej službe pracoval v Slovenskom ústave pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody v Bratislave (1965 – 1970). Pôsobil ako vedecký pracovník v oddelení vojenských dejín Slovenska Vojenského historického ústavu (1970 – 2004). Bol zástupcom náčelníka (od 1990) a riaditeľom odboru vojenskohistorických výskumov tohto ústavu (1994 – 1999). V súčasnosti je spolupracovníkom a členom vedeckej rady Historického ústavu Slovenskej akadémie vied v Bratislave (od roku 2004). Popri tom zastával funkciu riaditeľa Odboru vojensko-historických výskumov a od roku 1999 je predsedom vedeckej rady Vojenského historického ústavu. Je členom Slovenskej historickej spoločnosti a Slovensko-maďarskej historickej komisie.

Jeho publikačná činnosť je pomerne bohatá, okrem monografií publikoval aj množstvo odborných článkov v časopisoch (Historická revue, Historický časopis, Krásy Slovenska, Nové Slovo a i.) a vedeckých štúdií. Ako výskumný pracovník popri viacerých vedeckých štúdiách vydal monografie Kalište (1967), Čierny orol (1970) a Krompachy (1976). Svoj hlavný záujem však sústredil na vojenské dejiny Slovenska od najstarších dôb po moderný novovek. K tejto téme vydal niekoľko úspešných kníh,  ktoré majú znaky literatúry faktu a sú adresované hlavne mladým čitateľom: Slávni vojvodcovia (1981), Bitky a bojiská (1984), Slovensko vo víre stavovských povstaní (1986). Je spoluautorom Vojenských dejín Československa (1986), Vojenských dejín Slovenska (1995), knihy Bethlen proti Habsburgovcom (1994), dvoch kníh so spoločným názvom Bitky a bojiská v našich dejinách (2005 a 2007), knihy Armáda a spoločnosť na prelome 19. a 20. storočia (2006) a i. Je predovšetkým autorom literatúry faktu. Výsledky svojich vedeckých výskumov vie pretaviť do populárnej, pútavej formy, príťažlivej pre široký okruh čitateľov.

Je členom Spolku slovenských spisovateľov.

DIELA

Literatúra faktu

 • Kalište – NKP – pamätník SNP. 42 s.   Bratislava: SFVU,  1967.
 • Čierny orol – NKP. Pamätné miesto prvomájového zhromaždenia r. 1918. Bratislava: Pallas, 1970.
 • Krompachy – pamätné miesto robotníckej vzbury. 113 s.  Košice: Východoslovenské vydavateľstvo, 1976.
 • Slávni vojvodcovia. 321 s. Bratislava: Mladé letá, 1981.
 • Bitky a bojiská: Od Wogatisburgu po Lamač. 253 s.  Bratislava: Mladé letá, 1984.
 • Slovensko vo víre stavovských povstaní. 215 s. Bratislava: SPN, 1986.
 • Bethlen proti Habsburkům. 1994.
 • Bitky a bojiska v našich dejinách 1. 243 s. Bratislava: Perfekt, 2005.
 • Bitky a bojiska v našich dejinách 1: Od Samovej ríše po vznik stálej armády. 243 s. Bratislava: Perfekt, 2005.
 • Bitky a bojiská v našich dejinách 2.: Od vzniku stálej armády po 1. svetovú vojnu. 291 s.  Bratislava: Perfekt, 2007.
 • Pod zástavou cisára a kráľa. 2009.
 • Vojvodcovia. 111 osobností vojenských dejín Slovenska. 2012.

Odborná literatúra – dejiny

 • Vojenské dejiny Československa. [spoluautor a redaktor]. 1986.
 • Vojenské dejiny Slovenska 2: 1526 – 1711  . [spoluautor]. 224 s. Bratislava: Ministerstvo obrany SR, 1995.
 • Vojenské dejiny Slovenska 3. : 1711 – 1914. [spoluautor]. 241 s.  Bratislava: Ministerstvo obrany SR, 1996.

Odborná literatúra – lexikografia

 • Nemecko-slovenský a slovensko-nemecký slovník pre školy a dennú prax. 261 s. Ţilina: Kniţné centrum, 1996.
 • Vojenské uniformy a výstroj. Obrázkový slovník. 64 s. Bratislava: Slovart, 1995.

Iné

 • Bitky a bojiská. Zv. 1. – 4. 568 s. Levoča: s.n., 1988.

ŠÚDIE A RECENZIE O AUTOROVOM DIELE

Recenzie a štúdie v periodikách

bj: Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov. In: Pravda, 25. 3. 2015. Dostupné z internetu: .

 

BIOGRAFICKÉ A BIBLIOGRAFICKÉ ZDROJE

Personálna bibliografia

 • PhDr. Vojtech Dangl, CSc.: Bibliografický leták pri príležitosti návštevy autora v Nových Zámkoch. Marec 2008.  [online]. [Zostavil: Ondrej Trepáč – OOL KAB NZ ; Zodpovedná: Marta Szilágyiová – riaditeľka KAB NZ]. Nové Zámky: Knižnica A. Bernoláka v Nových Zámkoch, 2008.  In: Knižnica v nových Zámkoch. [Citované 3. 3. 2015]. Dostupné z internetu: .

Encyklopédie, slovníky, monografie, zborníky

 • MAŤOVČÍK, Augustín, a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia. 1. vydanie. Bratislava – Martin: Vydavateľstvo SSS a SNK, 2001, s. 75, 76.

Internetové zdroje

 • Vojtech Dangl [online]. In: Literárne informačné centrum: Slovenskí spisovatelia. [Citované 12. 5. 2015]. Dostupné z internetu: TU.
 • Vojtech Dangl (Slovensko 1937) [online]. In: Databáze kníh. [Citované 7. 2. 2015]. Dostupné z internetu: TU.
 • PhDr. Vojtech Dangl CSc.,: historik, Historický ústav SAV [online]. In: Osobnosti.sk. [Citované 12. 5. 2015]. Dostupné z internetu: TU.
 • DANGL, Vojtech [online]. In: Slovenská knižnica: Portál ku katalógom a zbierkam slovenských knižníc. [Citované 12. 5. 2015]. Dostupné z internetu: TU.
 • DANGL, Vojtech  [online]. In: Univerzitná knižnica Bratislava. [Citované 12. 5. 2015]. Dostupné z internetu: TU.