DANIŠ, Miroslav

DANIŠ, Miroslav

[* 7. 8. 1960 v Bratislave]

Miroslav Daniš, prof. PhDr., CSc., vysokoškolský profesor, historik, básnik, sa narodil 7. augusta v Bratislave. Od roku 1964 žije v obci Kráľová pri Senci.

Gymnázium navštevoval v Senci. Študoval na Filozofickej fakulte UK v Bratislave (1979 – 1984), štúdium ukončil obhajobou diplomovej práce Anticirkevná opozícia na Rusi do polovice 14. storočia (školiteľ: prof. Emilián Stavrovský) v roku 1984. Internú ašpirantúru absolvoval na Univerzite Tarasa Ševčenka v Kyjeve (1986 – 1989), dizertačná práca: Slovensko-ukrajinské vzťahy. V roku 1994 sa habilitoval pre odbor všeobecné dejiny na FiF UK v Bratislave. Roku 2011 ho prezident SR Ivan Gašparovič menoval za profesora v odbore všeobecných dejín.  Absolvoval viaceré študijné pobyty na univerzitách v Kyjeve a Moskve a na Karlovej univerzite v Prahe, spojené s prednáškami na uvedených univerzitách.

Od roku 1985 nepretržite pôsobí ako vysokoškolský pedagóg na Katedre všeobecných dejín FF UK v Bratislave. Viedol alebo vedie doktorandov na odbore všeobecných dejín. Pôsobí aj na Vysokej škole Danubius (od roku 2007), kde je prorektorom pre vedu a zahraničné vzťahy a od septembra 2013 je poverený vedením VŠD ako rektor ad interim.

Vo vedecko-výskumnej činnosti sa zameriava na problematiku dejín východných Slovanov,  účastnil sa na riešení grantových úloh VEGA a KEGA, ktoré boli zamerané na porovnávanie a vzťahy slovenských dejín a dejín východných Slovanov, na prípravu vysokoškolskej učebnice Dejiny stredoveku a na slovenské a slovanské politické myslenie v 18. – 20. storočí.

Aktívne pôsobil vo fakultných (člen senátu FiF UK 1994 – 1996, 2006 –) a univerzitných inštitúciách (člen  senátu UK v rokoch 1996 – 1998, 2000 – 2002), pôsobil a pôsobí v komunálnej politike (poslanec Obecného zastupiteľstva v Kráľovej pri Senci v rokoch 1992 – 2000, 2006 – súčasnosť). Pôsobí ako člen viacerých  odborných a vedeckých spoločností (Historicko-genealogickej, numizmatickej,  Slovensko-ukrajinskej spoločnosti, Slovensko-ruskej spoločnosti, Slovenskej historickej spoločnosti). Pôsobil ako šéfredaktor časopisu Historická revue (1998 – 2000), je hlavným redaktorom regionálneho časopisu Kráľovské zvesti (od roku 1992),  predseda redakčnej rady vedeckého zborníka Acta historiae Posoniensis (od roku 2000), je zakladateľ a predseda redakčnej  rady  vedeckého časopisu  Byzantinoslovaca (od roku 2005).

Je autorom viac ako 250 vedeckých a odborných publikácií. Venuje sa aj písaniu poézie, napísal zbierky poézie: Dážď stratených (2002), Architektúra lásky (2005), Dlaždičov sen  (2007), Jadierka (2008), Šperky v oblakoch (2010), V ľudskej koži (2012), Čiernobiela z porcelánu (2014).

Za svoju celoživotnú vedecko-výskumnú činnosť v oblasti dejín Východnej Európy mu roku 2014 udelili ruské štátne vyznamenanie Puškinová medaila. 

Je členom Spolku slovenských spisovateľov.

DIELA

Poézia

 • Dážď stratených. 77 s. [Bratislava]: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2002. ISBN 8080610371. [Edícia Poézia.]
 • Architektúra lásky. [ilustrácie Miroslav Cipár]. 87 s.  Prešov: Vydavateľstvo Michala Vaška, 2005. ISBN 8071654949 (viaz.).
 • Dlaždičov sen. [Miroslav Daniš ; [ilustrácie Oldrich Majda]. 76 s. Bratislava: Stimul, 2007. ISBN 9788089236190 (brož.)
 • Jadierka. [ilustrácie: Oldrich Majda]. 77 s. Prešov: Vydavateľstvo Michala Vaška, 2008. ISBN 9788071657095 (brož.).
 • Šperky v oblakoch. [ilustrácie: Juraj Hovorka]. 79 s. Prešov: Vydavateľstvo Michala Vaška, 2010. ISBN 9788071658269 (viaz.).
 • V ľudskej koži. 58 s.    Prešov: Vydavateľstvo Michala Vaška, 2012. ISBN 9788071658917 (brož.).
 • Čiernobiela z porcelánu. [ilustrácie: Oldrich Majda]. 77 s. [Bratislava]: Hlbiny, 2014. ISBN 9788097098681 (viaz.).

Literárna história

 • Ivan Franko. [Miroslav Daniš, Mikuláš Nevrlý]. 334 s. Prešov: Vydavateľstvo Michala Vaška, 2009. ISBN 788071657255 (viaz.).

Odborná literatúra

 • Slovensko, husári a cárovná. 109 s. Bratislava: Stimul, 1993. ISBN 8085697127 (brož.).
 • Husárske pluky na Ukrajine a Slovensko v 18. storočí. 93 s. Bratislava: Univerzita Komenského, Filozofická fakulta, 1994.
 • Východná Európa v premenách času 1. 105 s. Bratislava: Univerzita Komenského, 1994. ISBN 8022307777.
 • Dejepis. [Miroslav Daniš, Viliam Kratochvíl.] 63 s. Bratislava: Orbis Pictus Istropolitana, 1999. ISBN 8071582530.
 • Dejepis. [Miroslav Daniš, Viliam Kratochvíl]. 40 s. Bratislava: Orbis Pictus Istropolitana, 1999. ISBN 8071582549; 2000. ISBN 8071582824; 2001. ISBN 8071583715.
 • Dejepis 1. –  Pomocník. [autori: Miroslav Daniš, Viliam Kratochvíl]
 • 1. zošit. 48 s. Bratislava : Orbis Pictus Istropolitana, 2002. ISBN 071584150.
 • Pomocník z dejepisu. 2. zošit. [autori: Miroslav Daniš, Viliam Kratochvíl]. 55 s. Bratislava: Orbis Pictus Istropolitana, 2002.
 • Dejepis 1. [autori: Miroslav Daniš, Viliam Kratochvíl, Beata Šnircová]. 63 s. Bratislava: Orbis Pictus Istropolitana, 2003. ISBN 8072584177 (brož.)
 • Dejepis. [autori: Miroslav Daniš, Viliam Kratochvíl]. Bratislava: Orbis Pictus Istropolitana, 2004. 63 s. ISBN 8071583936 (brož.).
 • Dejiny európskeho stredoveku I. [Vincent Múcska, Miroslav Daniš, Zuzana Ševčíková; autor máp Daniel Gurňák]. 388 s. Prešov: Vydavateľstvo Michala Vaška, 2006. ISBN 8071655767 (viaz.).
 • Dejepis 1 –  od staroveku k stredoveku. [učebnica]. [autori Miroslav Daniš, Viliam Kratochvíl].  [1. zošit].  63 s. Bratislava: Orbis Pictus Istropolitana, 2007. 9788071587521 (brož.).
 • Pomocník k dejepisu pre 7. ročník základných škôl. [Miroslav Daniš, Viliam Kratochvíl; výber obrazového materiálu autori] 64 s.  Bratislava: Orbis Pictus Istropolitana, 2005. ISBN 8071585653 (brož.) ; 2008. ISBN 9788071588498 (brož.)
 • Dejepis. [autori: Miroslav Daniš, Viliam Kratochvíl ; mapy Daniel Gurňák]. 40 s. Bratislava : Orbis Pictus Istropolitana, 2010. ISBN 9788071589976 (brož.).
 • Pátrame po minulosti [autori Viliam Kratochvíl, Miroslav Daniš]. 55 s. Bratislava : Orbis Pictus Istropolitana, 2012. ISBN 9788081201202 (brož.).
 • Východná Eruópa v stredoveku. [učebnica]. Prešov: VMV
 • Dejiny Azerbajdžanu. [Miroslav Daniš, Lukáš Rybár.] 503 s. Sládkovičovo: Vysoká škola Danubius, 2014. ISBN 9788081670022 (viaz.).
 • Encyklopédia ukrajinskej literatúry a kultúry. [zostavil a editoval Miroslav Daniš; Mikuláš Nevrlý]. 477 s. Sládkovičovo: Vysoká škola Danubius: ústav aplikovaných jazykov a interkultúrnej komunikácie, 2014. ISBN 9788081670152 (viaz.).

Vedecké projekty

 • VEGA A 1/ 991205/91: Stredoveká heréza a pravoslávie (spoluriešiteľ)
 • VEGA 1/ 2212 – Stredné Podunajsko medzi východom a západom vo včasnom stredoveku (1996 – 1999; spoluriešiteľ)
 • VEGA 1/ 3250/96 Rusko a Slováci v 18.–20. storočí. Nové aspekty sociálnej a politickej reality v období národnoemancipačných snáh Slovákov (vedúci grantu)
 • KEGA –  vysokoškolská učebnica Dejiny stredoveku (vedúci projektu) – 2000 – 2002
 • VEGA- 1/8193/01- Karpatský región medzi východom a západom. Osobitosti kultúrnych vplyvov – 2001 – 2004, vedúci grantu
 • VEGA – V – 119 -05-00 , Slovenská politická identita v kontexte dejín, 2004 – 2006: (zástupca vedúceho grantu)

Audiovizuálne diela

 • Východná Európa v premenách času 1. 6 zvukových kaziet (540 min.) Bratislava: UK, [1994].

 

EDITORSKÁ ČINNOSŤ

 • Štúdie z dejín baníctva a banského podnikania. [editor]. 127 s. Bratislava: Stimul, 2001.
 • Z dejín slovensko-srbských vzťahov. [editor: Miroslav Daniš]. Bratislava: Stimul, 2012. 197 s. ISBN 9788081270512 (brož.). Edícia Acta historica Posoniensia; XIX.
 • Procesno-právne predpisy a ich vplyv na efektivitu konania orgánov verejnej moci. [editor zborníka Miroslav Daniš]. 203 s. Sládkovičovo: Vysoká škola v Sládkovičove, Fakulta práva Janka Jesenského, 2013. ISBN 9788089267897 (brož.).
 • Právno-kultúrne dedičstvo Veľkej Moravy a súčasnosť. [autori: Gabriel Brendza ... et al.; editori: Miroslav Daniš, Magdaléna Hučková Danišová]. 122 s. Sládkovičovo: Vysoká škola Danubius, Fakulta práva Janka Jesenského, 2014. ISBN 9788081670084 (brož.).
 • Acta Iuridica Sladkoviciensia X. [editor: Miroslav Daniš]. 196 s. Sládkovičovo: Vysoká škola Danubius, 2015. ISBN 9788081670268 (brož.).

 

OCENENIA

 • Ruské štátne vyznamenanie Puškinová medaila (2014)

BIOGRAFICKÉ A BIBLIOGRAFICKÉ ÚDAJE

Databázy

 • Miroslav Daniš: Spolok slovenských spisovateľov – prihláška, životopis. 22. 12. 2013. 2 s. In: Databáza členov SSS. Bratislava, 2015.

Internetové zdroje

 • Miroslav Daniš [online]. In: Filozofická fakulta. [Citované 3. 8. 2015]. Dostupné z internetu: <TU>.
 • Miroslav Daniš [online]. In: Vysoká škola Danubius. [Citované 3. 8. 2015]. Dostupné z internetu: <TU>.
 • Daniš, Miroslav  [online]. In: Slovenská knižnica: Portál ku katalógom a zbierkam slovenských knižníc. [Citované 11. 7. 2015]. Dostupné z internetu: <TU>.
 • Daniš, Miroslav [online]. In: Univerzitná knižnica Bratislava. [Citované 11. 7. 2015]. Dostupné z internetu: <TU>.