STRAKA, Jaroslav

STRAKA, Jaroslav

STRAKA, Jaroslav

* 3. 10. 1944 Hrachovište (okres Nové Mesto nad Váhom)

Dr. h. c. prof. PhDr. Jaroslav Straka, DrSc., vysokoškolský pedagóg, právnik, autor odbornej literatúry, publicista.

Narodil sa 3.10.1944 v Hrachovišti (Dlhý Kút) v okrese Nové Mesto nad Váhom.

Päť tried ZŠ chodil do základnej školy v rodisku, v štúdiu pokračoval v Novom Meste nad Váhom , kde aj maturoval. Študoval na Filozofickej fakulte UK v Bratislave na katedre čs. dejín a archivníctva (1962 – 67). Postgraduálne štúdium v odbore medzinárodné vzťahy absolvoval na Univerzite v Lipsku a v Prahe. Býva v Bratislave, služobne a súkromne navštívil mnohé štáty sveta na všetkých kontinentoch.

Pôsobil na Katedre medzinárodného práva Právnickej fakulty UK v Bratislave, na Fakulte medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave ako aj na ďalších asi tridsiatich univerzitách na celom svete, najdlhšie na Viedenskej univerzite. V súčasnosti je vedúcim Katedry právnych dejín Fakulty práva Janka Jesenského Vysokej školy v Sládkovičove a vedúcim oddelenia dejín štátu a práva na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Napísal prvé slovenské dejiny diplomacie, je spoluautorom monografie Medzinárodné vzťahy, ako aj ďalších monografií, učebných textov a viac než tristo štúdií a článkov v domácich a zahraničných publikáciách. Zaoberá sa problematikou diplomacie, medzinárodných vzťahov, terorizmu, vysťahovalectva do USA, dejinami štátu a práva ,atď.

Je členom troch vedeckých rád, Ligy pre ľudské práva, členom správnej rady Medzinárodného klubu pre mierový výskum s konzultatívnym statusom pri ekonomickej a sociálnej rade ECOSOC-OSN, Správnej rady Slovenského národného strediska pre ľudské práva ako aj členom redakčných rád, predsedom rigoróznej komisie (JUDr.) a predsedom spoločnej odborovej komisie pre Teóriu a dejiny štátu a práva (PhD). Bol vedúcim výskumného kolektívu v Prahe pre výskum historického vedomia, členom Rady vysokých škôl, predsedom celoštátnej komisie pre postavenie menšín v Československu, podieľal sa na medzinárodných projektoch Ubergänge zur Demokratie, Historikerstreit in Europe, stálej konferencie Europe of Regions ( THE FOUNDATION FOR INERNATIONAL UNDERSTANDIG), atď. Je nositeľom Národnej ceny ČSR, Zlatej medaily Univerzity Mateja Bela a ďalších vyznamenaní.

Je členom Spolku slovenských spisovateľov.

DIELA

Odborná literatúra

  • Medzinárodné vzťahy. [s kolektívom]. Šamorín: Heuréka, 2013.
  • Dejiny diplomacie. 1. diel. 123 s. Banská Bystrica: Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela, 1998.
  • Medzinárodné vzťahy. [Jozef Klavec]. 300 s. Dunajská Streda: Compacto v Sládkovičove: Vysoká škola, 2007.
  • Lesk a bieda diplomacie. Inštitút verejnej diplomacie a medzinárodných vzťahov: Bratislava, 2009.
  • Ochrana ľudských práv a základných slobôd pre sociálnych pracovníkov [Jaroslav Straka, Dagmar Straková]. 214 s. Sládkovičovo: Vysoká škola Visegrádu, 2010.

Regionalistika

  • Hrachovište 1392 – 1992. 84 s. Trenčín: Regionálne kultúrne stredisko, 1992.

Ocenenia

  • Národná cena ČSR
  • Zlatá medaila Univerzity Mateja Bela
  • ocenenie Významná osobnosť Podjavoriny

O AUTOROVI A JEDO DIELE

Interentové zdroje
  • Prof. PhDr. Jaroslav Straka, DrSc. [online]. In: Hrachovište. [Citované 10. 10. 2014]. Internet: TU.