ZELINA, Miron

ZELINA, Miron

[* 18. 9. 1940 Vikartovce /okres Poprad/]

Miron Zelina, prof. PhDr., DrSc., Dr.h.c., psychológ, vysokoškolský pedagóg, vedec v oblasti pedagogiky, autor odbornej literatúry z oblasti vzdelávania,, jeden z najväčších odborníkov na tému školstvo a vzdelávanie na Slovensku, sa narodil 18. 9. 1940 vo Vikartovciach v okrese Poprad. Manželka: vysokoškolská pedagogička doc. PhDr. Milota Zelinová, CSc.

Absolvoval vysokú školu pedagogickú, následne psychológiu.

Učil na základných a stredných školách, zastával funkciu riaditeľa školy, bol podnikovým aj poradenským psychológom, dekanom Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, výskumným i riadiacim pracovníkom na ministerstve školstva. Pracoval vo Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie. V súčasnosti učí na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a je riaditeľom Ústavu humanitných štúdií PdF UK v Bratislave. Je členom viacerých vedeckých rád vysokých škôl, členom Kolégia SAV pre spoločenské vedy.

Po roku 1989 spolupracoval na všetkých koncepciách transformácie nášho školského systému, je spoluautorom koncepčných reformných dokumentov školstva v SR Duch školy, Konštantín a Milénium. Vypracoval systém tvorivo-humanistickej výchovy, napísal dve desiatky monografií, na konte má mnoho vedeckých a populárnych článkov. Napísal 18 monografií a 6 učebníc.

Ocenili ho radom sv. Gorazda a radom Ľ. Štúra (1994).

Je členom Spolku slovenských spisovateľov.

DIELA

Odborná literatúra – padagogika

  • Alternatívne školstvo. 255 s.  Iris, 2000. ISBN 8088778980.
  • Teórie výchovy alebo Hľadanie dobra. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá 2010.
  • Stratégie a metódy rozvoja osobnosti dieťaťa. 3. doplnené vydanie. Iris, 2011.
  • Stratégie a metódy rozvoja osobnosti dieťaťa. Iris, 2007.
  • Pedagogika 2 pre stredné pedagogické školy, pedagogické a sociálne akadémie a pedagogické a kultúrne akadémie [Miron Zelina, Eva Bruteničová]. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá. 2005.

BIOGRAFICKÉ A BIBLIOGRAFICKÉ ÚDAJE

Internetové zdroje

  • Prof. PhDr. Miron Zelina, DrSc. [online]. In: Štátny pedagogický ústav. [Citované 3. 3. 2015]. Dostupné z internetu: <TU>.
  • Kto je Miron Zelina [online]. In: HN style. [Citované 3. 3. 2015]. Dostupné z internetu: <TU>.