KAPELLER, Karol

KAPELLER, Karol

[*12. 11. 1926 Chtelnica, okr. Piešťany]

Karol Kapeller, prof. MUDr., DrSc., básnik, povolaním lekár, vedecký pracovník v odbore anatómia, histológia a embryológia, vysokoškolský pedagóg, priekopník elektrónovej mikroskopie na Slovensku, sa narodil 12. novembra 1926 v Chtelnici (okr. Piešťany). Žije v Bratislave. Bol ženatý s manželkou Alicou Kapellerovou (* 1932 – † 2014), prof. MUDr., DrSc., povolaním detskou lekárkou; mali dve deti, dcéru Dagmar (* 1933 – † 2013), ktorá pôsobila ako športová lekárka, neskôr ako vedúca Katedry športového lekárstva Univerzity Komenského v Bratislave, a syna Karola  († 2013), ktorý žil a pôsobil ako chirurg-ortopéd v Anglicku; ich vnučka Alica je lekárkou v Detskej fakultnej nemocnici v Bratislave, Karolína študovala medicínu na Lekárskej fakulte v Londýne a Jana skončila štúdium románskych jazykov na Univerzite v Nottinghame.

Študoval na biskupskom gymnáziu v Trnave. Absolvoval Lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave (1952). Získal docentúru z oboru anatómie (1966), titul doktor vied (1973) a prezident ho vymenoval za profesora (1973).

Po celý pracovný život sa venoval vedecko-pedagogickej činnosti. Pôsobil ako asistent, docent, profesor v Anatomickom ústave Lekárskej fakulty UK v Bratislave, viedol praktické cvičenia a prednášal anatómiu, cytológiu, histológiu a embryológiu. Zaviedol nové metodiky výskumu a rozvinul výskum ultraštruktúry tkanív za pomoci novej histologickej technológie. Absolvoval študijný pobyt v Anglicku na Department of Anatomy University of Sheffield (1964 – 1965), kde pracoval ako pedagóg a výskumník. Bol aj akademickým funkcionárom Lekárskej fakulty UK v Bratislave, zakladateľom a vedúcim Strediska elektrónovej mikroskopie, spoluzakladateľom Ústavu molekulárnej a subcelulárnej biológie, prednostom Ústavu histológie a embryológie, kde aj v dôchodkovom veku pôsobil ako emeritný profesor. Štyridsať rokov prednášal anatómiu pohybového systému a anatómiu pohybu poslucháčom a poslucháčkam na Katedre tanečnej tvorby pri Vysokej škole múzických umení a prenášal aj na Trnavskej univerzite. Pôsobil ako rektor a editor medzinárodného časopisu Zeitschrift für mikr. anatom. Forschung (vychádzal v Berlíne a v Lipsku). Bol dlhoročným predsedom organizácie Československého Červeného kríža na LF UK, predsedom a vedeckým sekretárom federálneho výboru Česko-slovenskej anatomickej spoločnosti, predsedom Slovenskej anatomickej spoločnosti, ktorej je naďalej členom. Je čestný členom slovenskej, českej, ruskej, nemeckej anatomickej spoločnosti. Vo vedeckom výskume sa špecializoval najmä na anatómiu, biologické, fyziologické a patologické deje orgánov a buniek, venoval sa výskumu v oblasti štruktúry nervového systému. Ako prvý na Slovensku zaviedol metódy elektrónovej mikroskopie. Priekopnícky rozvíjal vedecké poznatky o využívaní elektrónovej mikroskopie v oblasti histológie a embryológie a najmä v autonómnom nervovom systéme. Výsledky jeho práce uverejnili zahraničné odborné časopisy Proceedings of the Royal Society, B. Journal of Anatomy, Journal of Physiology, Journal of Pharmacology a i. Túto etapu práce zavŕšil napísaním diela Štruktúra autonómneho nervového vlákna (1997). Jeho objaviteľské práce v oblasti prúdenia axoplazmy v autonómnych nervových vláknach sú dodnes opakovane citované v najprestížnejšej svetovej Gray's Anatomy (kapitola Axonal Flow). Bol autorom alebo spoluautorom vyše 200 odborných prác, vrátane 6 kníh. Na zlepšenie situácie v učebných textoch pre Lekárske fakulty napísal celoštátne učebnice: Učebné texty na praktické cvičenia z histológie (1983), Embryológia človeka (1986), Cytológia pre medikov (spoluautor Helmut Strakele, 1986) Embryologický atlas/Atlas of Embryology (spoluautorka Viera Pospíšilová, 1996) v slovenskom aj anglickom jazyku a Cytomorfológia: Učebnica pre lekárske fakulty (spoluautor Helmut Strakele, 1990).

Poéziu a eseje začal písať ešte počas gymnaziálneho štúdia v Trnave, kde bol jeho spolužiakom aj známy slovenský básnik a prekladateľ Viliam Turčány. Na svoju stredoškolskú záľubu nadviazal po skončení pedagogickej a výskumnej činnosti. Je autorom desiatich básnických zbierok príležitostnej lyriky, spojenej o. i. aj s jeho medicínskou praxou. Vydal zbierky: V rodisku láska zrodená (2000), Druhým dychom (2003), Pod mikroskopom duše (2005), Žiť je krásne (2008), Poézia a medicína (2009), ktorej súčasťou je aj štúdia Vklad lekárov do slovenskej krásnej literatúry (prvú verziu štúdie o literárne činných slovenských lekároch, zahŕňajúcu osobnostiach od najstarších čias po súčasnosť, vydal časopisecky už v roku 2005). Do zbierky Dotyky s Trnavou (2010) zaradil okrem básní aj svoje úvahy, črty a spomienky, ktoré sú vyznaním jeho vzťahu k mestu a škole, ktorá ho pripravila na vstup do života, kde našiel priateľov, k čaru, uličkám, hradbám, vežiam, kostolom, zvonom Trnavy, ale aj k jej osobnostiam (J. Hollý, P. Pázmaň, A. Bernolák, J. Strečanský, E. Fordinálová, P. Ušák Oliva, Š. Belohradský), k trnavským láskam, obyvateľom mesta a blízkeho okolia. Knihu, v ktorej načrtol  portrét dedinského chlapca, ktorý z Chtelnice prišiel do Trnavy a smútil za domovom, spestrili kresby jeho spolužiaka, akademického sochára, maliara, architekta Štefana Belohradského. Nasledovali zbierky básní: Lov dobrých slov: Zo zápisníka poľovníka a rybára (2011), Dva prúdy života (2012) a Neskorý zber: Deväť básní deviatej básnickej zbierky Karola Kapellera (+ 9 prídavkov) (2013). Tragický zvrat v jeho živote, ktorým sa stala smrť manželky a oboch detí náhle po sebe, v rokoch 2013 a 2014, našiel odozvu aj v jeho básnickej tvorbe. Jóbov osud znášal veľmi ťažko, no vďaka povzbudzovaniu priateľa, redaktora Pavola Hudíka, ako reakciu na životné utrpenie napísal zbierku poézie Elégie (2014), ktorá sa skladá zo štyroch častí: I. Reminiscencie na radosť, II. Poézia dolorosa: A. Ouvertúra triste, B. Sforzando tragico, C. Lacrimoso, D. Finale triste, III. Hľadanie seba v sebe a iných, IV. Rozlúčenie. Téma smútku, bolesti, straty rodiny ho v zbierke doviedli k sebaanalýze, komentárom i najvnútornejšiemu vyznaniu. Kým jeho predchádzajúce zbierky prinášali vôňu chleba, buket vína, poéziu malokarpatského kraja, farebné spomienky na priateľov, na malé i veľké lásky, v Elégiách je zaskočený i dojatý veľkosťou bolesti, ktorá je však v jeho básňach decentná. Bol aj organizátorom viacerých výstav výtvarného umenia. K jeho koníčkom patria rybárstvo a poľovníctvo.

Je nositeľom štátneho vyznamenania (1983), Národnej ceny Slovenskej republiky za výskum v medicíne (1987) – Za objavný prínos vo výskume ultraštruktúry autonómnych nervov. Je nositeľom Zlatej medaile Univerzity Komenského, pamätné medaily mu udelili univerzity v Prahe i Brne. Ocenili ho pamätnou medailou predsedu Trnavského samosprávneho kraja (2010). Je nositeľom Identifikačného kódu Slovenska (2013) a ocenenia Čestný občan obce Chteľnica a Čestný občan mesta Trnavy (2016) – za prínos v oblasti medicíny a dobrý vzťah k mestu.

Je členom Spolku slovenských spisovateľov.

DIELA

Poézia

 • V rodisku láska zrodená. [Ďalší autori: Július Oravský, Pavol Hudík]. 1. vyd. Bratislava: Sprint vfra, 2000. 148 s. ISBN: 80-88848-74-1.
 • Druhým dychom. [Editor a doslov: Pavol Hudík]. 1. vyd. Bratislava: Sprint, 2003. 145 s. ISBN: 80-89085-16-4.
 • Pod mikroskopom duše. [Editor a doslov: Pavol Hudík]. 1. vyd. Bratislava: Sprint, 2005. 172 s. ISBN: 80-89085-58-X.
 • Žiť je krásne. 1. vyd. Bratislava: Sprint dva, 2008. 199 s. ISBN: 978-80-969927-5-1.
 • Poézia a medicína. [Súčasťou zbierky je štúdia Vklad lekárov do slovenskej krásnej literatúry]. 1. vyd. Bratislava: Sprint dva, 2009. 255 s. ISBN: 978-80-89393-16-9.
 • Dotyky s Trnavou. [Editor Pavol Hudík ; ilustrácie Štefan Belohradský]. 1. vyd. Bratislava: Sprint dva, 2010. 147 s. ISBN: 978-80-89393-30-5.
 • Lov dobrých slov: Zo zápisníka poľovníka a rybára. [Ilustrácie: Ondrej Zimka, Vladimír Kompánek, Julo Považan; foto Gustáv Čatár, Juraj Dzurenka, Jozef Žilinec]. 1. vyd. Bratislava: Sprint dva, 2011. 111 s. ISBN: 978-80-89393-54-1.
 • Dva prúdy života. 1. vyd. Bratislava: Sprint dva, 2012. 408 s. ISBN: 978-80-89393-74-9.
 • Neskorý zber: Deväť básní deviatej básnickej zbierky Karola Kapellera (+ 9 prídavkov). [Editor: Pavol Hudík; foto Ľuboš Pilc]. 1. vyd. Bratislava: Sprint 2, 2013. 48 s. ISBN: 978-80-89393-94-7.
 • Elégie. [ilustrácie Miroslav Cipár, Emil Sedlák; editor a autor doslovu Pavol Hudík]. 1. vyd. Bratislava: Sprint 2, 2014. 204 s. ISBN: 978-80-89710-09-6

Odborná literatúra

 • Učebné texty na praktické cvičenia z histológie. [Karol Kapeller a kol.; Milan Rapoš, Samuel Repáš, Jana Foltínová, Daniel Hornáček, Viera Pospíšilová, Helmut Strakele]. 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského, 1983. 155 s.; 1. vyd., dotl., 160 s. 1986; 1. vyd., dotl., 1988.; 160 s. 1989.
 • Učebné texty na praktické cvičenia z histológie: Obrazová príloha. [Karol Kapeller; Milan Rapoš, Samuel Repáš, Jana Foltínová, Daniel Hornáček, Viera Pospíšilová, Helmut Strakele]. 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského, 1984. 66 s.; 1986 66 s.; 1989 66 s. ISBN: 80-223-0025-X.
 • Cytológia pre medikov. [Karol Kapeller, Helmut Strakele]. 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského, 1986. 200 s.; 1. vyd., dotl. 1988.
 • Embryológia človeka. [Karol Kapeller, Viera Pospíšilová]. 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského, 1986. 94 s.; 1988. 94 s.
 • Embryológia človeka: Učebnica pre lekárske fakulty. [Karol Kapeller, Viera Pospíšilová; ilustrácie: Zuzana Madurkayová-Tunemalm, Karol Kapeller a Viera Pospíšilová]. 1. vyd. Martin: Osveta, 1991. 343 s. ISBN 80-217-0332-6; 2. vyd.  2001. 370 s. ISBN: 80-8063-072-0.
 • Embryológia človeka. 1. časť: Blastogenéza: Obrazová príloha. [Karol Kapeller, Viera Pospíšilová]. 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského, 1986. 111 s.; 1. vyd. dotl., 1988.; 1989.; 1994.
 • Embryológia človeka. 2. časť. Organogenéza [Karol Kapeller, Viera Pospíšilová]. 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského, 1988; 1. vyd., dotl. 1990; 272 s. ISBN: 80-223-0172-8 (zv. 2.). 80-223-0171-X (celý súbor).
 • Štruktúra autonómneho nervového vlákna. Bratislava: Veda, 1977. 158 s.
 • Embryologický atlas. [Karol Kapeller, Viera Pospíšilová; Ilustrácie: Zuzana Tunemalm-Madurkajová]. Martin: Osveta, 1996. 119 s. ISBN: 80-217-0549-3.
 • Cytomorfológia: Vysokoškolská príručka. [Karol Kapeller, Helmut Strakele]. Martin: Osveta, 1990. 237 s. ISBN: 80-217-0130-7.
 • Cytomorfológia: Učebnica pre lekárske fakulty. [Karol Kapeller, Helmut Strakele]. Martin: Osveta, 1999. 237 s. ISBN: 80-88824-79-6.

Literatúra faktu

 • Vklad lekárov do slovenskej krásnej literatúry. In: Lekársky obzor [online], 54, 2005, č. 2. S. 88, 89. Index číslo: 40341. Uverejnené: 29 5. 2010. [Citované 11. 8. 2016]. Dostupné na internete: <TU>.
 • Vklad lekárov do slovenskej krásnej literatúry II. In: Lekársky obzor – Herba [online], č. 7 – 8/2009. Index číslo: 40341. Uverejnené: 29 5. 2010. [Citované 11. 8. 2016]. Dostupné na internete: <TU>.

 

OCENENIA

 • Štátne vyznamenanie (1983).
 • Národná cena Slovenskej republiky za výskum v medicíne (1987) – Za objavný prínos vo výskume ultraštruktúry autonómnych nervov
 • Zlatá medaila Univerzity Komenského
 • Pamätná medaila predsedu Trnavského samosprávneho kraja (2010)
 • Nositeľ Identifikačného kódu Slovenska (2013)
 • Čestný občan obce Chteľnica
 • Čestný občan mesta Trnavy – za prínos v oblasti medicíny a dobrý vzťah k mestu (2016)

 

ŠTÚDIE A RECENZIE O AUTOROVOM DIELE, ROZHOVORY

Monografie

 • Vedec so srdcom básnika: Ľudský a odborný portrét slovenského vedca a pedagóga prof. MUDr. Karola Kapellera, DrSc. [Miloslav Tichý, Ľudmila Pavlíková]. 1. vyd. Bratislava: Sprint, 2002. 173 s.
 • Dva prúdy života: príbeh vedca – lekára, ktorý žije poéziou. [Karol Kapeller]. [Editori: Pavol Hudík a Jana Hudíková; Ilustrácie: archív autora]. Bratislava: Sprint 2, 2012. 408 s. ISBN: 978-80-89393-74-9.

Recenzie a štúdie v periodikách

 • FORDINÁLOVÁ, Eva: „Citopis“ Trnavy. In: Kultúra [online]. [Citované 11. 8. 2016]. Dostupné z internetu: <TU>.
 • MIKLUŠČINOVÁ, Katarína: Dotyky s Trnavou – Karol Kapeller. Knižná revue 2011, č. 6. In: Literárne informačné centrum [online]. [Citované 11. 8. 2016]. Dostupné na internete: <TU>.
 • ŠIMONČIČ, Jozef: KAPELLER Karol: Elégie. Bratislava: Print 2 2014, 204. Uverejnené: 5. 15. 2015. In: Novinky z radnice [online]. [Citované 11. 8. 2016]. Dostupné na internete: <TU>.

Rozhovory

 • JANCURA, Vladimír: Krásne je žiť, ak človek stále ľúbi. [Rozhovor s Karolom Kapellerom]. In: Správy.Pravda.Sk [online]. Uverejnené: 11. 4. 2010 [Citované 11. 8. 2016]. Dostupné na internete: <TU>.

BIOGRAFICKÉ A BIBLIOGRAFICKÉ ÚDAJE

Personálna bibliografia

 • ČIERNY, Gustáv: Prof. MUDr. Karol Kapeller, DrSc., 50-ročný. In: Medvik [online]. Bratislavské lekárske listy. 1976, Roč. 66, č. 5, s. 623-624. ISSN: 0006-9248; 1336-0345 (anglická verze); 1336-0345 (online). [Citované 11. 8. 2016]. Dostupné na internete: <TU>.
 • BERNADIČ, Marián: Karol Kapeller, univ. prof., MUDr., DrSc., v odbore anatómia, histológia a embryológia. In: Slovenská lekárska knižnica: Knižnica v službách medicíny [online]. Praktická gynekológia. Bratislava: Slovak Academic Press, 2005, 12, 93. ISSN 1335-4221. [Citované 11. 8. 2016]. Dostupné na internete: <TU>.

Internetové zdroje

 • Embryológia človeka: Učebnica pre lekárske fakulty. [spoluautorka Viera Pospíšilová; ilustrácie: Zuzana Madurkayová-Tunemalm, Karol Kapeller a Viera Pospíšilová]. 1. vyd. Martin: Osveta, 1991. 341 s. ISBN 80-217-0332-6. In: Katalog ostravnské univerzity v Ostravě. [online]. [Citované 11. 8. 2016]. Dostupné na internete: <TU>.
 • Karol Kapeller. In: Literárne informačné centrum: Slovenskí spisovatelia [online]. [Citované 11. 8. 2016]. Dostupné na internete: <TU>.
 • Trnava bude mať dvoch nových čestných občanov aj Námestie Konštancie. In: Trnava-live.sk [online]. [Citované 11. 8. 2016]. Dostupné na internete: <TU>.
 • TVAROŠKA, Rudolf, Ing.: Blahoželanie k jubileu Dr. Kapellera. In: Chtelnica [online]. Uverejnené: 5. 2. 2012. [Citované 11. 8. 2016]. Dostupné na internete: <TU>.
 • Svedectvo profesora MUDr. Karola Kapellera: V koži Jóba. In: Vatikánsky rozhlas: Hlas svätého otca a Cirkvi v dialógu so svetom [online]. Uverejnené: 11. 5. 2015. [Citované11. 8. 2016]. Dostupné na internete: <TU>.
 • Kapeller, Karol. In: Slovenská národná knižnica v Martine: online katalóg [online]. [Citované 11. 8. 2016]. Dostupné na internete: <TU>.
 • Kapeller, Karol. In: ŠVK Košice [online]. [Citované 11. 8. 2016]. Dostupné na internete: <TU>.
 • Kapeller, Karol. In: Univerzitná knižnica Bratislava: Katalóg UKB [online]. [Citované 11. 8. 2016]. Dostupné na internete: .
 • Karol Kapeller – nositeľ Identifikačného kódu Slovenska. In: Naša univerzita – časopis Univerzity Komenského v Bratislave [online], ročník 60, č. 2, 2013. EV 2933/09, ISSN 1338-4163, s. 20 [Citované 11. 8. 2016]. Dostupné z internetu: <TU>.
 • Významní chtelnickí rodáci. In: Chtelnica: Informačný portál obce [online]. [Citované 11. 8. 2016]. Dostupné na internete: <TU>.
 • Profesor MUDr. Karol Kapellor sedemdesiatnikom. [Kolektív Ústavu histologie a embryológie]. In: NAŠA UNIVERZITA: spravodaj Univerzity Komenského v Bratislave [online].  Ročník: XLIII, 1996, č. 4, s. 10. [Citované 11. 8. 2016]. Dostupné z internetu: <TU>.