WINKLER, Tomáš

WINKLER, Tomáš

[* 3. 1. 1940 v Lopej]

Tomáš Winkler, literárny a kultúrny historik, kritik, prozaik, redaktor, sa narodil 3. januára 1940 v Lopeji.

Študoval na Jedenásťročnej strednej škole v žiline (1954 – 1957), odbor slovenčina a dejepis na Vysokej škole pedagogickej v Bratislave (1957 – 1961).

Pracoval v Matici slovenskej v Martine – ako odborný pracovník Literárneho archívu, riaditeľ Národnej knižnice MS (1965 – 1968). Bol zástupcom šéfredaktora týždenníka Matičné čítanie. (1968 – 1970), pre svoje politické postoje, ktoré zaujímal koncom šesťdesiatych rokov, najmä proti vstupu okupačných vojsk do Česko-Slovenska, musel z Matice slovenskej odísť a nesmel publikovať. Zamestnal sa ako ošetrovateľ v psychiatrickej liečebni v Sučanoch (1971 – 1973), pracoval v podniku Váhostav ako robotník a dopravný dispečer na stavbách priehrad Liptovská Mara a Čierny Váh (1973 – 1969). Od roku 1979 bol redaktorom vydavateľstva Osveta v Martine, kde redigoval zdravotnícku literatúru. Roku 1990 sa stal opäť pracovníkom Matice slovenskej, kde pôsobil v rozličných funkciách, ako šéfredaktor Slovenských národných novín, vedecký tajomník MS, neskôr zástupca šéfredaktora Slovenských národných novín a napokon zástupcom šéfredaktora mesačníka Slovenské pohľady.

Do literatúry vstúpil ako literárny historik, publikoval od polovice 60 rokov v Kultúrnom živote a Slovenských pohľadoch, v Kroku a i., napísal štúdie o slovenskej medzivojnovej literatúre. Po bohatej publicistickej činnosti knižne napísal dvojzväzkovú kultúrnohistorickú monografiu Matica slovenská 1919 – 1954 (obe 1971). Je spoluautor dvojzväzkového diela biografických poviedok o klasikoch slovenskej literatúry Kto proti osudu, ktorá z politických príčin vyšla pod menom spoluautora P. Štrelingera. Už pod vlastným menom napísal a vydal biografickú monografiu o J. M. Hurbanovi Perom a mečom (1982, v 2 zv. vydaní 1997), ktorému venoval aj dokumentárnu publikáciu Život zvoniaci činom (1988). Vydal monografiu o živote a diele Slováka D. Makovického (1991), osobného lekára veľkého ruského spisovateľa L. N. Tolstého, z oblasti literatúry faktu knihu o tragických osudoch významných osobnostiach slovenskej histórie Cesty na popravisko (1988). Vydal knihu esejí o histórii a mieste MS v dejinách slovenského národa Vrastanie do života (1992) a biografické rozprávanie o posledných chvíľach slovenských spisovateľov Čas pred nesmrteľnosťou (1992). Pre Maticu slovenskú napísal viaceré príležitostné publikácie, ako Matica slovenská krajanom (1967), Matica slovenská – pracoviská, zbierky, služby (so S. Muntágom, 1988), Pro memoria Matice slovenskej (2000) a i. Je autorom scenárov z literárnej histórie a národných dejín pre rozhlas a televíziu.

Je členom Spolku slovenských spisovateľov.

DIELO

Próza

 • ... dlho budeme mŕtvi. 277 s. Martin : Matica slovenská, 2008. ISBN 9788070908921 (viaz.).

Esej

 • Vrastanie do života.  [Pavol Menich]. 148 s. Martin: Matica slovenská, 1992. ISBN 8070900474 (brož.).

Literatúra faktu

 • Jozef Miloslav Hurban – život zvoniaci činom. [dokumentárna publikácia]. Martin: Osveta,  1987. [Edícia Sondy ; Zv. 13.].
 • Cesty na popravisko. [Peter Ďurík]. 391 s. Martin: Osveta , 1988.
 • Dušan Makovický [Peter Ďurík]. 245 s.  Martin: Osveta, 1991. [Edícia Sondy; Zv. 20.]. ISBN 8021702451.
 • Perom a mečom. [biografická monografia o J. M. Hurbanovi]. [Zuzana Bahnová]. 295 s. Bratislava: Tatran, 1982. [Edícia Korene]; 212 s. Martin: Matica slovenská, 1997.
 • Jozef Škultéty. 111 s. Martin: Matica slovenská, 2003. ISBN 8070906987.
 • Cesty na popravisko. [ilustrácie Ľudmila Rambousková]. 346 s. Martin : Matica slovenská, 2011. ISBN 9788081280214 (viaz.).

Odborná literatúra

 • Matica slovenská krajanom. 1967.
 • Matica slovenská v rokoch 1919 – 1945. 1969; 395 s. Martin: Matica slovenská, 1971.
 • Matica slovenská – pracoviská, zbierky, služby. [so S. Muntágom]. 1988.
 • Pro memoria Matice slovenskej. 2000.
 • Matica slovenská – dejiny a prítomnosť [Tomáš Winkler, Michal Eliáš a kolektív]. 495 s. Martin: Matica slovenská, 2003. ISBN 8070906944 (viaz.).
 • Matica slovenská. 263 s. Martin: Matica slovenská, 2013.

Iné

 • Kto proti osudu I. [vyšlo pod menom spoluautora P. Štrelingera]. 1976.
 • Kto proti osudu II. 1978.
 • Kto proti osudu. [Peter Štrelinger, Tomáš Winkler]. 430 s. Martin: Vydavateľstvo Matice slovenskej, 2014. ISBN 9788081151866 (viaz.).
 • Tragické hľadanie života. 245 s. Martin: Osveta, 1991. ISBN 8021702451. [Edícia Sondy, zv. 20].
 • Čas pred nesmrteľnosťou. [ilustroval Miroslav Cipár]. 247 s. Martin: Matica slovenská, 1998. ISBN 807090500X (viaz.). [Edícia Knižnica Slovenských pohľadov; zv. č. 1].

Elektronické publikácie

 • Cesty na popravisko [autor: Tomáš Winkler; číta: Dora Kulová]. 1 elektronický optický disk (CD-ROM) : digitál., mono., MP3. Levoča: Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu, 2013. ISBN 9788018014059 (CD-ROM).
 • Čas pred nesmrteľnosťou [autor: Tomáš Winkler; načítal: Igor Šabek].  Rozsah 18 častí. Levoča: Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu, 2013. ISBN 9788018020661.

EDITORSKÁ ČINNOSŤ

 • Albert Pražák  (1880 – 1956). [spracoval]. 35 s. Martin: Matica slovenská, 1964.
 • Rehor Uram Podtatranský (1848 – 1924). 19 s. Martin: Matica slovenská, 1964.
 • Hronský, Jozef Cíger: Cesta slovenskou Amerikou [1] [editor]. 474 s. Martin: Matica slovenská, 2009. ISBN  9788070909133 (viaz.). [Edícia Zobrané spisy Jozefa Cígera Hronského; zväzok 10].
 • Július Botto (1848 – 1926) [spracoval]. 25 s. Martin: Matica slovenská, 1964. [Edícia Rukopisné fondy Literárneho archívu Matice slovenskej; č. 23].
 • Klenoty slovenskej národnej literatúry. [pripr. Jozef Beňovský, Tomáš Winkler; výtv. riešenie Milan Veselý]. 69 s. Martin: Matica slovenská, 1994. ISBN 8070902868.
 • Ladislav Nádaši-Jégé [spracoval]. 7 s. Martin: Matica slovenská, 1964. [Edícia Rukopisné fondy Literárneho archívu Matice slovenskej ; č. 27].
 • Matica slovenská. [zost. Tomáš Winkler, Ivan Kadlečík]. [14] s.  Martin: Matica slovenská, 1968.
 • Zobrané spisy: Jozef Cíger Hronský 1. [editor]. 316 s.  Martin: Matica slovenská, 2005. ISBN 807090786X (viaz.).
 • Zobrané spisy: Jozef Cíger Hronský 2. [editor]. 263 s.  Martin: Matica slovenská, 2005. ISBN 8070907878 (viaz.). 
 • Zobrané spisy: Jozef Cíger Hronský 3. [editor]. 305 s.  Martin: Matica slovenská, 2006. ISBN 8070908009 (viaz.).
 • Zobrané spisy: Jozef Cíger Hronský 4. [editor]. 279 s.  Martin: Matica slovenská, 2006. ISBN 8070908033 (viaz.).
 • Zobrané spisy: Jozef Cíger Hronský 6. [editor]. 354 s  Martin: Matica slovenská, 2007. ISBN 9788070908372 (viaz.).
 • Zobrané spisy: Jozef Cíger Hronský 7. [editor]. 227 s.  Martin: Matica slovenská, 2008. ISBN 9788070908808 (viaz.).
 • Zobrané spisy: Jozef Cíger Hronský 8 (1. a 2. časť). [editor]. 404 s.  Martin: Matica slovenská, 2008. ISBN 9788070908815 (viaz.).
 • Zobrané spisy: Jozef Cíger Hronský 9. [editor]. 361 s.  Martin: Matica slovenská, 2009. ISBN 8070907851 (súbor).
 • BANÍK, Anton Augustín: Na dejinnej križovatke. [na vydanie pripravili Tomáš Winkler a Milan Gonda]. 482 s. Martin: Matica slovenská, 2010. ISBN 9788070909645 (viaz.).
 • Pro memoria (2). [zostavil a pripravil na vydanie]. 166 s. Martin: Matica slovenská, 2001. ISBN 807090626X.

PREKLADATESKÁ TVORBA

 • TROJAN, Stanislav: Biológia človeka v obrazoch [z českého originálu prel. Tomáš Winkler; ilustr. Hana Hrubešová-Blažková]. 80 s. Martin: Osveta, 1991.
 • HAVEL, Jiří:  Československo. [z českého originálu prel. Tomáš Winkler]. 224 s. Martin: Osveta, 1989.

BIOGRAFICKÉ A BIBLIOGRAFICKÉ ZDROJE

Encyklopédie, slovníky, monografie, zborníky

 • MAŤOVČÍK, Augustín, a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia. 1. vydanie. Bratislava – Martin: Vydavateľstvo SSS a SNK, 2001, s. 507, 508.

Interentové zdroje

Tomáš Winkler [online]. In: Literárne informačné centrum: Slovenskí spisovatelia. [Citované 12. 2. 2015]. Dostupné z internetu: TU.

Winkler, Tomáš. In: Slovenská knižnica: Portál ku katalógom a zbierkam slovenských knižníc. [Citované 31. 10. 2014]. Dostupné z internetu: <TU>.