FINDRA, Ján (†)

FINDRA, Ján (†)

[* 25. 3 1934 Málinec – † 6. 5. v Banskej Bystrici ]

Ján Findra, Dr. h. c. prof. PhDr., DrSc., spisovateľ, politik, prof. sa narodil 25. marca 1934 v Málinci.

Ľudovú a meštiansku školu vychodil v Málinci. Stredoškolské štúdiá absolvoval na Gymnáziu B. Slančíkovej – Timravy v Lučenci (1950 – 1953). Studoval na Fakulte spoločenských vied Vysokej školy pedagogickej v Bratislave slovenčinu a históriu (1953 – 1957). V roku 1966 získal na základe obhajoby v Ústave slovenského jazyka SAV vedeckú hodnosť CSc. (práca: Jašíkova cesta k syntéze, 278 s.). Na základe rigorózneho pokračovania mu bol v r. 1969 udelený titul PhDr. (práca: súbor vedeckých štúdií). V roku 1970 zadal habilitačnú prácu Kapitoly z formovania a vývinu odborného štýlu v spisovnej slovenčine (204 s.), v r. 1973 sa habilitoval, ale až v r. 1975 mu bol udelený vedecko-pedagogický titul docent. V roku 1979 sa začalo konanie na udelenie vedeckej hodnosti DrSc.; v r. 1984 mu na základe obhajoby doktorskej dizertačnej práce (Kontext a stavebné jednotky textu, 224 s.) udelili vedeckú hodnosť doktora filologických vied (DrSc.). V r. 1986 bol vymenovaný za profesora v odbore slovenský jazyk.

Po skončení vysokej školy pôsobil v rokoch  ako stredoškolský profesor na Pedagogickej škole pre vzdelanie učiteľov národných škôl v Lučenci (1957 – 1961). Bol členom Katedry slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty (do roku 1965 Pedagogický inštitút) v Banskej Bystrici (1961 – 1992). Pracoval na Katedre slovenského jazyka a literatúry Fakulty humanitných a prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (1992 – 1993). Bol vedúcim Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky (1993 – 2000). Pracuje na Katedre slovenského jazyka a literatúry Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (od roku 2000) a na čiastočný úväzok na Fakulte dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici. Bol poslancom Slovenskej národnej rady a Národnej rady Slovenskej republiky (1990 – 1993). V roku 1984 ho vymenovali za vedúceho Katedry slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty v Banskej Bystrici. 19. 12. 1989 ho akademický senát zvolil za dekana tejto fakulty; funkciu vykonával – po opätovnom zvolení v r. 1990 – do roku 1992. Po vzniku Univerzity Mateja Bela, na založení ktorej má významný podiel, bol zvolený za jej prvého rektora. Funkcie sa vzdal v r. 1993 po vymenovaní za vedúceho Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky.

Vo vedeckovýskumnej práci sa venuje výskumu slovenského jazyka, najmä štylistike, teórii textu, poetike, teórii jazykovej kultúry, teórii umeleckého prednesu a rétorike. Popri špeciálnom jazykovednom bádaní sústredil sa aj na skúmanie štýlu umeleckej prózy, publikoval štúdie s literárnovednou a štylistickou problematikou v odborných periodikách a zborníkoch. Vo svojom diele sa venoval aj teoretickým, metodologickým a praktickým problémom umeleckého prednesu a rečníckeho prejavu. Intenzívne sa venoval teórii textu, poetike, teórii jazykovej kultúry, umeleckého prednesu a rétorike. Je aj autor a spolutvorca učebníc gramatiky a štylistiky. Jeho vedecká produkcia predstavuje 772 položiek. Vydal 16 monografií (18 vydaní), z toho 4 v spoluautorstve, jednu v zahraničí. Samostatne, ako hlavný autor alebo spoluautor vydal 10 vysokoškolských a stredoškolských učebníc (12 vydaní). Vo vedeckých časopisoch a zborníkoch publikoval 169 vedeckých štúdií, 15 v zahraničí, 169 odborných článkov a recenzií, 414 populárno-náučných článkov. Venuje sa aj kultúrno-spoločenskej publicistike; v periodickej tlači mu vyšlo 120 článkov a rozhovorov, v elektronických médiách sa publicisticky prezentoval 42-krát. Do tlače pripravil ako zostavovateľ a editor 21 titulov. Zúčastnil na 52 vedeckých konferenciách. Zistených ohlasov a citácií na jeho práce je 332, z toho v zahraničí 36.

Bol členom redakčných rád, vedeckých rád a odborných komisií: redakčnej rady časopisu Slovenská reč, redakčnej rady časopisu Kultúra slova, vedeckej rady Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV, vedeckej rady Fakulty humanitných vied UMB v B. Bystrici, vedeckej a umeleckej rady Akadémie umení v B. Bystrici, vedeckej a umeleckej rady Fakulty dramatických umení Akadémie umení v B. Bystrici, Komisie Ministerstva kultúry SR pre vedu a vývoj, pravopisnej komisie Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV, ortoepickej komisie Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV. Bol predsedom Ústrednej jazykovej rady Ministerstva kultúry SR a predsedom redakčnej rady časopisu Slovenský jazyk a literatúra v škole. Svoje znalosti premieňal do kultúrno-spoločenskej aktivity v porotách, besedách, prednáškach pre široké spektrum účastníkov.

Za svoju celoživotnú prácu získal množstvo ocenení a vyznamenan, ako Cena rektora Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (UMB) za vedu (2004), Cena primátora Banskej Bystrice (2002), Pamätná listina Nadácie Milana Rastislava Štefánika (1998), Zlatá medaila UMB (1997) či Krzyš komandorski z gwiazda zaslugi Reczypospolitej Polskiej (1997). (LIC)

Bol členom Spolku slovenských spisovateľov, jeho odbočky v Banskej Bystrici, na práci ktorej sa aktívne zúčastňoval.

 

DIELA

odborná literatúra

 • Rozbor štýlu prózy. 1. vyd. Bratislava. Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1971. 216 s.
 • Umenie prednesu. 2. vyd. Bratislava. Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1974, 1979. 253 s.
 • Slovník literárnovedných termínov (hlavný autor, spoluautori: Gombala, Eduard – Plintovič, Ivan). 2. vyd. Bratislava. Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1987.411 s.
 • Stavba a prednes rečníckeho prejavu. 1. vyd.  Martin. Osveta 1989. 165 s.
 • Jazyk, reč, človek. 1. vyd. Bratislava: Q 111, 1998. 112 s.
 • Štylistika slovenčiny. 1. vyd., Martin: Osveta 2004. 232 s.
 • Expresívne syntaktické konštrukcie. 64 s. Banská Bystrica, Fakulta humanitných vied 2004.
 • Akademická příručka. (Spoluautor). 496 s. Martin, Osveta 2005.
 • Základné miľníky na ceste za univerzitou. (Spoluautor publikácie o dejinách Univerzity Mateja Bela). 2007
 • Javisková reč a umelecký prednes. 2010.

OCENENIA

 • 1995 – Certifikát Le Président du Comité International Olympique
 • 1995 – Strieborná medaila Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
 • 1997 – Krzyź komandorski z gwiazda orderu zaslugi Rzeczypospolitej Polskiej
 • 1997 – Zlatá medaila UMB v Banskej Bystrici
 • 1998 – Pamätná listina Nadácie Milana Rastislava Štefánika
 • 1999 – Veľká zlatá medaila UMB v Banskej Bystrici
 • 2002 – Cena primátora Banskej Bystrice
 • 2004 – Doctor honoris causa. Univerzita Mateja Bela v B. Bystrici

BIOGRAFICKÉ A BIBLIOGRAFICKÉ ÚDAJE

Internetové zdroje

Dr. h. c. prof. PhDr. Ján Findra, DrSc.  [online]. In: Filozofická fakulta UMB. [Citované 7. 2. 2015]. Dostupné z internetu: TU.