BOLDOCKÝ, Samuel (†)

BOLDOCKÝ, Samuel (†)

[* 25. 4. 1943 Báčsky Petrovec (Srbsko) – † 25. 4. 2015 tamže]

Samuel Boldocký, profesor, literárny kritik, jazykovedec, publicista, zostavovateľ učebníc a prekladateľ, sa narodil 25. apríla 1943 v Báčskom Petrovci. Zomrel 25. apríla 2015 v Petrovci, kde ho aj pochovali.

Základnú školu vychodil v rodisku, kde vyštudoval aj strednú pedagogickú školu (1958 – 1963). Absolvoval Filozofickú fakultu v Novom Sade, odbor južnoslovanské jazyky a juhoslovanská literatúra.

Od roku 1967 až do dôchodku roku 2006 bol profesorom Gymnázia Jána Kollára v Petrovci, kde učil najprv ruštinu a potom srbský jazyk a literatúru. Po otvorení vysunutého slovenského oddelenia Učiteľskej fakulty zo Somboru v Petrovci sa tam stal asistentom a prednášateľom srbčiny. Dve mandátne obdobia bol členom redakcie časopisu Nový život a jedno predsedom redakčnej rady tohto časopisu, ako i členom vydavateľskej rady časopisu Dolnozemský Slovák (Nadlak, Rumunsko). Bol predsedom Spolku vojvodinských slovakistov (1998 – 2002). Bol členom Iniciatívneho výboru za obnovenie Matice slovenskej Juhoslávie (MSJ), stal sa predsedom Miestneho odboru MS v Báčskom Petrovci (1992 – 1998). Bol aj čestným členom MSJ. V rokoch 1996 až 2000 bol výborníkom Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec a bol aj členom Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku a členom Správneho výboru Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov, ako i členom vydavateľskej rady Slovenského vydavateľského centra v Petrovci a i. Roky sa aktívne zúčastňoval na literárnych poradách, rozličných sympóziách, konferenciách, literárnych večierkoch, tematických rozhovoroch a pod. v Srbsku, v Maďarsku a Rumunsku. Na  Slovenských národných slávnostiach v Petrovci (SNS) v rámci Stretnutia učiteľov vystupoval s príležitostnými príspevkami o slovenských spisovateľoch. Vyše desať rokov v petrovskom rozhlase pripravoval reláciu Matičný kútik, ktorú roku 2008 obnovili.

Venoval sa jazykovednému výskumu, a hlavne literárnokritickej a literárnopublicistickej činnosti v oblasti tvorby slovenských autorov v bývalej Juhoslávii. Jazykovedné a literárnokritické texty uverejňoval v časopisoch Prilozi proučavanju jezika, Nový život, Hlas ľudu, Kontrastivna jezička istraživanja, Vzlet, Zborník Spolku vojvodinských slovakistov a Polja, ako aj v zborníkoch zo sympózií doma, na Slovensku, v Maďarsku a Rumunsku. Vydal knihy kritík Prehodnocovanie hodnôt (Nový Sad: Obzor, 1986), Podnetnosť literatúry (Báčsky Petrovec: Kultúra, 1996), Podnety a úskalia slovenskej literatúry v Juhoslávii (Nadlak: Vydavateľstvo Ivan Krasko – Bratislava: ESA, 2003) a Literárne reflexie (Báčsky Petrovec: Kultúra, 2004). Je autorom štyroch učebníc slovenského jazyka pre základnú školu pod spoločným názvom Hovoríme po slovensky (Nový Sad: Ústav pre vydávanie učebníc, 1986, 1987 a 1988) a dvoch príručiek pre učiteľov. Bol šéfredaktorom zborníka – monografie Petrovec 1745 – 1995 (Zhromaždenie obce Báčsky Petrovec, 1995), zostavovateľom zborníka materiálov z konferencie k 10. výročiu obnovenia a činnosti MSJ Desať rokov činnosti obnovenej Matice slovenskej v Juhoslávii (2001) a zostavovateľom kníh Žiacky domov v Petrovci (2007) a Riaditelia Gymnázia v Petrovci (2009). Písal scenáre pre literárno-hudobné a umelecko-dokumentárne pásma prezentované na SNS v Petrovci.

Zo srbčiny do slovenčiny preložil knihu básní Ljilje Ilić – Sen a zo slovenčiny do srbčiny román Martina Prebudilu Rezervista bez rezervnej kože (Nový Sad: Prometej, 2002). Preložil aj dramatické texty pre potreby divadiel: v Petrovci (August Kotzebue: Starý kočiš Petra III., A. P. Čechov: Cesta na hlavnej hradskej), v Kikinde (Karol Horák: Cesta, Leonard Gersche: Motýľom nik nerozkáže) a v Kragujevci (Nina Sander Slečinka, Miloš Janoušek Paťa a piráti).

Získal množstvo cien a uznaní, medziiným dva razy Cenu časopisu Nový život (za rok 1992 a rok 2008), roku 1996 mu udelili Októbrovú cenu Obce Báčsky Petrovec za vynikajúci prínos k literárnej tvorbe a osvetovej práci Slovákov v Juhoslávii, je i nositeľom medzinárodnej literárnej Ceny Ondreja Štefanka a i.

Bol  členom Spolku slovenských spisovateľov.

DIELA

Literárne veda a kritika

 • Prehodnocovanie hodnôt. 146 s. Nový Sad: Obzor, 1986.
 • Podnetnosť literatúry. 156, [4] s. Báčsky Petrovec: Účastinná spoločnosť tlačiareň Kultúra, 1996.
 • Podnety a úskalia slovenskej literatúry v Juhoslávii. 178 s. Nadlak: Vydavateľstvo Ivan Krasko – Bratislava: ESA, 2003.
 • Literárne reflexie. 172 s. Báčsky Petrovec: Kultúra, 2004.

Odborná literatúra – učebnice

 • Hovoríme po slovensky. Nový Sad: Ústav pre vydávanie učebníc, 1986, 1987 a 1988.

EDITORSKÁ ČINNOSŤ

 • Petrovec 1745 – 1995. [zborník – monografia]. [šéfredaktor; napísal úvod]. 989 s. Zhromaždenie obce Báčsky Petrovec, 1995.
 • Desať rokov činnosti obnovenej Matice slovenskej v Juhoslávii . [zborník materiálov z konferencie k 10. výročiu obnovenia a činnosti MSJ]. [zostavovateľ]. 1. vyd.  271 s. Báčsky Petrovec: Matica slovenská v Juhoslávii: Kultúra, 2001; 326 s. Báčsky Petrovec: Matica slovenská v Srbsku, 2012.
 • Pamätnica. Gymnázium Jána Kollára so žiackym domovom v Petrovci 1994 – 2004 [hlavní a zodpovední redaktori Samuel Boldocký, Víťazoslav Hronec]. 189 s.  Báčsky Petrovec: Gymnázium Jána Kollára, 2004.
 • 160 rokov Knižnice Štefana Homolu v Báčskom Petrovci 1845 – 2005. [autori textov: Samuel Boldocký v slovenčine, Jarmila Stojimirovićová v srbčine]. 16 s. Báčsky Petrovec: Knižnica Štefana Homolu, 2005.
 • Žiacky domov v Petrovci. [zostavovateľ]. 144 s. Báčsky Petrovec: Slovenské vydavateľské centrum: Kultúra, 2007.
 • Riaditelia Gymnázia v Petrovci 1919 – 2009. [zostavovateľ; v knihe sú použité aj texty Jána Čajaka... et al.]. 112 s. Báčsky Petrovec: Slovenské vydavateľské centrum : Gymnázium Jána Kollára so žiackym domovom , 2009.
 • Rodiskom oprstenkovaní.  [zostavovateľ]. 160 s. Báčsky Petrovec: Matica slovenská v Srbsku, 2010.
 • Putá zeme. [zostavil]. 224 s. Báčsky Petrovec: Matica slovenská v Srbsku, 2011.
 • Predtým a potom. [zostavil Samuel Boldocký]. 106 s. Báčsky Petrovec: Matica slovenská v Srbsku , 2014.

Iné

 • Svedectvo doby. Báčsky Petrovec: Slovenské vydavateľské centrum, 2013.

PREKLADATEĽSTKÁ TVORBA – poézia, próza

 • Ljilje Ilić: Sen. [Kniha básní]. [zo srbčiny do slovenčiny]
 • Martin Prebudila: Rezervista bez rezervnej kože. [román]. [zo slovenčiny do srbčiny].  Nový Sad: Prometej, 2002.

PREKLADATEĽSKÁ TVORBA – dramatické texty

 • August Kotzebue: Starý kočiš Petra III. [dramatický text]
 • A. P. Čechov: Cesta na hlavnej hradskej [dramatický text]
 • Karol Horák: Cesta [dramatický text],
 • Leonard Gersche: Motýľom nik nerozkáže
 • Nina Sander: Slečinka
 • Miloš Janoušek: Paťa a piráti

OCENENIA

 • Cena časopisu Nový život (za rok 1992 a rok 2008)
 • Októbrová cena Obce Báčsky Petrovec (1996) za vynikajúci prínos k literárnej tvorbe a osvetovej práci Slovákov v Juhoslávii
 • Medzinárodná literárna Cena Ondreja Štefanka

ŠTÚDIE A RECENZIE O AUTOROVOM ŽIVOTE A DIELE

Recenzie a štúdie v periodikách

 • HARPÁŇ, Michal: Jubilujúci literárny kritik Samuel Boldocký. Nový život 4 – 6/1993, s. 61 – 62.
 • DUDOK, Miroslav: Prierez záujmu Samuela Boldockého o jazykovedu. Nový život 4 – 6/1993, s. 63 – 64.
 • LABÁTH, Ján: Stretnutia. Dolnozemský Slovák, č. 1, roč. 9 (24), Nadlak 2004, s. 18 – 19.
 • BENKOVÁ, Viera: Pokus o nekonvenčný portrét prof. Samuela Boldockého. Dolnozemský Slovák, č. 1, roč. 9 (24), Nadlak, 2004, s. 20 – 21.
 • Národný cit – Naša prednosť. Slovensko č. 3 – 4/2006.
 • FARKAŠOVÁ, Etela: Samuel Boldocký: Svedectvo doby. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 130, 2014, č. 6, s. 133 – 135.

BIOGRAFICKÉ A BIBLIOGRAFICKÉ ÚDAJE

Encyklopédie, slovníky, monografie, zborníky

 • HRONEC, Víťazoslav: Bibliografia Nového života 1949 – 1973. Nový Sad, 1973, s. 71 – 75.
 • Samuel Boldocký. In: MAŤOVČÍK, Augustín, a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia. 1. vydanie. Bratislava – Martin: Vydavateľstvo SSS a SNK, 2001, s. 46.
 • Samuel Boldocký. Slovník slovenských spisovateľov Dolnej zeme. Bratislava, 1994, s. 26 – 27.
 • Samuel Boldocký. Slovník slovenských spisovateľov. Praha: Libri, 1999, s. 75 – 76.

Periodiká

 • Miroslav Dudok (md): Bibliografia jazykovedných a literárnych prác Samuela Boldockého. Nový život 4 – 6/1993, s. 64 – 66.
 • J. Čiep: Úvod do bibliografie prác o Petrovci. In: Petrovec 1745 – 1995, s. 903 – 972.

Internetové zdroje

 • MARKO, Ján: Lexikón slovenských vojvodinských spisovateľov [online]. In: Scribd. [Citované 4. 10. 2014].Dostupné z internetu: TU.
 • BOLDOCKÝ, Samuel [online]. In: Slovenská knižnica: Portál ku katalógom a zbierkam slovenských knižníc. [Citované 12. 5. 2015]. Dostupné z internetu: TU.