BEŇOVSKÝ, Jozef

BEŇOVSKÝ, Jozef

[* 12. 1. 1949 Mošovce (okres Turčianske Teplice)]

Jozef Beňovský, PhDr., literárny muzeológ, literárny vedec a historik, bibliograf, scenárista, publicista, editor, redaktor, sa narodil 12. januára 1949 v Mošovciach v okrese Turčianske Teplice. Žije v Martine.

Po skončení základnej školy v rodisku navštevoval Strednú všeobecnevzdelávaciu školu v Turčianskych Tepliciach. Študoval odbor slovenský a nemecký jazyk na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici (1967 – 1971). Postgraduálne vyštudoval muzeológiu na Univerzite J. E. Purkyně v Brne (1983 – 1985), tým získal aj odbornú múzejnú prípravu. V roku 1989 mu udelila atestačná komisia Ministerstva kultúry SR vedeckú atestáciu II. stupňa. V roku 2005 obhájil rigoróznu prácu Ladislav Novomeský 1904 –1974 – 2005 (K problematike šírenia a nových interpretácií osobnosti a diela Ladislava Novomeského) a získal titul PhDr.

Objavili ho ako talentovaného recitátora na celoslovenskej recitačnej súťaži Hviezdoslavov Kubín (1971), práve keď končil vysokú školu. Po jej skončení sa prihlásil na výzvu pracovníkov Pamätníka slovenskej literatúry Matice slovenskej do jej služieb, no keďže v tom čase sa v literárnom múzeu len čakalo na nové pracovné miesto, začal pôsobiť najprv v Členskom ústredí Matice slovenskej, do literárnomúzejnej práce sa zapojil v roku 1974. Po prechode z Členského ústredia Matice slovenskej, kde pôsobil v oblasti záujmovej umeleckej činnosti (staral sa o matičné súbory a organizovanie ich vystúpení na juhu a východe Slovenska, aby sa tieto prostredia kultúrne oživovali), stal sa vedúcim oddelenia textových zbierok Slovenského národného literárneho múzea (SNLM). Keďže v tom čase v Matici slovenskej hromadne prepúšťali normalizáciou postihnutých odborných pracovníkov, toto oddelenie sa neskôr rozšírilo aj o audiovizuálne jednotky. Po preskupení oddelení pracoviska bol vedúcim oddelenia výskumu, metodiky a výstav. V roku 1996 prijal úlohu riaditeľa Slovenského národného literárneho múzea. S úlohou spravovať SNLM SNK mu pripadla aj povinnosť starať sa so spolupracovníkmi o Národný cintorín. V roku 1987 bol vedeckým ašpirantom v Literárnovednom ústave SAV v Bratislave, po revolúcii ju pre pracovné úlohy nedokončil. Zbierkotvorné úlohy pomáhal plniť aj v príbuzných komisiách Slovenskej národnej knižnice a Archívu literatúry a umenia. Pomáhal budovať vzácny fond v takom rozsahu, v akom predstavuje dejiny literatúry stála expozícia pracoviska, ktorá sa na tomto základe a pri tímovom riešení mohla po mnohoročnom budovaní zbierok v rokoch 1992 – 1995 expozične sprístupniť širokej verejnosti. Prednášal literárnu muzeológiu na Žilinskej univerzite, ktorej odbor kultúrne dedičstvo sa uskutočňuje v Martine (2004 – 2008). Člen a predseda Slovenskej literárnovednej spoločnosti SAV v Martine.

S výskumom súvisí aj jeho publikačná činnosť opierajúca sa o jeho pripravenosť na tvorbu literárnovedných štúdií a portrétov osobností, so schopnosťou účelne využiť dostupné pramene formou popularizujúcich profilov, ako Spracovanie zbierok v literárnych múzeách (1979), Z trezorov MS (1984), Prácu literárnych múzeí (1988) či Klenoty slovenskej národnej literatúry (1992). Zostavil aj viaceré katalógy k výstavám a podujatiam. Z hľadiska muzeológie sú podnetné jeho štúdie Prínos Ladislava Novomeského k muzeologickému mysleniu, Prínos Jána Poliaka k muzeologickému mysleniu, Expozičná činnosť literárnych múzeí, Problémy budovania a využitia literárnomúzejných zbierok, Literárne múzejníctvo v SR po roku 1986 a Fondy literárneho múzea. Na medzinárodných konferenciách doma i v zahraničí, už ako riaditeľ pracoviska, predniesol a v zborníkoch uverejnil množstvo príspevkov – Martin Rázus v zbierkach SNLM SNK, Kultúrne dedičstvo Slovákov v zahraničí vo fonde a múzejnej prezentácií SNLM SNK, Sieť literárneho múzejníctva na Slovensku, Cyrilo-metodské tradície na Slovensku, Hľadanie ciest k pravde (Dušan Makovický a Albert Škarvan), Kritika a literárno-múzejná tvorba, The structure of the writers Museums in Slovakia and the Colaboration of the Museums of Europa (Štruktúra literárnych múzeí na Slovensku a spolupráca múzeí Európy), Pastierske spevy Jána Hollého (štúdia k Selankám Jána Hollého), Vincent Hložník – J. W. Goethe – Faust. Das klassische Werk der deutschen Literatur, Vincent Hložník – J. W. Goethe – Faust. Klasické dielo nemeckej a svetovej literatúry) vo fascinujúcej interpretácii zakladateľov moderného slovenského výtvarného umenia, Poet Martin Kolembus či Slovenské národné literárne múzeum v Martine. Okrem toho vypracoval pozoruhodné projekty Literárny zemepis Slovenska a Návrh ideového zámeru rozsiahlej modernizácie a rekonštrukcie I. historickej budovy MS, národnej kultúrnej pamiatky prvého stupňa. Podnetné boli literárnohistorické výstavy (scenáre): Ivan Krasko (1956), ktorú inštalovali aj v Moskve, Klenotnica slovenskej literatúry (1988), inštalovaná aj v Paríži a reprízovaná v Bratislave či Ján Smrek (1998), Svetozár Hurban Vajanský – do sveta niesol slovenské meno  (1998), Pavol Országh Hviezdoslav 1909 – 1021 – 1999, vystavená v MS v súčasnosti, či Ján Kollár – Syn slávy, ktorú inštalovali aj v Nemecku v jene a Karlsruhe. Pripravil aj výstavu (scenár) Matica slovenská v dejinách – dejiny Matice slovenskej (1988) a ďalších 25 výstav realizovaných v SNLM MS v Martine. Je autorom scenára expozícií rodných domov a pamätných izieb spisovateľov: Pamätný dom Ivana Kraska v Piešťanoch, S. Štúra v Lubine, J. Kollára v Mošovciach, Holubyho a Ríznera v Zemianskom Podhradí, Expozícia D. Tatarku v Plevníku-Drienovom a T. Vansovej v Lomničke či Rodný dom Valentína Beniaka v Chynoranoch, Pamätnej siene L. Novomeského v Banskej Bystrici, Stálej expozície R. Jašíka v Turzovke a i. Je aj autorom literárnych písiem a programov o L. Novomeskom, S. H. Vajanskom, I. Kraskovi. J. G. Tajovskom, MS a scenárov Slovesných jarí.

Napísal pôvodné filmové scenáre dramatizujúce literárne poviedky a novely, ktoré realizovala Slovenská televízia Bratislava (ČSTV): Starý včelár (spolupráca A. Hollá) – adaptácia novely J. G. Tajovského, Katera (spoluautorka A. Hollá) adaptácia poviedky B. S. Timravy, Matilda – adaptácia novely J. C. Hronského, Stávka s čertom – na motívy poviedok K. P. Tetmajerova. V tvorbe nezabudol ani na domov. Vzácnym literárnym vkladom je jeho monografia o rodnej obci Mošovce v premenách času (1984), pozoruhodná boli aj výstavy o Jánovi Kollárovi, Štefanovi Krčmérym, aj výstava Slovenská jar (Hurbanovci v meruôsmom roku v Mošovciach).

Je členom Spolku slovenských spisovateľov.

DIELA

Scénaristika – televízia, film

 • Katera. [literárny scenár TV filmu podľa poviedky B. S. Timravy].  [spoluautorka A. Hollá]. 85 s. Bratislava: ČSTV, 1977.
 • Starý včelár. [literárny scenár TV filmu podľa novely J. G. Tajovského]. [spolupráca A. Hollá]. 105 s. Bratislava: ČSTV, 1980.
 • Stávka s čertom. [literárny scenár TV filmu na motívy poviedok Tetmajera]. 105 s. Bratislava: ČSTV, štúdio Bratislava, 1987.
 • Matilda. [literárny scenár TV filmu podľa novely J. C. Hronského]. 62 s. Bratislava: STV, 1998.

 

Odborná literatúra bibliografistika

 • Imrich Sedlák: výberová personálna bibliografia. [spolupracovali Anna Ďurdíková, Iveta Gallová]. 1. vyd. 40 s. Banská Bystrica: Filozofická fakulta UMB, 2002; 1993.
 • Národný umelec Ján Kostra. [bibliofília]. Martin: Matica slovenská, 1981.

Odborná literatúra regionalistika

 • Mošovce v premenách času. [monografia o histórii a kultúre rodnej obce]. 1. vyd.  304 s. Martin: Osveta , 1984.

Editorská činnosť

 • Literárnomúzejný letopis 9. [vedecký zborník o sieti literárneho múzejníctva.] Roč. 11, (1977), 228 s. [zodp. redaktor]. Martin: Matica slovenská, 1977.
 • Literárnomúzejný letopis 10. [vedecký zborník.] Roč. 11, (1977), 140 s. [zodp. redaktor]. Martin: Matica slovenská, 1977.
 • Spracovanie zbierok v literárnych múzeách: metodický materiál pre potreby literárnych múzeí. [zost. a autor štúdie] 1. vyd. 69 s. Martin: Matica slovenská, 1979.
 • Literárnomúzejný letopis 13. [vedecký zborník.] Roč. 13, (1979), 152 s. [Zost. a zodp. redaktor, autor úvodu]. Martin: Matica slovenská, 1979.
 • 30 rokov Domu kultúry ROH Závodov ťažkého strojárstva Martin: 1952 – 1982. 1. vyd. Martin: Dom kultúry ROH ZŤS, 1982.
 • Ladislav Novomeský 1904 – 1984: Zborník z vedeckej konferencie. [zostavovateľ a autor]. 1. vyd. Martin: Matica slovenská, 1986.
 • Klenotnica slovenskej literatúry: Výstava vynikajúcich počinov slovenskej literatúry s dôrazom na básnickú tvorbu a jej väzby s francúzskou literatúrou: [Katalóg výstavy Paríž, Divadlo Moliéra, Dom poézie, marec – apríl 1998; scenár výstavy Jozef Beňovský.]. [34] s. Martin: Matica slovenská – Bratislava: Národné literárne centrum, 1998.
 • Z trezorov Matice slovenskej. [obrazová publikácia predstavujúca vzácne literárne pamiatky uchované v Matici slovenskej]. 96 s. 1. vyd. Martin: Matica slovenská, 1984.
 • Práca literárnych múzeí po XVII. zjazde KSČ: materiály z 5. literárnomúzejnej konferencie v Piešťanoch 9. – 11. 6. 1986. [zostavovateľ, autor štúdie a príspevku]. 1. vyd. Martin : Matica slovenská, 1988.
 • Klenoty slovenskej národnej literatúry: vydané pri príležitosti slávnostného otvorenia prvej časti expozície Slovenského národného literárneho múzea Matice slovenskej. [Filip Lašut, Peter Ďurík.] 36 s. Front Cover, 1992.
 • Klenoty slovenskej národnej literatúry: Vydané pri príležitosti slávnostného otvorenia druhej časti expozície Slovenského národného literárneho múzea Matice slovenskej [spoluautor Tomáš Winkler. 2. preprac. vyd. Martin: Matica slovenská, 1994.

Iné

 • Päťdesiat rokov teplárenstva v Martine 1954 – 2004: obrazovo-textová pamätnica. Martin: Martinská teplárenská, 2004. ISBN: 80-969223-3-5.

OCENENIA

 • Za rozvoj kultúry – vyznamenanie ONV Martin (1986)
 • Za úspešnú prácu – vyznamenanie Matice slovenskej (1986)

BIOGRAFICKÉ A BIBLIOGRAFICKÉ ZDROJE

Databázy

 • Jozef Beňovský, Martin: Výbor Spolku slovenských spisovateľov v Žiline – žiadosť o prijatie do SSS. 3 s.. In: Databáza členov SSS. Bratislava, 2015.
 • Jozef Beňovský: Spolok slovenských spisovateľov – prihláška, životopis. 2 s. In: Databáza členov SSS. Bratislava, 2015.
 • Jozef Beňovský: Súpis publikačnej činnosti. 14 s. In: Databáza členov SSS. Bratislava, 2015.

Interentové zdroje

 • KOVÁČ, Mišo A.: Jozef Beňovský šesťdesiatročný [online]. In: Knižnica, 6/2009. [Citované 12. 9. 2014], s. 64. Dostupné z internetu: TU.
 • BEŇOVSKÝ, Jozef  [online]. In: Univerzitná knižnica Bratislava. [Citované 12. 9. 2014]. Dostupné z internetu: TU.