BRENDZA, Boris

BRENDZA, Boris

[* 2. 2. 1979 Bratislava]

Mgr. Boris Brendza, PhD., básnik, redaktor, editor, vysokoškolský pedagóg, narodil sa 2. februára 1979 v Bratislave, kde aj vyrastal.

V roku 2007 absolvoval odbor masmediálnej komunikácie na Fakulte masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda (FMK UCK) v Trnave, kde roku 2011 obhájil akademický titul doktora (PhD.) dizertačnou prácou, v ktorej sa venoval typológii súčasných časopisov.

Pôsobí ako šéfredaktor časopisu Spolku slovenských spisovateľov pre mladú literatúru a umenie Dotyky, v ktorom bol predtým redaktorom (od roku 1998). Zároveň pracuje ako odborný asistent na FMK UCM, kde sa spolupodieľa na vedení seminárov kreatívneho písania, mediálnej produkcie a i. Ako porotca sa pravidelne zúčastňuje podujatí pre debutujúcich básnikov a prozaikov, ako šéfredaktor časopisu Dotyky je spoluorganizátorom celoštátnej súťaže mladých básnikov Cena Rudolfa Fabryho v Budmericiach, kroeej bol spoluzakladateľom (súťaž sa uskutočňuje každoročne v rodisku básnika, ktorému je venovaná). Žije v Bratislave.

Poéziu začal publikovať v polovici 90. rokov 20. storočia v časopise Dotyky. Básne uverejňoval aj v Slovenských pohľadoch, Literárnom týždenníku, Kysuckých novinách, Národnej osvete či v českých periodikách ako Psí vínoObrys – Kmen. Jeho básne prezentoval Slovenský rozhlas, kde bol aj hosťom niekoľkých literárno-kritických diskusií. Debutoval básnickou zbierkou Obrazce (2000), po nej napísal zbierky básní Mesačné hodiny (2002), Poď ďalej a povedz! (2006) a Ochutnať z plameňa (2014). Jeho básne preložili do poľštiny, francúzštiny a angličtiny.

Je členom Spolku slovenských spisovateľov, podpredsedom SSS, a členom Slovenského centra PEN.

DIELO

Poézia

 • Obrazce. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2000.
 • Mesačné hodiny. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2002.
 • Poď ďalej a povedz! [ilustr.: Martin Kellenberger]. (Bratislava: Vydavateľstvo Matice slovenskej, 2006.
 • Ochutnať z plameňa. [ilustr.: Robert Bielik]. Bratislava: Ikar, 2014.

Editorská činnosť

 • Sólo pre 9 hlasov. [zbierka poézie; zostavovateľ]. Bratislava: Ikar, 2011.
 • Všetko, čo chcem. [zbierka poviedok; zostavovateľ]. Bratislava: Ikar , 2012.

ŠTÚDIE A RECENZIE O AUTOROVOM DIELE

Recenzie a štúdie v periodikách

 • Bančej, M.: Povedz či pošepkaj. In: Slovenské pohľady na literatúru, umenie a život, roč. 4+123, č. 7 – 8, 2007, s. 262 – 264. ISSN 1335-7786.
 • Brück, M.: Na noži. Boris Brendza: Poď ďalej a povedz! In: Knižná revue, roč. 17, 2007, č. 10, s. 5. ISSN 1210-1982.
 • Hochel, I.: Poézia ako zrkadlo duše. In: RAK, roč. XII., č. 6, 2007, s. 48 – 49. ISSN 1335-1702.
 • Kubica, M.: Poď ďalej cudzinec / Poď ďalej a povedz / Prečo ťa nespoznávam. In: Romboid, č. 7, roč. 42, 2007, s. 63 – 66. ISSN 0231-6714.
 • Chrappa, Š.: Záhrada iskriacich záhad. In: Slovenské pohľady na literatúru, umenie a život, roč. 4+120, č. 1, 2004, s. 120 – 121. ISSN 1335-7786.
 • Vlnka, J.: Kde sa končí čas, ak ho možno zmeniť. In: Slovenské pohľady na literatúru, umenie a život, roč. 4+120, č. 1, 2004, s. 118 – 120. ISSN 1335-7786.
 • Bančej, M.: Hra na motto alebo mották (3 pohľady na...). In: Dotyky, roč. 15, 2003, č. 1, s. 22 – 23. ISSN 1210-2210.
 • Grupač, M.: Strohé bolesti (3 pohľady na...). In: Dotyky, roč. 15, 2003, č. 1, s. 22 – 23.
 • Moravčík, Š.: Až do neprirodzenia (3 pohľady na...). In: Dotyky, roč. 15, 2003, č. 1, s. 22 – 23. ISSN 1210-2210.
 • Grupač, M.: Samota v náznakoch. In: Literárny týždenník, roč. XIV., č. 8, 2001, s. 10. ISSN 0862-5999.
 • Hatala, M.: Neprirodzené, nevierohodné, nebásnické. In: Romboid, roč. 36, 2001, č. 2, s. 87 – 88. ISSN 0231-6714.
 • Vlnka, J.: Harmonické obrazce rušných situácií. In: Slovenské pohľady na literatúru, umenie a život, roč. 4+116, č. 7 – 8, 2000, s. 252 – 253. ISSN 1335-7786.

Rozhovory

 • Grupač, M.: Ísť s prúdom je oveľa ľahšie, ako ísť proti nemu. [rozhovor s básnikom a šéfredaktorom časopisu pre mladú literatúru a umenie DOTYKY Borisom Brendzom]. In: Knižná revue, roč. 13, č. 14 – 15, 2003, s. 20. ISSN 1210-1982.

BIOGRAFICKÉ A BIBLIOGRAFICKÉ ZDROJE

Encyklopédie, slovníky, monografie

 • Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia. Zost. Maťovčík, Augustín – CABADAJ, Peter – PARENIČKA, Pavol. [Foto Peter Procházka, Pavel Kastl, archív Spolku slovenských spisovateľov, SNK v Martine a súkromný archív Petra Cabadaja] 2. dopl., opr. a rozš. vyd. Bratislava – Martin: LIC, SNK, 2008. ISBN 978-80-89222-48-3 (LIC), ISBN 978-80-89301-12-6 (SNK).

Interentové zdroje

 • Boris Brendza. In: Literárne informačné centrum: Slovenskí spisovatelia. [Citované 12. 9. 2014]. Dostupné z internetu: TU.