DARMO, Jozef

DARMO, Jozef

* 7. október 1932 Libichava (okres Bánovce na Bebravou)

Jozef Darmo, doc. PhDr., PhD., Novinár, publicista, historik mediálnej komunikácie, vedec, vysokoškolský pedagóg, sa narodil  7. októbra 1932 v Libichave v okrese Bánovce na Bebravou.

Do školy začal chodiť v rodnej obci (1939). Po meštianke v okresnom meste Bánovce nad Bebravou, pokračoval v štúdiu na Obchodnej akadémii v Topoľčanoch. Patril k prvej generácii absolventov bratislavskej žurnalistiky na FF Univerzity Komenského v Bratislave.

Bol riaditeľom Novinárskeho študijného ústavu (1961 – 1970) a zároveň aj šéfredaktorom odborného teoretického zborníka Otázky žurnalistiky (1961 – 1970). Roku 1970 ho odvolali z pozície riaditeľa NŠÚ a do roku 1976 nemohol publikovať. Vďaka intervencii ministra kultúry Miroslava Válka sa dostal do Výskumného ústavu kultúry, kde postupne mohol znova začať publikovať. Od 1. januára 1990 sa vrátil na post riaditeľa Novinárskeho študijného ústavu (1990 – 1998) a šéfredaktora odborného teoretického zborníka Otázky žurnalistiky (1990 – 1998). Medzitým bol členom a predsedom Rady STV (1993 – 1994), neskôr aj ústredným riaditeľom Slovenskej televízie (1994 – 1996), členom Rady vlády pre masmediálnu politiku (1990 – 1998), predsedom Združenia slovenských novinárov (1992 – 1997). Bol aj predsedom Združenia slovenských novinárov. Učí  na Katedre slovenského jazyka a literatúry FF Prešovskej univerzity, kde prednáša mediálne štúdiá.

Bol jedným z iniciátorov platformy Slovenského syndikátu novinárov – Za pravdivý obraz Slovenska. a signatárom viacerých memoránd a výziev pronárodných síl, ako Iniciatíva Za zvrchované Slovensko zo 16. 9. 1991. Bol jednou z osobností, ktoré pripravovali vznik novej Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave (1997), ako hlavný odborný garant bol spolutvorcom koncepcie jej Fakulty masmediálnej komunikácie. Roku 2003 ho zvolili za popdredsedu Politologického odboru Matice slovenskej.

Je členom Spolku slovenských spisovateľov.

DIELA

Odborná literatúra

 • Slovenská žurnalistika 1918 – 1938. 571, [5]s., 172 s. fot. príl. Martin: Matica slovenská, 1966.
 • Slovenská žurnalistika 1918 – 1938 II. 580 s., 172 s. obr. príl. Martin: Matica slovenská, 1966.
 • Kapitoly z dejín vedy a výskumu žurnalistiky. 315 s. Bratislava: Univerzita Komenského, Filozofická fakulta, 1986.
 • Kontexty umeleckej kultúry vo vývine slovenskej žurnalistiky. 217 s. Bratislava: VÚK, 1987.
 • Novinársky študijný ústav (1955 – 1990). 104 s. Bratislava: Novinársky študijný ústav, 1991.
 • Z dejín vedy a výskumu žurnalistiky. 306 s. Bratislava : Novinársky študijný ústav , 1991.

Iné

 • Diabolský amok alebo breviár mocných bezmocných. 100 s. Jozef Darmo, 2000.
 • Slovenský zákon o štátnom jazyku v interpretácii „slovenskej“ tlače In: Pohľady do problematiky slovensko-maďarských vzťahov. Bratislava Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, 2009.
 • Zvliekanie hadej kože alebo Slovensko od totality k demokracii. [obálku navrhol František Pohorelec]. 154 s. Bratislava: Stála konferencia slovenskej inteligencie Slovakia Plus, 1994.

Editorská činnosť

 • Vybrané pojmy vied o kultúre. [zost.]  336 s. Bratislava: Výskumný ústav kultúry, 1982.

O AUTOROVI A JEHO DIELE

Interentové zdroje
 • MICHELKO, Roman: Jozef DARMO – Vedec a pedagóg zžitý so žurnalistikou [online]. In: Slovenské národné noviny. [Citované 11. 2. 2015]. Internet: TU.
 • Doc. PhDr. Jozef Darmo, PhD [online].  In: Dvadsat rokov sociálno-ekonomického rozvoja slovenskej republiky. Martin – Bratislava: Matica slovenska a Slovenska ekonomická spoločnosť– Nezávisle združenie ekonómov Slovenska, 2013. [Citované 11. 2. 2015]. Interenet: www.matica.sk/download_file_f.php?id=431226 .
 • Jozef Darmo [online]. In: Slovenská knižnica: Portál ku katalógom a zbierkam slovenských knižníc. [Citované 11. 2. 2015]. Internet: TU.