DARMO, Jozef (†)

DARMO, Jozef (†)

[* 7. október 1932 Libichava, okres Bánovce na Bebravou – † 22. 12. 2021]

Jozef Darmo, doc. PhDr., PhD., novinár, publicista, historik mediálnej komunikácie, vedec, vysokoškolský pedagóg, básnik sa narodil  7. októbra 1932 v Libichave v okrese Bánovce na Bebravou. Zomrel vo veku 89 rokov 22. 12. 2021 (informáciu priniesla Slovenská televízia v Správach RTVS 23. 12. 2021).

Do školy začal chodiť v rodnej obci (1939). Po meštianke v okresnom meste Bánovce nad Bebravou pokračoval v štúdiu na Obchodnej akadémii v Topoľčanoch. Patril k prvej generácii absolventov bratislavskej žurnalistiky na FF Univerzity Komenského v Bratislave.

Bol riaditeľom Novinárskeho študijného ústavu (NŠÚ; 1961 – 1970) a zároveň aj šéfredaktorom odborného teoretického zborníka Otázky žurnalistiky (1961 – 1970). Roku 1970 ho odvolali z pozície riaditeľa NŠÚ a do roku 1976 nemohol publikovať.ďaka intervencii ministra kultúry Miroslava Válka sa mohol zamestnať vo Výskumnom ústave kultúry, kde postupne mohol znova začať publikovať. Od 1. januára 1990 sa vrátil na post riaditeľa Novinárskeho študijného ústavu (1990 – 1998) a šéfredaktora odborného teoretického zborníka Otázky žurnalistiky (1990 – 1998). Medzitým bol členom a predsedom Rady STV (1993 – 1994), neskôr aj ústredným riaditeľom Slovenskej televízie (1994 – 1996), členom Rady vlády pre masmediálnu politiku (1990 – 1998), predsedom Združenia slovenských novinárov (1992 – 1997). Učil  na Katedre slovenského jazyka a literatúry FF Prešovskej univerzity, kde prednášal mediálne štúdiá.

Bol jedným z iniciátorov platformy Slovenského syndikátu novinárov – Za pravdivý obraz Slovenska. a signatárom viacerých memoránd a výziev pronárodných síl, ako Iniciatíva Za zvrchované Slovensko zo 16. 9. 1991. Bol jednou z osobností, ktoré pripravovali vznik novej Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave (1997), ako hlavný odborný garant bol spolutvorcom koncepcie jej Fakulty masmediálnej komunikácie. Roku 2003 ho zvolili za podpredsedu Politologického odboru Matice slovenskej.

Bol členom Spolku slovenských spisovateľov.

DIELA

Odborná literatúra

 • Slovenská žurnalistika 1918 – 1938. 1. vyd. Vyd.  Martin: Matica slovenská, 1966. 571 s.
 • Slovenská žurnalistika 1918 – 1938 II. 1vyd. Martin: Matica slovenská, 1966.580 s.,
 • Kapitoly z dejín vedy a výskumu žurnalistiky. 315 s. 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského, Filozofická fakulta, 1986.
 • Kontexty umeleckej kultúry vo vývine slovenskej žurnalistiky. 1. vyd. Bratislava: Výskumný ústav kultúry, 1987. 217 s.
 • Novinársky študijný ústav (1955 – 1990). 1. vyd. Bratislava: Novinársky študijný ústav, 1991. 103 s. ISBN 80-900514-3-X.
 • Z dejín vedy a výskumu žurnalistiky. 1. vyd. Bratislava: Novinársky študijný ústav, 1991. 303 s. 80-900514-6-4.
 • Slovenská televízia: Fakty 1956 – 1996. 1. vyd. Bratislava : Slovenská televízia Bratislava, 1996. 54 s.

Poézia

 • Súhvezdie dúhy (skál a morí). 1. vyd. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2019. 148 s. 978-80-8202-036-9.
 • Tmavý chlieb. 1. vyd. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2017. 131 s. ISBN 978-80-8061-988-6.
 • Advent života. 1. vyd. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2020. 72 s. ISBN 9788082021342 .
 • Čas s tebou. 1. vyd. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2017. 157 s. ISBN  978-80-8061-978-7.
 • Pečate v kameni. 1. vyd. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2016. 167 s. ISBN 978-80-8061-824-7.
 • Krehká srieň. 1. vyd. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2018.119 s. ISBN 978-80-8202-010-9.

Iné

 • Diabolský amok alebo breviár mocných bezmocných. 1. vyd. Bratislava: Jozef Darmo, 2000. 100 s. ISBN 80-968271-3-8 (viaz).
 • Slovenský zákon o štátnom jazyku v interpretácii „slovenskej“ tlače In: Pohľady do problematiky slovensko-maďarských vzťahov. Bratislava Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, 2009.
 • Zvliekanie hadej kože alebo Slovensko od totality k demokracii: (Masmédiá, politika, spoločnosť). 1. vyd. Bratislava: Stála konferencia slovenskej inteligencie Slovakia Plus, 1994. 154 s.  ISBN 80-88750-08-3 (brož).

Editorská činnosť

 • Otázky žurnalistiky 1967: [Zborník prác z dejín a teórie žurnalistiky]. 1. vyd. Martin: Matica slovenská, 1967. 230 s.
 • Vybrané pojmy vied o kultúre. [Zostavil Jozef Darmo]. 1. vyd. Bratislava: Výskumný ústav kultúry, 1981. 336  s.
 • Vybrané pojmy vied o kultúre. [Zostavil Jozef Darmo]. 1. vyd. Bratislava: Výskumný ústav kultúry, 1982. 336  s.
 • Systém hodnôt v podmienkach vlastného demokratického štátu: (Rodina-škola-masmédiá). Zborník príspevkov zo sympózia.Bratislava 7. – 8.10.1993. [Red. Jozef Darmo]. Bratislava: Slovakia Plus-Korene, 1993. ISBN 8088750016.

BIOGRAFICKÉ A BIBLIOGRAFICKÉ ÚDAJE

Interentové zdroje

 • Darmo, Jozef [online]. In: Slovenská knižnica: Portál ku katalógom a zbierkam slovenských knižníc. [Citované 11. 2. 2015]. Dostupné v internete: <T U>.
 • Darmo, Jozef  [online]. In: Univerzitná kn ižnica Bratislava. [Citované 12. 9. 2014; 24. 12. 2021]. Dostupné v internete: <TU>.
 • Darmo, Jozef [online]. In: Štátna vedecká knižnica v Košiciach. Dostupné v internete: <TU>.
 • Doc. PhDr. Jozef Darmo, PhD. [online].  In: Dvadsať rokov sociálno-ekonomického rozvoja Slovenskej republiky. Martin – Bratislava: Matica slovenská a Slovenská ekonomická spoločnosť– Nezávislé združenie ekonómov Slovenska, 2013. [Citované 11. 2. 2015]. Dostupné v internete: <TU>.
 • MICHELKO, Roman: Jozef DARMO – Vedec a pedagóg zžitý so žurnalistikou [online]. In: Slovenské národné noviny. [Citované 11. 2. 2015].  Dostupné v internete: <TU>.