ŠRÁMEK, Ľudovít (†)

ŠRÁMEK, Ľudovít (†)

[* 24. 7. 1949 Závod, okres Malacky – † 26. 8. 2020 Malacky]

Ľudovít Šrámek, PhDr., CSc., prozaik a publicista, povolaním sociológ, vysokoškolský pedagóg, autor odborných publikácií, vedecký pracovník v oblasti sociológie kultúry, výskumu médií a verejnej mienky, sa narodil 24. júla 1949 v záhorskej obci Závod (okres Malacky).

Maturoval v Malackách, kde prežil celý svoj život. Absolvoval odbor sociológia na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (1972).

Po celý svoj profesionálny život sa venoval sociologickému výskumu, výskumu verejnej mienky, médií a kultúry. Popri realizácii empirických výskumov sa odborne orientoval aj na metodologické otázky výskumu verejnej mienky a organizovanie metodologického výskumu (rigorózna práca aj kandidátska dizertácia, dve monografie, viacero štúdií). Pracoval ako vedúci pracovník v niekoľkých pracoviskách výskumu verejnej mienky.

Pôsobil vo Výskumnom ústave kultúry a verejnej mienky (1972 – 1976), ako vedecký pracovník na Štatistickom úrade (1976 – 1984). Štatistickému výskumu, ako aj výskumu masovokomunikačných médií, napokon zostal verný, čo ho neskôr ako skúseného sociológa priviedlo do Novinárskeho študijného ústavu (1984), kde pôsobil až do zrušenia tejto inštitúcie a delimitácie pracoviska pre výskum verejnej mienky do Národného osvetového centra. Bol riaditeľom Kabinetu výskumu kultúry (KVK) v Národnom osvetovom centre (NOC) v Bratislave až do odchodu do dôchodku v roku 2014. Zomrel 26. augusta 2020 v sanitke pri prevoze do nemocnice z Malaciek do Bratislavy-Petržalka.

V rámci bývalého Novinárskeho študijného ústavu inicioval v roku 1993 založenie Inštitútu pre výskum verejnej mienky, ktorý sa dlhodobo zaoberal súvislosťami pôsobenia médií a verejnej mienky. V roku 1998 bol autorom projektu a organizátorom doteraz najpresnejšieho výskumu predpovedajúceho výsledky parlamentných volieb na Slovensku (Exit poll). Počas pôsobenia v NOC vo funkcii riaditeľa KVK realizoval (popri organizovaní množstva projektov súvisiacich s potrebami pracoviska i Ministerstva kultúry SR) výskumný projekt, ktorého výsledkom bolo reprezentatívne zmapovanie vzťahu obyvateľstva Slovenska k jednotlivým druhom umenia (Recepcia umenia na Slovensku po roku 2000, Bratislava, NOC 2004).  Odborné pracovisko sa pod jeho vedením venovalo problematike monitorovania stavu kultúrneho života, výskumu kultúry národnostných menšín, v spolupráci s Literárnym informačný centrom (s Pavlom Rankovom a dnes už nebohým Petrom Valčekom) niekoľko rokov organizoval výskumy vzťahu špecifických skupín populácie k literatúre a čítaniu, pravidelne realizoval prieskumy publika najprestížnejších podujatí v oblasti amatérskej umeleckej tvorby a tradičnej ľudovej kultúry (Hviezdoslavov Kubín, Folklórny festival Východná, Scénická žatva Martin). Z poverenia vlády SR organizoval na svojom pracovisku päťročný cyklus pravidelných výskumov verejnej mienky zameraných na problematiku vstupu Slovenska do EU a NATO. Pôsobil aj ako externý pedagóg pre poslucháčov vysokých škôl odborov politológia a žurnalistika na Filozofickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, na Filozofickej fakulte UK v Bratislave aj na Fakulte masmédií Paneurópskej vysokej školy v Bratislave.

Je autor desiatok vedeckých statí a výskumných správ, publikoval množstvo štúdií z oblasti sociologického výskumu verejnej mienky, kultúry a masovej komunikácie a osobitne sociológie novinárskej profesie. Je autor monografií: Zrkadlo verejnej mienky (1989); Výskum verejnej mienky – politika – médiá (2000); Novinári dennej tlače Slovenska (1992, s Danicou Brečkovou); Verejná mienka – história – teória – výskum (2012, s Karolom Čukanom) a vyše 200 odborných i množstva popularizačných článkov v odborných časopisoch či dennej tlači (Sociológia, Otázky žurnalistiky, Národná osveta, Javisko, Smena, Práca, Pravda atď.) Pritom napísal niekoľko desiatok výskumných správ, expertíz, štúdií publikovaných aj v knižných zborníkoch.

Už v mladosti začal písať prózu, spočiatku len pre seba a najbližšie okolie, pre svojich priateľov. Ako poviedkár sa prezentoval v Slovenských Pohľadoch, Kultúre, Literárnom týždenníku a v Slove. Knižkou Poviedky debutoval až v roku 2009 vo Vydavateľstve Spolku slovenských spisovateľov.

Bol členom Spolku slovenských spisovateľov.

DIELO

Próza

 • Poviedky. 1. vyd. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2009. 117 s. ISBN 978-80-8061-393-8.

Odborná literatúra

 • VORONOV, J. P. Metódy zberu informácií v sociologickom výskume. [J. P. Voronov; Ľ. Šrámek, E. Ježeková, O. Radošovská, M. Zemanová, E. Ľuptáková, J. Ošmerová, J. P. Voronov]. 1. vyd. Bratislava: Výskumný ústav kultúry a verejnej mienky, 1977. 191 s. Zrkadlo verejnej mienky. 1. vyd. Bratislava: UML, 1989. 143. s.
 • Zrkadlo verejnej mienky. 1. vyd. Bratislava: UML, 1989. 143. s.
 • Novinári dennej tlače Slovenska: Štúdia zo sociologického a sociálno psychologického výskumu novinárov dennej tlače na Slovensku. [Spoluautorka Danica Brečková]. 1. vyd. Bratislava: Novinársky študijný ústav, 1991. 161 s. ISBN 80-900514-8-0.
 • Výskum verejnej mienky – politika – médiá: (aktuálne problémy). 1. vyd. Bratislava: Mediálne informačné centrum, 2000. 105 s. ISBN 80-85673-12-6.
 • BREČKA, Samuel: Vzájomná informovanosť občanov Slovenskej a Českej republiky: Záverečná správa z riešenia výskumnej úlohy. [Samuel Brečka; Ľubor Hallon, Ľudovít Šrámek, Reneé Kevická]. 1. vyd. Bratislava: Novinársky študijný ústav, 1991. 63 s. ISBN 80-900514-5-6.
 • Vzťah slovenskej verejnosti k vstupu Slovenska do NATO. [Braillovo písmo]. 1. vyd. Levoča: Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu, 2005. 1 zv. v Braillovom písme. ISBN 80-8047-666-7.
 • Verejná mienka: (história, teória, výskum) [Spoluautor: Karol Čukan]. 1. vyd. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Fakulta sociálnych vied, 2013. 178 s. ISBN 978-80-8105-495-2.; 2. vyd. 2015. ISBN 978-80-8105-688-8.

EDITORSKÁ ČINNOSŤ

 • Recepcia umenia na Slovensku po roku 2000: (zborník správ z výskumov verejnej mienky o vzťahu populácie Slovenska k jednotlivým druhom umenia). [kolektív autorov; editor: Ľudovít Šrámek]. 1. vyd. Bratislava: Národné osvetové centrum, 2004. 258 s. ISBN 80-7121-247-4.[kolektív autorov; editor: Ľudovít Šrámek]. 1. vyd. Bratislava: Národné osvetové centrum, 2004. 258 s. ISBN 80-7121-247-4.

BIOGRAFICKÉ A BIBLIOGRAFICKÉ ÚDAJE

Internetové zdroje
 • Ľudovít Šrámek. In: Literárne informačné centrum: Slovenskí spisovatelia [online]. [Citované 20. 7. 2014]. Dostupné na internete: <TU>.
 • PhDr. Ľudovít Šrámek, CSc. (heslo) [online]. In: Národné osvetové centrum: Kalendárium 2009. [Citované 20. 7. 2014]. Dostupné na interenete: <TU>.