ŠRÁMEK, Ľudovít

ŠRÁMEK, Ľudovít

[* 24. 7. 1949 Závod, okres Malacky]

PhDr. Ľudovít Šrámek, CSc., prozaik, autor odborných publikácií, povolaním sociológ sa narodil 24. júla 1949 v záhorskej obci Závod (okres Malacky).

Maturoval v Malackách. Po maturite vyštudoval odbor sociológia na Filozofickej fakulte UK v Bratislave.

Po celý život sa venoval sociologickému výskumu. Popri realizácii empirických výskumov sa odborne orientoval aj na metodologické otázky výskumu verejnej mienky a organizovanie metodologického výskumu (rigorózna práca aj kandidátska dizertácia, dve monografie, viacero štúdií). Pracoval vo Výskumnom ústave kultúry a verejnej mienky (1972 – 1976), na Štatistickom úrade (1976 – 1984) a tejto problematike, ako aj výskumu masovokomunikačných médií, napokon zostal verný, čo ho neskôr ako skúseného sociológa priviedlo do Novinárskeho študijného ústavu (1984), kde pôsobil až do zrušenia tejto inštitúcie a delimitácie pracoviska pre výskum verejnej mienky do Národného osvetového centra. Do roku 2014 bol riaditeľom Kabinetu výskumu kultúry v Národnom osvetovom centre v Bratislave. V súčasnosti je na dôchodku.

Je autorom desiatok vedeckých statí a výskumných správ, publikoval množstvo štúdií z oblasti sociologického výskumu verejnej mienky, kultúry a masovej komunikácie a osobitne sociológie novinárskej profesie.

Prózu písal spočiatku len pre seba a najbližšie okolie. Ako poviedkár sa prezentoval v Slovenských Pohľadoch, Kultúre, Literárnom týždenníku a v Slove. Knižkou Poviedky debutoval až v roku 2009 vo Vydavateľstve Spolku slovenských spisovateľov.

Je členom Spolku slovenských spisovateľov.

DIELO

Próza

  • Poviedky. 1. vyd. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2009. 117 s. ISBN 978-80-8061-393-8.

Odborná literatúra

  • VORONOV, J. P. Metódy zberu informácií v sociologickom výskume. [J. P. Voronov; Ľ. Šrámek, E. Ježeková, O. Radošovská, M. Zemanová, E. Ľuptáková, J. Ošmerová, J. P. Voronov]. 1. vyd. Bratislava: Výskumný ústav kultúry a verejnej mienky, 1977. 191 s. Zrkadlo verejnej mienky. 1. vyd. Bratislava: UML, 1989. 143. s.
  • Zrkadlo verejnej mienky. 1. vyd. Bratislava: UML, 1989. 143. s.
  • Novinári dennej tlače Slovenska: Štúdia zo sociologického a sociálno psychologického výskumu novinárov dennej tlače na Slovensku. [Spoluautorka Danica Brečková]. 1. vyd. Bratislava: Novinársky študijný ústav, 1991. 161 s. ISBN 80-900514-8-0.
  • Výskum verejnej mienky – politika – médiá: (aktuálne problémy). 1. vyd. Bratislava: Mediálne informačné centrum, 2000. 105 s. ISBN 80-85673-12-6.
  • BREČKA, Samuel: Vzájomná informovanosť občanov Slovenskej a Českej republiky: Záverečná správa z riešenia výskumnej úlohy. [Samuel Brečka; Ľubor Hallon, Ľudovít Šrámek, Reneé Kevická]. 1. vyd. Bratislava: Novinársky študijný ústav, 1991. 63 s. ISBN 80-900514-5-6.
  • Vzťah slovenskej verejnosti k vstupu Slovenska do NATO. [Braillovo písmo]. 1. vyd. Levoča: Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu, 2005. 1 zv. v Braillovom písme. ISBN 80-8047-666-7.
  • Verejná mienka: (história, teória, výskum) [Spoluautor: Karol Čukan]. 1. vyd. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Fakulta sociálnych vied, 2013. 178 s. ISBN 978-80-8105-495-2.; 2. vyd. 2015. ISBN 978-80-8105-688-8.

EDITORSKÁ ČINNOSŤ

  • Recepcia umenia na Slovensku po roku 2000: (zborník správ z výskumov verejnej mienky o vzťahu populácie Slovenska k jednotlivým druhom umenia). [kolektív autorov; editor: Ľudovít Šrámek]. 1. vyd. Bratislava: Národné osvetové centrum, 2004. 258 s. ISBN 80-7121-247-4.[kolektív autorov; editor: Ľudovít Šrámek]. 1. vyd. Bratislava: Národné osvetové centrum, 2004. 258 s. ISBN 80-7121-247-4.

BIOGRAFICKÉ A BIBLIOGRAFICKÉ ÚDAJE

Internetové zdroje

Ľudovít Šrámek. In: Literárne informačné centrum: Slovenskí spisovatelia [online]. [Citované 20. 7. 2014]. Dostupné na internete: <TU>.

PhDr. Ľudovít Šrámek, CSc. (heslo) [online]. In: Národné osvetové centrum: Kalendárium 2009. [Citované 20. 7. 2014]. Dostupné na interenete: <TU>.