KOCÁK, Michal

KOCÁK, Michal

* 27. 9. 1934 Michalovce-Močarany

Michal Kocák, PhDr., CSc. – literárny historik, jazykovedec, editor.

Narodil sa 22. septembra 1934 v Močaranoch (dnes súčasť Michaloviec) v rodine roľníka.

Základné školské vzdelanie nadobudol v rodisku, študoval na gymnáziu v Michalovciach (1945 – 53), odbor slovenský jazyk a literatúru na Vysokej škole pedagogickej v Bratislave (1953 – 57). Pôsobil ako stredoškolský profesor na Priemyselnej škole strojníckej v Novom Meste nad Váhom (1957 – 60), odborný asistent na Pedagogickom inštitúte (1960 – 63), odborný, neskôr samostatný vedecký pracovník v Archíve literatúry a umenia Matice slovenskej v Martine (1963 – 97). Na základe práce Jozef Škultéty a formovanie literárneho realizmu získal roku 1968 vedeckú hodnosť kandidáta vied (CSc.) a v tom istom roku aj doktorát filozofie (PhDr.). Od r. 1997 žije na dôchodku v Martine.

Spočiatku sa venoval oblasti dejín jazyka a dialektológie, neskôr sa zameral na literárnu históriu. Ako literárny historik sa zameral na výskum života a diela viacerých osobností slovenskej kultúry a literatúry spätých najmä s Maticou slovenskou (Moyzesa, Kuzmányho, Chrásteka, Škultétyho, Dobšinského), o ktorých uverejňoval práce s odborným i popularizačným zameraním.

Na vydanie pripravil 14 fotosúborov (Ľ. Štúr, S. Hurban-Vajanský, B. Slančíková-Timrava, Š. Moyzes, P. Országh-Hviezdoslav, M. M. Hodža, Ľ. Riznerová-Podjavorinská, J. Záborský, T. Vansová, Fr. Votruba, L. Nádaši-Jégé, E. Maróthy-Šoltésová, Vansová – Timrava – Podjavorinská, J. Smrek). K úplnejšiemu poznaniu literárnohistorickej problematiky prispieva publikovaním materiálových prác a prameňov o spisovateľoch 19. a 20. storočia najmä v ročenke Literárny archív (Ľudmila Riznerová-Podjavorinská:  Autobiografia, Medňanského Ľubica, Román Svety M. Rázusa, Vansovej román Kliatba, Podjavorinskej epika vo veršoch, Básne Jonatana Dobroslava Čipku, Listy Pavla Kuzmányho, Listy Antona Bieleka, Z listov Sama Cambela-Danieloviča, Vajanský a Slovenské pohľady,  Vansová a Slovenské pohľady, Timrava a Slovenské pohľady, Memorandum v slovenskej literatúre a i. ), štúdie a články o spisovateľoch (P. Beblavý, M. Beňovský, A. Bielek, S. Cambel, J. D. Čipka, M. Š. Ferienčík, M. Holubyová-Javorinská, M. Hrebenda, S. Hurban-Vajanský, M. Chrástek, Jégé, M. Kišš, P. Kokeš-Kýčerský, S. V. Kuchta, P. Kuzmány, G. Maršall-Petrovský, J. Matúška, Š. Moyzes, J. Podhradský. Ľ. Rizner, Ľ. Riznerová-Podjavorinská, B. Slančíková-Timrava, E. Šándor, J. Škultéty, M. Štechová, S. Tomášik, Tatrín, R. Uram-Podtatranský, T. Vansová, J. Vlček, Fr. Votruba, J. Záborský a i.).

Osobitne sa zameral na osobnosť Jozefa Škultétyho, o ktorom napísal dokumentárnu prácu Jozef Škultéty Pri prameni pravdy – život a dielo v dokumentoch (1983). Ako editor pripravil na knižné vydanie Škultétyho Dejiny slovenskej literatúry (1968), Listy Jozefa Škultétyho 1, 2 (1982, 1983) , tri zväzky diel Jozefa Škultétyho: Dielo 1 – Próza (1984), Dielo 2 – Z dejín slovenskej literatúry (1985) a Dielo 5 – O realizme (1987). Na samostatné knižné vydanie pripravil: Pripomíname si (1965), , Samo Cambel: Zlomená duša (1972), Samo Kuchta: Dielo (1982), Mária Štechová: Myšlienky o ľuďoch a veciach (1984), , Listy Ľudmily Riznerovej-Podjavorinskej 1, 2 (1988, 1989), Prvá slovenská lekárska spoločnosť (1988), básnický triptych Ľudmily Podjavorinskej Labutia pieseň (1993), básnickú skladbu – drámu Jozefa Podhradského Holuby a Šulek (1996).

Zostavil 18 ročníkov zborníka Literárny archív (zv. 16 – 33 v rokoch  1979 – 1996), v ktorých publikoval aj svoje čiastkové štúdie a pramene, a viaceré zborníky referátov z konferencií organizovaných Maticou slovenskou: Jozef Škultéty (1853 – 1948) (1970), O diele Jaroslava Vlčka a Františka Votrubu (1982), Mikuláš Štefan Ferienčík – Jozef Horák a Banská Štiavnica (1984), Pavol Horov (1986), Božena Slančíková-Timrava – Koloman Banšell (1990), Pamätnica z osláv 180. výročia narodenia M. M. Hodžu (1992), Tatrín (1994) a Móric Beňovský (1997).

Pre Slovenský rozhlas pripravil relácie: Roztrieskaná harmónia (o J. Podhradskom), V zátiší (o A. Bielekovi), Slov bude málo, ale vec vážna (o R. Uramovi-Podtatranskom), Roľník a básnik (o P. Kokešovi-Kýčerskom) a Piesne moje drobné (o M. Kiššovi).

DIELA

Literárna veda

 • Jozef Škultéty: Pri prameni pravdy: Život a dielo v dokumentoch. [Edícia Sondy, zv. 9.] 235 s. Martin: Osveta, 1983.

Editorská činnosť

 • Ján Hollý: Svätopluk. [K 180. výročiu narodenia básnika.] Martin: Matica slovenská, 1965.
 • Jozef Škultéty – Dejiny slovenskej literatúry. [Zv. 6.] 55 s. + 5 s. Martin: Matica slovenská, 1965.
 • Ľudovít Štúr. [K 150. výročiu narodenia.] 86 s. [fotogr., il., portr.] Martin: Matica slovenská, 1965.
 • Jozef Škultéty. [K 20.výročiu smrti.] 56 s. Martin: Matica slovenská, 1968.
 • Jozef Škultéty: Dejiny slovenskej literatúry [Zv. 6.]. 55 s. + 5 s. Martin: Matica slovenská , 1968.
 • Peter Jilemnický 70. [Ukážky z fondov Literárneho archívu Matice slovenskej.] [Pripravil na vydanie.] Martin: Matica slovenská, 1971.
 • Ľudmila Riznerová-Podjavorinská: Autobiografia. [Pri príležitosti 100. výročia narodenia.] 51 s. Martin: Literárny archív Matice slovenskej, 1971.
 • Samo Cambel: Zlomená duša. [Prozaické diela S. Cambela.] 262 s. Bratislava: Tatran, 1972.
 • Tatrín 1844 – 1847. [Pripravili Viliam Mruškovič a Michal Kocák.] Martin: Matica slovenská, 1972.
 • L. Novomeský 27. 12. 1904 – 4. 9. 1976. Martin : Matica slovenská, 1976.
 • Jozef Hollý 29. 1. 1879 – 3. 11. 1912. [Pri príležitosti 100. výročia narodenia.] [Pripravil na vydanie.] Martin : Literárnoarchívne oddelenie Matice slovenskej, 1979.
 • Matej Hrebenda 10. 3. 1796 – 16. 3. 1880. [Pripravil na vydanie.] Martin: Matica slovenská, 1980.
 • Samo Kuchta: Dielo. [Autor: Samuel Víťazoslav Kuchta, 1861 – 1895].  222 s. obr. príl. [8. s.]Martin: Osveta, 1982.
 • Listy Jozefa Škultétyho 1 (1871 – 1910). [Zv. 16.] [Kniž. graf. Peter Matis.] 432 s. Martin: Matica slovenská, 1982.
 • Listy Jozefa Škultétyho 2 (1911 – 1941). [Zv. 19.] [Pripravil, napísal úvodnú štúdiu a poznámky; kniž. graf. Peter Matis.] 340 s. [1 s.] Martin: Matica slovenská, 1983.
 • Samo Chalupka: Mor ho! [Pripravil na vydanie a vybral texty.] [Edícia: Faksimile]. 24 s. Martin: Matica slovenská, 1983.
 • Mária Štechová: Myšlienky o ľuďoch a veciach. [Edične pripravil, napísal doslov a poznámky.] 239 s. Bratislava: Tatran, 1984.
 • Jozef Škultéty: Dielo 1. Próza. [Zv. 21.] 556 s. Martin: Matica slovenská, 1984.
 • Jozef Škultéty: Dielo 2. Z dejín slovenskej literatúry. [Zv. 24.] [Zost. a ed. pripravil; kniž. graf.: Pavol Menich.] 406 s. Martin: Matica slovenská, 1985.
 • Jozef Škultéty: Dielo 5. O realizme. [Zv 28.] [Zost. a ed. pripravil.] 422 s. Martin : Matica slovenská, 1987.
 • Prvá slovenská lekárska spoločnosť: Společnost lékařsko-slovanská, Pešť 1833. 64 s. [R. Niederland] Martin: Matica slovenská, 1987; [Kniž. graf. Peter Ďurík.]. Martin: Vydavateľstvo Osveta, 1988.
 • Listy Ľudmily Riznerovej-Podjavorinskej 1 (1889 – 1918). [Zv. 32.] [Kniž. graf. Sidónia Bieliková.] 425 s. Martin : Matica slovenská, 1988.
 • Listy Ľudmily Riznerovej-Podjavorinskej 2 (1919 – 1951). [Zv. 35.] [Kniž. graf. Sidónia Bieliková.] 397 s. Martin: Matica slovenská, 1989.
 • Ľudmila Podjavorinská: Pustovník. [Pripravil na vydanie.] Martin: Matica slovenská, 1992.
 • Labutia pieseň Ľudmily Podjavorinskej [Po bále – Na bále – Prelud – Mária z Magdaly]. [Zv. 41.] [Zost., výber z poézie, napísal doslov a poznámky; autor obálky Pavol Menich.] 112 s. Martin: Matica slovenská, 1993.
 • Jozef Podhradský: Holuby a Šulek [smutnohra v piatich dejstvách] [Výber z diela, zv. 1]. [Pripravil na vydanie.]  199 s. s obr. príl. [16 s. ilustr.].  Kultúra [Slovenské vydavateľské centrum]: Báčsky Petrovec, 1996.
 • Móric Beňovský: 1746 – 1786 – 1996: Cestovateľ, vojak, kráľ: súbor štúdií. [Zverejnené príspevky odzneli na konferencii pri príležitosti 250. výročia narodenia Mórica Beňovského.] [zost. a napísl Život a denník M. Beňovského; spoluautori: I. Sedlák, Edmund Hleba, Viera Žemberová, Jozef Hvišč, Helena Saktorová, Daniela Kodajová, Viera Pawliková-Vilhanová, Jozef Šimončič, Ľubomír Bosák, Ján Lukačka, Marián Klčo, Ľubomír Bosák, Jozef Markuš; fotografie: Helena Rusnáková] 100 s. [21 ilustr. portr.]. Martin: Matica slovenská, 1997.
 • Jozef Podhradský: Hora stratenej nádeje. [Výber z diela, zv. 2.] 285 s. [2 s.] [Edícia Korene, zv. 25] Báčsky Petrovec: Kultúra, 2003.
 • Jozef Podhradský: Tragédia Tatry (1). [Výber z diela, zv. 3]. [Pripravil na vydanie a jazykovo upravil.] [Edícia Korene, zv. 29]. 207 s. [8 s. ilustr.] Báčsky Petrovec: Slovenské vydavateľské centrum, 2008.
 • Jozef Podhradský: Tragédia Tatry (2). [Výber z diela, zv. 2]. [Pripravil na vydanie.] [Edícia Korene, zv. 34]. 364 s. Báčsky Petrovec: Slovenské vydavateľské centrum, 2012.
 • Jozef Podhradský: Tragédia Tatry (3): Sirota Marienka. [Výber z diela, zv. 4.] [Pripravil na vydanie.] [Edícia Korene, zv. 35]. 350 s. Báčsky Petrovec: Slovenské vydavateľské centrum, 2013.

Editorská činnosť – fotosúbory

 • Ľudovít Štúr 1815 – 1856. [Súbor 13 fotopohľadníc.] Bratislava: Vydavateľstvo politickej literatúry[pre Povereníctvo SNR pre školstvo a kultúru], 1965.
 • Božena Slančíková-Timrava 1867 – 1951. [Súbor 12 fotopohľadníc.] Bratislava: Vydavateľstvo politickej literatúry [pre Povereníctvo SNR pre školstvo a kultúru], 1965.
 • Svetozár Hurban-Vajanský 1847 – 1916. [Súbor 12 fotopohľadníc.]Bratislava: Vydavateľstvo politickej literatúry [pre Povereníctvo SNR pre školstvo a kultúru], 1965.
 • Štefan Moyses 1797 – 1869: Súbor 12 pohľadníc. Bratislava: Nakladateľstvo Epocha [pre Slovenský úrad pre tlač a informácie], 1969.
 • Pavol Országh-Hviezdoslav 1849 – 1921: [Súbor 12 pohľadníc.] Bratislava: Nakladateľstvo Epocha [pre Úrad pre tlač a informácie], 1969.
 • Michal Miloslav Hodža 1811 – 1870. Súbor [Súbor 12 fotopohľadníc.] Martin: Matica slovenská, 1970.
 • Ľudmila Riznerová-Podjavorinská 1872 – 1951. [Súbor 11 fotopohľadníc.] Martin: Matica slovenská, 1971.
 • Jonáš Záborský 1812 – 1876. [Súbor 11 fotopohľadníc.] Martin: Matica slovenská, 1972.
 • Terézia Vansová 1857 – 1942. [Súbor 10 fotopohľadníc.] [Úvod a scenár.] Martin: Matica slovenská [Literárny archív Matice slovenskej], 1972.
 • František Votruba 1880 – 1953.[ Súbor 21 fotopohľadníc.] 32 s. Martin: Matica slovenská, 1980.
 • Ladislav Nádaši-Jégé 1866 – 1940. [Súbor 21 fotopohľadníc.] [Úvod a scenár]. Martin: Matica slovenská , 1980.
 • Elena Maróthy-Šoltésová 1855 – 1939. [Súbor 29 pohľadníc.] 44 s. Martin: Matica slovenská, 1985.
 • Vansová – Timrava – Podjavorinská. [Súbor 51 pohľadníc.] 71 l.  Martin: [Matica slovenská], 1987.
 • Ján Smrek 1898 – 1982. [Súbor 30 pohľadníc.]  55 s. s obr. príl. [30 s. ilustr.] Martin: Matica slovenská, 1988.

Editorská činnosť – zborníky

 • Tatrín: K 120. výročiu jeho vzniku [Zostavovateľ, spoluautor; ďalší autori: Elena Trylčová (Tatrín), Michal Kováč (Bibliografia Tatrína); Obr. príl. Edícia Popularizácia klasického dedičstva: Jubileá, roč. 5, č. 4, red. M. Kocák] 16 s. + 9 s. obr. príl..  Martin: Matica slovenská, 1964.
 • Josef Škultéty (1853 – 1948). Zborník z vedeckej konferencie Ústavu slovenskej literatúry SAV a Literárneho archívu Matice slovenskej v dňoch 23. a 24. 5. 1968 v Turč. Tepliciach. 242 s. + 7.  [Pripravil a zredigoval Michal Kocák. Register mien zostavila Ľudmila Kocáková] (1970).
 • Literárny archív 16/79 [Zostavil]. 239 s. Martin: Matica slovenská, 1980.
 • Literárny archív 17/80. [Zostavil].  239 s. Martin: Matica slovenská, 1981.
 • Literárny archív 18/81. [Zostavil].  183 s. Martin: Matica slovenská, 1982.
 • O diele Jaroslava Vlčka a Františka Votrubu : zborník z vedeckej konferencie Matice slovenskej, Literárnovedného ústavu SAV a Slovenskej literárnovednej spoločnosti, v dňoch 1. – 3. októbra 1980, v Bojniciach. [zodpovedný redaktor František Oktavec]. 207 s. Martin: Matica slovenská, 1982.
 • Literárny archív 19/82. [Zostavil].  179 s. Martin: Matica slovenská, 1983.
 • Literárny archív 20/83. [Zostavil; kniž. graf. Ivan Fulmek].  260 s. Martin: Matica slovenská, 1984.
 • Mikuláš Štefan Ferienčík, Jozef Horák a Banská Štiavnica: zborník z vedeckých konferencií o Mikuláši Štefanovi Ferenčíkovi a o Jozefovi Horákovi, ktoré sa konali v dňoch 14. – 15. mája 1981 a 25. – 26. marca 1982 v Banskej Štiavnici. [Zv. 20.] [kniž. gr. Robert Brož] 206 s. Martin: Matica slovenská, 1984.
 • Literárny archív 21/84. [Zostavil; kniž. graf. Ivan Fulmek].  180 s. Martin: Matica slovenská, 1985.
 • Pavol Horov 1914 – 1975: zborník z vedeckej konferencie o živote a diele národného umelca Pavla Horova 24. a 25. mája 1984 v Michalovciach. [Zv. 26.] [kniž. graf.: Pavol Menich] 153 s. Martine: Matica Slovenská, 1986.
 • Literárny archív 22/85. [Zostavil].  219 s. Martin: Matica slovenská, 1987.
 • Literárny archív 23/86. [Zostavil; kniž. graf. Pavol Menich].  171 s. Martin: Matica slovenská, 1987.
 • Literárny archív 24/87. [Zostavil; kniž. graf. Pavol Menich].  192 s. Martin: Matica slovenská, 1988.
 • Literárny archív 25/88. [Zostavil; kniž. graf. Pavol Menich].  211 s. Martin: Matica slovenská, 1989.
 • Literárny archív 26/89. [Zostavil; kniž. graf. Pavol Menich].  188 s. Martin: Matica slovenská, 1990.
 • Božena Slančíková-Timrava – Koloman Banšell. Zborník z vedeckej konferencie o živote a diele Boženy Slančíkovej-Timravy a Kolomana Banšella 1. a 2. októbra 1987 v Lučenci. [Zv. 36.] 251 s. Martin: Matica slovenská, 1990.
 • Pamätnica z osláv 180. výročia narodenia M. M. Hodžu. [Graf. upr. Ladislav Paška ; aut. obál. Ján Demenčík ; fotogr. Ján Dzúr, Miroslav Vilím] 39 s. Liptovský Mikuláš: Dom Matice slovenskej Liptovský Mikuláš: Mestský úrad Liptovský Mikuláš: Literárnohistorické múzeum Janka Kráľa, 1992.
 • Tatrín (1844 – 1994): Príspevky zo seminára pri príležitosti celonárodných osláv vzniku spolku. 66 s. s obr. príl. [5 s. ilustr].  Martin: Matica slovenská, Liptovský Mikuláš: Dom Matice slovenskej, 1994.
 • Literárny archív 27/90. [Zostavil].  211 s. Martin: Matica slovenská, 1994.
 • Literárny archív 28/91. [Zostavil].  244 s. Martin: Matica slovenská, 1994.
 • Literárny archív 29/92 – 30/93. [Zostavil].  373 s. Martin: Matica slovenská, 1994.
 • Literárny archív 31/94. [Zostavil].  364 s. Martin: Matica slovenská, 1995.
 • Literárny archív 32/95. [Zostavil].  208 s. Martin: Matica slovenská, 1996.
 • Tatrín 1847-1997: Jednota milovníkov národa a života slovenského [Tatrín (spolok)] [Scenár a text; grafická úprava: Pavol Menich]. Martin: Matica slovenská , 1997.
 • Literárny archív 33/96. [Zostavil].  165 s. Martin: Matica slovenská, 1998.

Editorská činnosť – Bibliografie

 • Poznajme súčasnú slovenskú literatúru; odporúčajúca bibliografia kníh slovenských spisovateľov za roky 1945 – 1960.
 • 745 s. Martin: Matica slovenská, 1961
 • Pripomíname si: Personálna odporúčajúca bibliografia spisovateľov jubilujúcich v roku 1965. 134 s. Martin: Matica slovenská, 1965.

Iné

 • Osemdesiat ročníkov Slovenských pohľadov [Michal Kocák, Anna Hollá, Mišo Kováč-Adamov].  [Edícia: Popularizácia klasického dedičstva: Jubileá, roč. 5, č. 1] 35 s. Martin: matica slovenská, 1964.
 • Inventár rukopisov Literárneho archívu Matice slovenskej: IV. Archív Slovenského národného múzea: MJ 1 – MJ 1020 Rôzna proveniencia. [Pripravil kolektív Literárneho archívu MS.] 184 s. Martin: Matica slovenská, 1974.
 • Inventár rukopisov Literárneho archívu Matice slovenskej od roku 1960. [rozmn.] [Martin : Matica slovenská], 1977.
 • Bohemiká v Literárnom archíve Matice slovenskej. [KOCÁK, Michal, a kol.]. 384 s. Martin: Matica slovenská,  1981.
O AUTOROVI A JEHO TVORBE
Knižné publikácie – slovníky, encyklopédie, zborníky
 • KOCÁK, Michal. In: MAŤOVČÍK, Augustín, a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia. 1. vyd. 527 s. Bratislava – Martin: Literárne informačné centrum a Slovenská národná knižnica, 2001. S. 231.
Internetové zdroje
 • Michal KOCÁK. In: LIC. [Citované 30. 8. 2014.] Dostupné na internete: TU.
 • Vydavateľstvo Formát. [Citované 30. 8. 2014.] Dostupné na internete: TU.
 • Edičná činnosť Literárneho archívu SNK  [online]. [Teória a výskum – Vedecké zborníky, Metodika a propagácia – Fotosúbory, Teória a výskum – Monografie – Documenta Litteraria Slovaca, Dokumentácia – Faksimile – tlače – rukopisy; Metodika a propagácia – Bibliofílie a rukopisy, Dokumentácia – Fondy Archívu literatúry a umenia.] In: SNK. [Citované: 31. 8. 2014.] Dostupné na internete: TU.
 • Bibliografia príspevkov do zborníka Literárny archív č. 1 – 38. In: SNK. Dostupné na internete: TU.