ELIÁŠ, Michal

ELIÁŠ, Michal

* 19. 9. 1934 Velčice (okres Zlaté Moravce)

Michal Eliáš, PhDr., CSc. – literárny vedec, kultúrny historik, archivár, editor, pedagóg.

Narodil 19. septembra 1934 vo Velčiciach pri Zlatých Moravciach v roľníckej rodine.

Základnú školu vychodil v rodnej obci. Študoval na Gymnáziu Janka Kráľa v Zlatých Moravciach (1951 – 54), kde aj maturoval. Absolvoval odbor slovenčina a dejepis na Vysokej škole pedagogickej v Bratislave (1954 – 58). Roku 1970 úspešne obhájil svoju kandidátsku dizertačnú prácu o slovenskej satirickej poézii z rozhrania 18. a 19. storočia (CSc.) a roku 1971 získal aj doktorát filozofie vo vednom odbore teória a dejiny slovenskej literatúry (PhDr.).

Po štúdiách pôsobil ako stredoškolský profesor na gymnáziu v Komárne (1958 – 61), odborný asistent na Pedagogickej fakulte v Nitre (1961 – 65), kde prednášal staršiu slovenskú literatúru. od r. 1965 sa stal pracovníkom Matice slovenskej v Martine, kde nastúpil ako odborný pracovník v Literárnom archíve, neskôr pôsobil ako vedúci Oddelenia literárnych rukopisov a riaditeľ (1971 – 1974) zlúčených odborných ústavov Matice slovenskej (Literárneho archívu, Literárneho múzea a Biografického oddelenia). Po administratívnom osamostatnení týchto pracovísk (1974 – 1982) prevzal vedenie Literárneho archívu MS, až napokon (od roku 1983) vykonával funkciu riaditeľa novoerigovaného Pamätníka slovenskej literatúry, v ktorom sa dostali do tesnejšej jednoty dve pôvodne samostatné zbierkové pracoviská — Literárne múzeum, ktoré pôvodne vzniklo pod menom Pamätník slovenskej literatúry, a Literárny archív.

Do Matice slovenskej do Martina (1965) ho priviedlo prevažujúce heuristicko-výskumné zameranie jeho odbornej činnosti. Jeho literárnoheuristická činnosť sa začala už v Nitre. K jeho prvým prácam tohto druhu patria výskumy o bernolákovcoch v Nitre a príspevok k literárnym dejinám Nitry. Do toho obdobia spadá aj jeho účasť na založení odbočky Slovenskej literárnovednej spoločnosti. Po príchode do MS sa venoval aj teoretickým otázkam literárnoarchívnej práce – zostavil pracovnú príručku (slovník) literárnoarchívnych termínov, navrhol riešenie spoločných úloh literárnoarchívnej dokumentácie v rámci ČSSR (ústrednú evidenciu literárnych pamiatok) a pod jeho vedením sa uskutočnilo roku 1973 prvé medzinárodné sympózium o práci literárnych archívov vtedajších socialistických krajín. Od roku 1978 sa stal aj členom Komisie pre archívy literatúry a umenia Medzinárodnej archívnej rady pri UNESCO. Dlhé roky pôsobil aj ako člen viacerých poradných zborov, ako Ústavná rada Literárnovedného ústavu SAV, Vedecká archívna rada Ministerstva vnútra SSR a i., Ústredná metodická komisia pre literárne múzejníctvo na Slovensku, v edičných radách Vydavateľstva Osveta v Martine, Slovenskej archívnej správy a Matice slovenskej a  bol aj predsedom odbočky Slovenskej literárnovednej spoločnosti v Martine. Podieľal sa aj na výchove viacerých vedeckých pracovníkov, a to ako konzultant pri štúdiu a výbere archívnych materiálov i ako oponent kandidátskych dizertačných prác. Matica slovenská v gescii jeho pracoviska pripravila viacero vedeckých konferencií a seminárov o živote a diele osobností slovenskej literatúry, čím sa táto kultúrna a vedecká ustanovizeň i naďalej mohla prezentovať ako ústav s tradičnou literárnovednou pôsobnosťou na Slovensku. Veľký kus práce odviedol aj ako pracovník Matice slovenskej, čím sa myslí jeho osobný príspevok k výskumu a popularizácii dejín tejto našej najstaršej národnej inštitúcie. Obsiahnutá je v množstve jeho prednášok, populárnych a pramenne fundovaných štúdiách i v publikačnej činnosti.

V literárnohistorickom bádaní sa sústreďuje na výskum staršej slovenskej literatúry (obdobie 18. a 19. storočia), o ktorej publikoval pramenné štúdie a edície v odborných periodikách a zborníkoch, napr. o Slovenskom učenom tovarišstve, rukopisnom zborníku poézie z r. 1821, fotosúbory slovenských spisovateľov a národných čniteľov a i. Samostatne vydal prácu Adam František Kollár (1968), súpis rukopisov Slavica v Literárnom archíve Matice slovenskej (1968), dokumenty k minulosti Martina Martiniáda (1986) a i. V spoluautorstve vydal knihu k dejinám Matice slovenskej Národná svetlica: Výber dokumentov k dejinám Matice slovenskej (1988; s Vojtechom Šarluškom), Matica slovenská: Dejiny a prítomnosť (2003; s Tomášom Winklerom). Z rukopisov pripravil na vydanie memoáre Jána Ignatyho Vojak v poli alebo Opísanie zážitkov Jána Ignatyho... (1972), antológiu slovenského humoru a satiry Kratochvíľne historky (1978), Slovenské verše Petra Benického (1981), výber z neznámych štúrovských rukopisov Púť po otčine (1981), Listy Jána Francisciho 1 – 2 (1990, 2004); zostavovateľ knihy Eliášovci z Velčíc (2003), zostavovateľa a spoluautor národopisnej monografie Velčice (2007) a publikácie Slávni Slováci (2010).

Ocenenia: Cena Matice slovenskej za Zlatú knihu Matice slovenskej (Michal Eliáš a Štefan Haviar) za rok 2008, Cena primátora mesta Martin (1999), Pamätná medaila M. Bella za zásluhy o rozvoj historických vied od SAV (1984), Zaslúžilý pracovník kultúry od MK SR (1982).

 

DIELA

Literárna veda
 • Adam František Kollár. [K 250. výročiu narodenia.] 55 s. Martin: MS 1968.
Literatúra faktu, národopisná literatúra
 • Martiniáda: Martin v slovenských dejinách. 328 s. Martin: Osveta, 1986.
 • Národná svetlica: Výber dokumentov k dejinám Matice slovenskej. 1. vyd.  [Zostavili Michal Eliáš a Vojtech Šarluška; Pavol Rovný, Ivan Fulmek, Filip Lašut] Zv. 15. 321 s. Martin: Matica slovenská, 1982; 2. vyd. Martin: Matica slovenská, 1988.
 • Velčice: Z dejín, prírody a kultúry obce. [Zostavil]. 119 s., [12] s. fareb. obr. príl. : fotogr., ilustr. Velčice: Obecný úrad, 1997.
 • Matica slovenská: Dejiny a prítomnosť. [Autori: Tomáš Winkler, Michal Eliáš a kol.] 495 s. [s fotogr., tab.] Martin: Matica slovenská, 2003.
 • Eliášovci z Velčíc: Z dejín obce a rodu. [Karol Eliáš]  168 s., [4] s. obr. príl. : ilustr., mp., fareb. fotogr. Martin: Neografia , 2003.
 • Velčice 1232 – 2007. [Národopisná monografia.] [Zostavil; Fotografie Karol Eliáš; Marek Zeman.] 320 s. : fotogr. (čiast. fareb.), mp., noty. Martin: Vydavateľstvo Matice slovenskej,  2007.
 • Kúpele Bojnice. 120 s. [s fotogr.] Martin: Vydavateľstvo Matice slovenskej,  2008.
 • Zlatá kniha Matice slovenskej. [Michal Eliáš – Štefan Haviar] 105 s. [s fotogr. (prevaž. fareb.)] Martin: Vydavateľstvo Matice slovenskej,  2008.
 • Ozveny minulosti. 131 s. Martin: Vydavateľstvo Matice slovenskej, 2009.
 • Slávni Slováci. [Fotografie Filip Lašut.] 105 s., [100]  l. fotogr. príl.: fotogr. Martin: Matica slovenská, 2010.
 • Z dejín Matíc slovanských národov. 190 s. [s fotogr., ilustr., mp.] Martin: Matica slovenská, 2010.
 • Kde mŕtvi žijú a nemí hovoria: archívne rarity. [Fotografie M. Eliáš a archív]. 149 s. [s fax., fotogr., portr.] Martin: Matica slovenská, Slovenská národná knižnica, 2012.

Archívnictvo

 • Slavica v Literárnom archíve Matice slovenskej. 99 s. Martin: Matica slovenská, 1968.
 • Inventár rukopisov Literárneho archívu Matice slovenskej. I. starý fond A — korešpondencia. Martin: Matica slovenská, 1972.

 

EDITORSKÁ ČINNOSŤ

Editorská činnosť – Život a dielo osobností

 • Ján Ignaty: Vojak v poli alebo Opísanie zážitkov Jána Ignatyho... [Jazyková úprava textu, napísal doslov a pozn.; ilustr. Miroslav Cipár.] 159 s. Bratislava: Tatran, 1972.
 • Kratochvíľne historky: zo starého slovenského humoru a satiry. [antológia]. 301 s. [s fot., ilustr.] Martin: Osveta, 1978.
 • Púť po otčine [výber z neznámych štúrovských rukopisov.] Bratislava: Tatran, 1981
 • Peter Benický: Slovenské verše. 149 s. Bratislava, Tatran 1981.
 • Abeceda zlatá alebo žartovný slovník slovenských miest a obcí  [zostavená roku 1859 v Banskej Štiavnici Danielom Almanom, alias Adamom Zdenkovičom ; skrátená, oprášená a upravená Michalom Eliášom] [kniž. graf. Robert Brož] 145 s. Martin: Osveta, 1982.
 • Z dejín Martina: Spravodaj vydaný k 700. výr. prvej písomnej zmienky o Martine (Vila Sancti Martini)  [Michal Eliáš, Pavol Chudý, Ľudovít Kubáni, Viliam Mruškovič, Štefánia Pártošová, Zoltán Pástor, Andrej Plávka, Jozef Kubovčík]. 84 s. Martin: SA ČSSR , 1984.
 • Z prameňov národa: Na pamiatku stodvadsiatehopiateho výročia vzniku Memoranda slovenského národa z roku 1861 [Michal Eliáš, Pavol Menich, Filip Lašut.] 320 s. Martin: Matica slovenská, 1988.
 • Jozef Škultéty: Dielo 3: Zo staršej a obrodeneckej literatúry [Zostavil; kniž. graf. Pavol Menich]. 327 s. Martin: Matica slovenská S.l. : t. [vyd.] , 1988
 • Peter Benický: Slovenské verše [Zost., upr. a napísal aut. pozn.; graf. úpr. Pavel Šebo; ilustr. Jozef Baláž]. 135 s. [Slovník, textologické pozn., lit. 20 zázn. v maď. a slov.] Trnava: Západoslovenské múzeum, 1994.
 • Betlehemské hry [vybral a upravil]. 108 s. [s notami]. Martin: Združenie divadelných ochotníkov Slovenska, 1997. 
 • Martin: centrum národnej kultúry Slovákov: Sprievodca mestom a okolím. [Michal Eliáš, Štefan Haviar, Stanislav Muntág ; fotografi Milan Fabian ... [et al.] ; grafická úprava Peter Ďurík ; mapa Ondrej Hraško]. 139 s. Martin: Matica slovenská, 1996.
 • Listy Jána Francisciho 1 (1840 – 1850). [Sidónia Bieliková]. 275 s. Martin: Vydavateľstvo Matice slovenskej, 2005.
 • Listy Jána Francisciho 2 (1851 – 1902). [Pripravil.]. 456 s. Martin: Matica slovenská, 2005.
 • Ignaty, Ján: Vojak v poli alebo Opísanie zážitkov Jána Ignatyho, nateraz učiteľa a notára filiálnej evanjelickej cirkvi a obci Rovnianskej, predtým dvadsaťšesť rokov unteroficiera v slávnom cisársko-kráľovskom Barón Kienmajerskom ôsmom husárskom regimente: napísal vlastnou rukou v Rovnom 28. júna 1828 [pripravil na vydanie]. 168 s. : faks., ilustr. Martin: Vydavateľstvo Matice slovenskej, 2006.
 • Z cestovných denníkov štúrovcov. [zostavil, napísal poznámky a doslov] 249 s. Vydavateľstvo Matice slovenskej, 2010.

Editorská činnosť – fotosúbory, bulletiny, skladačky

 • Ján Chalupka 1791 – 1871. [Súbor 10 fotopohľadníc.] Martin: Matica slovenská, 1971.
 • Mária Rázusová-Martáková 1905 – 1964. [Súbor 15 fotopohľadníc.] Martin: Matica slovenská, 1976.
 • Pavol Dobšinský 828 – 1885. [Súbor 15 fotopohľadníc.] 24 s. Martin: Matica slovenská, 1977.
 • Jaroslav Vlček 1860 – 1930. [Súbor 15 fotopohľadníc.] 22 s. Martin: Matica slovenská, 1979.
 • Jur Hronec  1881 – 1959. [Súbor 21 fotopohľadníc.] [spoluautor Marko Švec] Martin: Matica slovenská, 1981.
 • Mikuláš Štefan Ferienčík 1825 – 1881. [Súbor 21 fotopohľadníc.] 29 s. Martin: Matica slovenská, 1981.
 • Pablo Picasso. [Edícia Kultúrne výročia svetovej rady mieru.]. 5 s.  Martin: Matica slovenská [vyd.] , 1981.
 • Bajza – Bernolák – Fándly . [Súbor 32 pohľadníc.] Martin: Matica slovenská, 1982.
 • Adam František Kollár 1718 – 1783. [Súbor 21 pohľadníc.] [Úvod a scenár.] 9 s. Martin: Matica slovenská, 1983.
 • Matej Bel (1684 – 1749). [Súbor 25 pohľadníc.] 40 s. Martin: Matica slovenská, 1984.
 • Slovenskí tolstojovci: Dušan Makovický – Albert Škarvan. [Súbor 32 pohľadníc.] 46 s. Martin: Matica slovenská, 1986.
 • Ján Chalupka 1791 – 1871. [Súbor 16 pohľadníc.] Martin: Matica slovenská, 1987.
 • Hugolín Gavlovič 1712 – 1787. [Súbor 17 pohľadníc.] 28 s. Martin: Matica slovenská, 1987.
 • Matica slovenská [Milica Menclová, Michal Eliáš, Filip Lašut]. 13 s. Bratislava: s. n., 1988.
 • Galéria matičných dejateľov. [Súbor 43 pohľadníc.] 47 s. Martin: Matica slovenská, 1990.
 • Matica slovenská [Zostavil M. Eliáš; Pavol Menich, Jana Káčerová, Viliam Mruškovič] 24 s. Martin : s. n., 1991.
 • Bratia v službe národa: (O živote a práci Pavla a Michala Mudroňa): [venované 160. výročiu narodenia]. 7 s., [2] s obr. prílohou.  Čabradský Vrbovok: Obecný úrad , 1995.
 • Sloboda buď naším heslom: (O živote a diele Karola Braxatorisa). 14 s., [15] s. príl. : fotogr. Hontianske Tesáre: Obecný úrad , 1996.
 • Štefan Marko Daxner 1822 – 1892. [Fotosúbor.] [Autor textu a zostavovateľ; grafická úprava Slavomír Zemko.] 8 s. textu, 18 fotogr. v prebale : čiernobiele a fareb. fotogr. Bratislava: Národné osvetové centrum, 1997.
 • Štefan Moyses (Moyzes). [Fotosúbor.] [Autor textu a zostavovateľ; grafická úprava Slavomír Zemko.] [8] s. textu a 19 fotogr. v prebale. Bratislava: Národné osvetové centrum, 1997.
 • Prvá Slovenská národná rada. [Autori: Dušan Škvarna a Michal Eliáš. Grafická úprava Slavomír Zemko.] 87 s. Bratislava: Národné osvetové centrum, 1998.
 • Prvá Slovenská národná rada 1848. [Grafická úprava Slavomír Zemko.] 8 s., [14] s. v prebale: fotogr., zozn. Bratislava: Národné osvetové centrum, 1998.
 • Revolučné roky 1848 – 1849 [autor textu a zostavovateľ; grafická úprava Slavomír Zemko]. 12 s. textu + 24 fotogr. v prebale : čiernobiele a fareb. fotogr. Bratislava : Národné osvetové centrum , 1998.
 • Matica slovenská 1863 – 1998. [Zostavil a napísal úvodný text; grafická úprava Ivan Bílý; fotografie Anna Jančiová, Filip Lašut, Helena Rusnáková]. 12 s. textu + 40 l. fotogr. : čiernobiele a fareb. fotogr. Martin : Matica slovenská , 1999.
 • Jaskyňa Domica 1  Foto: Michal Eliáš; grafická úprava: Soňa Ortutayová.]. 1 skladačka ([18] s. [fotogr., mp.]) Liptovský Mikuláš: Grafon, [2004]
 • Važecká jaskyňa 2 [Foto: M. Eliáš; grafická úprava: Soňa Ortutayová.] 1 skladačka ([18] s. [fotogr., mp.]) Liptovský Mikuláš: Grafon, [2004].
 • Cyrilometodský kalendár 2013: Slovanskí svätci Cyril a Metod spolupatróni Európy, duchovný most medzi Východom a Západom, zakladatelia slovanskej písomnosti [Zostavil; preklad: Juraj Chovan, Jana Káčerová; grafická úprava: Michal Lašut]. 1 kalendár ([12] l. [ilustr.]) Martin: Fomi, [2012].

Iné publikácie

 • Ochrankyňa rodu: Literárno-hudobné pásmo a prednáška k dejinám Matice slovenskej. 47 s. Martin: Matica slovenská, 1990.
 • Ozveny minulosti [súbor literárno-dokumentárnych pásiem k jubileám spolkov a osobností]. 131 s. Martin: Matica slovenská, 2009.
 • Pomník minulosti – základ budúcnosti: Literárne pásmo k 130. výročiu vzniku Matice slovenskej. Martin: Matica slovenská, 1993.
 • Všenárodný úľ: Literárnodokumentárne pásmo k 75. výročiu oživotvorenia Matice slovenskej. Martin: Matica slovenská, 1993.

Preklady knižných publikácií

 • Martin: The center of Slovak culture: Guide to the town and its surroundings [Michal Eliáš, Štefan Haviar, Stanislav Muntág; translated by Danica Gondová, Marian Goldberg; photos Milan Fabian ... [et al.] ; maps Ondrej Hraško]. Martin: Matica slovenská, 1996, 1997
O AUTOROVI A JEHO DIELE
Personálna bibliografia autora
 • PETROVSKÝ, Karol: Michal Eliáš: personálna bibliografia [text: Karol Petrovský; štúdia: Jozef Minárik; návrh obálky a grafická úprava: Igor Štrbík; zodp. red.: Juliana Krébesová]. Martin: Matica slovenská , 2009.
Knižné publikácie – slovníky, encyklopédie, zborníky
 • ELIÁŠ, Michal. In: MAŤOVČÍK, Augustín, a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia. 1. vyd. 527 s. Bratislava – Martin: Literárne informačné centrum a Slovenská národná knižnica, 2001. S. 92.
Internetové zdroje
 • Metodika a propagácia – Fotosúbory. In: SNK. Dostupné na internete: TU.
 • Michal Eliáš [online]. In: LIC. Internet: TU.
 • Michal Eliáš [online]. In: Vydavateľstvo Formát. Dostupné na internete: TU.
 • Michal Eliáš [online]. In: Who is who v SR. Dostupné na internete: TU.