ELIÁŠ, Michal (†)

ELIÁŠ, Michal (†)

[* 19. 9. 1934 Velčice, okres Zlaté Moravce – † 2. 4. 2018 Martin]

Michal Eliáš, PhDr., CSc., literárny vedec, kultúrny historik, archivár, editor, pedagóg, sa narodil 19. septembra 1934 vo Velčiciach pri Zlatých Moravciach v roľníckej rodine.

Základnú školu vychodil v rodnej obci. Študoval na Gymnáziu Janka Kráľa v Zlatých Moravciach (1951 – 1954), kde aj maturoval. Absolvoval odbor slovenčina a dejepis na Vysokej škole pedagogickej v Bratislave (1954 – 1958). Roku 1970 úspešne obhájil kandidátsku dizertačnú prácu o slovenskej satirickej poézii z rozhrania 18. a 19. storočia (CSc.) a roku 1971 získal aj doktorát filozofie vo vednom odbore teória a dejiny slovenskej literatúry (PhDr.).

Po štúdiách pôsobil ako stredoškolský profesor na gymnáziu v Komárne (1958 – 1961), odborný asistent na Pedagogickej fakulte v Nitre (1961 – 1965), kde prednášal staršiu slovenskú literatúru. Od r. 1965 sa stal pracovníkom Matice slovenskej v Martine, kde nastúpil ako odborný pracovník v Literárnom archíve, neskôr pôsobil ako vedúci Oddelenia literárnych rukopisov a riaditeľ (1971 – 1974), zlúčených odborných ústavov Matice slovenskej (Literárneho archívu, Literárneho múzea a Biografického oddelenia). Po administratívnom osamostatnení týchto pracovísk (1974 – 1982) prevzal vedenie Literárneho archívu MS, až napokon (od roku 1983) vykonával funkciu riaditeľa novoerigovaného Pamätníka slovenskej literatúry, v ktorom sa dostali do tesnejšej jednoty dve pôvodne samostatné zbierkové pracoviská – Literárne múzeum, ktoré pôvodne vzniklo pod menom Pamätník slovenskej literatúry, a Literárny archív.

Do Matice slovenskej do Martina (1965) ho priviedlo prevažujúce heuristicko-výskumné zameranie jeho odbornej činnosti. Jeho literárnoheuristická činnosť sa začala už v Nitre. K jeho prvým prácam tohto druhu patria výskumy o bernolákovcoch v Nitre a príspevok k literárnym dejinám Nitry. Do toho obdobia spadá aj jeho účasť na založení odbočky Slovenskej literárnovednej spoločnosti. Po príchode do MS sa venoval i teoretickým otázkam literárnoarchívnej práce – zostavil pracovnú príručku (slovník) literárnoarchívnych termínov, navrhol riešenie spoločných úloh literárnoarchívnej dokumentácie v rámci ČSSR (ústrednú evidenciu literárnych pamiatok) a pod jeho vedením sa uskutočnilo roku 1973 prvé medzinárodné sympózium o práci literárnych archívov vtedajších socialistických krajín. Bol členom Komisie pre archívy literatúry a umenia Medzinárodnej archívnej rady pri UNESCO (od roku 1978), dlhé roky pôsobil aj ako člen viacerých poradných zborov ako Ústavná rada Literárnovedného ústavu SAV, Vedecká archívna rada Ministerstva vnútra SSR, Ústredná metodická komisia pre literárne múzejníctvo na Slovensku a i. Pôsobil v edičných radách Vydavateľstva Osveta v Martine, Slovenskej archívnej správy a Matice slovenskej a bol i predsedom odbočky Slovenskej literárnovednej spoločnosti v Martine. Podieľal sa na výchove viacerých vedeckých pracovníkov, a to ako konzultant pri štúdiu a výbere archívnych materiálov, i ako oponent kandidátskych dizertačných prác. Matica slovenská v gescii jeho pracoviska pripravila viacero vedeckých konferencií a seminárov o živote a diele osobností slovenskej literatúry, tým sa táto kultúrna a vedecká ustanovizeň mohla i naďalej prezentovať ako ústav s tradičnou literárnovednou pôsobnosťou na Slovensku. Veľký kus práce odviedol aj ako pracovník Matice slovenskej, tým sa myslí jeho osobný príspevok k výskumu a popularizácii dejín tejto našej najstaršej národnej inštitúcie. Obsiahnutá je v množstve jeho prednášok, populárnych a pramenne fundovaných štúdiách i v publikačnej činnosti. V literárnohistorickom bádaní sa sústreďoval na výskum staršej slovenskej literatúry (obdobie 18. a 19. storočia), o ktorej publikoval pramenné štúdie a edície v odborných periodikách a zborníkoch, napr. o Slovenskom učenom tovarišstve, rukopisnom zborníku poézie z r. 1821, fotosúbory slovenských spisovateľov a národných činiteľov a i.

Samostatne vydal prácu Adam František Kollár (1968), súpis rukopisov Slavica v Literárnom archíve Matice slovenskej (1968), dokumenty k minulosti Martina Martiniáda (1986) a i. V spoluautorstve vydal knihu k dejinám Matice slovenskej Národná svetlica: Výber dokumentov k dejinám Matice slovenskej (1988; s Vojtechom Šarluškom), Matica slovenská: Dejiny a prítomnosť (2003; s Tomášom Winklerom). Z rukopisov pripravil na vydanie memoáre Jána Ignatyho Vojak v poli alebo Opísanie zážitkov Jána Ignatyho... (1972), antológiu slovenského humoru a satiry Kratochvíľne historky (1978), Slovenské verše Petra Benického (1981), výber z neznámych štúrovských rukopisov Púť po otčine (1981), Listy Jána Francisciho 1 – 2 (1990, 2004). Bol zostavovateľ knihy Eliášovci z Velčíc (2003), zostavovateľ a spoluautor národopisnej monografie Velčice (2007) a publikácie Slávni Slováci (2010).

Za svoju činnosť získala viaceré významé ocenenia ako Cena Matice slovenskej za Zlatú knihu Matice slovenskej (Michal Eliáš a Štefan Haviar) za rok 2008, Cena primátora mesta Martin (1999), Pamätná medaila M. Bella za zásluhy o rozvoj historických vied od SAV (1984), Zaslúžilý pracovník kultúry od MK SR (1982).

 

DIELA

Literárna veda

 • Adam František Kollár. [K 250. výročiu narodenia.] 55 s. Martin: MS 1968.

Literatúra faktu, národopisná literatúra

 • Martiniáda: Martin v slovenských dejinách. 328 s. Martin: Osveta, 1986.
 • Národná svetlica: Výber dokumentov k dejinám Matice slovenskej. 1. vyd.  [Zostavili Michal Eliáš a Vojtech Šarluška; Pavol Rovný, Ivan Fulmek, Filip Lašut] Zv. 15. 321 s. Martin: Matica slovenská, 1982; 2. vyd. Martin: Matica slovenská, 1988.
 • Velčice: Z dejín, prírody a kultúry obce. [Zostavil]. 119 s., [12] s. fareb. obr. príl. : fotogr., ilustr. Velčice: Obecný úrad, 1997.
 • Matica slovenská: Dejiny a prítomnosť. [Autori: Tomáš Winkler, Michal Eliáš a kol.] 495 s. [s fotogr., tab.] Martin: Matica slovenská, 2003.
 • Eliášovci z Velčíc: Z dejín obce a rodu. [Karol Eliáš]  168 s., [4] s. obr. príl. : ilustr., mp., fareb. fotogr. Martin: Neografia , 2003.
 • Velčice 1232 – 2007. [Národopisná monografia.] [Zostavil; Fotografie Karol Eliáš; Marek Zeman.] 320 s. : fotogr. (čiast. fareb.), mp., noty. Martin: Vydavateľstvo Matice slovenskej,  2007.
 • Kúpele Bojnice. 120 s. [s fotogr.] Martin: Vydavateľstvo Matice slovenskej,  2008.
 • Zlatá kniha Matice slovenskej. [Michal Eliáš – Štefan Haviar] 105 s. [s fotogr. (prevaž. fareb.)] Martin: Vydavateľstvo Matice slovenskej,  2008.
 • Ozveny minulosti. 131 s. Martin: Vydavateľstvo Matice slovenskej, 2009.
 • Slávni Slováci. [Fotografie Filip Lašut.] 105 s., [100]  l. fotogr. príl.: fotogr. Martin: Matica slovenská, 2010.
 • Z dejín Matíc slovanských národov. 190 s. [s fotogr., ilustr., mp.] Martin: Matica slovenská, 2010.
 • Kde mŕtvi žijú a nemí hovoria: archívne rarity. [Fotografie M. Eliáš a archív]. 149 s. [s fax., fotogr., portr.] Martin: Matica slovenská, Slovenská národná knižnica, 2012.

Archívnictvo

 • Slavica v Literárnom archíve Matice slovenskej. 99 s. Martin: Matica slovenská, 1968.
 • Inventár rukopisov Literárneho archívu Matice slovenskej. I. starý fond A — korešpondencia. Martin: Matica slovenská, 1972.

EDITORSKÁ ČINNOSŤ

Život a dielo osobností

 • Ján Ignaty: Vojak v poli alebo Opísanie zážitkov Jána Ignatyho... [Jazyková úprava textu, napísal doslov a pozn.; ilustr. Miroslav Cipár.] 159 s. Bratislava: Tatran, 1972.
 • Kratochvíľne historky: zo starého slovenského humoru a satiry. [antológia]. 301 s. [s fot., ilustr.] Martin: Osveta, 1978.
 • Púť po otčine [výber z neznámych štúrovských rukopisov.] Bratislava: Tatran, 1981
 • Peter Benický: Slovenské verše. 149 s. Bratislava, Tatran 1981.
 • Abeceda zlatá alebo žartovný slovník slovenských miest a obcí  [zostavená roku 1859 v Banskej Štiavnici Danielom Almanom, alias Adamom Zdenkovičom ; skrátená, oprášená a upravená Michalom Eliášom] [kniž. graf. Robert Brož] 145 s. Martin: Osveta, 1982.
 • Z dejín Martina: Spravodaj vydaný k 700. výr. prvej písomnej zmienky o Martine (Vila Sancti Martini)  [Michal Eliáš, Pavol Chudý, Ľudovít Kubáni, Viliam Mruškovič, Štefánia Pártošová, Zoltán Pástor, Andrej Plávka, Jozef Kubovčík]. 84 s. Martin: SA ČSSR , 1984.
 • Z prameňov národa: Na pamiatku stodvadsiatehopiateho výročia vzniku Memoranda slovenského národa z roku 1861 [Michal Eliáš, Pavol Menich, Filip Lašut.] 320 s. Martin: Matica slovenská, 1988.
 • Jozef Škultéty: Dielo 3: Zo staršej a obrodeneckej literatúry [Zostavil; kniž. graf. Pavol Menich]. 327 s. Martin: Matica slovenská S.l. : t. [vyd.] , 1988
 • Peter Benický: Slovenské verše [Zost., upr. a napísal aut. pozn.; graf. úpr. Pavel Šebo; ilustr. Jozef Baláž]. 135 s. [Slovník, textologické pozn., lit. 20 zázn. v maď. a slov.] Trnava: Západoslovenské múzeum, 1994.
 • Betlehemské hry [vybral a upravil]. 108 s. [s notami]. Martin: Združenie divadelných ochotníkov Slovenska, 1997. 
 • Martin: centrum národnej kultúry Slovákov: Sprievodca mestom a okolím. [Michal Eliáš, Štefan Haviar, Stanislav Muntág ; fotografi Milan Fabian ... [et al.] ; grafická úprava Peter Ďurík ; mapa Ondrej Hraško]. 139 s. Martin: Matica slovenská, 1996.
 • Listy Jána Francisciho 1 (1840 – 1850). [Sidónia Bieliková]. 275 s. Martin: Vydavateľstvo Matice slovenskej, 2005.
 • Listy Jána Francisciho 2 (1851 – 1902). [Pripravil.]. 456 s. Martin: Matica slovenská, 2005.
 • Ignaty, Ján: Vojak v poli alebo Opísanie zážitkov Jána Ignatyho, nateraz učiteľa a notára filiálnej evanjelickej cirkvi a obci Rovnianskej, predtým dvadsaťšesť rokov unteroficiera v slávnom cisársko-kráľovskom Barón Kienmajerskom ôsmom husárskom regimente: napísal vlastnou rukou v Rovnom 28. júna 1828 [pripravil na vydanie]. 168 s. : faks., ilustr. Martin: Vydavateľstvo Matice slovenskej, 2006.
 • Z cestovných denníkov štúrovcov. [zostavil, napísal poznámky a doslov] 249 s. Vydavateľstvo Matice slovenskej, 2010.

Fotosúbory, bulletiny, skladačky

 • Ján Chalupka 1791 – 1871. [Súbor 10 fotopohľadníc.] Martin: Matica slovenská, 1971.
 • Mária Rázusová-Martáková 1905 – 1964. [Súbor 15 fotopohľadníc.] Martin: Matica slovenská, 1976.
 • Pavol Dobšinský 828 – 1885. [Súbor 15 fotopohľadníc.] 24 s. Martin: Matica slovenská, 1977.
 • Jaroslav Vlček 1860 – 1930. [Súbor 15 fotopohľadníc.] 22 s. Martin: Matica slovenská, 1979.
 • Jur Hronec  1881 – 1959. [Súbor 21 fotopohľadníc.] [spoluautor Marko Švec] Martin: Matica slovenská, 1981.
 • Mikuláš Štefan Ferienčík 1825 – 1881. [Súbor 21 fotopohľadníc.] 29 s. Martin: Matica slovenská, 1981.
 • Pablo Picasso. [Edícia Kultúrne výročia svetovej rady mieru.]. 5 s.  Martin: Matica slovenská [vyd.] , 1981.
 • Bajza – Bernolák – Fándly . [Súbor 32 pohľadníc.] Martin: Matica slovenská, 1982.
 • Adam František Kollár 1718 – 1783. [Súbor 21 pohľadníc.] [Úvod a scenár.] 9 s. Martin: Matica slovenská, 1983.
 • Matej Bel (1684 – 1749). [Súbor 25 pohľadníc.] 40 s. Martin: Matica slovenská, 1984.
 • Slovenskí tolstojovci: Dušan Makovický – Albert Škarvan. [Súbor 32 pohľadníc.] 46 s. Martin: Matica slovenská, 1986.
 • Ján Chalupka 1791 – 1871. [Súbor 16 pohľadníc.] Martin: Matica slovenská, 1987.
 • Hugolín Gavlovič 1712 – 1787. [Súbor 17 pohľadníc.] 28 s. Martin: Matica slovenská, 1987.
 • Matica slovenská [Milica Menclová, Michal Eliáš, Filip Lašut]. 13 s. Bratislava: s. n., 1988.
 • Galéria matičných dejateľov. [Súbor 43 pohľadníc.] 47 s. Martin: Matica slovenská, 1990.
 • Matica slovenská [Zostavil M. Eliáš; Pavol Menich, Jana Káčerová, Viliam Mruškovič] 24 s. Martin : s. n., 1991.
 • Bratia v službe národa: (O živote a práci Pavla a Michala Mudroňa): [venované 160. výročiu narodenia]. 7 s., [2] s obr. prílohou.  Čabradský Vrbovok: Obecný úrad , 1995.
 • Sloboda buď naším heslom: (O živote a diele Karola Braxatorisa). 14 s., [15] s. príl. : fotogr. Hontianske Tesáre: Obecný úrad , 1996.
 • Štefan Marko Daxner 1822 – 1892. [Fotosúbor.] [Autor textu a zostavovateľ; grafická úprava Slavomír Zemko.] 8 s. textu, 18 fotogr. v prebale : čiernobiele a fareb. fotogr. Bratislava: Národné osvetové centrum, 1997.
 • Štefan Moyses (Moyzes). [Fotosúbor.] [Autor textu a zostavovateľ; grafická úprava Slavomír Zemko.] [8] s. textu a 19 fotogr. v prebale. Bratislava: Národné osvetové centrum, 1997.
 • Prvá Slovenská národná rada. [Autori: Dušan Škvarna a Michal Eliáš. Grafická úprava Slavomír Zemko.] 87 s. Bratislava: Národné osvetové centrum, 1998.
 • Prvá Slovenská národná rada 1848. [Grafická úprava Slavomír Zemko.] 8 s., [14] s. v prebale: fotogr., zozn. Bratislava: Národné osvetové centrum, 1998.
 • Revolučné roky 1848 – 1849 [autor textu a zostavovateľ; grafická úprava Slavomír Zemko]. 12 s. textu + 24 fotogr. v prebale : čiernobiele a fareb. fotogr. Bratislava : Národné osvetové centrum , 1998.
 • Matica slovenská 1863 – 1998. [Zostavil a napísal úvodný text; grafická úprava Ivan Bílý; fotografie Anna Jančiová, Filip Lašut, Helena Rusnáková]. 12 s. textu + 40 l. fotogr. : čiernobiele a fareb. fotogr. Martin : Matica slovenská , 1999.
 • Jaskyňa Domica 1  Foto: Michal Eliáš; grafická úprava: Soňa Ortutayová.]. 1 skladačka ([18] s. [fotogr., mp.]) Liptovský Mikuláš: Grafon, [2004]
 • Važecká jaskyňa 2 [Foto: M. Eliáš; grafická úprava: Soňa Ortutayová.] 1 skladačka ([18] s. [fotogr., mp.]) Liptovský Mikuláš: Grafon, [2004].
 • Cyrilometodský kalendár 2013: Slovanskí svätci Cyril a Metod spolupatróni Európy, duchovný most medzi Východom a Západom, zakladatelia slovanskej písomnosti [Zostavil; preklad: Juraj Chovan, Jana Káčerová; grafická úprava: Michal Lašut]. 1 kalendár ([12] l. [ilustr.]) Martin: Fomi, [2012].

Iné publikácie

 • Ochrankyňa rodu: Literárno-hudobné pásmo a prednáška k dejinám Matice slovenskej. 47 s. Martin: Matica slovenská, 1990.
 • Ozveny minulosti [súbor literárno-dokumentárnych pásiem k jubileám spolkov a osobností]. 131 s. Martin: Matica slovenská, 2009.
 • Pomník minulosti – základ budúcnosti: Literárne pásmo k 130. výročiu vzniku Matice slovenskej. Martin: Matica slovenská, 1993.
 • Všenárodný úľ: Literárnodokumentárne pásmo k 75. výročiu oživotvorenia Matice slovenskej. Martin: Matica slovenská, 1993.

PREKLADY DIEL AUTORA

 • Martin: The center of Slovak culture: Guide to the town and its surroundings [Michal Eliáš, Štefan Haviar, Stanislav Muntág; translated by Danica Gondová, Marian Goldberg; photos Milan Fabian ... [et al.] ; maps Ondrej Hraško]. Martin: Matica slovenská, 1996, 1997

BIOGRAFICKÉ A BIBLIOGRAFICKÉ ÚDAJE

Personálna bibliografia autora
 • PETROVSKÝ, Karol: Michal Eliáš: personálna bibliografia. [Text: Karol Petrovský; štúdia: Jozef Minárik; návrh obálky a grafická úprava: Igor Štrbík; zodp. red.: Juliana Krébesová]. Martin: Matica slovenská, 2009.
Knižné publikácie – slovníky, encyklopédie, zborníky
 • ELIÁŠ, Michal. In: MAŤOVČÍK, Augustín, a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia. 1. vyd. 527 s. Bratislava – Martin: Literárne informačné centrum a Slovenská národná knižnica, 2001. S. 92.
Internetové zdroje
 • Metodika a propagácia – Fotosúbory. In: SNK. Dostupné na internete: TU.
 • Michal Eliáš [online]. In: LIC. Internet: TU.
 • Michal Eliáš [online]. In: Vydavateľstvo Formát. Dostupné na internete: TU.
 • Michal Eliáš [online]. In: Who is who v SR. Dostupné na internete: TU.

 

Zomrel literárny vedec, historik a archivár Michal Eliáš, člen SSS