BALÁŽ, Ivan

BALÁŽ, Ivan

[* 3. 8. 1978 Prešov]

Ivan Baláž Kráľ, občianskym menom, Ivan Baláž, Mgr., PhD., básnik,  publicista, výtvarník, dizajnér, marketér, filozof, vysokoškolský pedagóg, sa narodil 3. augusta 1978 v Prešove.

Študoval na Strednej priemyselnej škole stavebnej v Prešove (1992 – 1996) odbor dopravné staviteľstvo. Vyštudoval odbor teológia, etika na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (1997 – 2002, Mgr.) a dejiny so zameraním na dejiny umenia na Teologickej fakulte Katolíckej univerzity v Košiciach (2004 – 2007, Mgr.). Roku 1998 mu delili mu Kánonickú misiu. Absolvoval doktorandské štúdium v oblasti Teória a dejiny žurnalistiky na Katedre žurnalistiky Katolíckej Univerzite v Ružomberku (2005 – 2008, PhD.) so zameraním na média a reklamu; dizertačná práca: Vplyv reklamy na správanie sa spotrebiteľov (Prof. Tadeusz Zasępa, PhD.).

Počas štúdií na UK v Bratislave sa angažoval sa v oblasti charity a sociálnej práce, bol sociálnym pracovníkom/animátorom v Gréckokatolíckej diecéznej charite v Prešove (1996 – 1998), venoval sa núdznym ľuďom, bezdomovcom, alkoholikom a narkomanom, skúmal a analyzoval príčiny závislostí a neuróz. Skúsenosti uplatnil ako začínajúci novinár v regionálnej tlači (1996) a ako publicista v neskoršom období. Od roku 1996 sa profesionálne venuje literárnej i výtvarnej tvorbe a dizajnu (logá), pôsobí ako marketér (tvorca a poradca pre reklamu, PR, CI a mediálny marketing).

Pôsobil v učiteľskom povolaní na základných školách Lesnícka, Prešov (1998 – 1999) a ZŠ Zimná/Májové nám., Prešov (2001 – 2005), kde viedol výskum zaoberajúci sa poruchami pozornosti u detí – Hyperaktívne dieťa. Založil a viedol neformálnu medzinárodnú umelecko-marketingovú spoločnosť AREIOS PAGOS (1999 – 2012) v Prešove, ktorá sa venovala fundraisingu a marketingovým aktivitám v umení a prepájala umenie, vedu a marketing, bol jej arbitrom. Počas štúdií na Katedre žurnalistiky FF Katolíckej univerzity v Ružomberku (2005 – 2008) sa venoval výskumu slovenského mediálneho prostredia – médií, vplyvu reklamy na spotrebiteľa, spotrebiteľskému správaniu, ako aj marketingu. V oblasti marketingu spolupracoval s MBI (2005). V roku 2006 založil spoločnosť 2B (TO BE) advertising SR – SLOGANY.SK, zaoberajúcu sa tvorbou najmä textovej reklamnej tvorby a poradenstvom v oblasti tvorby reklamy. Pôsobil ako školiteľ pre médiá a reklamu (2007 – 2008), poradca a tvorca reklamných komunikátov, spolupracoval s Oddelením marketingu a reklamy ING group SR, Bratislava. Po doktorandskom štúdiu začal pôsobiť na Fakulte masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave ako odborný asistent a školiteľ v oblasti reklamy, marketingu a médií (od 2009). Pôsobí na International School of Management v Prešove (od 2010) ako odborný asistent a školiteľ v oblasti reklamy, PR a tvorby CI, a zároveň v ČR na Soukromé vysoké škole ekonomických studií v Prahe (2012) ako školiteľ v oblasti tvorby reklamy. Je spolutvorcom vysokoškolského študijného programu: Teória, riadenie a služby v oblasti kultúry (2012).

Vedie literárny klub MANU FECIT s celoslovenskou pôsobnosťou. Bol spoluzakladateľom, spolutvorcom a šéfredaktor ročenky MUUZA  (2009 – 2012). Od roku 2007 je členom redakčného kolégia Spoleczenstwo i Edukacja Miedzynarodowe studia humanistyczne (Legnica – Varšava, PL) a členom redakčnej rady časopisu Rozhľady po kultúre a umení (Ružomberok, SR). Od roku 2012 Je členom redakcie vedeckého časopisu Zeszyty Naukowe, Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie (Varšava, PL).

Publikoval desiatky umeleckých a vedeckých článkov doma i v zahraničí. Debutoval zbierkou poézie Básne živé i mŕtve (2000), vydal zbierky Básne bara ex nihilo (2003) a Súmrak (2006). Venuje sa témam existencie, lásky, intimity, slobody, zmyslu života a osobnej spravodlivosti. Vo výtvarnom umení sa venuje hlinenej plastike (1996) a najmä figurálnej maľbe (1999).

Je členom Spolku slovenských spisovateľov a členom Matice Slovenskej (od 2010).

DIELA

Poézia

 • Básne živé i mŕtve. [s ilustráciami Andrey Balážovej a spol.]. 60 s. Prešov: Arkus, s. r. o., 2000. ISBN 80-968325-0-6.
 • Básne bara ex nihilo. 75 s. [ilustrácie Pavol Baláž Kráľ, Andrea Balážová]. Prešov: Arkus JJ, 2003. ISBN 80-968325-5-7.
 • Súmrak. [ilustrátor: Pavol Baláž.] 92 s. Prešov (Veľký Šariš): PE-PRESS, 2006. ISBN 80-969590-0-X.
 • Vrieskajúca posteľ (CZ, SR villa bala). [Ilustrácie Ivan Baláž Kráľ.] [Ondrašovce]: Ivan Baláž Kráľ, 2014. ISBN 978-80-971854-0-4.

Odborná literatúra – médiá a reklama

 • Kompendium reklamy. [učebnica]. [manuskriptum]. Ružomberok: AREIOS PAGOS, 2006.
 • Reklama a spotrebiteľ. 168 s. Varšava: Europejskie Kolegium Edukacji w Warszawie, 2011. ISBN 83-89884-67-4.

Odborná literatúra – regionalistika 

 • Ondrašovce: Obec a ľudia na výšinách. [spoluautor, kol. autorov]. Prešov: Intermedium, 2002.

Iné

 • Návrat Braku: Almanach žilinského literárneho festivalu. [spoluautor, kol. autorov; red. S. Řehalková.]. Žilina: ŽSK & Artfórum, 2007. ISBN 978-80-85161-51-9.
 • HUSZÁR, T., MAGÁL, S., PAVLOVIČ, R., BALÁŽ, I. a kol.: MUUZA: Kreatívna ročenka FMK UCM. 300 s. Trnava: UCM, 2010. ISBN 978-80-8105-168-5.

ŠTÚDIE A RECENZIE O AUTOROVOM DIELE

Recenzie a štúdie v periodikách

 • MATEJOV, R.: Slovenská poézia 2006. (Ivan Baláž Kráľ – SÚMRAK, prehľad). In: Knižná revue. Bratislava: LIC, Roč. XVII., č.: 16–17, 2007.
 • VASIĽOVÁ, A.: Recenzia básnickej zbierky Súmrak od Ivana Baláža Kráľa. In: Let 29, september 2007, Roč. III., s. 544 – 545. ISSN1336-6904. Dostupné z internetu: <TU>.

BIOGRAFICKÉ A BIBLIOGRAFICKÉ ÚDAJE

Databázy

 • Spolok slovenských spisovateľov – prihláška, životopis: Mgr. Ivan Baláž, PhD.  Dátum: 21. 6. 2012. 9 s. In: Databáza členov SSS. Bratislava, 2015.

Interentové zdroje

 • Ivan Baláž Kráľ: Foto. In: Basnická tvorba. Dostupné z interenetu: <TU>.
 • Ivan Baláž Kráľ [online]. In: sk.wikipedia.org [Citované 11. 2. 2015]. Dostupné z interentu: >.
 • Mgr. Ivan Baláž Kráľ, PhD. [online]. In: Osobnosti.sk. [Citované 12. 9. 2014]. Internet: <T U>.
 • Blog N: Ivan Kráľ Baláž [online]. In: Denník N [Citované 11. 2. 2015]. Dostupné z interentu: <TU>.
 • Baláž Kráľ, Ivan [online]. In: Slovenská knižnica: Portál ku katalógom a zbierkam slovenských knižníc. [Citované 31. 10. 2014]. Internet: <TU>.
 • Baláž Kráľ, Ivan [online]. In: Univerzitná knižnica Bratislava. [Citované 12. 9. 2014]. Internet: <TU>.