MARTINKOVIČ, Štefan

MARTINKOVIČ, Štefan

[*19.9.1945 Trakovice (okr. Hlohovec)]

Štefan Martinkovič, JUDr., advokát, matičný pracovník, vedúci a dirigent spevokolu, sa narodil 19. septembra 1945 v Trakoviciach v okrese Hlohovec. Je ženatý, s manželkou Annou majú dvoch synov. Žije v Bratislave.

Absolvoval Právnickú fakultu UK v Bratislave a v roku 1981 získal akademický titul JUDr. z oblasti štátneho práva.
Takmer 15 rokov pracoval vo Vedeckotechnickej spoločnosti v Slovenskej rade ČSVTS (do roku 1989), neskôr na Zväze slovenských vedeckotechnických spoločností, ako vedúci organizačno-legislatívneho odboru. Po roku 1990 ho najprv zapísaný do Komory komerčných právnikov, po absolvovaní advokátskych skúšok sa stal advokátom (1996). Profesiu advokáta vykonával do roku 2013, keď mu súčasne na základe voľby za predsedu DV MS vznikol pracovný pomer s Maticou slovenskou.
Členom Matice slovenskej je od roku 1968, pracoval v nej predovšetkým v oblasti kultúry, vedie a diriguje spevokol Bystričan – pri MO MS Záhorská Bystrica.
Neskôr sa zapojil do činnosti Krajskej rady Matice slovenskej Bratislavského kraja ako predseda a zároveň sa stal predsedom MO MS v mestskej časti Bratislava-Záhorská Bystrica. V roku 2010 bol zvolený valným zhromaždením MS za člena Dozorného výboru MS a zároveň bol jeho podpredsedom.
Je členom Spolku slovenských spisovateľov.

DIELA

Iné

  • Malženice 1113 – 2013 [Anton Gerinec, Štefan Martinkovič; notové zápisy: autori textu]. 292 s.  [Martin: Vydavateľstvo Matice slovenskej, 2013. ISBN 978-80-8115-133-0.

BIOGRAFICKÉ A BIBLIOGRAFICKÉ ÚDAJE

Internetové zdroje

Predseda Dozorného výboru Matice slovenskej JUDr. Štefan Martinkovič [online]. In: Matica slovenská. [Citované 3. 9. 2015]. Dostupné z internetu: <TU>.

Martinkovič, Štefan [online]. In: Slovenská knižnica: Portál ku katalógom a zbierkam slovenských knižníc. [Citované 21. 8. 2015]. Dostupné z internetu: <TU>.