MARTINKOVIČ, Štefan

MARTINKOVIČ, Štefan

[* 19. 9. 1945 Trakovice (okr. Trnava)]

Štefan Martinkovič, JUDr., právnik, advokát, matičný pracovník, vedúci a dirigent spevokolu, hudobný skladateľ a upravovateľ ľudových piesní, sa narodil 19. septembra 1945 v Trakoviciach (okres Trnava). Je ženatý, s manželkou Annou majú dvoch synov, Pavla a Petra. Žije v Bratislave.

Študoval na gymnáziu v Trnave. Absolvoval Právnickú fakultu UK v Bratislave (1974 – 1979), akademický titul JUDr. získal rigoróznou skúškou z oblasti štátneho práva (1981). Absolvoval kurz (dva semestre) v odbore kompozícia a dirigovanie na Vysokej škole múzických umení (VŠMU) v Bratislave.

Pracoval v ústredných orgánoch dobrovoľných spoločenských organizácií – v Slovenskej vedecko-technickej spoločnosti Bratislava (1967 – 1990), neskôr na Zväze slovenských vedecko-technických spoločností, ako vedúci organizačno-legislatívneho odboru. Po zápise do Komory komerčných právnikov pôsobil ako komerčný právnik (1991 – 1996), po absolvovaní advokátskych skúšok (1996) ako advokát v slobodnom povolaní (1996 – 2013). Na základe voľby za predsedu Dozorného výboru MS mu (2013) mu vznikol pracovný pomer s Maticou slovenskou.

Členom Matice slovenskej (MS) je od roku 1968, pracoval v nej predovšetkým v oblasti kultúry. Neskôr sa zapojil do činnosti Krajskej rady MS Bratislavského kraja, ako jej predseda. zároveň sa stal predsedom MO MS v mestskej časti Bratislava-Záhorská Bystrica. V roku 2010 ho valné zhromaždenie MS zvolilo za člena Dozorného výboru MS a zároveň za jeho podpredsedu, ktorým je dodnes.

Ako zbormajster vedie a diriguje spevokol Bystričan – pri Miestnom odbore MS Záhorská Bystrica, v ktorom pôsobí aj ako akordeonista a spevák.

Autor a spoluautor odborných publikácií, prednášok z oblasti priemyselného práva, spoločenských dobrovoľných organizácií. Autor hudby a spevu, scenárov folklórnych pásiem, DVD a CD, upravovateľ ľudových piesní. Je spoluautor (s Antonom Gerincom) monografie Malženice 1113 – 2013 (2013).

Je členom Spolku slovenských spisovateľov (od 2015).

DIELA

Iné

  • Malženice 1113 – 2013 [Anton Gerinec, Štefan Martinkovič; notové zápisy, autori textu.] 1. vyd. Martin: Vydavateľstvo Matice slovenskej, 2013. 292 s. ISBN 978-80-8115-133-0.

BIOGRAFICKÉ A BIBLIOGRAFICKÉ ÚDAJE

Databázy

  • Martinkovič.Štefan. JUDr.: Spolok slovenských spisovateľov – prihláška, životopis. Dátum. 2 s. In: Databáza členov SSS. Bratislava, 2015.

Internetové zdroje

  • Predseda Dozorného výboru Matice slovenskej JUDr. Štefan Martinkovič [online]. In: Matica slovenská. [Citované 3. 9. 2015]. Dostupné z internetu: <TU>.
  • Martinkovič, Štefan [online]. In: Slovenská knižnica: Portál ku katalógom a zbierkam slovenských knižníc. [Citované 21. 8. 2015]. Dostupné z internetu: <TU>.