JANČOVIC, Ján

JANČOVIC, Ján

[* 6. 2. 1941 v Pôtore (okr. Veľký Krtíš)]

Ján Jančovic, Ing., poľnohospodársky inžinier, novinár, publicista a spisovateľ literatúry faktu, sa narodil 6. februára 1941 v Pôtore (okres Veľký Krtíš) v roľníckej rodine. Pseudonym Ján Potran. Je ženatý, manželka Eva, rodená Hrušovská (* 1946), synovia Ján (* 1967) a Ondreja (* 1972) sú komerční inžinieri, celá rodina žije v Nitre.

Po základnom vzdelaní v rodisku a strednej škole v Šuranoch absolvoval odbor ekonomika poľnohospodárstva na Vysokej škole poľnohospodárskej v Nitre (1962 – 1967). Neskôr absolvoval postgraduálne štúdium novinárstva na Fakulte žurnalistiky Karlovej univerzity v Prahe (1978 – 1980).

Na začiatku zamestnania prešiel praxou agronóma, plánovača a vedúceho výrobno-obchodnej prevádzky. Od roku 1970 pracoval v oblasti podnikovej reklamy, propagácie a výstavníctva, na generálnom riaditeľstve Agrokomplex SCPV a Agrokombinátu Zobor v Nitre vo funkcii vedúceho útvaru propagácie, súčasne bol aj výkonným redaktorom firemného časopisu. Keďže vo firme mal v pracovnej náplni aj masmediálnu komunikáciu, odborne spolupracoval nielen s tlačou, ale aj s rozhlasom, televíziou a krátkym filmom. V období od zrušenia generálneho riaditeľstva Agrokombinátu Zobor v roku 1991 až do roku 2004 bol najskôr manažérom a potom desať rokov zástupcom šéfredaktora týždenníka Roľnícke novinky. Počas redakčných funkcií absolvoval viacero pracovných ciest a študijných pobytov, prevažne vo firmách v štátoch západnej Európy a Kanady.

Programovo, niekoľko desaťročí sa venuje problematike života Slovákov v zahraničí, najmä dolnozemských. S problematikou zahraničných Slovákov a poľnohospodárstva sa ako autor zúčastnil aj na viacerých konferenciách a besedách. Štúdie a materiály mu uverejnili v zborníku Slováci v zahraničí, ale aj v iných ročenkách a knižných vydaniach. Svoje poznatky a výsledky bádania priamo v prostredí Slovákov žijúcich v jednotlivých krajinách, priebežne publikoval v stovkách článkov v periodickej tlači, zborníkoch, ale aj samostatných monografických prácach, vydaných knižne. V rodnej obci Pôtor zriadil rodinné múzeum, v ktorom zachováva kultúrne dedičstvo svojich roľníckych predkov. Zo zachovalej pozostalosti ako i nákupom dom vybavil pôvodným nábytkom a zariadením, dvor a hospodárske budovy naplnil strojmi, náradím, náčiním na spôsob tradičného spôsobu života a práce roľníka v minulosti; dom a dvor zanikajúcej roľníckej kultúry navštívili už aj mnohí krajania žijúci nielen na Dolnej zemi, ale i v Kanade, Švédsku, Nemecku a Česku.

Prispieval a doteraz prispieva do rozličných novín, časopisov a kalendárov na Slovensku, ako Roľnícke noviny (aj pod pseudonymom Ján Potran), Nedeľná Pravda, Hlas ľudu, Život, Slovensko, PaS, Lidé a Zeme, Roľnícke novinky, najčastejšie do Roľníckych novín, Slovenských národných novínSlovenska a i., i v zahraničí do Ľudových novín (Maďarsko), Hlasu ľudu, Rovine, Padinských zvonov (Srbsko), Naše snahy (Rumunsko), Dolnozemského Slováka, internetových portálov Slovákov v Maďarsku www.luno.hu, www.oslovma.hu a Slovákov v Srbsku www-.kulpin.net. Je autorom dvanástich kníh. Polovica z nich je zameraná na regionálnu históriu: Pôtor – minulosť a prítomnosť I., II.,  III. (1985, 1999, 2002), Včelárstvo na Modrokamensku: Pamätnica k 80. výročiu včelárskeho spolku 1919 – 1999 (2001), Dejiny evanjelického a. v. cirkevného zboru v Pôtri (2001). Druhá polovica sa zameriava na zahraničných, najmä dolnozemských Slovákov: Za chlebom na Dolnú zem (2003), Z kolísky na Dolnú zem (2004), Navrátilci (2007), Vyorali hlboké dolnozemské brázdy (2009), Z novohradských vrchov a dolín (2011), Pretvorili dolnozemskú rovinu (2012), Putovanie a život Alberťanov (2012, Spoluautorka Mária Urbanová). Monografia Z kolísky na Dolnú zem sa zaoberá históriou sťahovania Slovákov z Novohradu na Dolnú zem a ich usadením na území dnešného Maďarska, Rumunska a Srbska. Publikácia je výsledkom trpezlivého výskumu a zanieteného osobného záujmu. Kniha Navrátilci, vydaná pri príležitosti 60. výročia hromadného návratu Slovákov zo zahraničia, sa zaoberá príbehmi navrátilcov zo západnej Európy, zámoria a presídlených Slovákov z Dolnej zeme a ich usadením v starej vlasti; je to kniha spomienok, ktoré autor zozbieral za tridsať rokov, od ľudí dlho žijúcich mimo materskej krajiny. Publikácia Z novohradských vrchov a dolín sa venuje významným osobnostiam regiónu, ktoré sa zúčastňovali na pozdvihnutí vedecko-technického pokroku vo svete, zaujímavostiam a histórii vybraných obcí a prostredníctvom faktov pripomína významné dejinné udalosti. Kniha Pretvorili dolnozemskú rovinu (2012) uvádza biografické profily takmer sto osobností pôsobiacich na Dolnej zemi, ktoré svojim novátorským dielom v oblasti kultúry, vzdelávania, prírodných vied a pôdohospodárstva pomáhali nielen prežiť, ale hlavne pozdvihnúť hmotnú a duchovnú úroveň dolnozemských Slovákov; sú v nej zaznamenané aj príbehy a profily ich pokračovateľov, ako aj ich účasť na zachovávaní národnej identity.

Je členom Matice slovenskej, od jej obnovenia v roku 1968, keď bol v rodnej obci tajomníkom Miestneho odboru MS a členom Okresného výboru vo Veľkom Krtíši, kde bol aj predsedom komisie pre styk so zahraničnými Slovákmi. Členom výboru MO MS bol aj v Nitre, kde je stále registrovaným členom. Je členom Spolku slovenských spisovateľov.

DIELA

Literatúra faktu

 • Pôtor – minulosť a prítomnosť. Bratislava: Pre MNV v Pôtri vydalo Vydavateľstvo Príroda, 1985. 230 s. [220 s. + 8 s. farebná príloha].  (viaz.).
 • Pôtor – minulosť a prítomnosť II: Pamätnica k sedemstoročnici obce. Pôtor: Obecný úrad Pôtor, 1999. 192 s. ISBN 80-967701-2-8 (brož.).
 • Včelárstvo na Modrokamensku 1919 – 1999: Pamätnica k 80. výročiu včelárskeho spolku. [Včelársky spolok okolia Strehovského, Včelársky spolok Modrý Kameň a okolie, Včelársky spolok pre Pôtor a okolie, ZO SZV Dolné Strháre]. Dolné Strháre: ZO SZV Dolné Strháre, 2001. 71 s. ISBN 80-968589-1-2.
 • Pôtor – minulosť a prítomnosť III. Pôtor: Obecný úrad Pôtor a Agentúra Tatrajan, 2002. 181 s. ISBN 80-968780-0-X (brož.).
 • Dejiny evanjelického a. v. cirkevného zboru v Pôtri. Pôtor: Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Potri, 2001. 122 s. ISBN 80-968556-3-8 (brož.).
 • Za chlebom na Dolnú zem: Úteky, sťahovanie a osadenie Slovákov z Novohradu počas feudalizmu Pôtor: Obecný úrad Pôtor, 2003. 208 s. ISBN 80-968923-8-X (brož.).
 • Z kolísky na Dolnú zem. Martin: Matica slovenská, 2004. 222 s. ISBN 80-7090-735-5 (viaz.).
 • Navrátilci. Martin: Matica slovenská, 2007. 260 s. ISBN 978-80-7090-849-5 (viaz).
 • Vyorali hlboké dolnozemské brázdy. Nadlak (Rumunsko): Vydavateľstvo Ivan Krasko, 2009. 207 s. ISBN 978-973-107-050-6.
 • Z novohradských vrchov a dolín. Martin: Matica slovenská, 2011. 261 s. ISBN 978-80-8128-024-5 (viaz).
 • Pretvorili dolnozemskú rovinu. Martin: Vydavateľstvo Matice slovenskej, s. r. o., 2012. 284 s. ISBN 978-80-8115-069-2 (viaz).
 • Putovanie a život Alberťanov. [Spoluautorka Mária Urbanová]. Diakovce: MO MS Diakovce 2012. 232 s. ISBN 978-80-971086-6-3.

Literatúra faktu (elektronické publikácie)

 • Navrátilci. [elektronický zdroj, CD-ROM]. [Ján Jančovič]. Martin: Vydavateľstvo Matice slovenskej: iAdverti , 2012. 1 elektronický optický disk. ISBN: 978-80-8115-095-1.

EDITORSKÁ ČINNOSŤ

 • Dvadsať rokov telovýchovy a športu na VŠP v Nitre. [Informačný bulletín.] [Zost. Ján Jančovič]. Nitra: TJ Slávia, 1972.

BIOGRAFICKÉ A BIBLIOGRAFICKÉ ÚDAJE

Databázy

 • Ján Jančovič: Spolok slovenských spisovateľov – prihláška, životopis. Nitra, 20. 6. 2013. 4 s. In: Databáza členov SSS. Bratislava, 2015.

Vlastná internetová stránka

 • Ján Jančovič na roli dedičnej. In: Facebook [online]. [Citované 3. 2. 2016]. Dostupné na internete: <TU>.

Internetové zdroje

 • Jančovič, Ján [online]. In: Slovenská národná knižnica v Martine: online katalóg. [Citované 2. 2. 2016]. Dostupné na internete: < TU >.
 • Jančovič, Ján [online]. In: ŠVK Košice. [Citované 2. 2. 2016]. Dostupné na internete: <TU>.
 • Jančovič, Ján [online]. In: Univerzitná knižnica Bratislava: Katalóg UKB. [Citované 21. 2. 2016]. Dostupné na internete: <TU>.
 • Ján Jančovič. In: Wikipédia: Slobodná encyklopédia [online]. [Citované 30. 2. 2016]. Dostupné na internete: <TU>.
 • Pracovník na národa roli dedičnej: Ján Jančovic. In: OSLOVMA.HU  [online]. Ostatná aktualizácia: 18. 6. 2013. [Citované 3. 2. 2016]. Dostupné na internete: <TU>.

Na fotografii (vpravo) národopisná expozícia v rodinnom múzeum Jána Jančoviča v Pôtori