PRUŽINCOVÁ, Mária (†)

PRUŽINCOVÁ, Mária (†)

Mária Pružincová, PhDr., stredoškolská profesorka, poetka, autorka odbornej literatúry, publicistka, redaktorka, sa narodila 11. 8. 1929 v obci Slaská (okres Žiar nad Hronom).

Maturovala na Obchodnej akadémii v Banskej Bystrici. Študovala na Vysokej škole pedagogickej odbor slovenský jazyk a literatúra a štúdium ukončila s kvalifikáciou promovaný pedagóg. Na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave ďalším vzdelaním v teoretickom odbore slovenského jazyka získala titul doktor filozofie (PhDr., 1975).

Ako stredoškolská profesorka učila slovenský jazyk a literatúru v Bratislave na Obchodnej akadémii a SPŠ stavebnej, kde bola aj riaditeľkou. Žila na dôchodku s manželom RNDr. Jozefom Pružincom, CSc., v Bratislave, kde aj zomrela 11. 12. 2021.

Časopisecky prispievala do odborných časopisov Slovenský jazyk a literatúra  a Učiteľské noviny. Takmer 20 rokov robila pre vydavateľstvo Bonus CCS, s. r. o., korektúry zdravotníckych časopisov Prognóza, Medicínsky monitor, Diagnóza, Detský lekár, Klinická imunológia a alergológia, ako aj knižnej medicínskej literatúry.

Napísala básnické zbierky: Hĺbky a taje života (1998), Hĺbky a súradnice; Klasy poslednej úrody (obe 1999); Súradnice radosti a smútku (2000); Kde láska pramení (2001); Tichú ústraň hľadám (2002); Vo chcení halúzky (všetky tri 2003); Šepot do ticha (2004); Zimozel spomienok (2005); Okno do môjho sveta (2006); V jesennom šeleste (2007). Neskôr k nim pribudli knihy (2009 – 2017): Verše s posolstvom (2009); Svetielko spomienok (2011); Plaché verše (2012); Malá kytka jesienok; Kúzlo vejárov; Strom zašumí spomienkou (všetky 2014), Vzácna zbierka vejárov (2015). Je autorkou pamätnice k 50. výročiu SPŠ stavebnej v Bratislave (1998) a rodinnej kroniky.

Zbierala vejáre, jej zbierka obsahuje viac ako 300 rozmanitých kúskov z látky, dreva, dokonca i z porcelánu či páperia – z Číny, Istanbulu, New Yorku, Londýna či Kuby.

Portrér Márie Pružincovej
(Zdroj: archív Jozefa Pružinca)

Dostala niekoľko vyznamenaní za pedagogickú činnosť.

Bola členkou Spolku slovenských spisovateľov (od 2004), jej členstvo odporučil a garantoval spisovateľ Milan Ferko.

DIELA

Poézia

 • Hĺbky a taje života. 1998.
 • Hĺbky a súradnice. 1. vyd. Bratislava: Bonus C. C. S., s. r. o., 1999.
 • Klasy poslednej úrody. 1. vyd. Bratislava: Bonus C. C. S., s. r. o., 1999.
 • Súradnice radosti a smútku. 1. vyd. Bratislava: Bonus C. C. S., s. r. o., 2000.
 • Kde láska pramení. 1. vyd. Bratislava: Bonus C. C. S., s. r. o., 2001.
 • Tichú ústraň hľadám. 1. vyd. Bratislava: Bonus C. C. S., s. r. o., 2002.
 • Vo chcení halúzky. 1. vyd. Bratislava: Bonus C. C. S., s. r. o., 2003.
 • Šepot do ticha. Ilustroval Oldřich Majda. 1 vyd. Bratislava: Gerlach Print , 2004, 121 s. ISBN 80-89157-01-7
 • Zimozel spomienok. Ilustrovala Dana Majdová. 1. vyd. Bratislava: Gerlach Print , 2005. 122 s. ISBN 80-89142-06-0
 • Okno do môjho sveta. 1. vyd. Bratislava: Gerlach Print , 2006. 10ž s. ISBN 80-89142-09-5
 • V jesennom šeleste. Ilustroval Oldrich Majda. 1. vyd. Bratislava: Gerlach Print, 2007. ISBN 978-80-89142-12-5
 • Verše s posolstvom. 1 vyd. 2009.
 • Svetielko spomienok. 1. vyd. 2011.
 • Plaché verše. 1. vyd. 2012.
 • Malá kytka jesienok. 1. vyd. 2014.
 • Kúzlo vejárov. 1. vyd. 2014.
 • Strom zašumí spomienkou. 1. vyd. 2014.
 • Vzácna zbierka vejárov. 1. vyd. 2015.

Odborná literatúra

 • 50 Stredná priemyselná škola stavebná Bratislava. 1. vyd. Bratislava: ŠPSS, 1998. 98 s. (brož.)

Iné

 • Rodinná kronika

 

ŠTÚDIE A RECENZIE O AUTORKINOM DIELE

Hodnotenie tvorby autorky

 • „Poetický hlas Márie Pružincovej si hľadal a hľadá svoje miesto nie na výslní slovenskej literatúry, ale skôr v skromných úľoch jej ,robotníc‘. Táto bývalá stredoškolská učiteľka slovenčiny a riaditeľka mala odjakživa vrúcny vzťah ku klasickej slovenskej spisbe, ku kráse slovenského jazyka. Prejavilo sa to aj vo výbere štylistických prostriedkov, obrazov, prirovnaní v jej doteraz šiestich útlych zbierkach básní, ktoré sporadicky vychádzali v ostatných rokoch. Leitmotívom Pružincovej básnickej tvorby je vzťah: vzťah partnerský či manželský, vzťah k deťom, vnúčatám, vzťah (ponad smrť a roky) k rodičom, vzťah k prírode, vzťah k Bohu. Autorka nehľadá vzory v modernej poézii, v avantgardných výbojoch, v rezignácii, nihilizme ani v postmoderne. Jej ideálom sú ešte vždy morálne čisté a hodnotovo nespochybniteľné témy a výrazové prostriedky slovenského romantizmu, ale aj dikcia kraskovského verša či civilný pátos Smreka a Plávku. Nesnaží sa ich však napodobovať ani v témach, ani v rýmových či metaforických riešeniach. Ostáva sama sebou aj tam, kde moderná teória verša prikazuje iný kánon. Neváha použiť nepresný rým, často siaha k inverzii i k staršej poetickej ,výzbroji‘, aby dosiahla svoj didakticko-estetický zámer. Áno, Pružincovej verše chcú nielen potešiť, oblažiť, ohriať čitateľovu dušu, ony prinášajú aj nové poznanie, vychádzajúce z vlastnej skúsenosti autorky, poznanie a ponaučenie odeté možno do šiat klasickejšieho strihu.“ MILAN RICHTER (archív SSS, 2004)
 
 • „Jej básne sú akousi rodinnou kronikou, avšak v istých polohách prerážajú do vyšších všeobecnejších vrstiev. Chce transformovať životnú všednosť do básnického tvaru, obyčajný jav dať do rámu, zážitok vložiť na podstavec ako sošku“. MILAN FERKO (archív SSS, 2004)
 
 • „Verše sú dôkazom vysokej kultúrnej a duchovnej hodnoty a jasne sa vynímajú z hmiel a mrakov dnešného zmaterializovaného sveta. Vysoko hodnotím jej vzťah a poetické vyjadrovanie o láske k vlasti, domovu, rodnej reči, kraju i k maličkostiam, s ktorými sa stretávala v každodennom dianí“. SEVERÍN ZRUBEC
 
 • „V poézii M. Pužincovej oceňujem úprimnosť a komunikatívnosť, teda schopnosť a snahu čitateľa osloviť niečim, čo aj sám prežíva a s čím sa môže stotožniť“. JANA ŠIMULČÍKOVÁ, spisovateľka, poetka, autorka literatúry pre deti
 
 • „Mária Pružincová: V jesennom šeleste (Gerlach Print)“ ...  „desiata zbierka vážnych impresívnych básní a básnických pozorovaní písaných s ideovou a štýlovou vznešenosťou.“ RADOSLAV MATEJOV, literárny kritik
 
 • „Všetko samé úprimné, zo srdca plynúce verše, ktoré si nerobia nárok na literárne ocenenia, ale sa pokojne a s láskou prihovárajú čitateľovi, chcú ho potešiť svojou jednoduchou vnútornou krásou a naladiť na vnímanie večných hodnôt.“ TEOFIL KLAS, básnik
 

BIOGRAFICKÉ A BIBLIOGRAFICKÉ ÚDAJE

Databázy

 • Mária Pružincová: Spolok slovenských spisovateľov – prihláška, životopis, posudky Milana Ferka a Milana Richtera. 5 s. In: Databáza členov SSS. Bratislava, 2004.

Internetové zdroje

 • Mária má doma vejáre z celého sveta: Odhalila tajnú reč, ktorú s nimi môžete robiť. In: Nový čas. Dostupné v internete: <TU>.
 • MATEJOV, Radoslav, PhDr.: Istoty a neistoty lyriky (Slovenská poézia 2007) [online].  In: Literárne informačné centrum. [Citované 3. 8. 2014.].
 • PRUŽINCOVÁ, Mária. In: Slovenská národná knižnica v Martine: online katalóg [online]. [Citované 25. 7. 2018]. Dostupné na internete: <TU>.
 • ŠVENKOVÁ, Viera: Z kytice spomienok členky SSS Márie Pružincovej. In: Databáza SSS, 2018.