VÁLEK, Igor

VÁLEK, Igor

[* 7. 1. 1967 Martin]

Igor Válek, spisovateľ, básnik, autor literatúry pre deti, zberateľ a autor povestí, upravovateľ ľudových rozprávok, publicista, editor, redaktor, organizátorom kultúrneho, najmä literárneho života, sa narodil 7. 1. 1967 v Martine, žije v Žiline.

Základnú školu vychodil v Martine. Študoval na gymnáziu vo Vrútkach (1981 – 1985), žurnalistiku na Filozofickej fakulte UK v Bratislave (1986 – 1987, nedokončil), absolvoval bakalárske štúdium publicistiky na Fakulte humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (1998 – 2000) a masmediálnu komunikáciu na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

Pracuje v Matici slovenskej (od roku 1987) v Martine, kde bol redaktorom mesačníka Knižnice a informácie (1991 – 1993), redaktorom (od 1993) a neskôr zástupcom šéfredaktora Slovenských národných novín, je šéfredaktorom magazínu Slovensko: Časopisu pre Slovensko a slovenský svet (od roku 2014), ktorý je tlačovým orgánom Matice slovenskej vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí. Je redaktorom Literárneho týždenníka (od roku 2017).

Básne publikoval najskôr časopisecky (Slovenské pohľady, Slovenské národné noviny – Orol tatranský, Slovenská republika a i.). Knižne vydal zbierky veršov Na-miesto piesne (2000), ktorá sa vyznačuje svojskosťou pohľadu a poetickou hrou náhod, a Korene a úlomky: Lyrika s národným akcentom (2007).
Pre deti podľa Prostonárodných slovenských povestí prerozprával Najkrajšie rozprávky Pavla Dobšinskeho o zlate (2004), Najveselšie rozprávky Pavla Dobšinskeho (2009) a upravil a prerozprával Najkrajšie slovenské národné rozprávky (2011) a Najkrajšie slovenské (svetové) rozprávky (2015). Nielen deťom sú určené Povesti o slovenských riekach (2013), Nebojsa! a iné HOROR rozprávky (2013) a Povesti o slovenských liečivých prameňoch a kúpeľoch (2015). Venuje sa kultúrnej publicistike a recenzistike, zúčastňuje sa na znovuobjavovaní mien i súvislostí v zamlčiavanej časti slovenskej literatúry (Slovenské národné noviny, Slovenské pohľady, Knižná revue a i.). Spracoval odborné príručky Malý lexikón literárnych diel – svetoví autori (2002), Malý lexikón kultúrnych pamiatok: Slovenská republika (2004), Malý lexikón literárnych diel – slovenskí autori (2006), Literárny lexikón Žilinského samosprávneho kraja (2009) a Martin – sprievodca kultúrou mesta (2008). Jaroslavovi Haškovi a najmä jeho pobytom na Slovensku venoval publikáciu Haškovi v pätách: Koláž o hľadaní a nájdení Slovenska a spisovateľa (2003). Editorsky na vydanie pripravil spomienkové črty Tida J. Gašpara Starinské nezábudky (1993), mozaiku zo života a diela spisovateľa Ladislava Pašku Fragmenty desaťročí (1998), výbery z diela J. G. Tajovského Maco Mlieč a iné (2004), Janka Jesenského Slnečný kúpeľ (2005), Jonáša Záborského Chruňo a Mandragora (najkrajšie poviedky) a výber z poézie Janka Kráľa Jarná pieseň (najkrajšie básne) (oba 2006). Zostavil Pamätnicu Roka Ľudovíta Štúra (2007, s Oľgou Pavúkovou) a antológiu poviedok, básní, aforizmov, úryvkov, príspevkov slovenských a českých spisovateľov Spoluhlasom: Slovensko-česká antológia/ Spoluhlasem: Slovensko-česká antológie. (2014) od autorov zo SR: Miroslav Bielik, Pavol Holeštiak, Ladislav Hrubý, Milan Igor Chovan, Zuzana Kuglerová, Milan Lechan Katarína Mikolášová, Peter Mišák, Ondrej Nagaj, Igor Válek a z ČR: Eva Kotrbová, Otakar Matušek, Lydie Romanská, Milan Šťastný, Irena Šťastná a Břetislav Uhlář.

Vo svojej tvorbe zviditeľňuje bohatstvo slovenského kultúrneho dedičstva. Jeho doterajšia bibliografia zahŕňa takmer tridsať knižných publikácií a stovky článkov v novinách a časopisoch. Je autorom rozhlasových scenárov, organizátorom literárnych podujatí a besied, najmä so žiakmi základných a študentmi stredných škôl, ktorými rozvíja regionálny literárny život v rodnom Martine a v Žilinskom kraji. Slovenskú literárnu a knižnú tvorbu prezentuje aj na podujatiach, ktorých sa zúčastňuje doma i v zahraničí.

Je členom Spolku slovenských spisovateľov.

 

DIELA

Poézia

 • Na-miesto piesne. 1. vyd. Knižné centrum, 2000. 50 s. ISBN 80-8064-093-9.
 • Korene a úlomky [Lyrika s národným akcentom]. 1. vyd. Vydané nákladom priateľov autora, 2007. 65 s. ISBN 978-80-969673-4-6.

Próza

 • Nebojsa! a iné HOROR rozprávky. 1. vyd. Bratislava: Trio Publishing , 2013. 88 s. 978-ISBN 80-89552-48-1.
 • Povesti o slovenských liečivých prameňoch a kúpeľoch. [Ilustroval Stanislav Lajda]. 1. vyd. Martin: Vydavateľstvo Matice slovenskej, 2015. 150 s. ISBN 978-80-8115-221-4.

Literatúra faktu

 • Haškovi v pätách: Koláž o hľadaní a nájdení Slovenska a spisovateľa. 1. vyd. Martin: Matica slovenská, 2003. 199 s. ISBN 80-7090-716-9.

Literárna veda

 • Malý lexikón literárnych diel – svetoví autori. 1.vyd. Žilina: Knižné centrum, 2002. 188 s. ISBN 80-8064-136-6. Edícia: Malé lexikóny Knižného centra, zv. 2.
 • Malý lexikón literárnych diel – slovenskí autori. 1.vyd. Žilina: Knižné centrum, 2006. 212 s. ISBN 80-8064-258-3.
 • Literárny lexikón Žilinského samosprávneho kraja. [Fotografie Braňo Konečný] 1. vyd. Žilina: Knižné centrum, 2009. 301 s. ISBN 978-80-8064-358-4.

Odborná literatúra

 • Malý lexikón kultúrnych pamiatok: Slovenská republika. 1 vyd. Žilina: Knižné centrum, 2004. 247 s. ISBN 80-8064-184-6.

Pre deti a mládež

 • Povesti o slovenských riekach. 1. vyd. [Ilustrácie Katarína Macurová]. Martin: Vydavateľstvo Matice slovenskej, 2013. 137 s. ISBN 978-80-8115-134-7.
 • Najkrajšie rozprávky Pavla Dobšinského o zlate. [Podľa Prostonárodných slovenských povestí prerozprával Igor Válek; ilustroval Ján Vrabec]. 1. vyd. Žilina: Knižné centrum, 2004. 79 s. ISBN 80-8064-213-3.
 • Najkrajšie slovenské národné rozprávky. [Pavol Dobšinský; upravil a prerozprával Igor Válek.] 1. zväzok . 2. zväzok. 1. vyd. Trnava: AD TEAM, 2011. 382 s. ISBN 978-80-970671-8-2.
 • Najveselšie rozprávky Pavla Dobšinskeho. [Prerozprával Igor Válek; Ilustroval Marián Čapka]. 1 vyd. Žilina: Georg , 2013. 80 s. ISBN 978-80-8154-026-4.
 • Najkrajšie slovenské (svetové) rozprávky. [Pavol Dobšinský; upravil a prerozprával Igor Válek]. Žilina: Georg, 2015. 179 s. ISBN 978-80-8154-091-2.

Iné

 • Martin – sprievodca kultúrou mesta. [Text: Igor Válek; fotografie: Braňo Konečný a Igor Válek]. 1. vyd. Martin: Dotyky a spojenia, 2008. 72 s. ISBN 978-80-969999-6-5.

Eletronické publikácie

 • Povesti o slovenských riekach. [elektronický zdroj.] [Igor Válek; číta: Igor Šabek]. 1 vyd. Levoča: Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu, 2015. 1 elektronický optický disk (CD-ROM). ISBN 978-80-18-03612-9.

EDITORSKÁ ČINNOSŤ

 • T. J. Gašpar: Starinské nezábudky. [Zostavil a napísal úvod]. Martin: Matica slovenská, 1993. 108 s. ISBN 80-7090-245-0.
 • Ladislav Paška: Fragmenty desaťročí (1942 – 1998): Rozhovory, recenzie, dokumenty. [Editorsky pripravil na vydanie]. Martin: Matica slovenská Liptovský Mikuláš: Dom Matice slovenskej, 1998. 118 s. ISBN 80-7090-458-5.
 • J.  G.  Tajovský: Maco Mlieč a iné poviedky. [výber z diela]. 1 vyd. Martin: Matica slovenská, 2004. 119 s. ISBN 80-7090-756-8.
 • Janko Jesenský: Slnečný kúpeľ. [výber z diela]. 1 vyd. Martin: Matica slovenská, 2005. 123 s. ISBN 80-7090-782-7.
 • Jonáš Záborský: Chruňo a Mandragora: Najkrajšie poviedky. [výber z diela]. 1 vyd. Martin: Vydavateľstvo Matice slovenskej, 2006. 119 s. ISBN 80-89208-50-9.
 • Janko Kráľ: Jarná pieseň: Najkrajšie básne. [výber z poézie]. 1 vyd. 2006. Martin: Vydavateľstvo Matice slovenskej, 2006. 119 s. ISBN 80-89208-37-1.
 • Pamätnicu Roka Ľudovíta Štúra. [Zostavili Oľga Pavúková a Igor Válek]. 1. vyd. Martin.: Matica slovenská, 2007. 187 s. ISBN 978-80-7090-834-1.
 • Spoluhlasom: [slovensko-česká antológia]. [Zostavovateľ: Igor Válek; ilustrácie: Marián Čapka]. 1. vyd. Žilina: Krajská knižnica v Žiline, 2014. 159 s. ISBN 978-80-85148-81-7.

ŠTÚDIE A RECENZIE O AUTOROVOM DIELE, ROZHOVORY

Recenzie a štúdie v periodikách

 • ŠAH: Igor Válek – 50. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 133, č. 1, rok 2017, ISSN 1335-7786, s. 160.
 • SZABÓ, Ivan: Igor Válek: Nebojsa! A iné horor rozprávky. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 130, č. 2, rok 2014, ISSN 1335-7786, s. 137 – 138.
 • WINKLER, Tomáš: O Haškovi invenčne. Igor Válek: Haškovi v pätách. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 120, č. 4, rok 2004, s. 135 – 136.

Rozhovory

 • S jubilujúcim literátom IGOROM VÁLEKOM o zmysluplnej tvorivosti aj netvorivej časti reality: Napísané ostáva nad všetkou malosťou. [Zhovára sa Peter Mišák]. In: Literárny týždenník: Časopis Spolku slovenských spisovateľov, ročník XX., č. 1 – 2, rok 2017, ISSN 0862-5999, s. 9.
 • Podsúvanie braku ničí myslenie a vkus – rozhovor s Igorom Válekom. [Zhovárajú sa Zuzana Bukovenová, Marián Grupač]. In: Orol tatranský: Revue pre mladú literatúru, umenie a spoločnosť, ročník 17, č. 11 – 12, rok 2016. ISSN 1337 1614.

BIOGRAFICKÉ A BIBLIOGRAFICKÉ ÚDAJE

Autorizácia

 • CIFRA, Štefan: Igor Válek: Medailón člena SSS – autorizácia (biografia, bibliografia a i.) [elektronická pošta]. In: E-mailová správa od Igora Válka, 19. 1. 2017. [Cit. 20. 1. 2017].

Personálna bibliografia

 • Igor Válek: Bibliografický leták. [Zostavila: Katarína Donovalová]. Banská Bystrica: Verejná knižnica Mikuláša Kováča, 2016. In: VKMK [online]. [Citované 11. 8. 2016]. Dostupné z internetu: <TU>.

Encyklopédie, slovníky, monografie, zborníky

 • VÁLEK, Igor, In: MAŤOVČÍK, Augustín, a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia. 1. vyd. Bratislava – Martin: Vydavateľstvo SSS a SNK, 2001. 527 s. ISBN 80-8061-122-X (VSSS, Bratislava), ISBN 80-89023-08-8 (SNK, Martin), s. 489, 490.

Vlastná internetová stránka

 • Igor Válek. In: Facebook [online]. [Citované 18. 1. 2017]. Dostupné na internete: <TU>.

Internetové zdroje

 • Igor Válek. In: Literárne informačné centrum: Slovenskí spisovatelia [online]. [Citované 18. 1. 2017]. Dostupné na internete: <TU>.
 • Igor Válek. [Autor: editor].  In: Spolok slovenských spisovateľov – odbočka Žilina [online]. Uverejnené 28. 2. 2009 [citované 18. 1. 2017]. Dostupné na internete: <TU>.
 • Válek, Igor. In: Slovenská národná knižnica v Martine: online katalóg [online]. [Citované 18. 1. 2017]. Dostupné na internete: <TU>.