BÁTOROVÁ, Mária

BÁTOROVÁ, Mária

[* 19. 10. 1950 Trenčín]

Mária Bátorová, prof. PhDr., DrSc., slovenská literárna vedkyňa, germanistka, slavistka, spisovateľka, prozaička, poetka, esejistka, publicistka a vysokoškolská pedagogička, sa narodila 19. októbra 1950 v Trenčíne. Otec Jozef Hnitka (* 1913 – † 1992), učiteľ, spisovateľ, matka Vilma, rod. Urbanová (* 1909 – † 1995), učiteľka, amatérska výtvarníčka, manžel prof. PhDr. Jozef Bátora, DrSc. (* 1950), slovenský archeológ, vedec a vysokoškolský pedagóg, syn prof. M. A. Jozef Bátora, PhD. (* 1976), politológ, vedecký pracovník a vysokoškolský pedagóg, dcéra Dr. Phil. Andrea Bátorová (* 1977), umenovedkyňa, vedecká pracovníčka a kurátorka.

Základnú a strednú školu vychodila v Čadci, kde aj zmaturovala (1969). Študovala germanistiku a slovakistiku na Filozofickej fakulte UK v Bratislave (1969 – 1974) a na Univerzite Martina Luthera v Halle v Nemecku (1973/74). Hodnosť doktorky filozofie (PhDr.) dosiahla na Katedre germanistiky FiF UK v Bratislave po rigoróznom pokračovaní roku 1977 (rigorózna práca: Das Leben und Werk von Nelly Sachs – Život a dielo Nelly Sachsovej). Vedeckú hodnosť kandidátky vied (CSc.) obhájila roku 1988 kandidátskou dizertáciou o literatúre a kultúre vojnového obdobia na Slovensku (knižne: Roky úzkosti a vzopätia, 1992). Na docentku (doc.) sa habilitovala na Fakulte humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici roku 2000 (habilitačná práca: Duchovné konštanty slovenskej literatúry 20. storočia). Vedeckú hodnosť doktorky vied (DrSc.) obhájila v Ústave svetovej literatúry SAV Bratislava v roku 2001 (doktorská dizertácia – knižne: Jozef Cíger-Hronský a moderna. Mýtus a mytológia v literatúre, 2000; doplnené a prepracované v nemčine: Bátorová, M.: J. Cíger-Hronský und die Moderne, 2004). Profesorské konanie absolvovala a titul profesorky (prof.) získala roku 2006 na Masarykovej univerzite v Brne (knižne: Bátorová, M.: Paradoxy Pavla Straussa, 2006).

Pôsobila ako odborná asistentka v Archeologickom ústave SAV v Nitre (1974 – 1975). Bola stredoškolskou profesorkou na gymnáziu v Nitre (1975 – 1985). Pôsobila ako interná vedecká ašpirantka (1985 – 1988) a  ako vedecká pracovníčka v Ústave slovenskej literatúry SAV v Bratislave (1989 – 1995) v oddelení teórie a dejín slovenskej literatúry. Pôsobila v Ústave svetovej literatúry SAV v Bratislave ako samostatná vedecká pracovníčka (od roku 1999), od roku 2001 ako vedúca vedecká pracovníčka, od roku 2005 je v ústave vo vednom odbore Literárna veda, Teória a dejiny slovenskej literatúry, Teória a dejiny konkrétnych národných literatúr (odbor 2.1.23) garantka a predsedníčka Spoločnej odborovej komisie pre nový typ denného štúdia a od roku 2007 predsedníčka Spoločnej komisie pre obhajoby doktorských dizertačných prác (DrSc.). Externe prednášala na Katedre slovenskej literatúry Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (1994 – 1995 a 1998 – 2005). Viedla doktorandské štúdium, semináre a prednášky na tému Medzivojnová slovenská literatúra, Literárna moderna, diplomové práce. Bola na PdF UK členkou štátnicovej komisie a garantkou doktorandského štúdia v odbore Teória a dejiny slovenskej literatúry (2005). Viedla prednášky a semináre na tému Vývin umeleckého myslenia na Akadémii umení v Banskej Bystrici (2008). Pôsobila v zahraničí vo viacerých vedecko-výskumných ústavoch a na univerzitách. Absolvovala dvojtýždenné študijné pobyty vo Švédsku na Kráľovskej akadémii v Štokholme (1991) a v Rakúskom vedeckom inštitúte pre literatúru vo Viedni (1993), mesačný a dva dvojmesačné študijné pobyty v Rakúskej akadémii vied vo Viedni (2002, 2004 a 2006), trojmesačný štipendijný pobyt v Nemecku v Inštitúte slavistiky Humboldtovej univerzity v Berlíne (1992). Pôsobila na pracovnom pobyte v Nemecku ako hosťujúca docentka dejín slovenskej literatúry (1995 – 1998) a na štipendijnom pobyte v Inštitúte slavistiky Univerzity v Kolíne nad Rýnom (2001). Absolvovala dvojmesačný štipendijný pobyt v Inštitúte slavistiky pri Univerzite Georga-Augusta v Göttingene (2002), mesačný štipendijný pobyt v Inštitúte slavistiky Univerzity v Kolíne nad Rýnom (2004), týždenný pracovný pobyt na Univerzite Goetheho vo Frankfurte nad Mohanom (2007). Počas zahraničných študijných pobytov viedla prednášky na uvedených univerzitách, ako aj na Východoeurópskom inštitúte Univerzity v Berlíne. Je členkou Odborovej rady denného štúdia na Filozofickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne (od 2008). V súčasnosti vedie v Ústave slavistiky na Masarykovej univerzite v Brne externé semestrálne prednášky a semináre na tému Stredoeurópska literárna moderna.

Aktívne sa zúčastnila  na 45 domácich a 28 zahraničných vedeckých konferenciách, sympóziách a kolokviách. Pred novembrom 1989 vystúpila na konferencii Vojna v umení – umenie vo vojne s prednáškou Reflexia doby v slovenskom kultúrnom a literárnom živote rokov 1938 – 1945 (D. Tatarka a jeho novela Pach) v Umenovednom ústave SAV (26. 5. 1988). Na zahraničných konferenciách od roku 1990 vystúpila s referátmi o slovenskej literatúre 20. storočia, najmä o slovenskej literárnej moderne medzivojnového obdobia a jej súvislostiach v kontexte európskej literárnej moderny, o tabuizovaných témach v slovenskej literatúre obdobia 2. svetovej vojny a v povojnovom období, ale aj o súčasnej slovenskej literatúre. V rámci aktívnej účasti na svetových vedeckých kongresoch predniesla na XIII. medzinárodnom zjazde slavistov v Ľubľane príspevok na tému Typologické súvislosti slovenskej literárnej moderny v slovanskom a európskom kontexte. Za slovenskú stranu bola spoluorganizátorkou a garantkou medzinárodných sympózií a kolokvií v zahraničí, kde vystúpila aj s referátmi: Moderný slovenský román – na nemecko-slovenskom kolokviu v Slavistickom inštitúte pri Univerzite Georga-Augusta v Göttingene (1995), Andreas Búr – génius alebo mág – na nemecko-slovenskom kolokviu v Slavistickom inštitúte Univerzity v Kolíne nad Rýnom (1998).

Jej vedecko-výskumná činnosť pozostáva zo základného literárnohistorického výskumu materiálových štúdií k problematike slovenskej literárnej moderny a na to nadväzujúcich komparatistických štúdií, ktoré túto problematiku začleňujú do vývinového procesu moderny v európskom kontexte. Vo svojich prácach sa ako vedkyňa zaoberá najmä: predtým tabuizovanými literárnovednými témami (Biele miesta v slovenskej literatúre, 1991, spoluautorka s J. Hviščom, V. Marčokom a V. Petríkom; Roky úzkosti a vzopätia, 1992, a i.) komparatívnym výskumom slovenskej literárnej moderny a jej začlenením do európskej literárnej moderny (J. Cíger-Hronský a modernaMýtus a mytológia v literatúre, 2000 (rozšírená a doplnená verzia vyšla po nemecky roku 2004); Paradoxy Pavla Straussa, 2006; problematika slovenskej disidentskej tvorby v súvislosti s pripravovanou monografiou Dominika Tatarku, prezentovaná aj v štúdii vo vedeckom časopise Ústavu svetovej literatúry SAV World Literature Studies, 2009 pod názvom „Vnútorná emigrácia“ ako gesto slobody (D. Tatarka a L. Vaculík po r. 1968), a i.), vedecká monografia vyšla k storočnici spisovateľa pod titulom Dominik Tatarka slovenský Don Quijote (2012). V Ústave svetovej literatúry Slovenskej akadémii vied ako zodpovedná riešiteľka realizovala štyri národné – individuálne grantové vedecké projekty v programe VEGA: Jozef Cíger-Hronský: Dimenzie modernej slovenskej prózy (1993 – 1998), číslo projektu: 2-510-93, Slovenský literárny expresionizmus v kontexte európskych literatúr (1999 – 2000), č. p. 2-6002-99, Dielo Pavla Straussa a stredoeurópska literárna moderna (2001 – 2003), č. p. 2-2113-22, Slovenská literatúra vo vnútornej emigrácii a jej stredoeurópsky kontext (2005 – 2008), č. p. 2/5114/5, Bola spoluriešiteľkou dvoch medzinárodných slavistických projektov: slovensko-bulharský projekt Hrdina v stredoeurópskych a balkánskych literatúrach 19. a 20. storočia (zodpovedná riešiteľka za slovenskú stranu), rusko-nemecký projekt Encyklopédia expresionizmu (vedie prof. P. Toper, Moskovská akadémia vied). Za Ústav svetovej literatúry SAV je aj zodpovednou riešiteľkou projektov s Masarykovou univerzitou v Brne.

Je členkou viacerých vedeckých, umeleckých rád a odborných komisií: Vedecká rada Ústavu svetovej literatúry SAV (od roku 2006), Vedecká a umelecká rada Fakulty dramatických umení Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (od roku 2003), Slovenská literárnovedná spoločnosť pri SAV (od roku 1985, predsedníčka v rokoch 1988 – 1992), Odborová rada na Masarykovej univerzite v Brne (od roku 2008), Predsedníčka Spoločnej komisie pre obhajoby doktorských dizertačných prác (DrSc.) vo vednom odbore Literárna veda, Teória a dejiny slovenskej literatúry, Teória a dejiny konkrétnych národných literatúr – Slovenská komisia pre vedecké hodnosti (DrSc.) pri Ministerstve školstva SR (od roku 2007), Predsedníčka spoločnej grantovej komisie pre oblasti Tvorba a vydávanie pôvodnej slovenskej umeleckej literatúry (4.5.2) a Tvorba a vydávanie prekladovej umeleckej literatúry (4.3.3) pri Ministerstve kultúry SR (od roku 2007).

Je členkou Spolku slovenských spisovateľov (od roku 2000) i ďalších spisovateľských, novinárskych spolkov a iných združení: Klub nezávislých spisovateľov (od roku 1989),  Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska (od roku 1990), Femina – Klub slovenských spisovateliek (od roku 1992; spoluzakladateľka), Slovenské centrum PEN (od roku 2004; predsedníčka v rokoch 2006 – 2008), Nepolitické hnutie Tolerancia v kultúre (od r. 1999, spoluzakladateľka; predsedníčka od roku 2000), Slovenský syndikát novinárov (od roku 2001). Je členkou redakčných rád slovenských a zahraničných literárnych časopisov: poľský časopis Zagadnienia rodzajów literackich (vedecký časopis Univerzity v Łódži) (od roku 2005), World Literature Studies – vedecké periodikum Ústavu svetovej literatúry SAV (do roku 2008 vychádzal pod názvom Slovak Review of World Literature Research) (od roku 2008), Slovenské pohľady – na literatúru život a umenie (od roku 1990), Penové novinky – Slovak PEN News (časopis Slovenského centra PEN) (od roku 2006).

Je autorkou ôsmich domácich knižných literárnovedných monografií (sedem autorských a jedna spoluautorská), piatich prozaických kníh a jednej básnickej zbierky. Je aj autorkou 285 odborných článkov a štúdií v domácich a zahraničných časopisoch a vyše 300 recenzií beletrie a odbornej literatúry.

V monografiách a štúdiách reflektuje problematiku tabuizovaných tém slovenskej literárnej histórie 20. storočia, novou komparatistickou metódou pomenúva miesto slovenskej literárnej moderny v kontexte európskej literárnej moderny a zaoberá sa aj súčasnou slovenskou a nemeckou literatúrou a kultúrou. Knižne mohla publikovať až po roku 1989. K jej ťažiskovým dielam patria štúdie o J. C. Hronskom Slovenská literárna moderna v spektre svetovej moderny (2011) a vedecká monografia Dominik Tatarka slovenský Don Quijote (2012).  Výber z celoživotnej publicistickej a esejistickej tvorby vydala pod názvom Medzi ideálom a ničotou: Na pomedzí žánrov esejistika a publicistika (2014). Jej diela vyšli nielen v slovenčine, ale aj vo viacerých svetových jazykoch.

Známa je aj ako autorka umeleckej literatúry, s výrazným literárnokritickým ohlasom. V oblasti umeleckej literatúry knižne debutovala prózou – súborom poviedok a noviel Zvony v kameni (1993). Knihu nazvala podľa novely, ktorá bola jednou z prvých epických reakcií na udalosti Nežnej revolúcie (november 1989) v slovenskej literatúre a získala cenu časopisu Most (Kanada) Hronský ´92. Doménou jej ďalšej prozaickej tvorby sú jemné psychologické sondy do ženského sveta v mnohotvárnych príbehových premenách, ako ich prezentuje v knihách Tíš (1996), Tell (1999, cena LITFONDU a SSS) a Biele steny (2003). V zbierkach kombinuje prózu s poéziou. Výber z poézie publikovala v básnickej zbierke Púšte a oázy (2008). Za román Stred (2010) získala Cenu Incheby. Píše aj fejtóny, eseje, články a reportáže z oblasti kultúry a literárne scenáre pre malé javiskové formy. Jej prózy a básne preložili do nemčiny, angličtiny, taliančiny, ruštiny, poľštiny, litovčiny, japončiny a do hindského jazyka.

Za vedecké a beletristické diela získala viaceré domáce aj zahraničné ocenenia, ako Kanadská literárna cena časopisu Most (1992), Cena Literárneho fondu a Spolku slovenských spisovateľov (1999), Cena Literárneho fondu a SAV (2004), Slovenského centra PEN (2012), Cena Literárneho týždenníka (2013) a i.

DIELA

Literárna veda (autorské monografie)

 • Roky úzkosti a vzopätia. Bratislava: Causa editio, 1992. 179 s. ISBN 8085533030.
 • Jozef Cíger-Hronský a moderna: Mýtus a mytológia v literatúre. Bratislava: Veda, Vydavateľstvo SAV, 2000. 158 s. + 8 s. obrazová príloha. ISBN 8022406139.
 • Paradoxy Pavla Straussa. Bratislava: Petrus, 2006. 215 s. ISBN 8089233171.
 • Jozef Cíger-Hronský und die Moderne. Frankfurt am Main – Berlin – Bern – Bruxelles – New York – Oxford – Wien: Peter Lang Verlag, 2004. 167 s ISBN 3631512082
 • Slovenská literárna moderna v spektre svetovej moderny (Martin: Matica slovenská 2011. 278 s. ISBN 9788081280122
 • Dominik Tatarka slovenský Don Quijote. Bratislava: Veda, Vyd. SAV 2012. 244 s. ISBN 9788022412698
 • Medzi ideálom a ničotou. Eseje a publicistika. Bratislava: Vyd. Spolku slovenských spisovateľov 2014. ISBN 97880618087.

Literárna veda (spoluautorské monografie)

 • HVIŠČ, Jozef – MARČOK, Viliam – BÁTOROVÁ, Mária – PETRÍK, Vladimír: Biele miesta v slovenskej literatúre. Bratislava: SPN, 1991. 260 s. ISBN 80-08-01577-2. Vlastný text: ss. 25 – 60.

Próza

 • Zvony v kameni. Bratislava: USPO Peter Smolík, 1993. 201 s. ISBN 8088717019.
 • Tíš. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 1996. 150 s. ISBN 8088735424.
 • Tell. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 1999. 118 s. ISBN 80-8061-055-X.
 • Biele steny. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2003. 217 s. ISBN 8080611394.
 • Stred. (román). Bratislava: Ikar, 2010. 216 s. ISBN 9788055123059.

Poézia

 • Púšte a oázy. Bratislava: Petrus, 2008. 137 s. ISBN 978-80-89233-35-9.

Próza (tlač v braillovom písme)

 • Tell 1.– 2. zv. [Mária Bátorová]. 2 zv. ([122, 136] s.) v Braillovom písme. Levoča: Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu, 2000. ISBN  80-8047-246-7.

PREKLADATEĽSKÁ TVORBA

 • SABINA NAEFOVÁ: Ľahký závrat [z orig. Leichter Schwindel preložila Mária Bátorová]. Bratislava: Petrus, 2009.ISBN 9788089233373.

OCENENIA

 • Kanadská literárna cena časopisu Most Hronský ´92 za novelu Zvony v kameni (1992)
 • Cena Literárneho fondu a Cena Spolku slovenských spisovateľov za zbierku poviedok Tell (1999)
 • Švajčiarska literárna cena Zlaté pero 2010
 • Cena Literárneho fondu a SAV za rok 2004 za knihu J. Cíger-Hronský und die Moderne (2004)
 • Cena Incheby za rok 2010 za román Stred
 • Cena SC PEN za rok 2012 za vedeckú monografiu Dominik Tatarka slovenský Don Quijote
 • Cena Literárneho týždenníka za rok 2014 za najlepšiu reportáž k 100. výročiu prvej svetovej vojny

BIOGRAFICKÉ A BIBLIOGRAFICKÉ ZDROJE

Personálna bibliografia

Mária Bátorová. 1 list. Nitra: Ponitrianska knižnica, 1996.

Encyklopédie, slovníky, monografie, zborníky

 • BÁTOROVÁ, Mária. In: MAŤOVČÍK, Augustín, a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia. 1. vydanie. Bratislava – Martin: Vydavateľstvo SSS a SNK, 2001. S. 28.
 • BÁTOROVÁ, Mária. In: MAŤOVČÍK, Augustín, a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia. 2. doplnené, opravené a rozšírené vydanie. 576 s. Bratislava – Martin: Literárne informačné centrum a Slovenská národná knižnica, 2008.

Autorizácia

 • CIFRA, Štefan: Mária Bátorová, heslo – autorizácia (personálie, charakteristika, pôsobenie a i.) [cit. 7. 1. 2010]. In.: E-mail: bwtorajo@mail.t-com.sk, 6. 1. 2010.
 • CIFRA, Štefan: Mária Bátorová, heslo – autorizácia (vedecká činnosť, umelecká tvorba, publikačná činnosť, spolky a združenia a i.) [cit. 9. 11. 2009]. In.: E-mail: m.batorova@mail.t-com.sk, 8. 11. 2009.

Interentové zdroje

 • Mária Bátorová [online]. In: Osobnosti.sk: najvýznamnejšie osobnosti na Slovensku [cit. 12. 1. 2015]. Dostupné na internete: <TU>.
 • Mária Bátorová (1950) [online]. In: In: Literárne informačné centrum: Slovenskí spisovatelia [cit. 12. 1. 2015]. Dostupné na internete:<TU>.
 • Ministerstvo: Grantový systém: Členovia komisií. [online]. In: Ministerstvo kultúry SR [cit. 12. 1. 2015]. Dostupné na internete:<TU>.
 • Prof. PhDr. Mária BÁTOROVÁ, DrSc. [online]. In: Femina – klub slovenských spisovateliek [12. 1. 2015]. Dostupné na internete:<TU>.
 • Prof. PhDr. Mária BÁTOROVÁ, DrSc. [online]. In: Slovak Pen Centrum [cit. 12. 1. 2015]. Dostupné na internete:<[TU]>.
 • Projekty [online]. In: Ústav svetovej literatúry Slovenskej akadémie vied. Bratislava [cit. 12. 1. 2015]. Dostupné na internete:<TU>.
 • Redakcia a redakčná rada: Časopis World Literature Studies [online]. In: Ústav svetovej literatúry SAV [cit. 14. 1. 2015]. Dostupné na internete:<TU>.
 • Bátorová, Mária [online]. In: Slovenská knižnica: Portál ku katalógom a zbierkam slovenských knižníc. [Citované 31. 1. 2015]. Internet:<TU>.
 • Bátorová, Mária [online]. In: Slovenská národná knižnica v Martine: online katalóg. [Citované 2. 10. 2015]. Dostupné z internetu: <TU>.