LUKÁČOVÁ, Ingrid

LUKÁČOVÁ, Ingrid

[* 20. 4. 1969 v Trebišove]

Ingrid Lukáčová, Mgr., rod. Šangriková, poetka, stredoškolská pedagogička, kultúrno-osvetová pracovníčka, univerzitná pracovníčka, organizátorka regionálneho kultúrneho a literárneho života, sa narodila 20. 4. 1969 v Trebišove.

Základnú školu vychodila v Trebišove (1975 – 1983). Študovala na Gymnáziu v Trebišove (1983 – 1987). Absolvovala odbor slovenský jazyk a literatúra – filozofia na Filozofickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Prešove (1988 – 1993), dnešnej Prešovskej univerzite.

Pôsobila ako stredoškolská profesorka slovenského jazyka a filozofie na Spojenej škole v Sečovciach (1994 – 2009) s organizačnými zložkami Gymnázium, SOU a DOŠ, ako riaditeľka domu Matice slovenskej v Michalovciach (2009 – 2011), ako vedúca Odboru školstva, kultúry a športu Mestského úradu v Sečovciach (od r. 2011), referentka kultúry pre prípravu podujatí, plánovanie, logistiku kultúrnych podujatí na Referáte kultúry, športu a kultúrnych zariadení mesta (KD, knižnica) Mestského úradu v Sečovciach a poverená vedúca MsKS v Sečovciach (od 2015). Od r. 2017 je zamestnankyňou Prešovskej univerzity v Prešove, kde sa venuje činnosti v oblasti cirkvi. Svojimi aktivitami sa oduševnene zúčastňuje na zviditeľňovaní slovenskej literatúry a kultúry. Každoročne usporadúva súťaž pre študentov vo vlastnej literárnej tvorbe Ruže mojej duše, kde prizýva rozličných hostí, ktorí pôsobia vo svete literatúry (spisovatelia, literárni kritici, jazykovedci). V Spolku sv. Cyrila a Metoda (SSCM) pôsobí ako podpredsedníčka a pomáha pri jeho vydavateľskej a kultúrnej činnosti. Tvorí aj poéziu so sakrálnou tematikou, ktorú uverejňuje v gréckokatolíckych kalendároch SSCM. Je vydatá, s manželom majú jednu dcéru Božidaru. Autorka žila a pôsobila v Sečovciach, v súčasnosti žije v blízkosti Prešova a pôsobí v Prešove.

Literárnej tvorbe sa venuje od svojich pätnástich rokov, keď začala publikovať básne v okresných novinách, v literárnych časopisoch Dotyky a Nové slovo mladých. Počas vysokoškolských štúdií i neskôr publikovala v časopisoch Slovenské pohľady, Literárny týždenník, Kultúra, RAK, vo viacerých zborníkoch, ale aj v regionálnych novinách, v televízii, v rozhlasovom vysielaní (v relácii na Modrej vlne), jej dialógy o poézii odzneli v Rádiu Východ v Literárnej kaviarni. Úspešne sa zúčastňovala literárnych súťaží na Akademickom Prešove a na celoslovenskej prehliadke záujmovej umeleckej tvorivosti pedagogických zamestnancov Chalupkovo Brezno. Debutovala básnickou zbierkou Slnko šetrí zápalkami (1996) so 72 básňami usporiadanými chronologicky do troch častí: V znamení lásky, Dostihovisko a Kúpeľ v kvapke sily. V básňach zbierky prináša témy lásky a jej podôb, pritom vytvára aj paralely s prírodnými javmi, venuje sa i sociálnej či etickej problematike, zobrazuje súčasnú spoločnosť a ochladnutie medziľudských vzťahov, ktorým tvorí protipól Božia láska. Niektoré z jej textov nadobúdajú gnómický charakter. Výrazným prvkom jej poézie sú aj slovné hračky, neologizmy vytvárané spájaním slov či aplikovanie foneticky podobných výrazov v určitom kontexte, vďaka ktorým slová nadobúdajú ďalší význam a tým sa rozširuje konotačné pole jej básní. Na ozvláštnenie textov používa občasný rým prechádzajúci do asonancie. V štýlových a tematických intenciách debutu napísala aj básnické zbierky, ktoré jej vyšli pod názvami Písmovízia (2002) a Láskolam (2004). V štvrtej zbierke Duo s ozvenou (2006), ktorou predznamenáva tvorbu básnických skladieb, dominuje žena ako ochrankyňa a nositeľka života, ženský princíp nazerania na skutočnosť, pribúdajú v nej známky ornamentalizmu. V zbierke Dotyky nehy (2009), ktorej prvá časť s názvom Verše bezoblačnej múzy obsahuje kratšie básne, obraznosťou opäť zdôrazňuje uvedený ženský princíp s náznakom erotickosti a hľadanie nadčasových hodnôt. Rovnako ako v celej jej tvorbe sa v zbierke objavuje motív Boha a viery. Jemná erotická línia prvej časti sa v druhej časti nazvanej Dotyky nehy, v ktorej uvila z 15 sonetov sonetový veniec venovaný téme lásky, zintenzívňuje. Básnická skladba Deň celý láskavý (2011) má jednotiaci leitmotív – celý deň – a vnímaním každodenností pripomína hudobnú kompozíciu. V zbierke – básnickej skladbe Blíženec les (2014) predstavuje les ako organizmus, ktorý nám môže byť partnerom, pritom základ zbierky tvorí zobrazenie prírodného sveta a personifikácia lesa predstavujúceho živý organizmus, ktorého prostredníctvom je schopný lyrický subjekt vnímať existenciu Stvoriteľa. V ucelenej básnickej kompozícii v zbierke Vietor bez (s)vedomia (2017) sa venuje protivojnovej tematike, nastoľuje otázky týkajúce sa problémov, ktorými je preťažený verejný priestor plný napätia a strachu najmä z vojnového konfliktu, čo v súčasnosti vôbec nie je efemérny. Súčasťou zbierky sú literárne štúdie Jána Gallika a Milana Gondu. Naposledy jej vyšla zbierka básní Slovo dýcha (2022), ktorú ilkustrova. Štefan Bubán. Jej verše majú aj hudobnú podobu, báseň Sme už po stvorení zhudobnil Ing. Anton Briňarský v rytme polky, toto hudobné dielo bolo ocenené zaradením do Zlatého pásma v súťaži Chalupkovo Brezno. Zostavila Zborník umeleckej literárnej tvorby prešovských autorov s názvom Ako soľ (2019), ktorý vydal Spolok slovenských spisovateľov.

Za svoju literárnu tvorbu získala viaceré ocenenia, v celoslovenskej prehliadke záujmovej umeleckej tvorivosti pedagogických zamestnancov Chalupkovo Brezno ju v roku 1996 zaradili do Zlatého pásma v odbore Literárna tvorba – poézia a v roku 1997 v odbore Literárna tvorba pre deti a mládež. S básnickou tvorbou obsadila 1. miesto na VIII. ročníku celoslovenskej literárnej súťaže O cenu Slovenského učeného tovarišstva (2006).

Je členkou Spolku slovenských spisovateľov (od roku 2002), bola tajomníčkou  jeho odbočky v Košiciach s pôsobnosťou pre Košický a Prešovský kraj (2017 – 2018). Je tajomníčkou odbočky SSS v Prešove (od apríla 2018) s pôsobnosťou pre Prešovský kraj a členkou Predstavenstva SSS (od roku 2017).

DIELA

Poézia

 • Slnko šetrí zápalkami. Ilustrácie: Milan Mihaľko ml. 1. vyd. Prešov: Karička, 1996. 81 s. ISBN 80-967345-4-7.
 • Písmovízia. Ilustrácie: Blažena Juričová. 1. vyd. Košice: Interart, 2002. 52 s. ISBN: 80-968856-2-6.
 • Láskolam. Foto: Daniela Kapráľová. 1. vyd. Humenné: Balada, 2004. 85 s. ISBN 80-968703-4-3.
 • Duo s ozvenou. Ilustrácie: Edita Vološčuková. 1. vyd. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2006. 66 s. ISBN 80-8061-248-X.
 • Dotyky nehy. Ilustrácie: Milan Mihaľko ml. 1. vyd. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku Slovenských spisovateľov, 2009. 94 s. ISBN 978-80-8061-345-7.
 • Deň celý láskavý. Ilustrácie: Štefan Bubán. 1. vyd. Martin: Matica slovenská. 2011. 64 s. ISBN 978-80-8128-016-0.
 • Blíženec les. Ilustrácie: Juraj Libera. 1. vyd. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku Slovenských spisovateľov, 2014. 80 s. ISBN 978-80-89727-02-5.
 • Vietor bez (s)vedomia. Ilustrácie: Peter Kocák. 1. vyd. Košice: Byzant v Michalovciach: Vydavateľstvo Spolku sv. Cyrila a Metoda, 2017. 95 s. ISBN 978-80-85581-75-1.
 • Slovo dýcha. Ilustrácie Štefan Bubán. Kuzmice: Filokalia, s. r. o., 2022, 1. vyd., 70 s., ISBN 9788082330895 (brož.)

EDITORSKÁ ČINNOSŤ

 • SIROCHMAN, Ernest: Bežci k výšinám krás: Duchovné motívy v tvorbe Mikuláša Kasardu a Jozefa Tótha. [Autori: Mikuláš Kasarda, Jozef Tóth, Michal Hospodár, Ingrid Lukáčová]. Košice: Spolok sv. Cyrila a Metoda, Michalovce, Byzant, 2011. 46 s. ISBN 978-80-85581-54-6.
 • Ako soľ: Zborník umeleckej literárnej tvorby prešovských autorov. [Zostavila Ingrid Lukáčová]. 1. vyd. Bratislava: Spolok slovenských spisovateľov, 2019. 127 s. ISBN 978-80-8194-114-6

OCENENIA

 • Zlaté pásmo v celoslovenskej prehliadke záujmovej umeleckej tvorivosti pedagogických zamestnancov Chalupkovo Brezno v roku 1996 – v odbore Literárna tvorba – poézia
 • Zlaté pásmo v celoslovenskej prehliadke záujmovej umeleckej tvorivosti pedagogických zamestnancov Chalupkovo Brezno v roku 1997 – v odbore Literárna tvorba pre deti a mládež
 • 1. miesto na VIII. ročníku celoslovenskej literárnej súťaže O cenu Slovenského učeného tovarišstva (2006) s básnickou tvorbou.

ŠTÚDIE A RECENZIE O AUTOROVOM DIELE, ROZHOVORY

Monografie, publikácie

 • GONDA, Milan: Doslov. In: Blíženec les. 1. vyd. Bratislava: Spolok slovenských spisovateľov, 2014, ISBN 978-80-89727-02-5, s.79 – 80.

Recenzie a štúdie v periodikách

 • MATLÁKOVÁ, Zlata: Láska ako Božia jednotka miery. Ingrid Lukáčová: Vietor bez (s)vedomia. (Recenzia). In: Literárny týždenník, roč. XXX, 29. 11. 2017, č. 41 – 42, s. 12. In: Trnavský literárny almanach [online]. [Citované 25. 4. 2018].
 • BANČEJ, Maroš M.: Príroda zostane večný zdroj inšpirácie. In: Slovenské národné noviny, 2015, roč. 30, č. 3, s. 9.
 • CHUDÍK, Martin: Blíženec les. In: Literárny týždenník, 2014, roč. 27, č. 41 – 42, s.10 – 11.
 • DANIŠOVÁ, Nikol: Blíženec les. In: Čítaj to [online]. Uverejnené: 17. 2. 2015 [citované: 25. 4. 2018]. Dostupné na internete: <TU>.
 • HOSTOVÁ, Ivana: Celý deň Boh. In: Knižná revue, 2012, roč. 22, č. 9, s. 5.
 • GONDA, Milan: Poézia plná presvetlených farieb Zemplína. In: Slovo Zemplína, 2011, roč. 52, č. 44, s. 5.
 • HOSTOVÁ, Ivana: Poézia na nočný stolík. In: Knižná revue [online], 2009, roč. 19, č. 11, s. 5. [Citované 25. 4. 2018]. Dostupné na internete: <TU>.
 • KRIŽKA, Teodor: Ohníky krásnej paniky – Ingrid Lukáčová (Šangriková). In: Dimenzie, 2009, roč. 9, č. 2, s. 64 – 67.
 • VLNKA, Jaroslav: Sila obyčajných posolstiev. In: Slovenské pohľady, 2009, roč. IV. + 125, č.10, s. 114 – 116.
 • VLNKA, Jaroslav: Nekonečná textová slučka. Ingrid Lukáčová: Duo s ozvenou. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 124, 2008, č. 6, s. 124 –128.
 • VLNKA, Jaroslav: Nekonečná textová slučka. In: Slovenské pohľady, 2008, roč. IV. + 124, č.6, s. 126 – 128.
 • HÁBER, Stanislav: Pohladkala na nebi hviezdy. In: Dotyky, 2007, roč. 19, č. 1, s.110.
 • BRENKUS, Radovan: Ozvena na viac podôb. In: Dotyky, 2006, roč. 18, č. 3-4, s. 139.
 • BRENKUS, Radovan: Hlavolam na spôsob srdca. In: Knižná revue, 2005, roč. 15, č. 5, s. 3.

Rozhovory

 • Ingrid Lukáčová: Aj poetickou tvorbou sa dajú pohnúť veci dopredu. In: Korzár: Dolný Zemplín [online]. [Citované 25. 4. 2018]. Dostupné na internete: <TU>.

BIOGRAFICKÉ A BIBLIOGRAFICKÉ ÚDAJE

Autorizácia (spracovanie medailónu)

 • CIFRA, Štefan: Ingrid Lukáčová: Medailón členky SSS – autorizácia (biografia, bibliografia, ocenenia a i.). In: E-mailová správa (od: Ingrid Lukáčová) [elektronická pošta]. 7. 5. 2018, 7. 6. 2018. [Citované 8. 6. 2018].

Personálna bibliografia

 • Ingrid Lukáčová: Výberová personálna bibliografia. [Zostavila Erika Závodská. Zodp. red.: Ing. Janka Vargová, riaditeľka ZK]. 1. vyd. Trebišov: Zemplínska knižnica Trebišov, 2008. 7 s.
 • RUŽAN, Pavol: Mgr. Ingrid Lukáčová-Šangriková: Stredoškolská profesorka, poetka, vedúca pracovníčka v oblasti kultúry, publicistiky a matičiarka: Medailón osobnosti. 1. vyd. Trebišov: Zemplínska knižnica, 2015. 18 s. ISBN 978-80-89671-12-0.

Databázy

 • Ingrid Lukáčová: Spolok slovenských spisovateľov – prihláška, životopis. 2006. 2 s. In: Databáza členov SSS. Bratislava, 2018.

Internetové zdroje

 • Ingrid Lukáčová. In: Literárne informačné centrum: Slovenskí spisovatelia [online]. [Citované 26. 4. 2018]. Dostupné na internete: <TU>.
 • Ingrid Lukáčová, rod. Šangriková [online]. In: Sečovce: Gymnázium Sečovce. [Cit. 15. 10. 2014]. Dostupné z internetu: <TU>.
 • Ingrid Lukáčová. In: Wikipédia: Slobodná encyklopédia [online]. [Citované 25. 4. 2018]. Dostupné na internete: <TU>.
 • Ingrid Lukáčová, rod. Šangriková. In: Vitajte na našej stránke (Gymnázium Spojenej školy v Sečovciach). [Citované 25. 4. 2016]. Dostupné na internete:
  <TU>.
 • Mgr. Ingrid Lukáčová. In: Vitajte na našej stránke (Gymnázium Spojenej školy v Sečovciach) [online]. [Citované 25. 4. 2018]. Dostupné na internete: <TU>.
 • Ingrid Lukáčová: Výberová personálna bibliografia (obálka). In: Zemplínska knižnica v Trebišove [online]. [Citované 25. 4. 2018]. Dostupné na internete: <TU>.
 • Lukáčová, Ingrid. In: Slovenská národná knižnica v Martine: online katalóg [online]. [Citované 25. 4. 2018]. Dostupné na internete: <TU>.
 • Lukáčová, Ingrid. In: Univerzitná knižnica Bratislava: Katalóg UKB [online]. [Citované 25. 4. 2018]. Dostupné na internete: <TU>.
 • Lukáčová, Ingrid. In: ŠVK Košice [online]. [Citované 25. 4. 2018]. Dostupné na internete: <TU>.