LUKÁČOVÁ, Ingrid

LUKÁČOVÁ, Ingrid

* 20. 4. 1969 Trebišov

Ingrid Lukáčová, Mgr., rod. Šangriková, poetka, vedúca ochotníckeho divadla, povolaním pedagogička, sa narodila 20. 4. 1969 v Trebišove.

Základnú školu vychodila v Trebišove (1975 – 1983). Študovala na Gymnáziu v Trebišove (1983 – 1987). Absolvovala odbor slovenský jazyk a literatúra – filozofia na Filozofickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Prešove (1988 – 1993), dnešnej Prešovskej univerzite.

Pracovala ako stredoškolská profesorka slovenského jazyka a filozofie na Spojenej škole v Sečovciach (1994 – 2009) a ako riaditeľka domu Matice slovenskej v Michalovciach. V súčasnosti pracuje ako referentka kultúry, príprava podujatí, plánovanie, logistika kultúrnych podujatí na Referáte kultúry, športu a kultúrnych zariadení mesta (KD, knižnica) Mestského úradu Sečovce. Vedie aj Divadlo malých javiskových foriem (Malý DIV) a každoročne usporadúva súťaž pre študentov vo vlastnej literárnej tvorbe Ruže mojej duše, kde prizýva rôznych hostí, ktorí pracujú vo svete literatúry (spisovatelia, literárni kritici, jazykovedci). Je vydatá, s manželom majú jednu dcéru, žijú v Sečovciach.

Literárnej tvorbe sa venuje od svojich pätnástich rokov, keď začala publikovať básne v okresných novinách, v literárnych časopisoch Dotyky a Nové slovo mladých, počas vysokoškolských štúdií publikovala aj v časopisoch Slovenské pohľady, Literárny týždenník, Kultúra, RAK, vo viacerých zborníkoch, ale aj v regionálnych novinách, v televízii a rozhlase. V celoslovenskej prehliadke záujmovej umeleckej tvorivosti pedagogických zamestnancov Chalupkovo Brezno bola v roku 1996 zaradená v odbore Literárna tvorba – poézia do zlatého pásma a v roku 1997 v odbore Literárna tvorba pre deti a mládež tiež do zlatého pásma. S básnickou tvorbou obsadila 1. miesto na 8. ročníku celoslovenskej literárnej súťaže O cenu Slovenského učeného tovarišstva (2006). Vydala básnické zbierky Slnko šetrí zápalkami (1996), Písmovízia (2002), Láskolam (2004), Duo s ozvenou (2006), Dotyky nehy (2009) a Deň celý láskavý (2011).

Je členkou Spolku slovenských spisovateľov (od roku 2002).

DIELA

Poézia

  • Slnko šetrí zápalkami. [výtvarník Milan Mihaľko ml.]. 81 s. Prešov: Karička, 1996.
  • Písmovízia. 52 s. Košice: Interart, 2002.
  • Láskolam. [foto: Daniela Kapráľová]. 85 s. Humenné: Balada, 2004.
  • Duo s ozvenou. 66 s. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku Slovenských spisovateľov, 2006.
  • Dotyky nehy. 96 s. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku Slovenských spisovateľov, 2009.
  • Deň celý láskavý. 64 s. Martin: Matica slovenská. 2011.

O AUTORKE A JEJ DIELE

Interentové zdroje
  • Ingrid Lukáčová [online]. In: Literárne informačné centrum. [Cit. 15. 10. 2014]. Interent: TU.
  • Ingrid Lukáčová [online]. In: Wikipédia. [Cit. 15. 10. 2014]. Interent: TU.
  • INGRID LUKÁČOVÁ, rod [online]. In: Sečovce: Gymnázium Sečovce. [Cit. 15. 10. 2014]. Interent: TU.
  • Zoznam zamestnancov Mestského úradu [online]. In: Sečovce: Mestský úrad Sečovce. [Citované 15. 10. 2014]. Interent: TU.